00

0422

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

پیام ریاست انجمن به مناسبت برگزاری پنجمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد
ISRAPM 2014

برگــزاری پنجمیــن کنگــره بینالمللــی اینترونشــنال درد
ISRAPM 2014
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

همـکاران و دوسـتان عزیـز، برای بنده مایه بسـی افتخـار و مباهات اسـت تـا شـما را به پنجمیـن کنگره بی نالمللـي اینترونشـنال درد و هفتمیـن کنگـره سـالانه انجمـن بیهوشـي موضعـي و درد ایران دعـوت نمایـم کـه از تاریـخ 12 الـی 14 مهـر 1۳۹۳ در مرکـز همای شهـاي بی نالمللـي رازي دانشـگاه علـوم پزشـکي ایـران در تهـران برگزار میگـردد. کنگـره ISRAPM 2014 یک گردهمایی چنـد تخصصـی از همکارانی اسـت کـه در زمینـه درد و جنبههای گوناگـون آن فعالیـت میکنند. هـدف ما تـدارک برنامههای جذاب و پـر بـار علمـی اسـت کـه بسـیاری از مسـایل مربـوط بـه درمـان درد از جملـه جنبههـای پایـه و عملـی اقدامـات اینترونشـنال و همچنیـن بیهوشـی موضعـی )رژیونـال انسـتزی( و درمـان درد حـول و حـوش عمـل را در برمیگیـرد. در این برنامـه بزرگ علمی گروهـی از صاحبنظـران و اسـاتید برجسـته طـب درد، تجـارب و اطلاعـات علمـی خـود را بـه اشـتراک میگذارنـد. کنگـره امسـال )ISRAPM 2014( شـامل سـخنرانیها، کارگاههـا، سـمپوزیوم و بخـش پوسـتر بـا عنوانهـای متنـوع و بـه روز میباشـد. همچنین دارای بخشهـای ویژهای برای فلوشـیپهای درد و پرسـتاران بوده ،و نیـز کارگاه یـک روزه اینترونشـنال درد بـر روی کاداور میباشـد .در ضمـن فرصـت خوبـی بـرای شـرکتها و سـازمانهایی اسـت کـه در قلمـرو درد فعالیـت میکننـد فراهـم اسـت تـا محصـولات و دسـتاوردهای خـود را بـه نمایـش بگذارنـد. اینجانـب بـا کمـال افتخـار از محققیـن ایرانـی و بینالمللـی دعـوت نمایـم تـا مقالات پژوهشـي و علمـي خـود را بـه ایـن کنگـره علمـي ارسـال نمایند .کنگـره در سـالن بینالمللـی همایشهـای رازی دانشـگاه علـوم پزشـکي ایـران در تهـران برگـزار ميگـردد. اینجانـب ضمن عرض خیـر مقـدم از شـما دعـوت میکنـم در تهران بـه ما بپیوندیـد و از تمـام جاذبههـای تاریخـی و مکانهـای جالـب آن دیـدن فرمایید.
منتظر دیدارتان هستیم.
فرنادا یمانیدبیر علمی کنگره
-3202722-194709

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن بیهوشـی موضعـی و درد ایران ،پنجمیـن کنگـره بی نالمللـي اینترونشـنال درد و هفتمیـن کنگـره سـالانه انجمن از تاریخ 12 الی 14 مهر 1۳۹۳ در مرکز همای شهاي رازي دانشـگاه علـوم پزشـکي ایران برگـزار میگردد .
دکتـر فرنـاد ایماني، دبیر علمی کنگره و ریاسـت “انجمن بیهوشـی موضعـی و درد ایـران” در سـخنان کوتاهـی بـه بیـان تاریخچـه ،اهـداف، سیاسـتها و فعالیتهـای علمـی، آموزشـی و پژوهشـی انجمـن پرداختنـد. ایشـان بـا اشـاره بـه برگـزاری کنگـره سـالیانه انجمـن از سـال 1۳87 و همچنیـن کنگره بینالمللی اینترونشـنال درد از سـال 1۳8۹ هـدف از برگـزاری ایـن کنگرههـا را ارتقـاء آمـوزش کمي و کیفـي متخصصـان بیهوشـي و آشـنایی متخصصان سـایر رشـتهها با روشهـای نویـن کنتـرل درد و اطـلاع از فعالیتهـای مجامـع علمـی دنیا در ایـن زمینـه عنوان نمـود و با اشـاره به
برگـزاری سـالانه و منظـم این همایش بـزرگ اظهار امیـدواری کرد کـه شـاهد ارتقـا و اعتلای طـب درد و دسـتیابی به جایـگاه واقعی
این رشـته در کشـور باشـیم .
مدیر گروه بیهوشي و درد دانشگاه علوم پزشکي ایران با اشاره به رشد سریع و پیشرفتهای چشمگیر طب درد در دنیا، تاسیس و راهاندازی رشته فلوشیپ درد را از اقدامات اساسی و ضروری در کشور دانست که با توجه به گستردگی طب درد و وجود فزآینده دردهای مزمن و صعبالعلاج و لزوم ارایه خدمات مطلوب و مناسب و همچنین نیاز مردم به این خدمات، معرفی رشته درد و تربیت متخصصان و فلوشیپهای آن را گام بلندی در این زمینه دانست که در سایه الطاف خداوندی و همت همکاران در انجمن بیهوشی موضعی و درد محقق شدهاست. ایشان در ادامه افزود به لطف الهی و با تلاش همکاران موفق به تربیت فلوشیپهای درد در دانشگاههاي علوم پزشکي ایران ،شهید بهشتي و تهران طی چندین دوره در سالهای اخیر شدهایم که همگی در این زمینه مشغول فعالیت و ارایه خدمت میباشند.
2131826046

ریاسـت انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران به تشریح فعالیتهای انجمـن در سـالهای اخیـر پرداخـت و گفت: خوشـبختانه کارهای بزرگـی در طـی این سـالها انجام شـده که نتایج وآثـار آن ملموس اسـت،از جملـه این فعالیتهـا برگـزاری چندیـن دوره کارگاه بلوک اعصـاب محیطـی با سـونوگرافی بـرای متخصصان بیهوشـی همراه بـا اعطـای گواهینامه معتبر علمـی برای شـرکتکنندگان، برگزاری اولین کارگاه اینترونشـنال درد روی جسـد، تولید و انتشـار فیلمها و کتابهـای آموزشـی و محصولات فرهنگی، ارتبـاط و تعامل نزدیک بـا سـایر انجمنهـای علمـی، دعـوت از اسـاتید و صاحبنظـران بیهوشـی و درد دنیـا و اسـتفاده از تجارب آنهـا، جذب اعضای فعال و ایجـاد تسـهیلاتی بـرای این اعضـا در زمینههای آموزشـی، رفاهی و شـرکت در کنگرههـای بینالمللـی، برگـزاری سـمینارهای علمی یـک روزه بهصـورت ماهانه، آموزش و آشـنایی متخصصان بیهوشـی بـا تازههـای علمـی روز دنیـا و برگـزاری منظـم و سـالیانه کنگـره بینالمللـی درد میباشـد.
مدیر مسـئول و سـردبیر مجله انگلیسـي زبان بیهوشـي و طب درد ضمن اعلام اسـتقبال نویسـندگان خارجي در ارسـال مقاله به مجله گفـت: خوشـبختانه در سـال گذشـته شـاهد کسـب نمایـه پابمد براي مجله بودیم که این افتخاري براي جامعه پزشـکي و بیهوشـي کشـور بودهاسـت. همچنین، در سـال جـاري موفق به کسـب نمایه اسـکوپوس شـدیم و امیدواریم با همکاري همه دوسـتان و اسـاتید بتوانیم گامهاي بزرگ بعدي را براي ارتقا سطح علمي کشور برداریم.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

ایشـان در ادامـه بـه تالیـف کتـاب جامـع درد اشـاره نمـود و آن را حاصـل زحمـات چندین سـاله و تلاشهـای شـبانهروزی همکارانی دانسـت کـه برای بومی سـازی و اعتلای این رشـته همـت گماردند و آن را مرجـع کاملـی برای علاقمندان و دانشپژوهـان طب درد در کشـور برشـمرد کـه نیازهای آنـان را در ایـن حیطه مرتفـع خواهد نمـود. لازم بهذکـر اسـت کـه کتـاب جامـع درد تالیـف دکتـر فرناد ایمانـی بـا همـکاری اسـاتید دانشـگاههاي علـوم پزشـکي کشـور و صاحبنظران این رشـته برای اولین بار در سـال گذشـته در کشـور بـه رشـته تحریر درآمده و شـامل هشـتاد فصـل و مباحث مختلفی در زمینـه تشـخیص و درمان درد میباشـد.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

دبیـر انسـتیتو جهانـي درد WIP شـاخه ایـران بـا بیـان ایـن نکته کـه هـر سـال کنگرههـا و سـمینارهای متعـددی در سراسـر دنیا با هـدف ارتقـا و پیشـرفت طـب درد و تبادل تجـارب و ارایـه تازههای علمـی برگزار میشـود و سـعی ما این اسـت که همگام و همراسـتا بـا کنگرههـای جهانـی و مجامـع علمی دنیـا به جلو حرکـت کنیم .سـپس بـه تشـریح برنامههای کنگره امسـال پرداخـت و از تغییرات و نوآوریهـای ایـن کنگـره و تفـاوت آن بـا کنگرههـای قبـل خبـر داد. دکتـر ایمانـی در ادامـه افـزود: کارگاههـای متعدد آموزشـي در زمینههـای گوناگـون ماننـد بلوکهای عصبـی با سـونوگرافی و نیز سـایر روشهـای طب درد در ایــام برگـزاری کنگره اجـــرا خواهد شد. همچنین، برگزاری دومین کارگاه فوق تخصصی اینتــرونشنال درد همـراه بـا کار عملـی روی کاداور در روز پانزدهـم مهـر یکـی دیگـر از ویژگیهـای برنامـه کنگـره امسـال میباشـد. همچنیـن همانند سـالهای گذشـته در حاشـیه برگزاری کنگره، فعالیتهای جنبـی هماننـد بازدیـد از غرفههـای مختلـف تجهیزات پزشـکی و شـرکتهای دارویـی و آشـنایی بـا وسـایل و تجهیـزات مرتبـط بـا بیهوشـی و طـب درد به نمایش گذاشتـــه خواهد شـد. نمایشـگاه کتـاب و عرضـه محصـولات دیجیتالـی و کتابهـای الکترونیـک و همچنیـن عرضـه محصولات فرهنگـی و آموزشـی انجمـن از دیگر برنامههـای پیشبینـی شـده در ایـن کنگـره خواهـد بود.
دکتر ایمانی با ابراز خرسـندی از اسـتقبال خوب اساتید و علاقمندان در سـالهای گذشـته افـزود: سـال گذشـته بیـش از ۳00 مقالـه از مقـالات ارسـالی از داخـل و خارج کشـور بـه دبیرخانه کنگـره مورد پذیـرش قـرار گرفت و حدود پنجاه سـخنرانی در زمی نههاي مختلف تشـخیص و درمان درد، دردهاي مزمن، دردهاي سـرطاني، دردهاي بعـد از عمل جراحي، بلو کهاي عصبي و بی هوشـيهاي موضعي ارایه گردیـد که نشـان دهنده غنای علمی، پویایی و موفقیـت در برگزاری کنگره میباشـد. ایشـان اظهـار امیدواری کـرد که در کنگره امسـال شـاهد رشـد بیشـتر مقالات و مشـارکت تمامی گروههـای مرتبط با طب درد باشـیم.
ریاست انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران در بخش دیگری از

سخنان خود به اهدا جوایز به برگزیدگان مقالات ارسالي به کنگره امسال اشاره کرد و گفت همچون سالهای پیشین برای برگزیدگان مقالات و پوسترهاي ارسالي به انتخاب داوران جوایز نقدي نفیسی در نظر گرفته شده که در پایان کنگره همراه با لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
دبیر علمي کنگره اینترونشنال درد در پایان از تمامی دستاندرکارانی که در عرصه درد و درمان آن تلاش میکنند تا مرهمی بر آلام بیشمار دردمندان باشند صمیمانه تشکر و قدردانی نمود و افزود: اینجانب به گرمی دست تمامی دلسوختگان و عاشقان طب درد را که با تلاش خود موجبات تسکین و التیام درد و رنج بیماران را فراهم میکنند میفشارم و از همه اساتید، صاحبنظران، فرهیختگان و پیشکسوتان این رشته دعوت میکنم تا با ارایه تجارب و نظرات ارزشمند خود و به اشتراک گزاردن آن با سایر همکاران گامی در جهت اعتلای این رشته برداشته و موجبات رضایت خداوند انشالله فراهم گردد.
کنگـره بینالمللـی درد هر سـال با حضور چهرههـای مطرح جهانی در زمینـه طب درد و اسـتقبال گسـترده اسـاتید داخلـی و خارجی واعضای هیات علمی دانشـگاههای علوم پزشـکی و سـایر گروههاي پزشـکی و پیراپزشـکي برگـزار میگـردد و مباحـث مختلفـی از جملـه روشهـای جدیـد تشـخیصی و درمانـی، مداخـلات نوین در طـب درد، اداره دردهـای سـرطانی و مقـاوم بـه درمـان، بلوکهـای گوناگـون عصبـی، کنتـرل دردهای حـاد پس از جراحـی، روشهاي بيحسـي و رژیونـال بـراي اداره جراحـي، اسـتفاده از تکنولوژیهای جدیـد در کنتـرل دردهـای مزمـن، پمپهـای داخـل نخاعـی ، تحریک کنندههـای نخاعـی و داروهـای جدیـد در کنتـرل درد بـه بحـث و تبـادل نظر گذاشـته خواهد شـد.
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 13:04 IRST on Tuesday October 17th 2017

درد ایـران در راسـتاي گسـترش فعالی تهاي علمـي و ارائه خدمات آموزشـي به جامعه محترم بیهوشي، دومین کارگاه پایه اینترونشنال درد با فلوروسـکپی ویژه متخصصین بیهوشـی را با همکاری اسـاتید گروههـاي بیهوشـي و درد دانشـگاههاي علـوم پزشـکي کشـور در تاریـخ پانـزده مهرماه سـال جـاری برگـزار مینماید .
برگــزاری دومیــن کارگاه پایــه اینترونشــنال درد بــا فلوروســکپی ویژه متخصصین بیهوشی
2133654847

عمومــی

روابــط

گــزارش

بــه

و

موضعــی

بیهوشــی

انجمــن

درد

وق
ف

کارگاه

ن
دومی
،
ران
ای
ی
تخصص

ا
ب

درد

نال
اینترونش

متخصصین

زه
وی

کوپی
فلوروس
.
گــردد

می

برگــزار

بیهوشــی

و

موضعـی

بیهوشـی

انجمـن

عمومــی

روابــط

گــزارشقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید