فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 1، پاییز 1393
5292300-245202

اثـر آپوتـل وریدی قبـل از عمل، بـر درد و مصرف مخدر حیـن، و بعد از عمل در بیماران با شکسـتگی شـفت سـاعد غیر اورژانسی
هوشنگ طالبی1، علیرضا کمالی1، اسماعیل مشیری1، بیژن یزدی1، محسن حسینی2*
استاديار بيهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک
دستيار بيهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک
تاریخ دریافت: 28/7/92تاریخ بازبینی: 20/11/92تاریخ پذیرش: 1/21/92چکیده
زمینـه و هدف:بـا توجـه بـه اهميـت بـیدردی بيمـاران حيـن و پس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی، تحقيق حاضر بـا هدف مقايسـه اثرات بـیدردی و مصـرف داروی مخـدر آپوتـل )اسـتامينوفن تزريقـی( پـس از عمل شکسـتگیهای شـفت سـاعد طراحی شدهاسـت.
مـواد و روشهـا: تعـداد 160 بيمـار مبتـا به شکسـتگی شـفت سـاعد بهطور کامـا تصادفی بـه دو گـروه آپوتـل و دارونما تقسـيم میشـوند. گروه آپوتـل: 1 گـرم آپوتـل در 200 مي لیليتـر نرمـال سـالين و در گـروه دارونمـا: تنهـا 200 مي لیليتـر نرمـال سـالين 20 دقيقـه قبل عمل اسـتفاده شـد .
0899951پژوهشـی

مقـاله
64

پژوهشـی

مقـاله

64

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقـدار مخـدر مصرفـی حيـن عمـل و طـی 24 سـاعت بعـد و نيز مـدت زمان درخواسـت اولين مسـکن بعـد از عمـل ثبت میگـردد. از معيـار مقياس ديـداری درد جهـت تعييـن نمـره درد بيمـاران بعد از عمل اسـتفاده شـد.
یافتههـا: ميانگيـن مصـرف مخـدر حيـن عمـل )فتنانيـل بـر حسـب ميکروگـرم( در گـروه آپوتـل 3/2±42/51 و در دارونمـا 6/3±10/70 بـود که با توجـه بـه 05/0P اختـاف معنـیداری بيـن 2 گـروه دي دهشـد. ايـن ميانگيـن در گـروه آپوتل کمتـر بود.
در هيـچ يـک از زمانهـای ريـکاوری ،4، 12 و 24 سـاعت بعـد از عمـل اختـاف معنـیداری در نمره درد دي دهنشـد و بـا توجه بـه 50/0 Pلذا نمره درد در 2 گـروه تقريبـا يکسـان بـود. زمان درخواسـت اولين مسـکن در گروه آپوتـل 2/28±254/71 دقيقه
و در گروه دارونما 2/34±198/28 دقيقه بود که با توجه به 50/0 P بهطور معنیداری زمان درخواسـت اولين مسـکن در گروه آپوتل طولانیتر بود.
نتیجهگیـری: آپوتـل بهعنـوان پي ـشدارو در کاهـش مصـرف مقـدار مصرفـی مخـدر حيـن عمـل و افزايـش طول مـدت درخواسـت مسـکن بعد از عمـل موثر اسـت.
واژه های کلیدی: آپوتل، شکستگیهای شفت ساعد، درد، مخدر
296-4013600

مقدمه شکسـتگیهای اسـتخوانهای بيمـاران، همـراه بـا درد شـديد و يکـی از اعمـال جراحـی کـه نسـبتاً بـا درد شـديدی حيـن تغييـرات هموديناميـک در بيمـاران میباشـد کـه مـا را مجبوربه جراحـی و بعـد از آن همـراه اسـت اعمـال جراحـی ارتوپـدی اسـتفاده از مسـکن و مخدرهـای قـوی در حيـن و بعـد از اعمـال میباشـد. کشـشها و فشـارها وبرشهـای جراحـی متعـدد و گاه جراحـی مزبـور مینمايـد)1-6(. يکـی از مسـکنهای نسـبتاً جديد اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف در جراحـی ارتوپـدی و بهخصوص و مـورد اسـتفاده در کاهـش درد بيمـاران اسـتامينوفن اسـت که
نویسنده مسئول: محسن حسينی، دستيار بيهوشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، بيمارستان ولی عصر، گروه بيهوشی ایمیل: [email protected]
بهعنوان ضد درد و ضد تب و نيز خواص ضد التهابی خفيفی دارد .
مکانيسـم عمـل همراه با مهار سـنتز پروسـتاگاندي نها اسـت)7(.
(z1 – α/2 +z1-β)2 (δ1 + δ2/2)2
n80 2160
(μ1 + μ2)2
z1-α/2=1.9 z1-β=2.33 μ1=2.5 μ2=4.6 1=4.2 ∑=4.4
-27952741206132

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:35 IRST on Tuesday October 17th 2017

اسـتامينوفن بهصـورت خوراکـی و رکتـال و اخيـراً بهصـورت تزريقـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت8)،7(. اسـتفاده از ضـد دردهـای مخـدری بهعنوان پيـش دارو در بيهوشـی عمومی رايج اسـت و نيـز در طـول عمـل بهجهـت کنتـرل درد و نيـز جزئيات هموديناميـک بيمـار بهطـور معمول اسـتفاده میشـود)1(. اما به جهـت عـوارض جانبـی ايـن ترکيبـات از جملـه تهوع، اسـتفراغ ،ايجـاد تحمـل، خـارش، احتبـاس ادراری و تضعيف تنفـس)2( و با هـدف کاهـش مصرف مخدر اسـتفاده از اسـتامينوفن کـه معمولاً بهعنـوان مسـکن و تببـر کاربرد دارنـد، میتوان بهعنـوان داروی جايگزيـن در ايـن زمينـه مصـرف کـرد)3( از آنجا که اسـتامينوفن داروی نسـبتاً ايمـن و مطمئنـی اسـت و عـوارض جانبـی بسـيار کمـی دارد و نيـز مـوارد کنتراانديکاسـيون محـدودی دارد ،همچنيـن تداخـات واضحـی بـا سـاير داروهـا نـدارد، مـا در اين مطالعـه بـر آن شـديم تـا از آپوتـل که فـرم تزريقی اسـتامينوفن اسـت بهعنـوان پيـش دارو اسـتفاده کنيـم و تاثيـر آن را بردرد و مقـدار مصـرف داروی مخـدر حيـن و بعـد از عمـل ببينيم.
روش مطالعه
اي ن مطالع ه ي ک مطالع ه کارآزماي ی بالين ی دوس وکور ب وده ک ه ب ر روی بيم اران دچ ار شکس تگی س اعد کاندي د جراح ی غيــر اورژانــس مراجعــه کننــده بــه بيمارســتان وليعصــر و اميرالمومني ن اراک انج ام میش ود. حج م نمون ه ب ا اس تفاده از فرم ول مقايس ه دو ميانگي ن و ب ا احتس اب خط ای ن وع اول )α( براب ر ب ا 5% و خط ای ن وع دوم) β( براب ر ب ا 20% و ني ز ميانگي ن) μ( و انح راف معي ار) δ( براس اس مطالع ات قبل ی ،براب ر ب ا 160 م ورد ب ه دس ت آم ده و نمونهگي ری احتمال ی بهصــورت تصادفــی ســاده انجــام گرفــت.
معيارهای ورود شامل:
تمام شکستگیهای ساعد در دامنه سنی 15-50 سال باشند.
بيماران طبقهبندی انجمن بيهوشی امريکا 1 و 2 باشند.
بيماران طی 6 ساعت قبل از عمل مسکن دريافت نکردهباشند.
معيارهای خروج شامل
اعمال جراحی که بيش از 90 دقيقه طول کشي دهباشد.
تعداد جراحیها بيش از يک مورد باشد.
سـاير شکسـتگیها در سـاعد اعـم از شکسـتگی کاليـس ،شکسـتگی دوبـل و…
مواردیک ه تح ت بيهوش ی و بیحس ی ديگ ری بهغي ر از بيهوش ی عموم ی ق رار میگيرن د )مانن د بيهوش ی موضع ی(5- مصـرف داروهـای ضـد انعقاد خـون، کاربامازبيـن، فنیتوئين ،فنوباربتيـال و پريميدون.
مصرف ايزونيازيد، زيدوويدين، ريفامپين و متوکلوپراميد.
سابقه سوءمصرف مواد و يا دارو
بيماران الکليک
سابقه بيماری قلبی ريوی کليوی يا بي ماریهای زمي نهای خاص
-29673133038832

بعـد از تصويـب طـرح در کميتـه اخـاق دانشـگاه، و بـا توجه به عـدم مصـرف دوز سـمی کبـدی آپوتـل )بـرای هـر بيمـار1 گرم بيشـتر مصـرف نمیشـود در حالیکـه دوز سـمی 15-10 گـرم میباشـد(، تعـداد 160 بيمـار مبتـا به شکسـتگی شـفت سـاعد دارای معيارهـای ورود بـه مطالعـه بهطـور کامـاً تصادفـی و بـا اسـتفاده از جـدول اعـداد تصادفـی بـه دو گـروه آپوتـل) A( و دارونمـا) P( تقسـيم شـدند )هـر گـروه 80 نفـر بهطـور مسـاوی و يکسـان(. بيمـاران مذکـور بعـد از توضيحـات لازم جهـت طرح مزبـور و کسـب رضايـت آگاهانـه از آنهـا، بهطـور مسـاوی به دو گـروه A و P تقسـيم گرديدنـد سـپس تمامـی بيمـاران مذکـور بهعنـوان مايـع درمانـی جبرانـی5-3 مي لیليتـر بـر کيلوگـرم وزن بـدن مايـع کريسـتالوئيد )رينگـر( دريافـت کردنـد و بعـد از اتصـال پاي شهـای لازم شـامل الکتروکارديوگـرام، ضربـان قلـب ،فشـارخون و اشـباع اکسـيژن آمـاده بيهوشـی عمومی شـدند. در گـروه آپوتـل: 1 گـرم آپوتـل در 200 مي لیليتـر نرمـال سـالين بهمـدت 20 دقيقـه قبـل از عمـل بهعـاوه پي ـشدارو روتيـن شـامل 2 ميکروگـرم بـر کيلوگـرم وزن بـدن فنتانيـل و 2/0 مي لیگـرم بـر کيلوگرم وزن بـدن ميدازولام قبـل از عمل جراحی دريافـت کردنـد. در گـروه دارونمـا: 200 مي لیليتر نرمال سـالين بهمـدت 20 دقيقه قبل عمل اسـتفاده شـد بههمـراه پي شداروی قبـل از عمـل که ايـن محلول توسـط متخصص بيهوشـی همکار کـه در بيهوشـی بيمـار نقـش نـدارد آمـاده گرديـد. سـپس تمام بيمـاران تحـت بيهوشـی عمومی قـرار گرفتند. القای بيهوشـی با 2 مي لیگـرم بـر کيلوگـرم وزن بـدن پروپوفـول و 5/0 مي لیگـرم بـر کيلوگـرم وزن بـدن آتراکوريـوم انجـام شـد و سـپس بيماران براسـاس سـن و جنـس لولـه گـذاری شـده و لولـه تراشـه بـرای آنهـا فيکـس گرديـد. اين رونـد مديريت بيهوشـی بيمـار و اداره هموديناميـک بـه عهـده رزيدنـت مسـئول طـرح بـود. بهعنـوان داروی نگهـداری بيهوشـی 1 مـک گاز ايزوفلـوران و ترکيـب 50/50 اکسـيژن و نيتـروس اکسـايد و بهمقدار 3 ليتـر در دقيقه دريافـت کردنـد. برای تمامـی بيمـاران پايش فشـارخون بهروش غيـر تهاجمـی برحسـب مي لیمتر جيوه و سـاير پاي شهـای قلبی انجـام شـد. در طـی عمـل جراحـی هـر 5 دقيقـه ضربـان قلـب و فشـارخون بيمـاران در پرسـش نامههای طـرح ثبـت گرديـد و همچنيـن ميـزان مخـدر مصرفی نيـز در طی عمـل جراحی ثبت گرديـد. تکـرار مخـدر بـرای بيمـاران مذکـور براسـاس تغييـرات هموديناميک و نظر مسـتقيم متخصص بيهوشـی بـود: در صورت افزايـش ضربـان قلـب و فشـارخون شـريانی بـه بيـش از 15-20درصـد پايـه هر بيمـار مخـدر تکـرار گرديد.
تمامـی بيمـاران تحـت مطالعه توسـط يـک جراح تحـت جراحی قـرار گرفتنـد و مـدت زمـان جراحـی بـرای تمامـی بيمـاران مذکـور کمتـر از 90 دقيقـه درنظـر گرفتـه شـد. بنابرايـن تمامی مـوارد جراحـی کـه بيشـتر از 90 دقيقـه طـول کشـيد از مطالعه خـارج شـدند بعـد از خارج کـردن لوله تراشـهی بيمـاران و ورود بـه ريـکاوری پاي شهـای فـوق ادامـه پيـدا کـرد. و بعد از کسـب معيارهـای خـروج از ريـکاوری بيمـاران بـه بخش منتقل شـدند.
بعد از ورود به بخش توسـط پرسـتاران بخش ميانگين دوز مخدر مصرفـی طـی 24 سـاعت و نيـز ميانگيـن مدت زمان درخواسـت اوليـن مسـکن بعـد از عمل ثبـت گرديد. )مخدر مصرف شـده در طـی 24 سـاعت مورفيـن بود( همچنيـن از مقياس ديـداری درد جهـت تعييـن نمره درد بيمـاران بعد از عمل نيز اسـتفاده گرديد و نهايتـاً با اسـتفاده از مقيـاس ديداری درد رتبـه درد بيماران در دو گـروه با يکديگر مقايسـه شـد و نهايتاً اطاعات بهدسـت آمده از پرسشـنامههای طـرح توسـط نرمافـزار اس پـی اس اس مـورد آناليـز آمـاری قـرار گرفت. متغيرهـاي کمي بهصـورت ميانگين و انحـراف معيـار و متغيرهـاي کيفـي بهصـورت فراوانـي يـا درصد گـزارش شـد. جهـت مقايسـه دادههـاي کيفـي مربـع کا و جهت مقايسـه دادههـاي کمي–کيفـي از آزمـون تـی و آنـووا اسـتفاده شـد. مقـدار پـی کمتـر از 05/0 معنيدار تلقي شـد .

نتایج
در بررسـی تاثيـر آپوتـل قبـل از عمـل بـر ميـزان مصـرف مخدر حيـن و بعـد از عمـل بيمـاران بـا شکسـتگی شـفت سـاعد کـه بهطـور غيـر اورژانسـی بـه بيمارسـتان وليعصـر و اميرالمومنيـن اراک مراجعـه کردهبودنـد، نتايـج زيـر حاصـل گرديـد .
در اطاعـات دموگرافيـک بيمـاران نظير سـن، جنس و شـاخص تـوده بدنـی از نظـر آمـاری اختـاف معنـیداری وجـود نداشـت )جدول1(.
ميانگين مصرف مخدر حين عمل )فتنانيل بر حسـب ميکروگرم( در گـروه آپوتـل 3/2±42/51 و در دارونمـا 6/3±10/70 بـود که بـا توجـه بـه 50/0 P اختـاف معنـیداری بين 2 گـروه از نظر ميـزان مصـرف مخـدر حيـن عمـل ديـده شـد به طوریکـه ايـن ميانگيـن در گـروه آپوتـل بهوضـوح کمتر بود.
گرديـد کـه در هيچ يـک از زمانهـای ريکاوری ،4 سـاعت بعد از آپوتـل 2/28±254/71 دقيقه
عمـل ،12 سـاعت بعد از عمل و 24 سـاعت بعـد از عمل اختاف و در گـروه دارونمـا 2/34±198/28 دقيقـه بـود کـهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید