4874424-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 2، زمستان 1393
531327947035

مقایسه سه روش درمانی ماساژ، تمرینات ثباتی و ترکیبی بر درد و درصد ناتوانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
علی شاکری1*، صدرالدین شجاع الدین2، یحیی سخنگویی3، یاسین حسینی4
کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران
دانشیار حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، تهران
دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
1826978

تاریخ دریافت: 24/8/93 تاریخ بازبینی: 30/8/93 تاریخ پذیرش: 2/9/93چکیده
زمینـه و هـدف: هـدف از مطالعـهی حاضـر مقایسـه سـه روش درمانی ماسـاژ،

بـر

ترکیبی

و

ثباتـی

تمرینـات

بـر

ترکیبی

و

ثباتـی

تمرینـات

درد و درصـد ناتوانی بیمـاران مبتلا به کمـردرد مزمـن غیراختصاصی بود.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:34 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:34 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: در ایـن تحقیـق 30 نفـر از بیمـاران مبتلا بـه کمردرد مزمـن با میانگین سـنی 02/9 ± 44/33 سـال شـرکت کردند. بیمـاران بهطور تصادفـی در سـه گـروه ماسـاژ، تمرینـات ثباتی و ترکیبی قـرار گرفتند و بهمدت 12 جلسـه) 4هفته، بهصورت یـک روز درمیان(، پروتکل درمانی ماسـاژ ،تمرینـات ثباتـی و ترکیبـی از ماسـاژ و تمرینات ثباتـی را با نظارت تراپیسـت دریافت کردند.
یافتههـا: نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه روشهـای مـورد مطالعـه بهطـور معنـیداری) 05/0p>( باعث کاهـش درد و بهبـود عملکرد نسـبت به پیشآزمـون شـدهاند. همچنیـن بیـن روشهای مـورد مطالعـه تفاوت معنیداری مشـاهده شـد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، ترکیب تمرینات ثباتی با ماساژ درمانی، موثرتر از استفاده هر یک به تنهایی است.
واژه های کلیدی: ماساژ درمانی، تمرینات ثباتی، تمرینات ترکیبی، کمر درد مزمن، درد، درصد ناتوانی
مقدمه

نویسنده مسئول: علی شاکری، کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران ایمیل: [email protected]
علیرغـم پیشـرفت علـم در زمینـه بیماریهـای سـتون فقـرات و گسـترش روزافـزون شـیوههای درمانـی، کمـردرد همچنـان بهعنوان یکی از مشـکلات عمدهی سـلامت عمومی در کشورهای صنعتـی و غیرصنعتـی باقـی ماندهاسـت. شـواهد نشـان میدهد کمـردرد یکـی از شـایعترین اختـلالات اسـکلتی – عضلانـی اسـت، بهطـوری که 84درصـد-58 درصـد افراد جامعـه در طول زندگـی خـود حداقـل یکبـار آن را تجربـه میکننـد)1-3(. در ایـران بهعنـوان سـومین علـت از ک ارافتادگـی مـردم در محدوده سـنی 15 تـا 65 سـال اسـت)4(. حـدود 90 درصد بیمـاران دچار کمـردرد، بـه نـوع غیراختصاصـی آن مبتـلا هسـتند. علـت ایـن نـوع کمـردرد، پاتولـوژی خاصی نبـوده و محل آن از زیـر انتهای دندههـا تـا بالای چیـن گلوتئال اسـت)5(. درصد کمـی از بیماران مبتـلا بـه کمـردرد وارد مرحلـه مزمـن بیمـاری میشـوند کـه همیـن درصـد کـم، سـبب هزینههـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم میباشـند. پیشـنهادات زیـادی در رابطـه بـا علت اصلـی بیماری ارائـه شدهاسـت کـه از جملـه میتـوان بهضایعـات سـتون فقرات کمـری، درگیری مفاصل فاسـت، درگیری دیسـک بیـن مهرهای ، رباطهـا، اعصـاب و عـدم تـوازن ضعـف عضلانـی اشـاره نمـود)6(. اغلـب اطلاعـات در مـورد کمـردرد مزمن ناقص هسـتند و بخش اعظـم درمـان بـدون اتـکا بـه شـواهد مسـتدل انجـام میگیـرد .بـا وجـود افزایـش چشـمگیر ک ارآزماییهـای بالینـی تصادفی در دهـهی اخیـر، تنها 2 درصـد از این ک ارآزماییها کمـردرد را مورد بررسـی قـرار دادهانـد. با توجـه به تنـوع شـیوههای درمانی هنوز توافـق نظـر در مـورد مؤثرتریـن روش درمانـی کمـردرد وجـود ندارد)7(.
بـا توجه به ریسـک فاکتورهای متعددی که بـرای کمردرد مزمن وجـود دارد، هـر شـخص بیمـاری میتوانـد از مزایـای برنامههای تمرینـی متناسـب بـه نـوع بیمـاری خـود بهـره گیـرد. بهطـور مثـال، بیمـاری بـا عضـلات همسـترینگ منعطـف نمیتوانـد از مزایـای تمرینـات کششـی و انعطافپذیری عضلات همسـترینگ در درمـان کمـردرد سـود ببـرد. در نتیجـه پیـش از اسـتفاده از هـر روش درمانـی، بیمـاران بایـد بهخوبـی مـورد معاینـه قـرار گیرنـد و تجویز تمرینات مشـابه بـرای بیمارانی صـورت گیرد که کمـردرد مزمـن شـبیه بههـم داشـته باشـند)8(. در دهۀ گذشـته ، ورزشهایـی بهنـام ورزشهـای ثبـات دهنـده مطـرح شـدهاند .
ایـن ورزشهـا بیشـتر بـر توانایـی ثبـات سـتون فقـرات در موقعیتهـای مختلـف تاکیـد کـرده)9( و بـه تقویـت عضـلات مولتـی فیـدوس، عضـلات عرضـی شـکم و عضـلات وضعیتـی میپردازنـد. بهدلیـل نقـش ویـژۀ ایـن عضـلات در ثبـات سـتون فقـرات ادعـا میشـود، ورزشهـای ثباتدهنـده بـا ایجـاد ثبـات در سـتون فقـرات سـبب بهبـود عملکرد بیمـار مبتلا بـه کمردرد مزمـن میشـوند)01(. ورزشهـای ثبـات دهنده بیشـتر بر عضلات کوچـک، عمقـی و خلفـی سـتون فقـرات تأکیـد دارنـد و سـعی دارنـد بـا بازآمـوزی و افزایـش اسـتقامت ایـن عضـلات، وضعیت صحیـح بدنـی را حفظ و ثبـات دهند و در بهبـود درد بیمار نقش داشـته باشند .
ورزشهـای ثبات دهنـده با نقش ویژهای کـه در وارد عمل کردن عضـلات مولتـی فیـدوس دارند، بهطـور بارز بهبود عملکـرد بیمار را بهدنبـال دارنـد)11(. در ایـن بین می-توان به تاثیر ماسـاژ نیز در بهبـود عملکـرد عضـلات از طریق افزایـش خون رسـانی، افزایش سـرعت ریکاوری عضلات بعد از تمرین، کاهش خسـتگی عضلانی و افزایـش آسـتانه تحریـک گیرندههـای درد اشـاره داشـت)21(. از دیگـر اثـرات ماسـاژ میتـوان بـه کاهـش اضطـراب، افسـردگی و هورمونهـای اسـترسزا ماننـد نوراپـی نفریـن و کورتیـزول و همینطـور افزایـش سـطح سـروتونین و دوپامین اشـاره داشـت ،بـه ایـن صـورت کـه افزایـش سـطح سـروتونین ناشـی از ماسـاژ درمانـی میتوانـد باعـث کاهـش افسـردگی شـود و همچنیـن افزایـش سـطح دوپامیـن نیـز باعـث کاهـش درد مزمـن بیماران گـردد)31(. امـروزه نشـان داده شدهاسـت کـه کاربـرد تمرینـات مناسـب و ماسـاژ بهمنظـور ارتقـاء عملکـرد جسـمانی و کاهـش درد در بیمـاران مبتـلا بـه کمـردرد مزمـن غیراختصاصی موجب بهبـود فعالیتهـای روزمـره و کاهـش درد میشـود)41(. هـدف از تحقیـق حاضـر، مقایسـهی تاثیـر کوتاه مـدت سـه روش درمانی ماسـاژ، تمرینـات ثباتی و ترکیبـی بر میـزان درد و درصد ناتوانی مـردان مبتـلا بـه کمـردرد مزمـن غیراختصاصی اسـت.
مواد و روشها
مطالعـهی حاضـر از نـوع نیمـه تجربـی بـا طـرح پیشآزمـون- پسآزمون بود. نمونه آماری این تحقیق شـامل 30 نفر از بیماران مبتـلا بـه کمـردرد مزمـن غیراختصاصـی )سـن 20/9 ± 44/33 سـال، وزن 7/11 ±33/84 کیلوگـرم، قـد 4/ 4 ±177 سـانتیمتر و شـاخص تـوده بدنـی 75/2 ± 85/26 سـانتیمتر بـر مترمربـع( مراجعـه کننـده بـه کلینیکهـای فیزیوتراپـی مناطـق 1 و 3 شـهر تهـران تشـکیل دادنـد. ایـن افـراد از طریق نصـب اطلاعیه در کلینیکهـای فیزیوتراپـی شناسـایی شـدند و در ایـن تحقیق شـرکت کردند.

معیارهـای ورود بـه مطالعـه عبـارت بودنـد از: 1( بیمـاران مرد مبتـلا بـه کمـردرد مزمـن غیراختصاصـی بیـن سـنین 20 تا 05 سـال 2( بیمـار مبتـلا به کمردرد باشـد، به گونـهای که هیچگونه علت خاصی در بررسـیهای بالینی و رادیوگرافی توسـط پزشـک معالـج گـزارش نشدهباشـد 3( کمـردرد 12 هفته یا بیشـتر ادامه داشـته باشـد 4( برخورداری از سـلامت عمومی.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:34 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:34 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:34 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید