4874551-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393
5292146-106221بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلولهای کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک
پس از انجام بیحسی نخاعی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس
بیژن یزدی1، مجید گلستانی عراقی1*، علیرضا کمالی1، هوشنگ طالبی1، شیرین پازوکی1، مریم شکرپور3، نسیم شاهرخی1
استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی، بیمارستان ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی اراک
دستیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
متخصص زنان وزایمان، گروه زنان وزایمان، دانشگاه علوم پزشکی اراک
14417977

تاریخ دریافت: 29/1/93 تاریخ بازبینی: 17/2/93 تاریخ پذیرش: 21/2/93چکیده
زمینه و هدف: درحال حاضر 95% مادران باردار جهت انجام سزارین تحت بيحسي نخاعي قرارمیگیرند. بلوک سمپاتیک بعداز تکنیکهای داخل نخاعي ،ممکن است فشارخون مادری را کاهش داده وجریان خون رحمی را تحت تاثیر قرار دهد. یافتههای متفاوت در زمینه تاثیر پیشگیرانه مایع درمانی در پیشگیری از افت فشارخون مادری، موجب تصمیم به تحقیق در این زمینه شد .
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

مواد و روشها: مطالعه مداخلهای، ازنــوع کـارآزمــایی بـالـــینی تـــصــادفـــی و به شــکــل دوسویه کور بود که برروی 74 بیمار کاندید سزارین غیر اورژانـس انجـام گرفـت. بیمـاران به دو گـروه دریافت کننده محلـول رینگرلاکتات )گروه الـف( وبدون دریافت محلول رینگرلاکتات )گروه ب( تقسـیم شـدند وبعـد از آن زنـان بـاردار تحـت بیحسـی نخاعـی قـرار گرفتند و اطلاعات بهدسـت آمـده از 2 گروه در پرسشـنامههای طرح براسـاس معیارهـاي آپگار دقیقه اول، پنجـم و دهـم در نـوزادان؛ فشـارخون متوسـط شـریانی مـادر؛ ضربـان قلـب مـادر و دوز تجویزی افدرین ثبـت گردیده و با اسـتفاده از تسـتهای آماری آنـووا و تي تسـت مـورد آنالیز قـرار گرفتند.
یافتهها: بین میانگین تغییرات متوسط فشارخون شریانی و میانگین تغییرات ضربان قلب مادر، میانگین سنی، آپگار دقیقه اول، پنجم و دهم گروه رینگر لاکتات وگروه شاهد اختلاف معنیداری در دو گروه وجود نداشت. ولی متوسط دوز تجویزی افدرین در گروه دریافت کننده محلول کریستالویید کمتر بوده است.
نتیجه گیری: تجویز پیشگیرانه رینگرلاکتات قبل از بيحسي نخاعي از هیپوتانسیون مادری پیشگیری نخواهد کرد.
واژه های کلیدی: بی حسی نخاعی، پیشگیري، تغییرات همودینامیک، سزارین
مقدمه

نویسنده مسئول: مجید گلستانی عراقی، استادیار بیهوشی، گروه بیهوشی، بیمارستان ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی اراک
[email protected] :ایمیل
هـم بيحسـي نخاعـي و هـم بیهوشـي عمومـي روشهـاي قابـل قبـول بـراي زایمـان بـه روش سـزارین ميباشـند. اسـتفاده از بیهوشـي عمومـي بهطـور مشـخصي در چند دهه گذشـته کاهش داشـته و درحـال حاضـر فقـط 5% سـزاری نها با بیهوشـي عمومي انجـام ميشـود. روش تعیین شـده بیهوشـي براي مادر بـاردار باید احسـاس خوبـي را بـراي مـادر و جنیـن فراهـم کند)1(. هوشـبرها جریـان خـون رحمـی را یا با تغییـر در فشـار پرفیوژن یـا با تغییر در مقاومـت عـروق رحمـی، تحـت تاثیـر قـرار میدهنـد. بلـوک سـمپاتیک بعـد از تکنیکهـای بيحسـي نخاعـي، ممکـن اسـت فشـارخون مـادری را کاهـش داده و جریـان خون رحمـی را تحت تاثیـر قـرار دهد. این پاسـخ در بیمارانـی که به حد کافـی هیدراته
58
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

بیژن یزدی و همکاران
نشـدهاند تشـدید پیـدا خواهـد کـرد. مطالعـات نشـان دادهاند که بـرونده قلبـی مـادری بـا ایندکـس پالـس شـریان رحمـی و PH شـریان نافـی، مطابقـت دارد. غلظتهـای بـالای هوشـبرهاي استنشـاقی در مـدت بیهوشـي عمومـي ممکـن اسـت سـبب وازودیلاتاسـیون سیسـتمیک شده و تاثیرات سـرکوب کننده روی میوکارد داشـته باشـد)1-3(.
اطلاعـات از سـال 1997 نشـان میدهنـد کـه کاربـرد بيحسـي نخاعـي افزایـش و کاربـرد بیهوشـي عمومـي در مـورد سـزارین بهطـور ثابتـی در آمریـکا کاهـش یافتـه اسـت. تکنیکهـای بيحسـي نخاعـي چندیـن مزیت دارند که شـامل کاهش ریسـک لولـه گـذاري ناموفـق و آسپیراسـیون محتویـات معـده، اجتناب از عوامـل سـرکوب کننـده و توانایی مـادر جهت بیدار مانـدن و لذت بـردن از تجربـه زایمـان اسـت4)و5(. عـلاوه برایـن دیده شـده که از دسـت دادن خـون در سـزارین تحـت بيحسـي نخاعـي کاهـش مییابـد)6(. اگـر چـه تکنیکهـای اپیـدورال، اسـپینال، اسـپاینال مـداوم همگـی توصیـه شـدهاند، بیشـتر سـزارینهای سـاده امروز بـا بيحسـي نخاعـي تـک تزریقـی انجـام میشـود که دیده شـده بلوک سـریعتری فراهـم کرده و منافع اقتصادي بیشـتری دارد1)و2(. مایـع درمانی ممکن اسـت از افت فشـار جلوگیری کنـد. اما برخی مطالعـات معتقدنـد، پرهلود خـوب قبل از بيحسـي نخاعي بهطور کامـل از هیپوتانسـیون مـادری پیشـگیری نخواهـد کردامـا باعث افزایـش برونده قلبی مادری شـده و بنابرایـن جریان خون رحمی جفتـی را حفظ خواهدکـرد1)و3(.
مواد و روشها
این مطالعه یک مطالعه مداخلهای، از نــوع کـارآزمـایی بـالــینی تـــصــادفـــی و بـه شــکــل دوسـویه کور بـود که بـرروی 47 بیمـار 45-15 سـال با سـن حاملگی بیماران بیـن 36 تا 42 هفته کاندیـد سـزارین غیراورژانس، کلاس انجمن بیهوشـی امریکا 1و2، انجـام گرفـت. بیمـاران بهطـور کامـلا تصادفـی بـه دو گـروه بـا و بـدون دریافـت پیشـگیرانه رینگر لاکتات تقسـیم شـدند. در گروه الـف ،10-20 دقیقـه قبـل از انجام عمل سـزارین ،15 سيسـي به ازاي هـر کیلوگـرم وزن محلـول رینگر لاکتات تجویـز کردیم. تمام زنـان بـاردار سـنی بیـن 15 تـا 45 سـاله کـه سـن حاملگـی بین 36 تـا 42 هفتـه بـارداری را داشـتند و در سـال 1389-1390 بـه بیمارسـتان طالقانـی اراک مراجعـه نموده بودند. بـا توجه به حجم نمونـه تعییـن شـده)74 نفـر( بیمـاران بـه 2 گـروه الـف )دریافت کننـده محلـول رینگر لاکتـات( و گـروه ب )عـدم دریافت محلول رینگـر لاکتـات( تقسـیم شـدند. تعییـن 2 گروه براسـاس شـماره پرونـده بیمـاران )زوج و فـرد( بـود. بـه همـه افـراد مـورد مطالعـه در دو گـروه سـرم وصـل شـد ولـی محلـول رینگر لاکتـات تنها به افـراد مـورد مطالعـه درگروه الف تجویز گردید. سـپس زنـان باردار بـا سـوزن اسـپانیال کوئینکـه و شـماره 25 بـه روش کلاسـیک و بـا تجویـز 5/1 سيسـي لیدوکاییـن 5% تحـت بیحسـی نخاعـی قـرار گرفتنـد. تمامـی زنـان بـاردار کـه دراین طـرح قـرار گرفتند کسـانی بودنـد که پس از همـان اقدام اول، بهطـور موفقیت آمیزی تحـت بیحسـی بـی حسـی نخاعـی قـرار گرفتـه بودنـد. تکنیک بیحسـی نخاعـی توسـط یـک نفـر )متخصـص بیهوشـی( و عمل تجویـز سـرم توسـط تکنیسـین بیهوشـی و ثبت اطلاعات توسـط دسـتیار تخصصـی بیهوشـی انجام گرفـت. پس از انجام بیحسـی نخاعـی تغییـرات فشـارخون و ضربـان قلب هـر 3دقیقه تـا خروج نـوزاد و سـپس هر 15 دقیقـه تا اتمام عمل جراحی و زمان شـروع برگشـت حـس انـدام تحتانـی ثبـت گردید. سـپس ایـن اطلاعات ثبـت شـده را بـا تغییرات همودینامیـک گروه ب مقایسـه نمودیم .همچنیـن در طـی مـدت عمـل، دوز دریافتـی افدریـن در هر یک از زنـان دو گـروه ثبـت گردیـد و این دوزهـای تجویـزی افدرین را نیـز در گـروه 2 بـا هـم مقایسـه شـدند. همچنیـن آپگار نـوزاد در دقایـق 1 و 5 و 10 ثبـت شـد. همچنیـن عـوارض جانبـی دیگـر ،ماننـد تهـوع، اسـتفراغ مـورد بررسـی قرار گرفـت تا زمانیکـه مادر بـاردار از ریـکاوری خارج شـد. پس از تکمیل پرسشـنامه، اطلاعات ثبـت شـده تحت آنالیـز اطلاعاتی قـرار گرفته و نتایـج لازمه مورد بررسـی قـرار میگیرنـد. اطلاعـات بهدسـت آمـده از 2 گـروه در پرسشـنامههای طـرح ثبـت شـده و پرسشـنامههای مزبور توسـط نرمافـزار و با اسـتفاده از تسـتهای آمـاری آنووا و تي تسـت آنالیز گردیـد و نهایتا بهصـورت جـداول ونمودارهای آماری بیان شـدند.
کرایتریاهـای خـروج از مطالعـه: 1- بیمـاران دارای سـابقه فعلـی مصـرف الکل، سـیگار و اپیوئید 2- بیمـاران مصرفکننده داروهای الفـا یـا بتـا بلوکـر یـا الفـا یـا بتـا آگونسـیت 3- بیمـاران دارای
بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلولهای کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک…
جدول 1: مقایسه میانگین فشار متوسط شریانی مادر در سزارین انتخابی در دوگروه شاهد و دریافت کننده محلول رینگرلاکتات
عدد P*
آزمون تی* فشار متوسط شریانی مادر )میانگین ± انحراف معیار( گروه هاي مطالعه
P=0/08
T=1/37 24/7 ± 12/6 گروه رینگر لاکتات
25/8 ± 11 /7 گروه شاهد
میانگین فشارخون مادران در دو گروه دریافت کننده محلول رینگرلاکتات و شاهد یکسان بود و تفاوت معنیداری بین دو گروه دیده نشد )طبق P< 50/0(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول 2: مقایسه میانگین ضربان قلب مادر در سزارین انتخابی در دوگروه شاهد و دریافت کننده محلول رینگرلاکتات
عدد P*
آزمون تی* میانگین ضربان قلب )میانگین ± انحراف معیار( گروه هاي مطالعه
P=0/06
T=1/81 23/9 ± 9/ 8 گروه رینگر لاکتات
27/2 ± 13 /4 گروه شاهد
میانگین ضربان قلب مادران در دو گروه دریافت کننده محلول رینگرلاکتات و شاهد یکسان بود وتفاوت معنیداری بین دو گروه دیده نشد )طبق P< 50/0(.
جدول 3: مقایسه تغییرات دوز مصرفی افدرین در طی عمل جراحی سزارین در دو گروه شاهد و دریافت کننده محلول رینگرلاکتات
عدد P*
آزمون تی* تغییرات دوز مصرفی افدرین)میانگین ± انحراف معیار( گروه هاي مطالعه
P=0/03
T=2/42 6/5 ± 4/ 4 گروه رینگر لاکتات
9/5 ± 7 /3 گروه شاهد
با توجه به) P< 50/0( اختلاف معنیداری بین دو گروه شاهد و دریافت کننده محلول رینگرلاکتات از نظر دوز مصرفی افدرین دیده شد و در گروه شاهد میانگین مصرفی دوز افدرین بیشتر از گروه رینگر بود .

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 3931
60
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

بیژن یزدی و همکاران
فشـارخون اولیـه یا ثانویه، پرهاکلامپسـی یا اکلامپسـی 4- مادران دارای بیماریهـای روانـی 5- چاقـی مرضـی 6- حاملگیهـای چندقلـو، پلـی هیـدر آمنیـوس و غیـره 7- عـدم ایجـاد سـطح بیحسـی مناسـب ) پایینتـر از 4T یـا بالاتـر از 4T( پـس از انجام بیحسـی نخاعـی
ملاحظـات اخلاقـی: پژوهشـگران مفاد عهدنامه هلسـینکی رعایت نمودند. پژوهش فوق در کمیته اخلاق دانشـگاه علوم پزشکی اراک بـا شـماره 89-101-3 ثبت شـده اسـت. ملاحظـه اخلاقی خاصی در ایـن زمینـه مطرح نیسـت. تنها مـورد احتمالـی، مخالفت زنان بـاردار بـا نـوع بیهوشـی انتخابـی ) بیحسـی نخاعـی( جهت عمل سـزارین اسـت کـه در این حالـت، این افـراد از طرح خارج شـدند .
نتایج
در ایـن مطالعه به بررسـی تاثیـر تجویز محلولهای کریسـتالوئید جهـت پیشـگیری از کاهـش فشـارخون در 74 زن بـاردار تحـت سـزارین غیـر اورژانـس بـا روش بیحسـی نخاعی پرداخته شـد و مشـخص گردیـد که میانگین سـنی گروه رینگر لاکتـات) 8/5-/+ 8/28( و میانگین سـنی گروه شـاهد)7/7 -/+ 7/30( میباشـد که بـا توجـه بـه 09/0=P اختـلاف معنـیداری بیـن دو گـروه وجـود نداشـت واز نظـر سـنی هر دو گروه یکسـان بودنـد. میانگین آپگار دقیقـه اول در نـوزادان گروه رینگر لاکتات 9.3/10 و گروه شـاهد 10/9 بـود و بـا توجه بـه 1/0=P اختلاف معنـیداری بین دوگروه وجـود نداشـت. آپـگار دقیقه پنجـم و دهم هر دو گـروه نیز تقریبا یکسـان یـوده و تفریبـا 10/10 بـوده واختـلاف معنـیداری بـا یکدیگـر نداشـتند. در کل با توجه به تسـتهای آماری تي تسـت و محاسـبه p، طبق جداول 2 و 3 بین میانگین تغییرات متوسـط فشـارخون شـریانی و میانگیـن تغییرات ضربان قلـب مادر در طی عمـل جراحـی سـزارین انتخابی اختـلاف معنیداری وجـود ندارد ولـی متوسـط دوز تجویـزی افدریـن )کـه بـه میـزان 5 می ليگرم و به شـرط افت فشـارخون متوسـط شـریانی مادر >20% نسـبت بـه فشـارخون متوسـط شـریانی پایـه در هـر نوبـت اندازهگیـری فشـارخون متوسـط شـریانی، تجویز گردیده اسـت( در گـروه الف کمتر بوده اسـت.
بحث
تحقیـق فـوق بـر روی 74 بیمـار تحـت سـزارین انتخابـی تحـت بیحسـی نخاعـی صـورت گرفـت . نتایـج بهدسـت آمـده حاکـی از عـدم وجـود اختـلاف معنیدار از نظـر تغییـرات همودینامیک ،بیـن بیمارانـی کـه قبـل از انجام بیحسـی نخاعـی رینگرلاکتات دریافـت کردنـد بـا آنهایی کـه دریافت نکردند، اسـت. ایـن نتایج بـا بررسـی مـورگان)7(و تامیلسـلوان و همکارانـش)8( مطابقـت دارد. گرچـه در مطالعـه مـورگان و همکارانـش کـه بهصـورت سیسـتماتیک صـورت گرفتـه تاثیـر تجویـز مایعـات کلوئیـدی بیشـتر بـوده امـا در مجمـوع هیچکدام از ایـن دو نـوع مایع مانع افت فشـارخون نشـده اسـت تامیلسـلوان و همکارانش نیز گرچه بیـان نمـوده کـه با تجویـز مایعـات در ابتـدا مقـداری افزایش در فشـارخون ایجـاد شـده ولـی ایـن امـر پایـدار نبـوده و بـه اندازه کافـی موثـر در جلوگیری از افت فشـارخون نیسـت. در عین حال در مطالعـه جکسـون و همکارانـش)9( کـه نتایجـش بهطـور قطع بـا مطالعـه مـا هماهنگ بوده اسـت بهطـور قطعیتری نسـبت به بـی اثر بودن تجویز مایعات قبل از بيحسـي نخاعي اشـاره شـده اسـت. سـینا و همکارانـش)01( نیز گرچـه در مطالعه خـود که یک سیسـتماتیک اسـت بـه ایـن نتیجه رسـیده کـه اقدامـات متعدد از جملـه تجویـز مایعـات کریسـتالوئیدی و کلوئیـدی از نـدادن آنهـا بهتـر اسـت امـا بـا توجـه بـه تعـداد کـم مطالعات اسـتفاده شـده ) بهزعـم نویسـنده( بـه نتیجهگیـری قطعـی در ایـن زمینه نرسـیده اسـت. البتـه با توجه بـه نتایـج دالگـرن و همکارانش)11( بهنظـر میرسـد کـه در خانمهایـی کـه اسـترس تسـت مثبـت دارنـد افـت فشـارخون بیشـتر اتفـاق میافتـد ولـی بـا توجـه به نتایـج مطالعـه ما کـه حاکـی از عدم اختـلاف معنـیدار در آپگار نـوزاد در دو گـروه بـود، اینطـور بهنظـر میرسـد کـه تجویـز یـا عدم تجویز کریسـتالوئید تاثیری در شـرایط نوزاد نداشـته اسـت .همچنیـن بـا توجـه بـه نتیجـه مطالعـه یوکویامـاو همکارانش)12( بهنظـر میرسـد خانمهایـی کـه بهطـور اورژانـس تحـت عمـل قـرار میگیرند بیشـتر در معـرض تغییرات همودینامیک هسـتند و پاسـخ بیشـتری بـه تجویـز مایعـات میدهنـد کـه البته شـاید علـت آن صرفـا نـوع روش بیهوشـی نباشـد و عواملـی که موجب اورژانـس شـدن سـزارین شـدهاند بهعنـوان عوامـل مخـدوش
بررسی اثر تجویز پیشگیرانه محلولهای کریستالوئید بر تغییرات همودینامیک…
کننـده بایـد مدنظـر قـرار گیرنـد. بـا توجه بـه نتیجـه مطالعه ما بیماریهـای قلبـی عروقی هسـتند، بررسـی شـود.و مقایسـه آن بـا مطالعـات مـورگان، تامیلسـلوان و جکسـون بـه ایـن نتیجـه میتـوان رسـید کـه تجویـز مایعـات وریـدی قبل از نتیجهگیریانجـام بلوک اسـپاینال حداقـل در خانمهای بـارداری که بیماری بیـن دو گـروه بـا و بـدون تجویز پیشـگیرانه رینگر لاکتـات از نظر زمینـهای ندارنـد تاثیـر واضحی در تغییرات فشـارخون بعد از این میانگین تغییرات متوسـط فشـارخون شـریانی و میانگین تغییرات بلـوک نـدارد و توصیـه میشـود در مطالعـات دیگـر تاثیـر تجویز ضربـان قلـب مادر در طی عمـل جراحی سـزارین انتخابی اختلاف پرهلـود در بیمارانـی کـه دچـار بیمـاری زمینـهای بهخصـوص معنیداری وجـود ندارد.
References
Hawkins J, Chang J, Palmer S, Gibbs C, Callaghan .5001-799:)4(29
W. Anesthesia-related maternal mortality in the 8. Tomilselvan M, Fernando R, Bray J, Sodhi M,
United States. Obstet Gynecol 2011;117(1):69-74.Columb M. The effects of crystalloid & Calloid
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Bucklin B, Hawkins J, Anderson J, Ullrich F. output in the parturient undergoing planned Obstetric anesthesia workforce survey. twenty-year cesareon Delivery under spinal Anesthesia. Anesth update. Anesthesiology 2005;103(3):645-653. Analg 2009Dec; 109(6):1916 -1921.
Afolabi B, Lesi F, Merah N. Regional versus 9. Jackson R, Reid JA, Thorburn J . volume preloading is general anaesthesia for caesarean section. Cochrane not essential to prevent spinal – induced hypotension Database Syst Rev 2006 Oct 18;(4) :CD004350. at cesarean section . Br J Anaesth 1995; 75(3):262-
Munnur U, de Boisblanc B, Suresh M. Airway .562
problems in pregnancy. Crit Care Med 2005 10. Cyna A, Andrew M, Emmett R, Middleton F, Oct;33(10 Suppl): 259-268. Simmons S. Techniques for preventing Hypotension
Committee on Obstetric Practice, American during spinal Anaesthesia for caesarean section. The College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Cochrane library 2006;18oct .
Committee Opinion No. 441. Oral intake during 11. Dahlgren G, Granath F, Pregner K, Rösblad PG, labor. Obstet Gynecol 2009sep;114(3):714. Wessel H, Irestedt L. Colloid vs. crystalloid
Ridge p. Practice guidelines for obstetric anesthesia. preloading to prevent maternal hypotension during an updated report by the American Society spinal anesthesia for elective cesarean section. Acta of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anaesthesiol Scand 2005 Sep;49(8):1200-6.
Anesthesia. Anesthesiology 2007;106(4):843-863.12. Yokoyama N, Nishikawa K, Saito Y, Saito S, Goto F.
Morgan P, Halpern S, Tarshis J. The effects of Comparison of the effects of colloid and crystalloid an increase of central blood volume before solution for valume preloading on maternal spinal anesthesia for cesarean delivery. a qualitative hemodyrmamics in spinal anesthesia for cesarean systematic review. Anesth Analg 2001Apr; section. masui 2004; 53(9):1019-1024.

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 3931
Assessment of efficacy of prophylactic administration of crystalloid solutions on hemodynamic changes after spinal anesthesia for elective cesarean section
Bizhan Yazdi1, Majid Golestani Eraghi*1, AliReza Kamali1, Shirin Pazoki1, Hushang Talebi1, Maryam Shokrpur3, Nasim shahrokhi2
Assistant Professor of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Arak University of Medical Sciences, Arak.
Resident of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Arak University of Medical Sciences, Arak.
Assistant Professor of Gynecology and Obstetrics, Department of Gynecology and Obstetrics, Arak University of Medical Sciences,
Arak.
ABSTRAcT

Aims and Background: Now, 95% of the pregnant experience regional anesthesia. Neuro-axial techniqueinduced sympathic block may result in hypotension in the mothers and consequently can affect the blood uterus. Different findings regarding the effects of prophylactic hydration prevention of maternal hypotension, the decision to study in this field.
00Summer
2014, Vol 4, NO 4
62

Summerقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید