00

0472

برگــزاری پنجمیــن کنگــره بیــن المللــی اینترونشــنال درد
ISRAPM 2014
بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن بیهوشـی موضعـی و درد ایران ،پنجمیـن کنگـره بی نالمللـي اینترونشـنال درد و هفتمیـن کنگـره سـالانه انجمن از تاریخ ۱۲ الی ۱4 مهر ۱۳۹۳ در مرکز همای شهاي رازي دانشـگاه علوم پزشـکي ایـران برگـزار میگردد .
-3202768-1115049

1800472655923

دکت ر فرن اد ایمان ي، دبی ر علم ی کنگ ره و ریاس ت “انجم ن بیهوش ی موضع ی و درد ای ران” در س خنان کوتاه ی ب ه بی ان تاریخچ ه، اه داف، سیاس تها و فعالیته ای علم ی، آموزش ی و پژوهش ی انجم ن پرداختن د. ایش ان ب ا اش اره ب ه برگ زاری کنگــره ســالیانه انجمــن از ســال ۱۳87 و همچنیــن کنگــره بینالملل ی اینترونش نال درد از س ال ۱۳8۹ ه دف از برگ زاری ایــن کنگرههــا را ارتقــاء آمــوزش کمــي و کیفــي متخصصــان بیهوش ي و آش نایی متخصص ان س ایر رش تهها ب ا روشه ای نوی ن کنت رل درد و اط لاع از فعالیته ای مجام ع علم ی دنی ا در ای ن زمین ه عن وان نم ود و ب ا اش اره ب ه برگ زاری س الانه و منظ م ای ن همای ش ب زرگ اظه ار امی دواری ک رد ک ه ش اهد ارتق ا و اعت لای ط ب درد و دس تیابی ب ه جای گاه واقع ی ای ن رش ته در کش ور باش یم.
مدیر گروه بیهوشـي و درد دانشـگاه علوم پزشـکي ایران با اشـاره به رشـد سـریع و پیشـرفتهای چشـمگیر طب درد در دنیا، تاسـیس و راهانـدازی رشـته فلوشـیپ درد را از اقدامات اساسـی و ضـروری در کشـور دانسـت که با توجه به گسـتردگی طب درد و وجـود فزآینده دردهـای مزمـن و صعبالعـلاج و لـزوم ارایـه خدمـات مطلـوب و مناسـب و همچنیـن نیاز مـردم به این خدمـات، معرفی رشـته درد و تربیـت متخصصان و فلوشـیپهای آن را گام بلنـدی در این زمینه دانسـت کـه در سـایه الطاف خداونـدی و همت همـکاران در انجمن بیهوشـی موضعی و درد محقق شدهاسـت. ایشـان در ادامـه افزود به لطـف الهـی و با تـلاش همکاران موفـق به تربیت فلوشـیپهای درد در دانشـگاههاي علـوم پزشـکي ایران، شـهید بهشـتي و تهـران طی چندیـن دوره در سـالهای اخیـر شـدهایم که همگـی در این زمینه مشـغول فعالیـت و ارایه خدمت میباشـند.

ریاســت انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد ایــران بــه تشــریح فعالیتهــای انجمــن در ســالهای اخیــر پرداخــت و گفــت: خوش بختانه کاره ای بزرگ ی در ط ی ای ن س الها انجام ش ده که نتای ج وآث ار آن ملم وس اس ت، از جمل ه ای ن فعالیته ا برگ زاری چندی ن دوره کارگاه بل وک اعص اب محیط ی ب ا س ونوگرافی برای متخصص ان بیهوش ی هم راه ب ا اعط ای گواهینام ه معتب ر علم ی ب رای ش رکتکنندگان، برگ زاری اولی ن کارگاه اینترونش نال درد روی جســد، تولیــد و انتشــار فیلمهــا و کتابهــای آموزشــی و محصــولات فرهنگــی، ارتبــاط و تعامــل نزدیــک بــا ســایر انجمنه ای علم ی، دع وت از اس اتید و صاحبنظ ران بیهوش ی و درد دنی ا و اس تفاده از تج ارب آنه ا، ج ذب اعضای فع ال و ایجاد تس هیلاتی ب رای ای ن اعض ا در زمینهه ای آموزش ی، رفاه ی و ش رکت در کنگرهه ای بینالملل ی، برگ زاری س مینارهای علم ی یــک روزه بهصــورت ماهانــه، آمــوزش و آشــنایی متخصصــان بیهوش ی ب ا تازهه ای علم ی روز دنی ا و برگ زاری منظم و س الیانه کنگــره بینالمللــی درد میباشــد.

مدی ر مس ئول و س ردبیر مجل ه انگلیس ي زب ان بیهوش ي و طب درد ضم ن اع لام اس تقبال نویس ندگان خارجي در ارس ال مقاله ب ه مجل ه گف ت: خوش بختانه در س ال گذش ته ش اهد کس ب نمایــه پابمــد بــراي مجلــه بودیــم کــه ایــن افتخــاري بــراي جامع ه پزش کي و بیهوش ي کش ور بودهاس ت .
همچنی ن، در س ال ج اري موف ق ب ه کس ب نمای ه اس کوپوس شــدیم و امیدواریــم بــا همــکاري همــه دوســتان و اســاتید بتوانیــم گامهــاي بــزرگ بعــدي را بــراي ارتقــا ســطح علمــي کشــور برداریــم.
ایش ان در ادام ه ب ه تالی ف کت اب جام ع درد اش اره نم ود و آن را حاص ل زحم ات چندی ن س اله و تلاشه ای ش بانهروزی همکاران ی دانس ت ک ه ب رای بومیس ازی و اعت لای ای ن رش ته هم ت گماردن د وآن را مرج ع کامل ی ب رای علاقمن دان و دانش پژوه ان ط ب درد در کش ور برش مرد ک ه نیازه ای آن ان را در ای ن حیط ه مرتف ع خواه د نم ود .
لازم بــه ذکــر اســت کــه کتــاب جامــع درد تالیــف دکتــر فرنادایمان ی ب ا هم کاری اس اتید دانش گاههاي عل وم پزش کي کش ور و صاحبنظ ران ای ن رش ته ب رای اولی ن ب ار در س ال گذش ته در کش ور ب ه رش ته تحری ر درآم ده و ش امل هش تاد فصــل و مباحــث مختلفــی در زمینــه تشــخیص و درمــان درد می باشــد.
دبی ر انس تیتو جهان ي درد WIP ش اخه ای ران ب ا بی ان ای ن نکته کــه هــر ســال کنگرههــا و ســمینارهای متعــددی در سراســر دنی ا ب ا ه دف ارتق ا و پیش رفت ط ب درد و تب ادل تج ارب و

ارای ه تازهه ای علم ی برگ زار میش ود و س عی م ا ای ن اس ت ک ه هم گام و همراس تا ب ا کنگرهه ای جهان ی و مجام ع علم ی دنی ا ب ه جل و حرک ت کنی م .
ســپس بــه تشــریح برنامههــای کنگــره امســال پرداخــت و از تغیی رات و نوآوریه ای ای ن کنگ ره و تف اوت آن ب ا کنگرهه ای قب ل خب ر داد. دکت ر ایمان ی در ادام ه اف زود: یک ي از برنامهه ای جدی دی ک ه انش االله در کنگ ره امس ال ش اهد آن خواهی م ب ود انجــام اقدامــات اینترونشــنال درد در اتــاق عمــل بیمارســتان و پخــش مســتقیم و همزمــان آن در ســالن اصلــی کنگــره میباش د. بهع لاوه، کارگاهه ای متع دد آموزش ي در زمینهه ای گوناگ ون مانن د بلوکه ای عصب ی ب ا س ونوگرافی و نی ز س ایر روشه ای ط ب درد در ای ام برگ زاری کنگ ره اج را خواه د ش د .همچنی ن، برگ زاری دومی ن کارگاه ف وق تخصص ی اینترونش نال درد هم راه ب ا کار عمل ی روی کاداور در روز پانزده م مه ر یک ی دیگ ر از ویژگیه ای برنام ه کنگ ره امس ال میباش د .
همچنی ن همانند س الهای گذش ته در حاش یه برگ زاری کنگره ، فعالیتهــای جنبــی هماننــد بازدیــد از غرفههــای مختلــفتجهی زات پزش کی و ش رکتهای داروی ی و آش نایی ب ا وس ایل و تجهی زات مرتب ط ب ا بیهوش ی و ط ب درد ب ه نمای ش گذاش ته خواه د ش د. نمایش گاه کت اب و عرض ه محص ولات دیجیتال ی و کتابه ای الکترونی ک و همچنی ن عرض ه محص ولات فرهنگی و آموزش ی انجم ن از دیگ ر برنامهه ای پی ش بین ی ش ده در ای ن کنگ ره خواه د ب ود.
دکت ر ایمان ی ب ا اب راز خرس ندی از اس تقبال خ وب اس اتید و علاقمن دان در س الهای گذش ته اف زود: س ال گذش ته بی ش از 500 مقال ه از مق الات ارس الی از داخ ل و خ ارج کش ور ب ه دبی ر خان ه کنگ ره م ورد پذی رش ق رار گرف ت و ح دود پنج اه ســخنرانی در زمی نههــاي مختلــف تشــخیص و درمــان درد ، درده اي مزم ن، درده اي س رطاني، درده اي بع د از عم ل جراحــي، بلو کهــاي عصبــي و بیهوشــي هاي موضعــي ارایــه گردی د ک ه نش ان دهن ده غن ای علم ی، پویای ی و موفقی ت در برگــزاری کنگــره می باشــد .

ایش ان اظه ار امی دواری ک رد ک ه در کنگ ره امس ال ش اهد رش د بیش تر مق الات و مش ارکت تمام ی گروهه ای مرتب ط ب ا ط ب درد باش یم.
ریاســت انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد ایــران در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اهــدا جوایــز بــه برگزیــدگان مقــالات ارســالي بــه کنگــره امســال اشــاره کــرد و گفــت همچــون ســال های پیشــین بــرای برگزیــدگان مقــالات و پوس تر هاي ارس الي ب ه انتخ اب داوران جوای ز نق دي نفیس ی در نظــر گرفتــه شــده کــه در پایــان کنگــره همــراه بــا لــوح تقدیــر اهــدا خواهــد شــد.
50-2367311

اندرکارانی

دست

تمامی

از

در

درد
نترونشنال
پایان
ی
ا

کنگره

دبیر

علمي
مسئول

جدید

کمیته

انتصاب

آموزش

انجمن
آقاي

حکمي

طي

مانـي
ی
آقاي
ا

فرناد

دکتر

انجمـن

ریاسـت
ئـت

علمي

دانشـگاه

و

ی
عضو

پـور
ه

خالقي
مصطفـي
دکتـر

پ
به

کمیته

آموزش

انجمن

مسـئول

سـمت

را

درد
ی
فلوشـ

شـرح

زیر
حکم

:
اسـت
به

متن
.
نمـود

منصـوب

اندرکارانی

دست

تمامی

از

در

دردقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید