4874843-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 3، بهار 1394
5313699120951

مقایسه لارنگوسکوپ میلر و مکین تاش در خارج سازی جسم خارجی از ناحیه هیپوفارنکس بهکمک پنس مگیل
علی اشرف1، عباس صدیقی نژاد2*، محمد حقیقی2، بهرام نادری2، علی فقیه حبیبی1، جواد شعرباف جوان3
استاديار دانشگاه علوم پزشکی گيلان، رشت بيمارستان پورسينا
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی گيلان، رشت بيمارستان پورسينا
دستيار بيهوشی دانشگاه علوم پزشکی گيلان، رشت بيمارستان پورسينا
43726978

تاریخ دریافت: 1/21/39 تاریخ بازبینی: 8/21/93 تاریخ پذیرش: 10/21/93چکیده
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: جسـم خارجـی در مـری میتواند باعث آسـيب شـود. راي جترين روش خارج کردن جسـم خارجی ازوفاگوسـکوپی اسـت ولی در بسـياری مـوارد در زمـان لارنگوسـکوپی جسـم خارجـی در ناحيه هيپوفارنکس قابل رويت میباشـد و متخصص بيهوشـی به کمـک پنس مگيل قادر به خارج سـازی جسـم خارجـی اسـت. در ايـن شـرايط لارنگوسـکوپی بايسـتی نمای مناسـب و کافـی از هيپوفارنکس ايجاد کنـد. اين مطالعه بـا اين هدف طراحی شـد تا با مقايسـه دو تيغـه معمول لارنگوسـکوپی شـامل ميلـر و مکين تاش در ايجاد نمای مسـتقيم هيپوفارنکس و امکان خارج سـازی جسـم خارجـی، روش ارجح را معرفی نمايد.
مـواد و روشهـا: در بيماران بالای 10 سـال با سـابقه بلع جسـم خارجی و کانديد ازوفاگوسـکوپی که کانديد ازوفاگوسـکوپی میباشـند بعـد از راديوگرافی رخ و ني ـمرخ و اثبـات وجـود جسـم خارجـی در بالاتـر از مهـره 7 گردن وارد مطالعه میشـوند. بهطور تصادفـی برای بيمار يکی از دو تيغـه ميلر يا مکين تاش انتخـاب و پـس از القـا بيهوشـی ولارنگوسـکوپيو گريدينگ نمـای هيپوفارنکس ثبت شـد. در اين طبقهبندی افزايـش گريد نمای هيپوفارنکـس با بهبود ديد دهانـه هيپوفارنکـس و امـکان بيشـتر رويـت و خارج سـازی جسـم خارجی همراه میباشـد. پـس از لارنگوسـکوپی در صورت رويت جسـم خارجـی اقدام به خارج سـازی توسـط پنس مگيل شـد در غير اينصورت ازوفاگوسـکوپی توسـط متخصص گوش و حلق و بينی انجام شـد.
یافتههـا: در 60 بيمـار مـورد مطالعـه بـا شـاخص توده بدنـی و ي افتههـای دموگرافيکی سـن، جنس و شـاخصهای انتروپومتری مشـابه میباشـد، گريد 4 نمـای هيپوفارنکـس کـه ديـد بهتری برای خروج جسـم خارجـی ايجاد مینمايد در گـروه مکين تاش تقريبا 3 برابر تيغه ميلـر بـود) 7/56% در مقابل 20%(.
در گريـد 4 نمـای هيپوفارنکـس ميـزان موفقيـت تيغه مکين تـاش 1/94% و ميلر 50% کـه اين اختلاف از لحاظ آمـاری معنیدار میباشـد 04/0=p. بهطور کلـی ميـزان نسـبی موفقيت در مکين تاش نسـبت به ميلـر 3/4 برابر و فاصله اعتمـاد 95% )5/41-3/1( میباشـد.
لـذا تيغـه مکيـن تـاش نمـای بهتری از هيپوفارنکـس و دهانه مری بهصورت باز يا بسـته ايجاد کرد که اين شـرايط برای رويت و خارج سـازی جسـم خارجی موقعيت مطلوبتری فراهم مينمايد.در مقايسـه ميزان موفقيت بر حسـب گريدو تيغه لارنگوسـکوپ مشـاهده شـد بيشـترين شـانس موفقيت در خارج سازی جسـم خارجـی در گريـد 4 و بهکمـک تيغـه مکيـن تاش بهدسـت آمدهاسـت. در بررسـی کلی ميزان موفقيت مکين تاش نسـبت به ميلر بيشـتر بـود. نتايج بيانگـر ايـن بودهاسـت کـه در مـدل نهايـی عامل پي شبينـی کننده ميزان موفقيت، وسـيله بـهکار برده شـده )نوع تيغه لارنگوسـکوپ( و گريد لارنگوسـکپی بوده است
واژههای کلیدی: ازوفاگوسکوپی، جسم خارجی، لارنگوسکوپی درد مزمن، سالمندی.

نویسنده مسئول: عباس صديقی نژاد، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی گيلان، رشت بيمارستان پورسينا ایمیل: [email protected]
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
جسـم خارجـی درفارنکـس و مری يک مشـکل جـدی بهخصوص در کودکان میباشـد2)،1(.
اين آسيب میتواند باعث مورتاليتی و موربيديتی در همه گروههای سـنی شـود. بچههـای 1 تـا 3 سـال بيشـترين قربانی هسـتند3)،4(.
علائـم جسـم خارجـی در مـری در 24 سـاعت ابتدائـی تهـوع و اسـتفراغ، ادينوفاژی، ديسـفاژی و آبريزش دهان اسـت و اگر جسـم خارجـی بـزرگ باشـد باعث نشـانههای انسـداد راه هوائـی و ميکرو آسپيراسـيون بـزاق در راه هوائـی میشـود. تعويـق در تشـخيص و خـارج سـازی ممکـن اسـت بـا انسـداد، زخم يـا عفونت کـه باعث پنومونی، آبسـه، آتلکتازی، تب و ديسـفاژی يا آبسـه مدياسـتين و پرفوراسـيون و ازوفاژيت شـود6)،5(.
محـل انسـداد وابسـته بـه وي ژگیهای جسـم خارجـی و همچنين موقعيت اشـخاص در زمان آسپيراسـيون اسـت8)،7،3(.
خارجسازی سريع جسم خارجی ريسک پرفوراسيون را کاهش میدهد.
لـذا جسـم خارجی بايسـتی هرچه سـري عتر خـارج شـود راي جترين روش خارج کردن جسـم خارجی ازوفاگوسـکوپی اسـت8)،9،01(.
کـه نيـاز بـه مقدمـات مهـارت و ابـزار ازوفاگوسـکوپی دارد در ازوفاگوسـکوپی جهـت خارجسـازی جسـم خارجـی نيـاز بـه لولهگـذاری تراشـه و ازوفاگوسـکوپ ريژيـد میباشـد که ايـن اقدام خـود دارای عـوارض خاصـی نظيـر درد پـس از ازوفاگوسـکپی ،احتمـال زخـم در مخاط مری و پارگی مری و مدياسـتينيت ناشـی از آن اسـت از طرفـی بهعلـت طولانی شـدن زمان انجام پروسـيجر و احتمـال هيپوکسـی نيـاز به لولهگـذاری تراشـه و تهويه مکانيکی بيمـار و اسـتفاده از شـل کنندههـای طولانـی اثـر میباشـد کـه احتمـال آسـيب به تارهای صوتـی و تراشـه و درد و گرفتگی صدا و سـاير عـوارض لولهگـذاری تراشـه را ايجـاد میکنـد9،11)،5،4(.
بهدليـل اينکـه اوليـن تنگـی مـری در ناحيـه کريکوفارنژيـال و نواحـی فوقانـی و ابتدای مری میباشـد در بسـياری مـوارد در زمان لارنگوسـکوپی جسـم خارجی قابل رويت بوده لـذا در برخی مراکز متخصـص بيهوشـی اقدام بـه اينکار میکنـد و در اين صـورت نياز به ازوفاگوسـکوپی و تروما و آسـي بهای آن مرتفع شـده، بيمار نياز بـه انتوباسـيون نداشـته و مـدت عمـل و شـانس عـوارض بعد مثلبرونکواسپاسـم کم میشـود.
در مـواردی کـه متخصص بيهوشـی به کمک پنس مگيـل اقدام بهخارج سـازی جسـم خارجی میکند بايسـتی لارنگوسـکوپی نمای مناسـبی از هيپوفارنکس و ناحيه کريکوفارنکس ايجـاد کند)31-11(.
در بيهوشـی بهطـور معمول و برحسـب مهارت متخصـص از تي غها ميلـر و مکين تاش اسـتفاده میشـود.
درلارنگوسـکوپی بـا تيغـه مکين تاش نـوک تيغه وارد والکولا شـده و بـدون اينکـه اپيگلـوت گرفتـه شـود ليگامـان هايو اپيگلـوت بالا کشـيده در ايـن روش نيـاز بـه بيشـترين حد اکستنشـن گـردن و در زمـان ورود لارنگوسـکوپ زبـان کامـل بهسـمت چپ کشـيده و نيـروی قوی بـرای بالا کشـيدن نيـاز دارد.
ولـی در تيغـه ميلـر کـه مسـتقيم بـوده در زمـان لارنگوسـکوپی اپيگلـوت هـم گرفتـه میشـود و خيلی مـوارد کـه نتـوان از مکين تـاش اسـتفاده کـرد از اين تيغه اسـتفاده میکنيم نيـروی کمتری میخواهـد و اکستنشـن سـر کمتـری میخواهـد در افرادیکـه دنـدان نـا مرتـب دارنـد بهخصوص آنهـا که از فقـدان دنـدان بالای راسـت رنـج میبرنـد بـهکار مـیرود)61،11،51(.
ايـن مطالعـه بـا ايـن هـدف طراحـی شدهاسـت تـا بـا مقايسـه دو تيغـه ميلـر و مکيـن تـاش در “نمای لارنگوسـکوپی و ايجـاد نمای مسـتقيم ناحيـه کريکوفارنژيـال و ايجـاد امـکان در خـارج سـازی جسـم خارجـی بـه ايـن سـوال پاسـخ دهـد کـه کـدام يـک از اين دو روش مناسـبتری برای خارجسـازی جسـم خارجی میباشـند.
مواد و روشها
در همـه بيمـاران بـالای 10 سـال بـا طبقهبندی انجمن بيهوشـی امريـکا 1 و 2 وکلاس مالامپاتـی راههوايـی 1 و 2 با شـرح حال بلع جسـم خارجی کانديد ازوفاگوسـکوپی و خروج جسـم خارجی که بـه درمانـگاه گـوش و حلق و بينـی مراجعه کردند جهـت ارزيابی و تعييـن محل جسـم خارجی گرافـی جانبـی و قدامی–خلفی گردن گرفتـه شـد، بيمارانـی بـا رويـت جسـم خارجی و يا سـايه هـوا در سـطح بالاتـر از مهره 7 گردن کانديد خارج سـازی تحت بيهوشـی شـده و وارد مطالعه شـدند.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:33 IRST on Tuesday October 17th 2017

در صـورت عدمرضايـت بيمـار و سـابقه حساسـيت بـه داروهـای بيهوشی نظير پروپوفول و يا هيپرترمی بدخيم ناشی از ساکسينيل کوليـن، در صـورت مشـاهده خـون و جراحـت در حلـق و احتمال آسـيب مری، وجود هوا در مدياسـتن، کلاس لارنگوسکوپی کرمک ليهـان>2 يـا دفورمي تیهـای فـک و صـورت نظيـر چانـه کوچـک )پيـر رابيـن( گـردن کوتـاه و اختـلال در بـاز شـدن دهـان کمتر از
4 سـانتیمتر و فاصلـه تيرومنتـال کمتـر از 6 سـانتیمتر و بيماران بـا سـابقه بيمـاری ايسـکميک قلبـی يـا سـابق تومورهـای ناحيـه حلـق و دهـان و سـابقه سـوختگی يـا راديوتراپـی در ناحيـه فک و صورت و سـابقه جراحی مری شـامل تومور آشـالازی و شـرح حال بي ماریهـای خونريـزی دهنـده و اختـلال در تسـتهای انعقادی و کمبـود پلاکـت و شـرح حـال از بلـع اجسـام نوک تيـز يا برنـده يا اينکـه در عکـس راديوگرافی يا لارنگوسـکوپی اجسـام نـوک تيز يا برنـده ديـده شـود بيمـار از مطالعه حـذف گرديدند.
اطلاعات دموگرافيک شـامل سـن، جنـس، قد، وزن، شـاخص توده بـدن، جسـم خارجـی بلعيـده شـده، کلاس مالامپاتـی بيمـار در وضعيـت نشسـته ارزيابـی و در جـدول متغييرهـا ثبـت گرديد.
217739210670

جدول 1. درجه نمای هیپوفارنکس
1.رويت لارنکس ) تارهای صوتی( بدون اينکه هيپوفارنکس ديده شود

2.رويت لارنکس )تارهای صوتی( و قسمت خلفی سينوس پيريفورم

3.رويت لارنکس )تارهای صوتی( و هيپوفارنکس )دهانه بسته کريکوفارنژيال(

4. رويت لارنکس )تارهای صوتی( و هيپوفارنکس )دهانه بازکريکوفارنژيال(

براسـاس جـدول بـالا درجـه 4 نمـای هيپوفارنکـس بـا بهبـود ديد بهتـر دهانـه هيپوفارنکـس و امکان بيشـتر رويـت آن و نيز از درجـه 3 به 1 بهترتيـب ديـد جهـت خارج سـازی جسـم خارجـی بدتر میباشـد.
در صـورت رويـت جسـم خارجـی اقـدام به خارج کردن جسـم خارجی توسـط پنـس مگيل میکنيم در صورت رويت نشـدن جسـم خارجی دهانـه کريکوفارنژيـال را توسـط پنـس مگيـل بـاز کـرده و در صـورت رويت جسـم خارجی آن را خـارج کـرده و در صورت عدم رويت جسـم خارجی برونکوسـکوپی توسـط متخصص گـوش و حلق وبينی انجام میشـود
شکل1: درجهبندی نمای هیپوفارنکس در حین لارنگوسکوپیقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید