4874983-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393
موانــع مدیریــت درد: مقایســه دیــدگاه پزشــکان و پرســتاران
عاطفه دهنوعلیان1*، علی محمدپور 2
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
استادیار گروه آموزش پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی گناباد
57726978

تاریخ دریافت: 2/9/92تاریخ بازبینی: 30/11/92تاریخ پذیرش: 7/2/93
چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: تـداوم درد عـاوه بـر مشـکاتی همچـون اختـال در رونـد بهبودی، خـواب و کاهـش کیفیـت زندگـی، در 30-60 درصد مـوارد، در افـرادی کـه بـه دردهـای مزمـن مبتـا هسـتند، مشـکات روحـی نظیـر افسـردگی را نیـز ایجـاد میکنـد. بنابراین شـناخت موانـع مدیریـت درد حائز اهمیـت اسـت. هـدف ایـن پژوهش” مقایسـه دیـدگاه پزشـکان و پرسـتاران در مورد موانـع مدیریت درد در بیمارسـتانهای آموزشـی شهرسـتان گناباد در سـال1391 میباشـد.
مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه توصیفـی- تحلیلـی با شـرکت 135 پزشـک و پرسـتار به روش سرشـماری در بیمارسـتان های آموزشـی شهرسـتان گنابـاد در سـال1391 انجـام شـد. ابـزار گـردآوری داده ها، پرسشـنامه پژوهشـگر سـاخته بود کـه در دو بخش ) ویژگیهـای دموگرافیک و 44 سـوال مربـوط بـه موانـع در چهـار حیطه سـازمان، پرسـتار، مددجو و پزشـک( تنظیم شـد. داده ها با اسـتفاده از نرمافـزار SPSS )نسـخه 20( و آزمون های آمـاری مجـذور کای، آزمـون تـی مسـتقل و منویتنـی در سـطح معنـیداری 05/ 0P> تجزیه و تحلیل شـدند.
یافته هـا: شـرکتکنندگان در مطالعـه 7/63% زن،3/37% مـرد ،3/79% متاهل ،7/80% پرسـتار ،6/12% پزشـک و 3/79% کارشـناس بودهاند. میانگین و انحـراف معیـار سـنی شـرکتکنندگان 3/7 ± 3/31 سـال بـود. نتایـج نشـان داد کـه شـرکتکنندگان در مطالعه موانع مربـوط به مددجـو را به عنوان مهمتریـن مانع مدیریـت درد میدانند.
نتیجه گیـری: شـناخت موانـع مدیریـت درد بـر غلبـه بر ایـن موانع کمک نموده و از سـویی ضروری اسـت کـه بر اهمیت ارائـه اطاعات بـه بیماران به عنـوان قسـمتی از مدیریت کنتـرل درد تاکید گردد.
واژههای کلیدی: مدیریت درد، موانع، دیدگاه پزشکان و پرستاران
مقدمه ميشــود و مــا را از زی انبخــش بــودن عوامــل خارجــي آگاه درد نش انه جالب ي از توانائ ي حی ات و پدی ده ش گفت زندگ ي ميس ازد و گاه ي ه م ب ه س بب تحم ل ناپذی ر ش دنش چن ان اســت کــه در بســیاري از مــوارد باعــث نجــات جــان انســان عرص ه را ب ر آدم ي تن گ ميکن د ک ه می ل ب ه زن ده ب ودن

نویسنده مسئول: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گنابادایمیل: [email protected]
را از ی اد ميب رد. ایـن پدی ده یک ي از همگانيتری ن واقعی ات و رویدادهــاي زندگــي انســان و از جملــه شــایعترین دلایلــی اســت کــه باعــث میشــود بیمــاران بــه جســتجوی کمــک بپردازن د و هی چ رابط های ب ا س ن، جن س و ن ژاد ن دارد)1(.
در بررســی چانــگ و لــوي در ســال 2003 درد از بیشــترین مشــکات پرســتاري تشــخیص داده شــده در بخشهــاي جراحــي بــوده و تقریبــاً 85 درصــد بیمــاران بســتري در بخشهــاي جراحــي از درد شــکایت داشــتهاند)2(.
پژوه ش اپفلب وم در س ال 2003 ب ر روی 250 نف ر از بیم اران کــه عمــل جراحــی در بیمارســتانهای شــیکاگو انجــام داده بودنــد، نیــز نشــان داد کــه 80% بیمــاران بعــد از عمــل درد داش تند و درد در 86% آن ان ش دید ت ا متوس ط ب وده اس ت)3(.
تــداوم درد عــاوه بــر مشــکاتی همچــون اختــال در رونــد بهب ودی، خ واب و کاه ش کیفی ت زندگ ی، ب الا رفتن ع وارض ،نگرانــی و اضطــراب، در30-60 درصــد مــوارد در افــرادی کــه ب ه درده ای مزم ن مبت ا هس تند، مش کات روح ی نظی ر افســردگی را نیــز ایجــاد میکنــد. بنابرایــن مدیریــت درد و تســکین آن بســیارحائز اهمیــت اســت4)و5( و از مهمتریــن و مت داول تری ن مباح ث جامع ه ام روزی ب ه خص وص جامع ه پزش کی و مش اغل بهداش تی اسـت)6(.
اهمـ یت اداره و کنتـ رل درد، مزایایـ ي برتر از تخفیف درد دارد ، بهطــوري کــه بــه دنبــال کاهــش درد، ميتــوان از عــوارض احتمال ي درد در بیم اران پیش گیري نم ود. چرخ ه معی وب درد ميتوانــد نهایتــاً موجــب عــدم اطمینــان بیمــار در توانایــي و انگی زه تی م درمان ي ب راي تس کین درد ش ود)7(. تس کین موث ر درد بیم اران ن ه تنه ا موج ب راحت ی جس می بیم ار میش ود ،بلکــه موجــب ارتقــائ کیفیــت زندگــی، برگشــت ســریع بــه زندگ ی روزم ره و کاه ش م دت اقام ت در بیمارس تان و ه م چنیــن کاهــش هزینههــای وی میشــود7)و8(.
مدیریــت درد کــه بــه آن طــب درد هــم گفتــه میشــود شــاخهای از پزشــکی میباشــد کــه از درد و رنــج بیمــاران کاســته و باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد میشــود)9( و عوام ل جس می، روان ی، فرهنگ ی، محیط ی و اجتماع ی ب ر آن تاثیــر میگــذارد)4(.
تیــم مدیریــت درد شــامل پزشــکان، روانشناســان بالینــی ،فیزیوتــراپ، کاردرمــان و پرســتار میباشــد)9(.
روشهــای درمانــی مدیریــت درد بــه دو روش تســکین درد داروی ی و غی ر داروی ی تقس یم میش وند. روش داروی ی ش امل اس تفاده از داروی مخ در، غیرمخ در، ض د درد غی ر اس تروئید و متفرقــه اســت اگرچــه درمــان دارویــی قویتریــن ابــزار در دس ترس اس ت، امــا تنهــا وس یله نیس ت)01(. تقریبــاً 9-15% م وارد مص رف داروه ا، ب ا واکنشه ای داروی ی هم راه اس ت و 10-20% بســتری شــدن افــراد در بیمارســتانها ناشــی از واکنــش زیــانآور داروهــا میباشــد)11(.
مداخــات غیردارویــی کــه معمــولاً بــرای افزایــش آســایش جســمی و روانــی بیمــار اســتفاده میگــردد شــامل انحــراف فکــر، موســیقی، هیپنوتیــزم، لمــس درمانــی، گرمــا و ســرما درمانــی، ماســاژ و تحریــک الکتریکــی عصــب از راه پوســت اس ت ک ه میتوان د ضم ن ایج اد خط ر کمت ر ب رای بیم ار ،در تســکین درد او کمــک کننــده باشــد)01(.
تحقیقــات فراوانــی ناکافــی بــودن مدیریــت درد را نشــان میدهــد حتــی بــا وجــود تحقیقــات در دهههــای اخیــر و وج ود ض د درده ای موث ر و در دس ترس، هن وز تع داد زی ادی از بیمــاران درد خفیــف تــا شــدید را تجربــه میکننــد)21(. در بررس ی ت ورو در س ال 2004 در م ورد کفای ت مدیری ت درد ،در اف راد مبت ا ب ه کانس ر مش خص گردیـد ک ه درد در70% بیمــاران بــه طــور کافــی درمــان نمیشــود)31(.
ل ذا ب ا توج ه ب ه اینک ه مدیری ت درد ب ه کارگروه ی و تیم ی نیــاز دارد کادر درمانـــي بــه ویــژه پزشــکان و پرســتاران بــا همکاری هم، موظـ ف بـ ه تش خیص بیماران دردمنـ د، ارزیابي درد آنه ا و استفـ اده از اقدام ات درمانـ ي منـ اسب هستنـ د .پزش کان ب ه عن وان تجویزکنن ده داروه ای مس کن و پرس تاران ب ه عن وان اف رادی ک ه بیم ار را از نظ ر درد بررس ی و در م ورد دادن داروهــای مســکن و اســتفاده از روشــهای غیردارویــی تصمی م میگیرن د در ای ن کار گروهـی نقـش دارن د)5(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

در ایــران تنهــا روش و پروتــکل اســتاندارد کنتــرل درد کــه توس ط وزارت بهداش ت و درم ان ب ه بیمارس تانها اب اغ ش ده اســت مداخــات دارویــی اســت و اســتفاده از راههــای دیگــر کنت رل درد و روشه ای غیرداروی ی عموم ی نیس تند، و غالب ا هم ان پروت کل داروی ی ه م ب ه خوب ی اج را نمیش ود. معم ولا مســکنها توســط پزشــکان بــدون ارزیابــی سیســتماتیک بیم اران و توج ه ب ه وضعی ت و ش رایط مددج و ودر ص ورت درخواســت مددجــو تجویــز میشــود و هیــچ چــارت رســمی ب رای ثب ت و گ زارش درد وج ود ن دارد)5(.
ت داوم ای ن مش کل انگی زهای ایج اد نم ود ت ا ب ه تعیی ن موان ع اج رای مدیری ت درد بپردازی م. ل ذا تحقی ق حاض ر ب ا ه دف مقایس ه دی دگاه پزش کان و پرس تاران در م ورد موان ع مدیری ت درد طراح ی و اج را ش د .
مواد و روشها
ایـن پژوهـش یـک بررسـی توصیفـی- تحلیلـی میباشـد کـه به روش سرشـماری انجـام شـده اسـت .کلیه پرسـتاران و پزشـکان شـاغل بـه خدمت بـه صورت اسـتخدام رسـمی یا قـراردادی و یا مشـمول طـرح در بیمارسـتانهای آموزشـی شهرسـتان گناباد با حداقـل 3 مـاه سـابقه خدمـت در بخـش و متمایـل بـه همکاری در پژوهـش مـورد مطالعه قـرار گرفتند. که در مجمـوع 135 نفر بـه ایـن پرسشـنامه پاسـخ دادند. بـه منظـور گـردآوری دادهها از پرسشـنامه پژوهشـگر سـاخته که شـامل دو قسـمت بود استفاده شـد: قسـمت اول مشخصات فردي و قسـمت دوم شامل 4 بخش بـود کـه در آن موانـع مدیریـت درد در حیطههـای مربـوط بـه سـازمان، مددجو، پرسـتار و پزشـک هر کدام به صـورت جداگانه بر اسـاس طیـف لیکرت از کامـا موافقم تا کامـا مخالفم تنظیم شـده و در انتهـای هـر بخـش یـک سـوال بـاز پاسـخ، در زمینـه نظـرات پرسـتاران و پزشـکان در خصـوص سـایر مـواردی کـه میتوانـد جـزء موانـع مدیریـت درد باشـد، آورده شـده بـود. در انتهـای پرسشـنامه نیـز ،4 سـوال 3 گزینـهای، در مـورد تعامـل لازم و مناسـب در بررسـی و مدیریت درد بین پرسـتار و پزشـک تدویـن گردید.
روایی پرسشـنامه توسـط 10 نفر از اسـاتید دانشگاه علوم پزشکی گنابـاد تائیـد شـد و بـه منظـور تعییـن پایایـی پرسشـنامه یـک مطالعـه آزمایشـی بر روی 20 نفر از شـرکتکنندگان با اسـتفاده از ضریب همبسـتگی آلفـای کرونباخ) 82/0=α( انجام شـد. برای تجزیـه و تحلیـل دادهها از روشهـای آمار توصیفي و اسـتنباطي )مجـذور کای، آزمـون تی مسـتقل و منویتنی( اسـتفاده گردید.
یافتهها
شـرکتکنندگان در مطالعـه) 7/63%( زن،3/37% مـرد ،3/79% متاهـل ،7/80% پرسـتار ،6/12% پزشـک و 3/79% کارشـناس بودهانـد. میانگیـن سـنی و انحـراف معیـار شـرکت کننـدگان 3/7±3/31 سـال بـود. نتایج به دسـت آمده از این مطالعه نشـان داد کـه کلیـه گروههـای مطالعـه موانـع مربـوط به مددجـو را به عنـوان مهمتریـن مانـع مدیریـت درد میداننـد) 5/4±5/31( و بیشـترین اختـاف نظـر در دو گـروه در حیطـه موانـع مربوط به مددجـو بـود)05/0P>(. و کمتریـن مانع مربوط به پرسـتاران بود 9)/2±1/71(.
در خصـوص موانـع مربـوط بـه سـازمان هـر دو گـروه بـا کمبـود داروهـای ضـد درد و کمبود قدرت پرسـتاری در اجرای مداخات مربـوط بـه تسـکین درد موافـق بودنـد و تنهـا در مـورد آمـوزش ناکافـی پرسـنل جهـت نحـوه بررسـی درد و روشهـای دارویی و غیردارویـی کنتـرل آن بیـن دو گـروه تفـاوت آمـاری معنیداری نشـان داده شـد. )جدول1(
نتایـج مطالعـه در خصـوص موانع مربوط به مددجو دادهها نشـان داد اختـاف نظـر معنـی داری بیـن پرسـتاران و پزشـکان درباره اظهـار نکـردن درد از سـوی مددجـو بـه علـت تـرس از تزریـق عضانـی داروهـای مسـکن وجـود دارد. )جدول2(اختـاف معنـیداری بیـن کادر درمانی در خصـوص موانع مربوط بـه پرسـنل پرسـتاری دربـاره دانـش ناکافـی در مـورد روشهای تسـکین درد غیردارویـی، عـدم تمایـل پرسـتار بـه اسـتفاده از روشهـای تسـکین درد غیردارویـی و عـدم گـزارش درد مددجو بـه پزشـک از سـوی پرسـتار بـه دلیل برخورد نامناسـب پزشـک وجود داشـت )جـدول3(.
مطابـق جـدول شـماره 4، تنها در مورد ضعف آشـنایی پزشـک با روشهـای غیـر دارویی تسـکین درد تفـاوت معنـیداری بین دو گروه وجود داشـت)0/001P>(.
عدد P )آزمون مجذور کای( پزشکان پرستاران 0/001 2/06±0/24 2/33±0/47 دانش ناکافی در مورد روشهای تسکین درد غیردارویی
0/001 2/24±0/43 2/65±0/47 عدم تمایل پرستار به استفاده از روش های تسکین درد غیردارویی
0/01 2/88±0/33 2/65±0/47 عدم گزارش درد مددجو به پزشک از سوی پرستار به دلیل برخورد نامناسب پزشک
0/1 2/41±0/50 2/63±0/48 مهارت ناکافی پرستار درتشخیص واقعی بودن درد مددجو
0/2 2/18±0/39 2/39±0/49 وقتگیر بودن روش های تسکین درد غیردارویی
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول 1: نتایج مطالعه در خصوص موانع مرتبط با سازمان. تمام دادهها به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است.
عدد P)آزمون مجذور کای( پزشکان پرستاران 0/5 2/71±0/47 2/63±0/48 کمبود داروهای ضد درد
0/5 2/35±0/49 2/28±0/45 کمبود قدرت پرستاری در اجرای مداخلات مربوط به تسکین درد و صرفا تبعیت از دستورات تجویز شده توسط پزشک
0/007 2/06±0/24 2/26±0/44 آموزش ناکافی پرسنل جهت نحوه بررسی درد و ظروشهای دارویی و غیردارویی کنترل آن
0/2 2/41±0/50 2/23±0/42 کمبود تعداد پرسنل پرستاری
0/1 2/24±0/43 2/28±0/45 ضعف رویکرد مشارکتی و سیستماتیک بین پرستار و پزشک برای ارزیابی وکنترل درد
0/3 2/35±0/49 2/22±0/41 ضعف سیستم نظارتی مناسب
جدول 2: نتایج مطالعه در خصوص موانع مرتبط با مددجو. تمام داده ها به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است.
عدد P )آزمون مجذور کای( پزشکان پرستاران 0/001 2/94±0/24 2/69±0/46 اظهار نکردن درد از سوی مددجو به علت ترس از تزریق عضلانی داروهای مسکن
0/5 2/65±0/49 2/91±1/82 خودداری از بیان درد به دلیل بیاعتنایی برخی از پرستاران یا پزشکان
0/2 2/88±0/33 2/82±0/38 نگرانی از زیاد شدن هزینه بیمارستان درصورت مصرف ضد دردها
0/7 2/47±0/51 2/54±0/50 محدودیت در دریافت مسکن به دلیل ابتلا به بیماری دیگر
0/09 2/18±0/39 2/31±0/46 شکایت های بدون دلیل و افراطی مددجویان از درد
جدول 3: نتایج مطالعه در خصوص موانع مرتبط با پرستاران. تمام دادهها به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است.جدول 4: نتایج مطالعه در خصوص موانع مرتبط با پزشک. تمام دادهها به صورت میانگین ± انحراف معیار نشان داده شده است.
عدد P )آزمون مجذور کای( پزشکان پرستاران 0/5 2/65±0/49 2/46±0/50 بیتوجهی پزشک به گزارش پرستار مبنی بر وجود درد در مددجو
0/001 2/12±0/33 2/35±0/47 ضعف آشنایی با روشهای غیر دارویی تسکین درد
0/2 2/71±0/47 2/76±0/42 ترس پزشک از اعتیاد مددجو به مسکنهای مخدر
0/3 2/59±0/50 2/49±0/50 تجویز ناکافی مسکن توسط پزشک
0/6 2/65±0/49 2/40±0/49 تجویز داروهای مسکن به صورت روتین بدون توجه به شدت درد و شرایط مددجو
0/4 2/35±0/49 2/29±0/45 نداشتن وقت کافی و عدم بررسی دقیق علت و شدت درد
بحث
بـا توجـه بـه هـدف پژوهـش کـه تعییـن موانـع مدیریـت درد و مقایسـه دیدگاههـای پزشـکان و پرسـتاران بود و براسـاس نتایج بـه دسـت آمـده هـر دو گـروه بـا موانـع مرتبـط بـا مددجـو بـه عنـوان مانـع مهـم در مدیریـت درد موثـر اتفـاق نظـر داشـتند . همانطـور کـه در بخـش یافتههـا نیـز ذکـر شـد در خصـوص موانـع سـازمانی هر دو گـروه با کمبـود داروهای ضـد درد موافق بودنـد. قوامـي و همـکاران در پژوهشـي با عنوان حقـوق بیمار در رابطـه بـا بررسـي و کنتـرل درد بعـد از عمل بیـان ميکند که به منظـور رعایـت حقوق بیماران ميبایسـت کمی تههـاي درد در هر بیمارسـتان تشـکیل شـود که از جملـه وظایف آنها اطا عرسـاني و آگاه سـاختن بیمـاران، پزشـکان و پرسـتاران در زمینـه کنترل درد و روشهـای تسـکین آن و همچنیـن فراهم کـردن تجهیزات مناسـب از جملـه تهیه و تدارک مسـکنها با تعـداد و تنوع کافی جهـت اسـتفاده در بخشهـای بیمارسـتان ميباشـد)41(.
همچنیـن از جملـه مـوارد دیگـری کـه در مـورد موانع سـازمانی ذکـر شـد کمبـود قـدرت پرسـتاری در اسـتفاده از روشهـای تسـکین درد بـود. در واقـع انحصـار قـدرت بـه عـده کمـی در راس سلسـله مراتب بیمارسـتانی باعـث گردیده احسـاس ناتوانی در ایـن سـازمانها همـه گیـر شـود و پرسـتاران اغلـب احسـاس میکننـد در محیـط کارشـان ضعیـف هسـتند)51(. ریتـوا بیـان میکنـد کـه دادن قـدرت بـه پرسـتاران باعث میشـود کـه آنان دارای انگیزههـای بـالا، همـکاری بهتر و تعامات انسـانی بالاتری باشند)61(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

در گروههـای مـورد مطالعـه در بخـش موانـع مرتبـط بـا مددجو فقـط در خصـوص اظهـار نکـردن درد از سـوی مددجـو بـه علت تـرس از تزریـق عضانـی داروهای مسـکن تفاوت معنـیدار دیده شـد. بـری نیـز در مطالعـه خود بـا عنـوان موانع مدیریـت درد به نتیجـه مشـابهی رسـید)71(. لازم بـه ذکر اسـت که پرسـتاران نیز در پژوهـش غضنفـری با محدودیـت در دریافت مسـکن به دلیل ابتـا به بیماریهـای دیگر برخـورد داشـتند)81(. 56% پرسـتاران در پژوهـش السـیجیل بـا بیمـاران در پرکـردن برگههـای مربوط به سـنجش درد مشـکل داشـتند)4(. این تفـاوت در نتایج احتمالا بـه دلیـل اختـاف در نمونههاسـت در پژوهـش غضنفـری و السـیجیل شـرکت کننـدگان در مطالعه فقط پرسـتاران بودند اما در ایـن مطالعـه پرسـتاران و پزشـکان مورد مطالعه قـرار گرفتند .تحقیـق حاضـر نشـان داد کـه در خصـوص موانـع مربـوط بـه پرسـتاران اکثریـت کادر درمـان بـا عـدم گـزارش درد مددجـو بـه پزشـک از سـوی پرسـتار بـه دلیل برخورد نامناسـب پزشـک موافـق بودنـد . درایـر در مطالعـه خـود نیـز عنـوان میکند عدم توافـق بیـن پزشـکان بـا پرسـتان مانعـی بـرای کنترل بهتـر درد میباشـد)02(. 61% از پرسـتاران در مطالعـه السـیجیل همچنیـن عنـوان میکننـد کـه ارتباط نامناسـب بین پرسـتار و پزشـک به عنـوان مانعـی مهـم بـرای مدیریـت درد اسـت)4(. ایجـاد ارتبـاط صحیـح بـه عنـوان مهمتریـن ویژگـی لازم بـرای افراد شـاغل در مراقبتهـای بهداشـتی اولیـه میباشـد کـه ایـن ارتبـاط باعـث افزایـش آگاهـی از مسـائل و مشـکات بیمـار میگـردد)02(.
در مـورد موانـع مربـوط به پزشـکان نیز بین دو گروه پرسـتاران و پزشـکان درباره ضعف آشـنایی پزشـک با روشهای غیـر دارویی تسـکین درد اختـاف نظـر دیـده شـد. کارمـن در پژوهـش خود مینویسـد کـه 30 درصـد پزشـکان در مـورد مدیریـت درد هیچ آمـوزش رسـمی نمیبیننـد)12(. نتایـج مورلـی نیز نشـان میدهد کـه نیمـی) 50نفـر( از شـرکتکنندگان در مطالعـهاش معتقدند کـه در خصـوص مدیریـت درد و روشهـای دارویـی و غیردارویی پزشـکان نیـاز به آمـوزش دارند)22(.
از جملـه محدودیتهـای این مطالعـه میتوان به کمبـود نمونهها و اینکـه مشـارکتکنندگان در ایـن پژوهـش بـه طـور عمـده از پزشـکان و پرسـتاران بیمارسـتانهای آموزشـی- درمانـی بودنـد لـذا تعمیـم دادهها برای پرسـنلی کـه در مراکـز درمانی خصوصی مشـغول بـه کار هسـتند باید با احتیـاط صورت گیرد. امید اسـت ایـن محدودیـت بـا گسـترش نمونهگیری بـه مراکـز خصوصی که از امکانـات و کارکنان بیشـتری برخوردارند کاسـته شـود .
نتیجهگیری
بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده از نظـر خواهـی پرسـتاران و پزشـکان مشـخص شـد که اکثر شـرکت کنندگان موانـع مرتبط بـا مددجـو را از عوامـل عـدم اجـرای مدیریت درد عنـوان کردند .براسـاس نتایـج مطالعـه پیشـنهاد میشـود کـه بـر اهمیـت ارائه اطاعـات بـه بیمـاران بـه عنـوان قسـمتی از مدیریـت کنتـرل درد تاکیـد گـردد. در واقـع آمـوزش به بیمـاران در مـورد اجراي روشهـای خـود مراقبتـي و روتیـن کـردن اسـتفاده از روشهاي غیـر دارویـي ميتوانـد در برطـرف کـردن مشـکات ناشـي از به کارگیـري روشهـاي غیـر دارویـي و مدیریـت بهتـر درد مفیـد باشـد. همچنین پیشـنهاد ما این اسـت که تشـکیل تیم مدیریت درد سـازماندهی شـده میتوانـد راهـی بـرای افزایـش توانمندی پرسـنل درمانی در بیمارسـتان باشـد با تشـکیل این تیم پرسـنل بـا سـنجش درد آشـنا شـده، درد را سـریعتر شناسـایی کـرده و کنتـرل درد موثرتـری انجـام خواهنـد داد. البتـه بـا توجـه بـه اینکه پزشـکان و پرسـتاران جزئی از تیم مدیریت درد میباشـند بنابرایـن بایـد بـر ایجـاد رویکردهـا و دیدگاههـای مشـترک ایـن دو گـروه جهـت مدیریـت درد نیـز تاکید کـرد تا بـا از بین رفتن اختاف سـلیقه و تعارضات افراد مختلف تیم درمانی، آنها بتوانند بـا وحـدت رویـه بـه نحـو موثـری مدیریـت درد را انجـام دهنـد .
تقدیر و تشکر
ایـن پژوهـش بـا حمایـت مالـی کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی دانشـگاه علـوم پزشـکی گنابـاد انجـام شـده اسـت. بدین وسـیله نویسـندگان مقالـه تشـکر و سـپاس بیدریـغ خـود را از شـورای پژوهشـی کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی، معاونـت آموزشـی ،پژوهشـی و مدیریـت امـور پژوهشـی دانشـگاه ابـراز میکننـد .همچنیـن از سـرکار خانـم میـری و جنـاب آقـای تولیـدهای کـه در امـر تجزیـه و تحلیـل آمـاری یـاری نمودند، مدیریـت محترم بیمارسـتانهای آموزشی شهرسـتان گناباد و پزشکان و پرستاران محتـرم کـه در اجـرای ایـن پژوهش مـا را همراهی نمـوده کمال تشـکر داریم.
Med Clin North Am. 2010; 94(4):665-79.
Regeh N, Ahmadi F, Mohammadi E, Kazemi Nejad A, Anooshe M. [Pain Management: Patients’
Perspective(In Persian)]. Iran J Nurse. 2007; 20(52): 7-20.
Okuyama T, Wang X, Akechi T, Mendoza T, Hosaka T, Cleeland Ch, et al. Adequacy of Cancer Pain Management in a Japanese Cancer Hospital. Jpn J Clin Oncol. 2004; 34(1):34-37.
Ghavami H, Mohamadi J, Ahmadi F, Basyrnia N. [Patient’s rights in Connection with the investigation and control of postoperative pain(In Persian)]. Urmia Med J 2004;16(2): 91-96.
Asadzandi M, Ebadi A, Karami Zarchi AA, Gholami M, Farsi Z. [The relationship between nurse’s perception of their head nurses empowerment behaviors and their own work effectiveness (In Persian)]. JAUMS. 2007; 5(1) :1133-1139
Ritva R. Power or the lack of it in nursing care. J Adv Nurs. 1994; 19(3): 424-432.
Berry PE, Ward SE. Barriers to pain management in hospice: a study of family caregivers. Hosp J.
.33-91:)4(01;5991
Ghazanfari Z, Forough-Ameri G, Mir Hosseini M. The nursing staff views about barriers of using pain relief methods. IJCCN. 2011; 3(4):149-152.
Drayer R, Henderson J, Reidenberg M. Barriers to Better Pain Control in Hospitalized Patients. J Pain Symptom Manage. 1999 Jun;17(6):434-40.
Zamani AR, Zamani N, Sherafat Z. [Assessment and compare of nurses and physicians views about Dr-nurse relationship cycle in Alzahra hospital(In Persian)]. J Isfahan Med Sch. 2011; 28(120):1529-1536.
Green CR, Wheeler JR, Marchant B, LaPorte F, Guerrero E. Analysis of the Physician Variable in Pain Management. Pain Med. 2001 Dec; 2(4):317-27.
Morley-Forster PK, Clark AJ, Speechley M, Moulin DE. Attitudes toward opioid use for chronic pain: a Canadian physician survey. Pain Res Manag.
.49-981:)4(8;3002
References
Sobhani S. [Pain and Nursing Care (Persian)].1st ed.
Tehran: jahad publication, 1998; 15-16 .
Chung JW, Lui JC. Postoperative pain management: study of patients’ level of pain and satisfaction with health care providers’ responsiveness to their reports of pain. Nurs Health Sci. 2003 Mar;5(1):13-21.
Apfelbaum JL, Chen C, Mehta S, Gan T. Postoperative pain experience: results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged.
Anesth Analg. 2003; 97(2): 534-540.
Elcigil A, Maltepe H, Esrefgil G, Mutafoglu K. Nurses’s Perceived Barriers to Assessment and Management of Pain of a University Hospital. Pediatr Hemat Oncol. J Pediatr Hematol Oncol. 2011 Apr;33 Suppl 1:S33-8.
Rejeh N, Ahmadi F, Mohammadi E, Anoosheh M, Kazemnejad A. Barriers to, and facilitators of postoperative pain management in Iranian nursing:a qualitative research study. Int Nurs Rev. 2008 Dec; 55(4):468-75.
Hossein rezaei H, Abbaszade A. [Evaluation of methods used to relieve pain by nurses working in Kerman hospitals (In Persian)]. J Shaheed Sadoughi Univ Med Sci. 2002; 10(3):16-21.
Eghbali M. [Patients’ viewpoints concerning post surgical pain management (In Persian)].Nursing & Midwifery Research. 2006; 11(2): 15-20.
Potter A, Patritia A. Fandumental of nursisng. Salemi S, Najafi T, Khatoni A, Khademian Z, Nasiriani Kh, Alinia Sh. et al.(Persian Translator). 6th ed.Tehran:
salami, 2006; 342.
Hardy P. Chronic pain management: the essentialss.
1st ed.London: Greenwich Medical Media 1997;10.31
Taylor C, Lemone P, Lillis C. Fundamentals of nursing: the art & science of nursing care. Ahmad larigani F, Mahdavi Z, Shokri pour H. (persian Translator).
Tehran: Boshra, 2008; 185.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید