4874425-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393
5288846-152641تأثیر افزوده شدن اپینفرین به لیدوکایین 5% در بیحسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی )ره( ایلام
کریم‌همتی1*،‌طیبه‌صیاد ‌یزاده2،‌علی‌د ‌لپیشه3،‌زهرا‌احمدیا ‌نماژین2
استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشیار اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1926978

تاریخ دریافت: 30/2/93 تاریخ بازبینی: 9/3/93 تاریخ پذیرش: 18/3/93چکیده
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـه و هـدف: یکـی از اعمـال جراحـی شـایع در زنـان، سـزارین اسـت. از ایـنرو، انتخـاب تکنیک بیهوشـی کم خطـر، مطلـوب و مقرون بـه صرفه بـرای مـادر و نـوزاد حایـز اهمیت اسـت. از روشهای بیهوشـی سـزارین، میتوان بیحسـی نخاعی را نام بـرد. باید از داروهـای دارای قابلیتهـای بهتر با کمتریـن آسـیب ممکـن اسـتفاده کـرد. از جمله مـواد افزودنی بـه بیحس کنندههـای موضعی جهت انجام بیحسـی نخاعـی ،” اپینفرین” اسـت که یک منقبـض کننـده عروقـی اسـت کـه از آن بـرای افزایش شـدت و مـدت بیدردی، بـه همراه بیحـس کنندههای موضعی اسـتفاده میشـود.
مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه یـک کارآزمایـی بالینی تصادفی دوسـوکور میباشـد .60 بیمـار زن به دو گـروه دریافت کننـده لیدوکایین بـه تنهایی و لیدوکاییـن همـراه بـا اپینفرین تقسـیم شـدند )گـروه1: 60 میلیگـرم لیدوکاییـن 5% )2/1 میلیلیتـر( و گـروه2 : 60 میلی-گرم لیدوکاییـن 5% )2/1 میلیلیتـر( همـراه بـا 2/0 میلیگـرم اپینفریـن(. پـس از آن متغیرهایـی همچـون: فشـار خـون سیسـتولیک و دیاسـتولیک، ضربـان قلب بیمـار، تعداد تنفس و اشـباع اکسـیژن خون شـریانی که توسـط پالس اکسـیمتری اندازهگیری شـد، سـطح بلاک حسـی بیمار، سـطح بلاک حرکتی و سـطح بلاک سـمپاتیک بیمـار، آپـگار دقایـق 1 و 5 نـوزاد و عـوارض احتمالـی همراه داروهای بیهوشـی ثبت گردیـد. در آخر یافتهها براسـاس روشهـای آماری مورد تجزیـه و تحلیل قـرار گرفتند.
یافتههـا: میانگیـن ضربـان قلـب در دقیقـه 5 در دو گروه لیدوکائیـن 5% و لیدوکائین 5% همراه بـا اپی نفرین به ترتیـب 51/31±101/8 و 04/25± 107/4 بـود کـه از نظـر آمـاری ارتبـاط معنـاداری وجـود داشـت) 05/0P>(. میـزان گسـترش داروی تزریـق شـده، در دو گـروه از لحـاظ آمـاری تفـاوت معنـی داری داشـته اسـت) 04/0P>(، به طوریکـه در گـروه لیدوکاییـن بـالا رفتـن سـطح بـلاک حسـی شـایع تر بوده اسـت. اختلاف سـطح بـلاک حسـی و سـمپاتیک در دقیقـه 5 و 15 در دو گـروه از لحـاظ آمـاری معنـیدار می باشـد) 05/0p>(. در گـروه لیدوکائیـن %5 افـراد افت فشـار بیشـتری)3/83%( نسـبت بـه گـروه لیدوکائیـن 5% همـراه بـا اپینفریـن) 3/63%( داشـتند ولی بیـن افت فشـار در دو گـروه رابطه معنـاداری وجود نداشت)08/0p>(.
نتیجهگیـری: براسـاس مطالعـه انجـام گرفته میتوان گفـت که تداوم بلاک حسـی، حرکتی و سـمپاتیک در گـروه دریافت کننده لیدوکاییـن همراه با اپینفریـن بیشـتر از گـروه دریافـت کننـده لیدوکاییـن به تنهایی اسـت و در این حالت نیاز به اسـتفاده از داروهای بیهوشـی اضافی جهت انجام سـزارین بـه نحـو زیـادی منتفی اسـت. در واقع این مسـئله بیانگر طولانی شـدن اثـر لیدوکاییـن در اثر افزودن اپینفرین میباشـد.
واژههای کلیدی: سزارین، اپینفرین، لیدوکایین
18-1476

نویسنده مسئول: کریم همتی، استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی ایلامایمیل: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

مقدمه
در یونـان باسـتان از معجونهـای بیفایـده و عصـاره خشـخاش بـرای از بیـن بـردن درد جراحـی اسـتفاده میکردنـد. پیدایـش آنچـه کـه امـروزه بهعنـوان بیهوشـی میشناسـیم بـه اواخـر قرن 18 بـر میگـردد. داروهـای بیهوشـی جـزء لاینفـک جراحیهـا بهشـمار میرونـد و بـه همیـن دلیـل بنـا بـر نـوع اسـتفاده، در گروههـای مختلفـی دسـتهبندی میشـوند. از شـاخصترین ایـن گروههـا، بیحـس کنندههـای موضعـی هسـتند. بیحـس کنندههـای موضعی نقشـی بـارز در بیهوشـی مدرن دارنـد. با این وجـود، علیرغـم پیشـرفتهای وسـیعی کـه در فارماکولـوژی و تکنیکهـای تزریـق در قـرن گذشـته صـورت گرفتـه اسـت، این دسـته از ترکیبـات بـا توجـه بـه مـوارد اسـتفاده فـراوان از آنها و فوایـد قابـل توجه در جراحی گاهی ممکن اسـت اثـرات نامطلوبی نیـز داشـته باشـند. ایـن مـواد بیهوشکننـده میتواننـد بـه علت قابلی تشـان در ایجـاد اثـرات نامطلوب روي دسـتگاه قلب و عروق و سیسـتم اعصـاب مرکـزي، داراي محـدوده شـاخص درمانـي باریکـي باشـند. مسـمومیت حاصلـه مانـع بزرگي در برابر توسـعه ایـن ترکیبـات و روش اسـتفاده از آنهـا بـوده اسـت. اطلاعـات بهدسـت آمده حاکي اسـت که مسـمومیت عصبي ایـن ترکیبات ،در نتیجـه بلوک ک انالهاي سـدیمي توسـط آنها نبـوده و ميتوان گفـت کـه مسـمومی تهاي حاصلـه بهوسـیله یـک مکانیسـم مشـترک میانجیگـري نميشـوند. بي حسک نندههـاي موضعـي کـه بـه محلهـاي مختلفـي بـر روي ک انالهـاي سـدیمي متصل ميگردنـد ممکـن اسـت بـه ک انالهـاي نورونـي تمایـل بیشـتري نسـبت بـه ک انالهـاي قلبي نشـان دهنـد)1(.
یکـی از اعمـال جراحـی شـایع در زنـان، سـزارین اسـت.از ایـن رو،انتخـاب تکنیک بیهوشـی کم خطر، مطلوب و مقـرون به صرفه بـرای مـادر و نوزاد حایز اهمیت اسـت. از روشهای گوناگونی برای ایـن عمل جراحی اسـتفاده میشـود. از جمله روشهای بیهوشـی میتـوان بیحسـی نخاعـی را نـام بـرد. روش بیحسـی نخاعـی ،مزایـای فراوانـی مثـل راحتی بیمـار، از بیـن رفتن خطرات ناشـی از بیهوشـی عمومـی، کوتـاه شـدن مـدت بسـتری بیمـار و کنترل درد بعـد از عمـل را دارد3)،2(. در اعمـال شـایعی مثـل سـزارین ،کاربـرد بیحسـی نخاعـی، بهدلیـل کاهـش میـزان انتوباسـیون ،کاهـش میـزان خونریـزی و کاهش احتمال آسپیراسـیون روشـی کـم خطـر محسـوب میشـود. میـزان مورتالیتـی ایـن روش یـک هفدهـم بیهوشـی عمومـی اسـت)4-6(. در سـزارین، بایـد از موادی کـه دارای سـمیت و اثـرات نامطلوبـی هسـتند پرهیـز کـرد و باید بهدنبـال مـوادی دارای قابلیتهـای بهتر با کمترین آسـیب ممکن باشـیم. از جملـه ایـن مـواد ” اپینفریـن” اسـت کـه بـرای افزایش عمـق و طـول مـدت بـیدردی حاصـل از بیحـس کنندههـای موضعی از آن اسـتفاده میشـود)5(. معمولأ اپینفرین همراه با مواد بیحـس کننـده موضعـی بـرای ایجـاد بیحسـی در محل بـه کار گرفته میشـود و به علت داشـتن اثـرات وازوکانسـتریکتیو مزایای متعـددی دارد کـه از آن جملـه میتـوان به موارد ذیل اشـاره کرد:
افزایـش طـول مدت بلوک و کاهش حداکثر سـطح پلاسـمایی مـاده بیحـس کننده موضعـی و در نتیجه کاهش عـوارض جانبی ایـن داروها اشـاره نمود)8(.
اپینفریـن باعـث افزایـش ضربـان قلـب، انقبـاض عـروق و انبسـاط راههـای هوایـی شـده و در بـروز واکنـش جنـگ و گریـز سیسـتم عصبـی سـمپاتیک موثـر اسـت)9(. مطالعـات متعـددي اثربخشـي اپينفریـن 5 میکروگرم در میلیلیتـر را در ایجاد اثرات موضعـي مناسـب در اعمـال جراحـي گـزارش نمودهانـد، ایـن در حالـي اسـت کـه در برخـي از مطالعـات دوزهـاي 2-1 میکروگرم در میلیلیتـر نیـز موثـر بـوده اسـت)01-21(. برخـي مطالعـات نیـز احتمـال بیشـتر بروز عـوارض را با تجویز دوزهـاي بالاتر اپينفرین بیـان نمودهانـد)41،31(. محققـان نتیجـه گرفتنـد کـه اضافـه کردن اپینفریـن بـه لیدوکائین موجب مهار شـدیدتر رشـتههای عصبی حسـی بـا قطـر کوچـک و بزرگ میشـود لـذا بهنظر میرسـد که اضافـه کـردن اپینفرین کیفیت مهار حسـی را در حین بیحسـی اپـیدورال بـا لیدوکائیـن بهبود میبخشـد)51(.
لیدوکائیـن از داروهـای بی حسکننـده موضعـی با اثر متوسـط اسـت که بهطور مکرر در بیحسـی اپیدورال و اسـپاینال استفاده میشـود و خطـر مسـمومیت قلبـی یـا سیسـتم اعصـاب مرکزی کمتـری نسـبت بـه بوپیواکائیـن دارد)61(. بهطـور شـایع اپینفرین 1/0 تـا 2/0 میلیگـرم و یـا فنیلافریـن 2 تـا 5 میلیگـرم افزوده میشـود. اضافـه کـردن2/0 میلیگـرم اپینفریـن بـه لیدوکائیـن 5% مـدت بـلاک را بهمدت 75-100 دقیقه طولانی میکند )91،71(.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

اثـرات اپینفریـن وابسـته به دوز اسـت و در دوزهـای کم اثرات تحریکـی بـر رسـپتورهای بتـا یک و بتـا دو دارد و با دوز متوسـط و بالاتـر اثـر آلفـا آدرنرژیـک آن غـا لـب میشـود. اپینفریـن بـا تحریـک رسـپتور بتـا دو مقاومـت عروقی محیطی را کـم میکند . اپینفریـن یـا آدرنالیـن اثراتـی مثـل تعریق، راسـت شـدن موها ،میدریـاز و نهایتـاً اثـر مسـتقیم بـر قلـب و عـروق و سـایر عـروق صـاف را دارد)02،81(.
ایـن مـاده بهصـورت موضعـي بـراي کاهـش انتشـار بيحـس ک نندههـاي موضعـي و کاهـش خونریـزي ناشـي از جراحي بهطور گسـترده مورد اسـتفاده قرار ميگیـرد. از اثـرات درماني اپينفرین ميتـوان اثـرات اینوتروپـي مثبـت ،کرونوتروپـي مثبـت و افزایش هدایـت در قلب، شـلي عضـلات صاف در عروق و درخت برونشـي و انقبـاض عروقـي اشـاره کـرد. بـروز اثراتـي که غالب هسـتند، به دوز تزریقـي اپينفریـن وابسـته اسـت. اپينفرین همچنیـن داراي اثـرات اندوکریـن و متابولیـک اسـت کـه شـامل افزایـش سـطوح خونـي گلوکـز، لاکتـات و اسـیدهاي چـرب آزاد ميباشـد. پاسـخ بیمـاران بـه اپينفرین متفاوت بـوده و بنابراین در زمـان انفوزیون بایـد علائـم مربوط بـه کارکرد کلیه، مغـز یا میـوکارد بیمار تحت کنترل باشـد.
لـذا بـا توجـه بـه مـوارد یـاد امیدواریـم بتوانیـم بـه متخصصـان بیهوشـی در جهـت تصمیمگیری مناسـب برای اسـتفاده بهینهتر ،از داروی لیدوکاییـن و اپینفریـن کمـک کنیـم .
مواد و روشها
ایـن مطالعـه یـک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسـوکور میباشـد.
جامعـه آمـاری 60 بیمـار زن بسـتری در بخـش زنـان و زایمـان بیمارسـتان مصطفی خمینی ایلام بودند. بیماران کاندید سـزارین ،رضایـت بـه انجام بیحسـی نخاعـی داشـتند و برگـه رضایتنامه خـود را بـرای همـکاری در ایـن تحقیـق بهصـورت کتبـی امضـا کردنـد. شـرایط ورود بـه مطالعـه عبارتنـد از: بیمـاران کلاس 1 و 2 انجمـن بیهوشـی امریکا، وزن بیمـاران بین 60 تـا85 کیلوگرم .شـرایط خـروج از مطالعـه عبارتنـد از: ممنوعیتهـای بیحسـی نخاعـی )عـدم رضایـت بیمـار، مشـکلات انعقـادی، افزایش فشـار خـون داخـل جمجمـه و عفونت در محـل ورود سـوزن( کلاس 3 انجمن بیهوشـی امریکا و بالاتر، مشـکلات مـادری و جنینی مغایر بـا بیحسـی نخاعی و وجـود عوارض حاملگی مثل پرهاکلامپسـی.
در ایـن مطالعـه 60 بیمار که ویژگیهای ورود به مطالعه را داشـته باشـند بـه دو گـروه تقسـیم و متغیرهایـی همچـون: فشـارخون سیسـتولیک و دیاسـتولیک، ضربـان قلـب بیمـار، تعـداد تنفـس و اشـباع اکسـیژن خـون شـریانی کـه توسـط پالـس اکسـیمتری اندازهگیـری میشـود، سـطح بـلاک حسـی بیمـار، سـطح بـلاک حرکتی و سـطح بلاک سـمپاتیک بیمار، آپگار دقیقه 1 و 5 نوزاد و عـوارض احتمالـی کـه همـراه داروهای بیهوشـی دیده میشـود ثبت گردید. در ابتدای کار فشـارخون سیسـتولیک و دیاستولیک ،ضربـان قلـب و میزان اشـباع اکسـیژن خون اندازهگیری و سـپس بیمـار در پوزیشـن نشسـته قرار گرفتـه و در تمام بیمـاران فضای بیـن مهـرهای دوم و سـوم کمـری و فضـای بیـن مهرهای سـوم و چهـارم کمـری انتخـاب شـد. پـس از پـرب )سـه بـار( و بـا روش میدلاین و پارامدیان و با اسـتفاده از سـوزن اسـپاینال شـماره 52 تحـت بیحسـی نخاعی قـرار گرفته و بـا توجه به گـروه مورد نظر بـه بیمـار بر طبـق پروتکل زیـر دارو از طریق سـوزن اسـپاینال با سـرعت 2/0 میلیلیتـر در ثانیـه تزریق شـد.
گروه1: 60 میلیگرم لیدوکایین 5% )2/1 میلیلیتر از ویال آن( گـروه2: 60 میلـی گـرم لیدوکاییـن 5% )2/1 میلیلیتـر از ویـال آن( بـه همـراه 2/0 میلیگـرم ) میلیلیتـر( اپینفریـن(مجـدداً پـس از دراز کشـیدن بیمـار، علایـم حیاتی، هـر 5 دقیقه تـا انتهـای عمـل و سـپس در ریـکاوری، تا زمـان خروج بیمـار از ریـکاوری و تحویـل بـه بخـش اندازهگیری شـد .
آپگار نوزاد نیز در دقایق 1 و 5 تعیین و ثبت گردید.
در طـول عمـل بیمـار 4-5 لیتـر اکسـیژن در دقیقـه بـا کانـولای بینـی یا ماسـک صورتـی دریافت میکـرد. چنانچه تعـداد ضربان قلـب بـه زیـر 60 عـدد در دقیقـه کاهش پیـدا میکـرد، آتروپین تزریـق میگردیـد و چنانچه فشـارخون سیسـتولیک در دورههای پیاپـی اندازهگیـری، بـه زیـر 90 میلیمتـر جیوه افـت میکرد 01 میلیگـرم افدرین داده میشـد.
سـپس یافتههـای بهدسـت آمده بـا اسـتفاده از روشهـای آماری آنالیـز چنـد متغیـره وآزمـون تسـت تی بـرای متغیرهـای کمی و آزمـون مجـذور کای بـرای متغیرهـای کیفـی بـا کمـک نرمافـزار SPSS نسـخه 16 مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتند.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

یافتهها
جدول 1. میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولی و دیاستولی دردقایق 5، 10 و 51 در بیماران مورد مطالعه بر حسب داروی تزریق شده
P انحراف معیار میانگین تعداد داروی تزریق شده متغیر
0/53 20/18 110/83 30 لیدوکایین 5% فشار خون سیستولیک دقیقه 5
17/90 113/76 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/11 19/54 116/30 30 لیدوکایین 5% فشار خون سیستولیک دقیقه 10
26/40 116/83 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/06 18/77 123/70 30 لیدوکایین 5% فشار خون سیستولیک دقیقه 15
13/77 116/06 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/54 16/58 66/73 30 لیدوکایین 5% فشار خون دیاستولیک دقیقه 5
14/66 65/46 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/47 19/06 69/90 30 لیدوکایین 5% فشار خون دیاستولیک دقیقه 10
23/95 75/03 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/46 19/09 71/00 30 لیدوکایین 5% فشار خون دیاستولیک دقیقه 15
14/22 66/17 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین در ایـن مطالعـه، متغیرهـای کمـی و کیفـی 60 بیمـار سـزارینی کـه در بیمارسـتان مصطفـی خمینـی شـهر ایـلام بسـتری بودند
براسـاس جـداول موجـود مـورد ارزیابـی و تجزیـه وتحلیـل قـرار گرفـت. طبـق مطالعات انجـام گرفته یکـی از متغیرهـای مهم در ایـن پژوهـش میانگیـن و انحـراف معیـار فشـار خون سیسـتولی ودیاسـتولی در دقایـق 5، 10 و 15 در بیمـاران مـورد مطالعه و بر حسـب داروی تزریـق شـده طبـق جـدول) 1( بود.
1( بهطـور کلـی طبـق جـدول بـالا بیـن میانگیـن فشـار خـون سیسـتولیک در دقایـق 5، 10 و 15 در دو گـروه، از نظـر آمـاری ارتبـاط معنـاداری وجـود نداشـت) 05/0P<(.
2( طبـق جـدول بـالا، میانگین فشـارخون دیاسـتولیک در دقایق
5، 10 و 15 در دو گـروه، از نظـر آمـاری ارتبـاط معنـاداری وجود نداشت)05/0P<(.
بر این اساس طبق جدول بالا:
1( طبــق جــدول بــالا، میانگیــن ضربــان قلــب در دقیقــه 5 در دو گــروه لیدوکائیــن 5% و لیدوکائیــن 5% + اپینفریــن بــه ترتی ب 15/13 ± 101/8 و 40/52 ± 107/40 ب ود ک ه از نظ ر آم اری ارتب اط معن اداری وج ود داش ت)05/0P>(. ای ن ام ر نش ان میده د ک ه اضاف ه ک ردن آدرنالی ن از برادی کارد ش دن بیم اران و ب ه طب ع آن، اف ت فش ار خ ون و نی از ب ه تزری ق آتروپی ن در دقای ق اولی ه پ س از تزری ق لیدوکایی ن )ک ه ام ری ش ایع اس ت(، جلوگی ری میکن د. ام ا میانگی ن ضرب ان قل ب
جـدول 2: میانگیـن و انحـراف معیار ضربان قلـب و تعداد تنفس در دقایـق 5، 10 و 51 در بیمـاران مـورد مطالعـه بـر حسـب داروی تزریـق شـده
Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

P انحراف معیار میانگین تعداد داروی تزریق شده متغیر
0/05 31/51 101/80 30 لیدوکایین 5% ضربان قلب در دقیقه 5
25/04 107/40 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/19 26/30 107/73 30 لیدوکایین 5% ضربان قلب در دقیقه 10
22/33 114/43 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/42 18/03 108/46 30 لیدوکایین 5% ضربان قلب در دقیقه 15
19/34 119/37 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/28 0/88 12/36 30 لیدوکایین 5% تعداد تنفس در دقیقه 5
1/54 12/50 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/07 0/55 12/20 30 لیدوکایین 5% تعداد تنفس در دقیقه10
0/92 12/36 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین 0/09 0/36 12/06 30 لیدوکایین 5% تعداد تنفس در دقیقه 15
0/53 12/16 30 لیدوکایین 5%+ اپینفرین در دقیق ه 10 و 15 در دو گ روه از نظ ر آم اری ارتب اط معناداری وج ود نداش ت)05/0P<(.
2( میانگیـن تعـداد تنفـس در دقایـق 5، 10 و 15 در دو گـروه از نظر آمـاری ارتبـاط معناداری وجـود نداشـت)05/0P<(.
3( در ایـن مطالعـه میانگیـن میـزان اشـباع اکسـیژن در دقایـق
5، 10 و 15 در دو گـروه از نظـر آمـاری در سـه زمـان قیـد شـده معنـادار نبـود) 05/0P<(.
آپـگار دقایـق 1 و 5 بـه ترتیب بـا 24/0=P و 43/0=p در دو گروه از لحـاظ آماری معنیدار نیسـت)05/0P<(.
توضیحات جدول بالا:
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

ب ا توج ه ب ه اطلاع ات ج دول 3 در دقیق ه 5، می زان گس ترش داروی تزریــق شــده بــه ســطوح بالاتــر از محــل تزریــق در گ روه دریاف ت کنن ده لیدوکایی ن تنه ا ش ایع تر اس ت ) بهج ز در یــک درماتــوم( یعنــی بــالا رفتــن ســطح بــلاک در گــروه لیدوکایی ن ش ایع تر اس ت و از لح اظ آم اری ه م تایی د ش ده اس ت)05/0P<(.
ب ا توج ه ب ه اطلاع ات جـدول 3 اخت لاف س طح حس ی در دقیق ه 10 در دو گ روه از لح اظ آم اری ب ر عک س دقیق ه 5 معن یدار نمی باش د)05/0P<(. علیرغم معن یدار نب ودن ای ن اخت لاف از نظ ر آم اری ول ی از بی ن رفتن س طح بیحس ی که بهصــورت کاهــش ســطح حســی اســت در گــروه لیدوکاییــن شــایع تر اســت به طوریکــه در دو مــورد بــه ســطح درماتــوم نه م توراس یک رس یده اس ت.
جدول3: توزیع فراوانی سطح بلاک حسی در دقایق 5 ، 10 و 15 بر حسب داروی تزریق شده
داروی تزریق شده در دقایق 5 ، 10 و 15 سطح بلاک حسی
دقیقه 15 دقیقه 10 دقیقه 5 لیدوکایین 5% + اپینفرین لیدوکایین 5% لیدوکایین 5% + اپینفرین لیدوکایین 5% لیدوکایین 5% + اپینفرین لیدوکایین 5% درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 6/7 2 0 0 20 6 0 0 23/3 7 0 0 توراسیک 5
53/3 16 10 3 53/3 16 53/3 16 50 15 60 18 توراسیک 6
16/65 5 46/7 14 13/35 4 23/3 7 16/7 5 23/3 7 توراسیک 7
16/65 5 33/3 10 13/35 4 16/7 5 10 3 16/7 5 توراسیک 8
6/7 2 3/3 1 0 0 6/7 2 0 0 0 0 توراسیک 9
0 0 6/7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 توراسیک 10
100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 جمع
>0/0002 >0/06 >0/04 P
ب ا توج ه ب ه اطلاع ات ج دول 3 اخت لاف س طح حس ی در دقیقــه 15 در دو گــروه از لحــاظ آمــاری هماننــد دقیقــه 5 معن یدار میباش د) 05/0P>(. ب ا توج ه ب ه معن یدار ب ودن ای ن اخت لاف از نظ ر آم اری از بی ن رفت ن س طح بیحس ی که بهصــورت کاهــش ســطح حســی اســت در گــروه لیدوکاییــن شــایع تر اســت به طوریکــه در دو مــورد بــه ســطح درماتــوم دهــم توراســیک رســیده اســت و در صــورت ادامــه عمــل جراحــی احتمــال درد بیمــار وجــود دارد و بایــد از ســایر داروه ا ب رای ت داوم بیهوش ی اس تفاده ک رد. ام ا اضاف ه ک ردن آدرنالی ن ع لاوه ب ر س ایر اث رات مثب ت باع ث طولان ی اث ر ش دن لیدوکایی ن میش ود .
بـا توجـه به اطلاعـات جدول 4 اختلاف سـطح بلاک حرکتی در دو گروه در دقیقه 5 معنیدار نمیباشـد)05/0P<(.
بـا توجـه به اطلاعـات جدول 4 اختلاف سـطح بلاک حرکتی در دو گروه در دقیقه 10 معنیدار نمیباشـد)05/0P<(.
جدول4: توزیع فراوانی سطح بلاک حرکتی در دقایق 5، 10 و 15 بر حسب داروی تزریق شده
Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید