4874631-50799

معــرفی بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 1، پاییز 1393
531348647046آسپیراسیون شیر در عمل جراحی الکتیو اطفال و اهمیت اطلاعات والدین از زمان ناشتایی گزارش یک مورد
ولیالله حسنی1، رضا صفائیان2، شهره کرمی3، علیاکبر قمری3، سعید صفری*3
استاد گروه بیهوشی و فلوشیپ مراقبت ویژه، عضو مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار بیهوشي دانشگاه علوم پزشکي ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(
دستیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(
تاریخ دریافت: 6/8/92 تاریخ بازبینی: 24/11/92 تاریخ پذیرش: 17/5/93چکیده
زمینـه و هـدف: آسپیراسـیون ریـوی محتویات معـدهای یکـی از مهمترین عوارض بیهوشـی عمومـی باقیمانده اسـت. پیشـگیری و اداره این عارضه یکـی از دغدغههـای متخصصیـن بیهوشـی میباشـد. لـذا در ایـن مقالـه سـعی شدهاسـت تـا عـاوه بـر معرفـی مـورد، دسـتورالعملهای جامـع برای پیشـگیری و رویارویـی بـا ایـن عارضه مـورد بحث قـرار گیرد.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

معرفـی بیمـار: ایـن مقالـه گـزارش آسپیراسـیون شـیر در حیـن القـاء بیهوشـی در عمـل جراحـی الکتیو یک پسـر 6 سـاله اسـت کـه بهعلـت ارائه اطاعـات نادرسـت دربـاره ناشـتا بـودن بیمار توسـط والدیـن اتفاق افتاده اسـت. پس از اقدامات لازم و تخلیه شـیر آسـپیره شـده، عمـل جراحی ادامه مییابـد. بیمـار بـدون مشـکل اکسـتیوب و بـا اشـباع اکسـیژنی 95% در هـوای اتـاق بـه ریکاوری منتقل شـد. بیمـار پـس از دو روز بسـتری در بخش مراقبتهـای ویـژه اطفـال، بـا حـال عمومـی پایدار بـه بخش اطفـال انتقـال یافت.
واژه های کلیدی: آسپیراسیون، بیهوشی اطفال، بیهوشی عمومی، راه هوایی
223-2714098

مقدمه سـریع، در مـوارد پر خطر باید لحـاظ گردد)3(. در این گـزارش مورد ،رگورژیتاسـیون و آسپیراسـیون یکی از مهمترین عوارض بیهوشـی بهعلـت ارائـه اطاعـات نادرسـت والدیـن دربـاره مدت زمان ناشـتا عمومـی باقیمانـده اسـت. میـزان بـروز آسپیراسـیون در اعمـال بودن کودک، متعاقب القاء بیهوشـی، آسپیراسـیون وسـیع شـیر در جراحـی الکتیـو 2 مورد بـه ازای 10000 نفـر و در وضعیت اورژانس کـودک ایجاد شدهاسـت. در این مطالعه تفاوت بیـن میزان درگیری 2/2 به ازای هر 10000 نفر اسـت)1(. آسپیراسـیون با اثرات مستقیم بـا رژیمهـای متفاوت غذایی بهویژه در کودکان بررسـی خواهد شـد.
ذرات، تخریب وابسـته به اسـید و پنومونی باکتریایی میتواند باعث
مورتالیتـی و موربیدتـی شـود. اسـتفاده از دسـتورالعملهای سـاده معرفی مورد
بـروز کلـی این مشـکل را تا حـد 60% کاهـش دادهاسـت)2-4(. ایجاد بیمـار پسـر بچـه 6 سـاله بـا وزن 25 کیلوگـرم جهت انجـام عمل یک راه هوایی امن به اندازه پروفیاکسـی شـیمیایی در پیشـگیری جراحـی پتوز چشـم بهصورت سـرپایی به اتاق عمل آورده شـد که از ایـن عارضـه اهمیت دارد. تکنیکهای بیهوشـی بایسـتی با توجه بـه گفتـه پدر بیمـار، بیمار طول مدت ناشـتایی کامل داشتهاسـت .بـه ریسـک بروز آسپیراسـیون هر بیمار تعدیل شـود و القـاء با توالی بیمـار سـابقه دو بـار بیهوشـی عمومی بـرای همین عمل را داشـته
نویسنده مسئول: سعید صفری، گروه بیهوشی، مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم)ص(، خیابان ستارخان، تهران ایمیل: [email protected]
74
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

ولیالله حسنی و همکاران
-29672251673018

اسـت. در شـرح حال نکته مثبت دیگری یافت نشـد. پـس از انجام مونیتورینـگ اولیـه و ارزیابـی عایـم حیاتـی، میـدازولام )شـرکت داروسـازي ابوریحـان، ایـران( 5/0 میلیگـرم و فنتانیـل) ساخت کارخانه جانسو نان دجانسون( 50 میکروگـرم بهعنـوان پیـش دارو دریافـت کـرد و پـس از اکسیژناسـیون مناسـب با اکسـیژن 100% القاء بیهوشـی با تیوپنتال سـدیم )با نام تجاری تیوپنتون، شـرکت سـاندوز، کشـور سـازنده، اتریـش( 100 میلیگـرم و آتراکوریوم 51 میلیگـرم انجـام شـد. سـپس ونتیاسـیون بیمـار با ماسـک انجام گرفـت کـه در حیـن ونتیاسـیون با بـگ متوجه خروج ترشـحات سـفید رنـگ از دهـان بیمـار شـدیم کـه سـریعا وضعیت بیمـار به پهلـوی چـپ و سـر پاییـن تغییـر داده شـد و ساکشـن ترشـحات انجـام شـد. بیمار با لولـه شـماره 5/5 کافدار اینتوبـه گردید و ریه بیمار چندین بار با 10 سیسـی نرمال سـالین شستشـو، ساکشـن و سـپس بـا اکسـیژن 100% تهویـه شـد. بعـد از 2 دقیقـه اشـباع اکسـیژنی شـریانی بیمـار از 85% به 98% افزایش یافـت. )جدول 1 نمونـه گاز خونـی در 2 مرحلـه را بیـان میکند(
جدول1: آنالیز گاز خون شریانی بیمار در حین افت اشباع اکسیژنی )نمونه اول( و نیز در انتهای عمل )نمونه دوم(
پارامتر گاز خون شریانی نمونه اول نمونه دوماسیدیته 38/7 43/7
دیاکسیدکربن)میلیمتر جیوه( 1/30 9/35بیش بود قلیا – 4/1 0
بیکربنات)میلیاکیوالان( 9/22 8/22اکسیژن)میلیمتر جیوه( 7/38 65
درصد اشباع اکسیژن2/72% 95%
بـرای بیمـار لولـه دهانیمعـده تعبیـه گردیـد و از محتویـات معده حدود 200 سیسـی شـیر ساکشـن شـد. در سـمع ریه مختصری ویزینـگ بازدمی شـنیده میشـد. بـرای بیمـار در اتاق عمـل 052 میلیگـرم سـفازولین و 30 میلیگرم جنتامایسـین و 50 میلیگرم هیدروکورتیـزون وریـدی تجویز گردید. عمل جراحـی پس از پایدار شـدن عایـم حیاتـی ادامـه یافـت و پـس از خاتمـه یافتـن عمـل جراحـی، بیمـار بـدون هیـچ مشـکلی اکسـتیوب شـد و بـا تنفس خودبهخـود و نیـز بـا اشـباع اکسـیژنی 95% بـه ریـکاوری منتقـل شـد. مشـاوره بـا متخصـص اطفـال انجـام گرفـت و بـا تشـخیص آسپیراسـیون ریـوی، بیمـار بـه بخـش مراقبتهـای ویـژه اطفـال منتقـل شـد. در بخـش مراقبتهـای ویـژه، عایـم حیاتـی بیمـار طبیعـی بـوده و بـرای بیمار آمپـول سـولباکتام، آمپـول ونتولین و اسـپری آتروونت تجویز شـد. بیمار پس از 2 روز بسـتری در بخش مراقبتهـای ویـژه، به بخش اطفـال انتقال یافت و پـس از یک روز بسـتری در بخش با حـال عمومی خوب با آزیترومایسـین خوراکی مرخص شـد .
بحث
آسپیراسـیون محتویات معده بهدنبال القا بیهوشی از خطرناکترین عـوارض بیهوشـی میباشـد. بـا مشـخص کـردن بیماران پـر خطر از نظـر آسپیراسـیون، ناشـتا بـودن قبـل از عمـل، درمـان دارویـی و مانورهـای مختلـف بیهوشـی میتـوان ریسـک آسپیراسـیون را کاهـش داد. عـوارض متعاقب آسپیراسـیون ریوی در سـه گروه زیر تقسـیمبندی میشـوند)2(:
الـف( وابسـته بـه ذرات: انسـداد حاد ناقص یـا کامـل راه هوایی که ممکن اسـت منجر به هیپوکسـی شـریانی، کاپس، سـیانوز، تاکی کاردی، دیـس پنـه و مرگ فوری شـود.
ب( وابسـته بـه اسـید: محتویـات معده و بهویژه ترشـحات اسـیدی آن کـه در صـورت آسـپیره شـدن باعـث بـروز پنومونیـت )سـندم مندلسـن( میشـوند. بـروز این سـندرم در اسـیدیته کمتـر از 5/2 و حجـم آسپیراسـیون بالاتـر از 3/0 میلیگرم بـه ازای هر کیلوگرم بیشـتر خواهـد بـود. اثـرات زیـان آور آسپیراسـیون اسـید معـده در دو مرحلـه ایجـاد ميشـود: مرحلـه نخسـت در 5 ثانیـه اول بـا ایجـاد سـوختگی در راه هوایـی آغاز میگـردد. در عرض 6 سـاعت سـلولهای سـیلیاری و پنوموسـیتهای نـوع 2 از بیـن میرونـد .نفوذپذیـری آلوئولـی زیـاد شـده و منجـر بـه افزایـش آب در ریه و سـرانجام ادم ریـه میشـود. این رویداد باعـث کاهش در کمپلیانس ریـه و افزایـش عدم تطابق V/Q خواهد شـد. بازسـازی سـلولی 3 الـی 7 روز طـول خواهد کشـید.
آسپیراسیون شیر در عمل جراحی الکتیو…
فـاز ثانویـه بهعلـت پاسـخ التهابـی اسـت کـه متعاقـب رها شـدن ناشتایی قبل از عمل
4076081445954

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید