فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 2، زمستان 1393
53132837

بلوک کامل قلبی مادرزادی، معرفی یک مورد و مرور مقالات مشابه
حسینعلی جلوه مقدم1، محمد فتحی2، مهدی قهرمانی3، عبدالرحیم قاسمی4، علی دباغ5، محمدرضا حاجی اسماعیلی6*
استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش بیهوشی قلب، بیمارستان شهید مدرس
استادیارمراقبتهای ویژه، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان شهید مدرس
فلوشیپ مراقبتهای ویژه، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان شهید مدرس
استادیار قلب کودکان، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش قلب کودکان، بیمارستان شهید مدرس
استاد بیهوشی قلب، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش بیهوشی قلب، بیمارستان شهید مدرس
استادیار مراقبتهای ویژه، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش مراقبتهای ویژه، بیمارستان لقمان حکیم
2026612

تاریخ دریافت: 42/5/39 تاریخ بازبینی: 5/6/93تاریخ پذیرش: 17/6/93چکیده
زمینـه و هـدف: از آنجاییکـه بـرای تشـخیص مـوارد بـدون علامـت بلـوک کامل قلبـی کـودکان، باید الکتـرو کاردیوگـرام انجـام شـود و در ارزیابی قبـل از عمـل کـودکان بـدون علامـت معمـولا مطالعـه الکتـرو کاردیو گرافـی انجام نمیشـود، لذا ممکن اسـت در شـروع بیهوشـی با موارد تشـخیص دادهنشـده بلـوک کامـل قلبـی مواجـه شـویم کـه نحـوه اداره ایـن بیمـاران موضـوع بحـث ایـن مقالـه اسـت و مـا بـه معرفی پسـر بچه سـه سـالهای میپردازیـم کـه پـس از القـای بیهوشـی دچـار بلـوک کامـل قلبی شدهاسـت .
1079589995382

82

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

معرفـی بیمـار: پسـر بچـه 31 ماهـه 15 کیلوگرمـی کـه پـس از القـای بیهوشـی عمومـی بـرای جراحی آنتـی- ریفلاکـس کلیه دچـار برادیـکاردی شـدهبود کـه پـس از مشـاوره اورژانـس کاردیولـوژی بـا تشـخیص اولیه بلـوک کامل قلبـی، ریورس شـده و بـرای اقدامـات تشـخیصی و درمانی بعدی بـه بخـش مراقبتهـای ویـژه قلـب کـودکان ارجـاع شـدهبود. در الکتـرو کاردیو گـرام اولیه سـرعت ضربان دهلیـزی 150 و سـرعت ضربـان بطنی 07 و کمپلکسهـای بطنـی باریـک بـود. بـرای بیمـار ضربانسـاز موقـت پوسـتی تعبیـه شـد و پـس از آماده شـدن بخـش آنژیوگرافـی ضربانسـاز موقت وریـدی تعبیـه شـد. بیمـار اکـو کاردیـو گرافی نرمال داشـت. بـرای وی هولتـر مانیتورینگ 24 سـاعته با سـرعت زمینـهای 40 ضربه در دقیقـه، انجام شـد کـه نشـان دهنـده بلـوک کامـل قلبی بیمـار با تعـداد ضربان قلب متوسـط 90 ضربـه در دقیقه بـود، بیمـار یافته مثبـت دیگری نداشـت. با توجه بـه برطـرف نشـدن بلـوک قلبـی بیمـار بعـد از گذشـت چنـد روز، احتمال مـادرزادی بـودن بلوک کامـل قلبی مطرح شـد. سـپس بیمار با ضربانسـاز موقـت وریـدی جهـت انجـام عمـل جراحـی آنتیریفلاکـس بـه بیمارسـتان مبـداء ارجـاع و پـس از انجـام عمـل در بخـش مراقبتهای ویـژه پذیرش مجـدد شـد. بیمـار دو روز بعـد از عمـل بـا توجـه نداشـتن هیچگونـه علامـت، ضربانسـاز بیمـار خـارج و بیمـار بـا توصیـه بـه مراجعات بعـدی جهت پیگیریهـای بعـدی ترخیـص گردید.
بحـث و نتیجه گیـری: از آنجاییکـه داروهـای بیهوشـی میتواننـد باعـث تشـدید برادیـکاردی شـوند، بـرای مواجهـه بـا چنیـن مـوارد تشـخیص دادهنشـده، آمـاده داشـتن داروهـای ضربانسـاز شـیمیایی، ضربانسـاز موقـت و فـرد کارآزمـوده بـرای اسـتفاده از آن لازم اسـت و در موارد تشـخیص دادهشـده، قبـل از شـروع عمـل جراحـی بایـد ضربانسـاز تعبیـه شـده و از عملکـرد آن اطمینـان حاصل شـود.
واژه های کلیدی: بلوک کامل قلبی مادرزادی، بیهوشی، کودکان

نویسنده مسئول: استادیار مراقبتهای ویژه، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش مراقبتهای ویژه ، بیمارستان لقمان حکیم
[email protected] :ایمیل
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
بلـوک کامـل قلبـی کـودکان میتوانـد مـادرزادی یـا اکتسـابی باشـد. بلـوک کامـل قلبـی مـادرزادی، یـک مـورد در هـر 22000تولـد دیده میشـود، مـوارد مـادرزادی میتوانـد بـا ناهنجاریهـای سـاختمانی قلـب باشـد یـا بـا بیماریهـای کلاژن واسـکولار مـادر همراهـی داشـته باشـد. اگـر با ناهنجـاری سـاختمانی قلـب همراه باشـد، با مرگ و میر بیشـتری همراه اسـت و با افزایش سـن کودک مبتـلا، مـرگ و میـر آن کمتـر میشـود، به طوریکـه مورتالیتی در جنینـی 46 درصـد، نـوزادی 6 درصـد و کودکـی 0 درصـد مـی-باشـد2)،1(. از آنجاییکـه برای تشـخیص مـوراد بـدون علامت بلوک کامـل قلبـی مـادرزادی، بایـد الکتـرو کاردیو گـرام انجام شـود و در ارزیابـی قبـل از عمل کودکان بـدون علامت معمـولا مطالعه الکترو کاردیـو گرافـی انجام نمیشـود)3(، لـذا میتوان انتظار داشـت که در شـروع بیهوشـی با موارد تشـخیص دادهنشـده بلوک کامل قلبی در کـودکان مواجـه شـویم کـه نحـوه اداره ایـن بیماران موضـوع بحث ایـن مقالـه اسـت کـه طـی آن بـه معرفـی پسـر بچه سـه سـالهای میپردازیـم کـه پـس از القای بیهوشـی با بلوک کامـل قلبی مواجه شـدهایم.
معرفی بیمار
پسـر بچـه 31 ماهـه 15 کیلوگرمـی کـه از بیمارسـتان لبافینـژاد پـس از القای بیهوشـی عمومـی برای جراحی آنتـی ریفلاکس کلیه دچـار برادیـکاردی شـدهبود کـه بهعلـت مقاومت به یـک میلیگرم آتروپیـن و مشـاوره اورژانـس کاردیولـوژی بـا تشـخیص اولیه بلوک کامـل قلبـی، ریـورس شـده و بـرای اقدامـات تشـخیصی و درمانی بعـدی بـه بخـش مراقبتهـای ویژه قلـب کـودکان در بیمارسـتان شـهید مدرس ارجاع شـدهبود. پیـش داروی بیمار بـا یک میلیگرم میـدازولام وریـدی و 25 میکروگـرم فنتانیل و القای بیهوشـی بیمار بـا تیوپنتال 4 میلیگرم بـر کیلوگرم و آتراکوریـوم 5/0 میلیگرم بر کیلوگـرم انجام شـدهبود و ریورس با نئوسـتیگمین 07/0 میلیگرم بـر کیلوگـرم و آتروپیـن 02/0 میلیگرم بر کیلوگرم انجام شـدهبود.
بیمار سـابقه پزشـکی مثبت نداشـت و هیچگونه شـکایتی از تنگی نفـس، خسـتگی، سـرگیجه و دیگـر نشـانههای بیمـاری قلبـی و آریتمـینداشـت، رشـد طبیعی و فعالیـت فیزیکی معمول داشـت .در بـدو ورود بـه بخـش مراقبتهـای ویـژه کامـلا هوشـیار بـود ،همودینامیـک پایـدار داشـت و تعداد ضربان قلب بیمـار 55 بود. در معاینـه بالینی سـوفل II/VI در کانـون میترال داشـت و در معاینه فیزیکـی طبیعـی بود .
در الکتـرو کاردیـو گرافـی اولیـه سـرعت ضربـان دهلیـزی 150 و سـرعت ضربـان بطنـی 70 و کمپلکسهـای بطنـی باریـک بـود .
در ابتـدای ورود بـه بخـش بـرای بیمـار ضربانسـاز موقت پوسـتی تعبیـه شـد و بیمار مورد معاینـه اکو کاردیو گرافیک قـرار گرفت که یافته غیرطبیعی نداشـت سـپس مشـاوره اورژانس الکتروفیزیولوژی انجـام شـد که پـس از آمـاده شـدن بخـش آنژیوگرافی ضربانسـاز موقـت وریـدی تعبیـه شـد. بیمـار بـا مـد VVI و سـرعت 60 و آمپلیتیـود 2 میلـی آمپـر و حساسـیت 5/1 تنظیـم شـد. سـپس هولتـر مانیتورینـگ 24 سـاعته بـا سـرعت زمینـهای 40 ضربـه در دقیقـه، بـرای بیمـار انجام شـد که نشـان دهنده بلـوک کامل قلبی بیمـار بـا تعـداد ضربـان قلـب متوسـط 90 ضربـه در دقیقـه بـود و یافتـه مثبـت دیگـری نداشـت. بـا توجـه به برطـرف نشـدن بلوک قلبـی بیمار بعد از گذشـت چند روز، احتمال مـادرزادی بودن بلوک کامـل قلبی مطرح شـد.
سـپس بیمار با ضربانسـاز موقت وریدی جهت انجام عمل جراحی آنتی-ریفلاکـس به بیمارسـتان مبداء ارجاع و پـس از انجام عمل در بخـش مراقبتهـای ویـژه پذیرش مجدد شـد. سـپس دو روز بعد از عمـل بـا توجه نداشـتن هیچگونـه علامت، ضربانسـاز بیمـار خارج و بیمـار بـا توصیـه بـه مراجعـات بعدی جهـت پیگیریهـای بعدی ترخیص گردید .
بحث
بلـوک کامـل قلبـی یـا بلـوک درجـه 3 زمانـی ایجـاد میشـود که هیچگونـه فعالیـت الکتریکـی از دهلیـز بـه بطـن منتقـل نشـود به طوریکـه ارتباطـی بیـن انقبـاض دهلیـز و بطـن وجـود نداشـته و سـرعت ضربـان بطنـی تقریبـا 40 ضربـه در دقیقه اسـت، این در حالیسـت کـه کمپلکس QRS معمـولا پهن شده-اسـت. گاها این تعـداد کـم ضربان قلـب نمیتواند بـرون ده قلبی کافـی فراهم کند و باعـث سـنکوپ یـا سـایر علائـم نارسـایی قلـب شـود کـه در این صـورت بایـد ضربان سـاز بـرای افزایش تعـداد ضربان قلـب و برون
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

84حسینعلی جلوه مقدم و همکاران
ده قلبـی تعبیـه شـود)4(. بلوکهـای قلبـی درجه یـک و موبیتز نوع یـک خـوش خیـم هسـتند و کمتـر احتمـال دارد بـه بلـوک کامل قلبـی تبدیـل شـوند و بیماران بای فاسـیکولار بلاک و بلـوک درجه دو قلبـی مخصوصـا موبیتـز نـوع 2 در خطـر تبدیل به بلـوک کامل قلبـی هسـتند)5( به طوریکـه در یک مطالعه بـر روی 266 مـورد از ایـن بیماران دیدهشـده اسـت که کمتـر از 2 درصد این بیمـاران به بلـوک کامل قلبـی تبدیل شـدهاند7)،6(.
بلـوک کامـل قلبـی مـادرزادی در بچههـا نـادر اسـت و میتواند در مـواردی تهدیـد کننده حیات باشـد .70 تـا 90 درصد مـوارد بلوک کامـل قلبـی مـادرزادی نتیجـه لوپـوس مـادرزادی اسـت کـه در فرزنـدان مـادران مبتـلا به لوپوس بـروز میکنـد)8( و میتـوان آنرا قبل از تولد، با اکو کاردیو گرافی M Mode تشـخیص داد)9(. سـایر بیماریهـا نظیر شـوگرن مـادر، میوکاردیت، بیماریهـای موکوپلی سـاکاروئیدوز، میتوکندریایـی و بیماری لایم نیـز میتواند باعث بروز بلـوک کامـل قلبـی مـادرزادی شـود)1(. همراهی بلـوک کامل قلبی مـادرزادی بـا ناهنجاریهای سـاختاری قلب نظیـر جابهجایی عروق بـزرگ در نـوزادان باعـث بدتر شـدن پیش آگهی بیمار میشـود)01(.
همچنیـن بلـوک مـادرزادی قلـب میتوانـد اکتسـابی و بهعنـوان عارضـه عمل جراحی قلـب کودکان در حواشـی گره دهلیزی بطنی باشـد کـه در بیشـتر مـوارد برگشـتپذیر بـوده به طوریکـه در این مـوارد در بخـش مراقبتهـای ویـژه قلـب کـودکان کورتـن تراپـی موقـت میشـوند و در صورت تداوم بلـوک بعد از ده روز ضربانسـاز دائـم تعبیه میشـود)11(.
بلـوک کامـل قلبـی مـادرزادی میتواند تظاهـرات بالینـی متفاوتی داشته-باشـد کـه از سـقط جنیـن و هیدروپس جنینی تا نارسـایی احتقانـی قلـب در نـوزاد همـراه بـا تحریکپذیـری و لتـارژی ،هپاتومگالـی، سـیانوز و مـوارد دیگـر باشـد کـه در دوران کودکـی معمـولا بـا برادیـکاردی بدون علامت تظاهـر پیدا میکنـد)21(. البته بلـوک کامـل قلبـی مـادرزادی میتوانـد برادیـکاردی علامـتدار و ناپایـداری همودینامیـک ایجـاد کنـد، کـه دراین صورت گذاشـتن ضربانسـاز کاربـرد دارد)31(. جالـب اسـت کـه بدانیـم کمتـر از یک درصـد ضربانسـازها در کـودکان کار گذاشـته میشـود. بلـوک مـادرزادی قلبـی از مـوارد کاربرد تعبیه ضربانسـاز اسـت، منوط به ایـنکـه تعـداد ضربـان بطنـی کمتـر از 55 و کمتـر 70 ضربـه در دقیقـه همزمـان با وجود بیمـاریمادرزادی قلب باشـد، ریتم QRS پهـن Escape وجـود داشتهباشـد، دیس اختـلال عملکرد بطنی یا کمپلکـس خارج بطنی، سـن بـالای یکسـال و تعـداد ضربان قلب کمتـر از 50، جـدول شـماره 1 برخـی از موارد تعبیه ضربانسـاز در کودکان را نشـان میدهـد)41(.
جدول شماره1: برخی موارد تعبیه ضربان ساز در کودکان
بلـوک کامـل قلبـی بعـد عمـل کـه بیـش از 7 روز طول کشـیده باشد.
بلوک کامل قلبی مادرزادی علامت-دار
بلوک کامل قلبی مادرزادی بدون علامت در همراهی با:
•ضربان قلب کمتر از 55-50 ضربه در دقیقه در نوزاد
•برادیکاردی همراه با آریتمی
• وقفههای شبانه
بلوک قلبی اکتسابی در میوپاتی-هابرادیکاردی علامتدار:
•سندرم گره بیمارسندرم QT طولانی
از آن جاییکـه بـرای تشـخیص مـوارد بـدون علامـت، بلـوک کامل قلبـی، باید الکتـرو کاردیو گرافی انجام شـود ولـی در ارزیابی قبل از عمـل کـودکان بـدون علامت معمولا مطالعـه الکتـرو کاردیو گرافی انجام نمیشـود)3(، لذا میتوان انتظار داشـت که در شـروع بیهوشـی با موارد تشـخیص دادهنشـده بلـوک کامل قلبی در کـودکان مواجه شـویم. تمهیدات لازم برای مواجهه با چنین موارد و ادامه بیهوشـی در مـوارد مشـابه یـا ریـورس کـردن بیهوشـی و ارجـاع بیمـار برای اقدامات تشـخیصی و درمانی بیشـتر در مراکز سـطح بالاتر موضوع بحـث این مقاله اسـت.
بـرای مواجهـه بـا چنیـن مـواردی بـا توجه بـه مقـاوم بـودن تعداد ضربـان قلـب بـه آتروپیـن، بایـد ایزوپـرل یـا افدریـن را بهعنـوان ضربانسـاز شـیمیایی آماده داشـت و همچنین در دسترس داشتن ضربانسـاز موقـت و فـرد کارآزموده برای اسـتفاده از آن لازم اسـت .از آن جاییکـه ضربانسـاز دائـم همیشـه و بـه موقـع، بهخصـوص با
جدول شماره2: ضربانسازهای شیمیایی و دوز پیشنهادی مورد استفاده
دوز مورد استفاده دارو
02/0 میلیگرم/کیلوگرم/دقیقه، ماکزیمم 5/0 میلی-گرم آتروپین
01/0 میلیگرم/کیلوگرم اپی نفرین
2-20 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه دوپامین
2-20 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه دوبوتامین
1/0 میکروگرم/کیلوگرم ایزوپروترونول
وجود محدودیت منابع، در دسـترس نیسـت، لازم اسـت ضربانساز موقـت بهخصـوص در اعمـال جراحـی اورژانس در دسـترس باشـد و تـا زمـان آمـاده شـدن ضربانسـاز موقـت اسـتفاده از ضربانسـاز
شـیمیایی نظیـر ایزوپـرل، دوپامیـن و افدرین راهگشاسـت. جدول شـماره 1 ضربانسـازهای شیمیایی و دوز پیشـنهادی مورد استفاده را نشـان میدهد.
ضربان سـازهای موقـت در دسـترس پوسـتی، وریـدی یـا ازوفاژیال هسـتند. در مـوارد بلـوک کامـل قلبـی، ضربانسـاز موقت پوسـتی میتوانـد ضربانسـاز فوری بـوده و نجات دهنده حیات بیمار باشـد ، به طوریکـه میتوانـد در نـوزادان مبتلا به بلـوک مـادرزادی قلب از طریـق ورید نافـی نیز بـهکار رود)51(.
جدول شماره3: انواع مختلف ضربان ساز
ضربانساز موقت

•پوستی
•وریدی
•ازوفاژیال
ضربانساز دائم
•اندوکاردیال
• اپیکاردیال
از آن جاییکه داروهای بیهوشـی میتوانند باعث تشـدید برادیکاردی شـوند، قبل از شـروع عمل جراحی باید ضربانسـاز تعبیه شـده و از عملکـردکـردن آن اطمینـان حاصل شـود. مـد VVI مد ترجیحی اسـت بهجـزء در مواردیکـه از کوتـر اسـتفاده خواهـد شـد، کـه در ایـن مـوارد از مـد VOO اسـتفاده میشـود)1(. بهتریـن سـرعت ضربـان بـا در نظر گرفتـن معیارهای بالینی بهخصـوص تعداد نبض و فشـارخون تنظیـم میشـود. جریـان بهتدریـج اضافـه میشـود تا کپچـر مکانیکی و الکتریکی مشـخص شـود. اندازه پدل ضربانسـاز نشـان دهنـده میـزان انرژی ضربانسـاز نیسـت ولـی هرچـه اندازه پـدل بزرگتـر باشـد، دانسـیته جریـان و احسـاس ناراحتـی بیمـار را کمتـر میکنـد. لـذا معمـولا بزرگترین سـایز پـد ممکـن را بهکار میبریـم)61(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

موقـع اینداکشـن بیهوشـی بـه ایـن بیمـاران حتـی بـرای تعبیـه ضربانسـاز، بایـد پدهای ضربانسـاز موقت خارجـی از طریق مری ،از طریـق قفسـه سـینه یـا وریـدی نصـب و آماده اسـتفاده شـوند و انفوزیون ایزوپرل آماده باشـد. همکاری نزدیک الکتروفیزیولوژیسـت در تیـم درمـان ضـروری اسـت. در صورتیکـه تعبیـه ضربانسـاز توسـط کاردیولوژیسـت و در کت لب انجام میشـود، باید از آمادگی اتاق عمل برای پشـتیبانی جراحـی احتمالی اطمینان حاصل کنیم .نکتـه بسـیار مهـم در اداره ایـن بیهوشـی ایـن بیمـار این اسـت که مانیتورینـک الکترو کاردیو گـرام قبل از القای بیهوشـی، به احتمال زیـاد میتوانسـت بلـوک کامـل قلبـی را مشـخص نمایـد و از یـک حادثـه تهدیدکننـده حیات پیشـگیری نمایـد. از طرفی بـا توجه به پایـداری همودینامیـک بیمـار معرفی شـده بعـد از القاء بیهوشـی ، بهنظـر میرسـد ادامـه بیهوشـی تحـت مراقبتهـای ذکـر شـده
86حسینعلی جلوه مقدم و همکاران
بـرای اداره بیهوشـی در بیمـاران مبتـلا بـه بلـوک مـادرزادی قلبی ، میتوانسـت بهصـورت ایمـن ادامه یافتـه و به تاخیـر انداختن عمل جراحـی ضـروری نبودهاسـت، چـرا کـه گزارشـاتی مبنـی بـر ادامه موفـق بیهوشـی در چنیـن بیمارانـی پـس از کشـف اتفاقـی بلوک مـادرزادی قلـب در صـورت پایـداری همودینامیـک تحـت مـوارد توصیـه شـده وجـود دارد)3(.
همیـن تمهیدات در ارائه بیهوشـی به بیماران بای فاسـیکولار بلاک و بلـوک درجـه دو قلبـی مخصوصا موبیتز نوع 2 ضروری اسـت، چرا کـه ایـن بیماران در خطـر تبدیل به بلوک کامل قلبی هسـتند)5(.
نکتـه جالـب توجه اینکه در بخش مراقبتهـای ویژه با تغییرات بی دلیل تنظیمات ضربانسـاز مواجه میشـدیم که ضمن بررسـیهای مکـررمتوجـه شـدیم که بیمـار بهعنـوان اسـباب بـازی، تنظیمات ضربانسـاز را مکررا تغییـر میداد .
قدردانی و تشکر
نویسـندگان مقاله از همکاری صمیمانه اساتید ارجمند سرکار خانم دکتـر پورزمانـی اسـتادیار بیهوشـی بیمارسـتان لبافینـژاد بهخاطر معرفـی و ارجـاع بیمـار، جنـاب آقـای دکتـر عبدالرحیـم قاسـمی اسـتادیار قلب کـودکان، دکتـر اکبـرزاده اسـتادیار الکتروفیزیولوژی بیمارسـتان شـهید مـدرس بهخاطـر درمان بیمـار و دکتـر علیرضا مقدسـی دسـتیار فوقتخصصـی قلـب کودکان بیمارسـتان شـهید مـدرس سپاسـگزاری مینمایند .
Gauss A, Hubner C, Radermacher P, Georgieff M, Schutz W. Perioperative risk of bradyarrhythmias in patients with asymptomatic chronic bifascicular block or left bundle branch block: does an additional first-degree atrioventricular block make any difference? Anesthesiology. 1998 Mar;88(3):679-87.
Roizen MF, Fleisher LA. Anesthetic Implications of Concurrent Diseases. In: Miller RD, editor. Miller’s Anesthesia: CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER; 2009. p. 1067-151.
Johansen AS, Herlin T. [Neonatal lupus syndrome. Association with complete congenital atrioventricular block]. Ugeskr Laeger. 1998 Apr 20;160(17):2521.5
Kleinman CS, Glickstein JS, Shaw R. Fetal Echocardiography and Fetal Cardiology. In: Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF, editors. Moss and Adams’ Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young
References
Khanna P, Arora S, Aravindan A, Prasad G. Anesthetic management of a 2-day-old with complete congenital heart block. Saudi J Anaesth. 2014 Jan;8(1):134-7.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Jaeggi ET, Hamilton RM, Silverman ED, Zamora SA, Hornberger LK. Outcome of children with fetal, neonatal or childhood diagnosis of isolated congenital atrioventricular block. A single institution’s experience of 30 years. J Am Coll Cardiol. 2002 Jan 2;39(1):130-7.
Meredith GJ, Hantler CB, Noorily SH, Furst N. Anesthesia in the presence of complete heart block. J Clin Anesth. 1995 Feb;7(1):88.
Zak Hillel, Landesberg G. Electrocardiography. In: Miller RD, editor. Miller’s Anesthesia: CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER; 2009. p. 1357-86.
Fischer SP, Bader AM, Sweitzer B. Preoperative Evaluation In: Miller RD, editor. Miller’s Anesthesia.
7 ed: CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER;
2009. p. 1001-67.
Adults. 7 ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
Jaeggi ET, Hornberger LK, Smallhorn JF, Fouron JC. Prenatal diagnosis of complete atrioventricular block associated with structural heart disease: combined experience of two tertiary care centers and review of the literature. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005 Jul;26(1):16-21.
Edwin F, Aniteye E, Tettey M, Sereboe L, Kotei D, Tamatey M, et al. Permanent complete heart block following surgical correction of congenital heart disease. Ghana Med J. 2010 Sep;44(3):109-14.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید