4874424-50799

معــرفی بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393
5292019-41419

انجـام بیهوشی عمـومـی در شیـرخـوار 8 ماهـه
با تـوده وسیع ناحیـه قـدام گـردن
ابراهیم اسپهبدی1*
1. متخصص بیهوشی،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
1826978

تاریخ دریافت: 6/11/92 تاریخ بازبینی: 19/1/93 تاریخ پذیرش: 22/1/93چکیده
زمینـه و هـدف: هیگرومکیسـتیک یـک ناهنجـاری مادرزادی سیسـتم لنفاوی میباشـد که در آن انسـداد در مسـیر لنفـاوی و وریدی سـبب تجمع مایـع لنفاوی در سـاک لنفـاوی ژوگولـر میگردد.
معرفـی بیمـار: شـیرخوار 8 ماهـه با هیگرومکیسـتیک وسـیع ناحیه گردن کـه اقدامـات دارویی و تزریـق داخل تـوده در درمان آن موثر واقع نشـده و کاندیـد برداشـتن تـوده بـه روش جراحـی شـده بـود. بـه روش بیدار لارنگوسـکوپی مسـتقیم انجام شـد و پـس از اینکـه اطمینان حاصل شـد دیدن اپیگلـوت و مدخـل تراشـه بیمـار جهـت اینتوباسـیون قابـل قبول میباشـد تصمیم به القاء بیهوشـی به روش استنشـاقی با سـوفلوران گرفتهشـد. پس از پایـان جراحـی و بیـدار شـدن کامـل بیمـار اکستوباسـیون صـورت گرفـت و بیمار بـا حالعمومی خوب بـه بخـش مراقبتهای ویژه منتقل گشـت.
واژههای کلیدی: هیگرومکیستیک، بیهوشیعمومی، راههوایی
مقدمه
69
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:55 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:55 IRST on Tuesday October 17th 2017

هیگرومکیسـتیک یـک ناهنجـاری مـادرزادی سیسـتم لنفـاوی میباشـد)2،1( که بصورت یک حفره پر از مایع سـاده یا چند حفرهای در ناحیـه گردنـی تظاهـر مییابـد. این بیمـاری اغلب در سـه ماهه اول بارداری و از طریق سـونوگرافی قابل تشـخیص میباشـد)3-5(. از نظـر همراهـی بـا آنومالیهـای کروموزومـی ایـن بیمـاری میتواند بـا مونوزومـی کرومـوزوم X و انـواع تریزومیهـا همـراه باشـد)7-9(. حـدود 50 درصـد سیسـتیک هیگرومهایـی کـه در سـه ماهـه اول بـارداری تشـخیص داده میشـوند بـا تریزومـی کرومـوزوم 12 همراهـی دارنـد)01،6(. در ایـن مـورد شـیرخوار 8 ماهـه با ایـن توده در ناحیـه گـردن کـه جهـت برداشـتن آن تحت بیهوشـی عمومی بـه اتـاق عمـل منتقل شـده بود مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
معرفی بیمار
بیمـار کـودک 8 ماهـهای بـا وزن 10 کیلوگـرم میباشـد کـه بـه روش سـزارین در 38 هفتگـی متولد شـده بـود و دارای توده حجیم ناحیـه گـردن در بـدو تولـد بـوده اسـت و بهتدریـج نیـز ایـن تـوده رشـد داشـته اسـت. طـی بررسـیهای دوران جنینـی تشـخیص هیگرومکیسـتیک مسـجل شـده بود و اقدامات دارویی نظیر درمان بـا کورتیکواسـتروئید و حتی تزریق داخـل توده در درمـان آن موثر واقـع نشـده و کاندید برداشـتن توده بـه روش جراحی شـده بود. در بررسـیهای انجام شـده بیماری همراه دیگری در کودک مشـخص

نویسنده مسئول: ابراهیم اسپهبدی، متخصص بیهوشی،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانایمیل: [email protected]
-6796671917ابراهیم اسپهبدی
70
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:55 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:55 IRST on Tuesday October 17th 2017

نشـد. علائم حیاتی اولیه بیمار شـامل میزان درصد اشـباع اکسـیژن شـریانی:97%، تعـداد تنفـس در دقیقـه:22، فشـارخون: 54/08، تعـداد ضربانقلب در دقیقه: 110 و یافتههای آزمایشـگاهی شـامل: هموگلوبیـن:11، پلاکت:230000، شـمارش گلبول سـفید: 0037 بـوده اسـت. در معاینه تـوده حجیمی که تمام نواحـی قدامی گردن را اشـغال کـرده بـود و حتـی تا ناحیه بـالای اسـتخوان فک تحتانی هـم گسـترش یافته بود مشـاهده میشـد.
کودک دیسـترس تنفسـی مختصری داشـته که به گفته والدین در مـاه اخیر این دیسـترس مختصر ایجاد شـده اسـت ولی کـودک در دراز کشـیدن به پشـت دچار افت اشباع اکسیژن نمیشد. با توجه به احتمال راههوایی مشکل در بیمار و عدم همکاری بیمار جهت انجام برونکوسـکوپی فیبراپتیک و عدم امکان انجـام بلوکهای راههوایی و یـا حتـی انجام تراکئوسـتومی با توجه به وسـعت توده ابتـدا پس از اکسیژناسـیون بیمـار به روش بیـدار با تزریـق 5 میکروگرم فنتانیل و 5/0 میلیگـرم میـدازولام و 100 میکروگـرم آتروپیـن وریـدی و اسـپری لیدوکایین موضعی لارنگوسکوپی مستقیم انجام شد و پس از اینکه اطمینان حاصل شـد دیدن اپیگلوت و مدخل تراشـه بیمار جهـت اینتوباسـیون قابـل قبول میباشـد تصمیم به القاء بیهوشـی بـه روش استنشـاقی بـا سـوفلوران گرفته شـد. با توجه بـه اینکه به علـت حجیـم بودن توده ماسـک گیری بیمار نیز سـخت بودهاسـت ماسـک فقـط برروی صـورت بیمار نگـه داشـته شـد. در روش القاء ابتـدا بـا درصـد کـم شـروع شـده و بـه تدریـج غلظـت گاز افزایش داده شـد.جهت احتیاط برونکوسـکوپ ریژید در دسترس بوده است .
-28150909

انجمن بیهوش ی موضعی و درد ایـ ران
پـس از اطمینـان از عمـق کافـی بیهوشـی لارنکوسـکوپی با کمک ویدئـو لارنگوسـکوپ اطفـال انجـام شـد و بیمـار بـا لولـه شـماره 4.5 بـدون کاف اسـپیرال اینتوبـه شـد. جهـت فیکساسـیون لولـه عـلاوه بـر چسـب از بخیـه نیـز کمـک گرفتـه شـد. پـس از اینتوباسـیون مجددا10میکروگرم فنتانیل تزریق شـد و بیمار تحت ونتیلاسـیون مکانیکـی قرار داده شـد. طـی جراحی بیمـار علاوه بر مونیتورینگهـای اسـتاندارد از روش مونیتورینـگ تهاجمـی فشـار خـون جهت مونیتورینگ دقیق فشـارخون اسـتفاده شـد. نگهداری بیهوشـی بـا اسـتفاده از گاز ایزوفلـوران و تکـرار مخـدر انجام شـد و طـی جراحـی نیز جز خونریـزی محل عمل که منجر بـه تزریق 04 سـی سـی گلبول قرمز فشـرده به بیمار شـد مشـکل عمده دیگری پدیـد نیامد.
در انتهـای جراحی نیـز 150 میلیگرم آپوتل )پاراسـتامول تزریقی( بـه بیمـار آهسـته تزریق شـد. پـس از پایـان جراحی و بیدار شـدن کامـل بیمـار اکستوباسـیون صـورت گرفـت و بیمـار 2 سـاعت در ریـکاوری از نظـر احتمال بـروز عوارضی نظیر لارینگومالاسـی تحت نظـر بود و سـپس با حالعمومـی خوب به بخـش مراقبتهای ویژه منتقـل گشـت. در طـی بسـتری نیز مشـکلی قابـل توجهـی اتفاق نیفتـاده و بیمـار بـا حـال عمومی خوب مرخص شـد.
بحث
راههوایی مشکل یکی از دغدغههای جدی تمام متخصصان بیهوشی میباشد. با توجه به وجود روشهایی نظیـر برونکوسکوپی فیبراپتیک
انجام بیهوشی عمومی در شیرخوار 8 ماهه با توده …
و بلوکهای راههوایی و وسایل جایگزین لوله تراشه و … در بالغین این مورد نیز کودک 2 ساعت پس از خروج لوله تراشه در ریکاوری از این دغدغه کاسته شده است ولی این روشها با توجه به عدم تحتنظر بوده و سپس به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد.همکاری شیرخواران و کودکان کارآیی چندان نداشته و حفظ تنفس خودبخودی و عدم استفاده از داروهای شلکننده در کنار مهارت نتیجهگیریمتخصص بیهوشی در زمینه اطفال از نکات اساسی در موارد شک به در انجام بیهوشـی در موارد شـک به وجود راههوایی مشـکل همواره راههوایی مشکل در این گروه از بیماران میباشد .بایـد از روشهـای بیخطـر اسـتفاده نمـود تـا از ایجـاد عوارضی که در ایـن مـورد خـاص با توجه بـه عـدم توانایی انجام تراکئوسـتومی ممکـن اسـت بـرای بیمار حتـی مرگبار نیز باشـد پیشـگیری نمود .اورژانـس و یـا حتـی کریکوتیروئیدوتومـی و حتـی عـدم امـکان ایـن مشـکل در کـودکان و شـیرخواران به علت عدم همـکاری آنها ماسـکگیری صحیح بهعلت وسـعت تـوده گردنـی وضعیت خاصی در انجـام روشهـای آلترناتیـو مانند برونکوسـکوپی فیبراپتیـک و ….جهت تصمیمگیری روش صحیح اینتوباسیون بیمار مطرح بوده است .بارزتـر میباشـد. لـذا همـواره بایـد از روشهـای بیخطـری سـود لذا ابتدا پس از اکسیژناسیون بیمار و آرامبخشی مختصر لارنگوسکوپی جسـت که مهمتریـن آنها حفظ تنفس خودبخودی بیمار میباشـد.مستقیم انجامشد و پس از اطمینان از دید لارنگوسکوپی قابل قبول در این بیمار خاص با توجه به توده حجیم گردنی و امکان دید نامناسب اقدام به القاء بیهوشی به روش استنشاقی گرفته شد و جهت اطمینان لارنگوسکوپی ابتدا با آرامبخشی مختصر و داروی بیحسی موضعی این برونکوسکوپی ریژید نیز در دسترس قرار گرفته بود. مسئله مهم دیگر مسئله مورد بررسی قرار گرفت و پس از اطمینان از دید لارنگوسکوپی در موارد تودههای گردنی احتمال وجود لارنگومالاسی میباشد که در مطلوب بیهوشی عمومی به روش استنشاقی انجام گردید.
71
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:55 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:55 IRST on Tuesday October 17th 2017

References
PodobnikM,SingerZ,Podobnik-SarkanjiS,Bulićcluster of fetal sonographic markers that are predictive M. First trimester diagnosis of cystic hygromata of fetal Turner syndrome in early pregnancy. Am J using transvaginal ultrasound and cytogenetic Obstet Gynecol 2003;188(4):1016-20. evaluation. J Perinat Med1995; 23(4):283-91. 7. Wapner R, Thom E, Simpson JL, et al. First-trimester
Malone FD, Ball RH, Nyberg DA,et al. First-trimester screening for trisomies 21 and 18. N Engl J Med septated cystic hygroma: prevalence, natural 2003; 349(15):1405-13.
history, and pediatric outcome. ObstetGynecol 2005 8. Graesslin O, Derniaux E, Alanio E, et al. Characteristics
Aug;106(2):288-94.and outcome of fetal cystic hygroma diagnosed in
Bekker MN, Haak MC, Rekoert-Hollander M. thefirsttrimester.ActaObstetGynecolScand2007;Increased nuchal translucency and distended .6-2441:)21(68
jugularlymphaticsacsonfirst-trimesterultrasound.9. Rosati P, Guariglia L. Prognostic value of ultrasound
Ultrasound ObstetGynecol2005;25(3):239-45.findingsoffetalcystichygromadetectedinearly
Haak MC, van Vugt JM. Pathophysiology of pregnancy by transvaginalsonography. Ultrasound increased nuchal translucency: a review of the ObstetGynecol 2000;16(3):245-50.
literature. Hum ReprodUpdate 2003 Mar-Apr; 10. Snijders RJ, Noble P, Sebire N, et al. UK multicentre
-571:)2(9.48project on assessment of risk of trisomy 21 by
Nicolaides KH. First-trimester screening for maternal age and fetal nuchal-translucency thickness chromosomal abnormalities. Semin Perinatol 2005 at 10-14 weeks of gestation. Fetal Medicine
Aug;29(4):190-4.Foundation First Trimester Screening Group. Lancet
Bronshtein M, Zimmer EZ, Blazer S. A characteristic .6-343:)5219(253 ;8991

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 3931
General anesthesia in an infant with a huge anterior cervical cystic hygroma
Ebrahim Espahbodi *1
1. Assistant professor of anesthesiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
AbstRAct

Aim and background: Cystic hygroma is a congenital malformation of the lymphatic system in which obstruction between the lymphatic and venous pathway in fetal neck leads to lymph accumulation in the jugular sac of nuchal region.
00Summer
2014, Vol 4, NO 4
72

Summer

2014, Vol 4, NO 4قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید