فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393
5292159-108020

طراح ی دس تورالعمل مبتن ی ب ر ش واهد کنت رل درد ح اد در اعم ال جراح ی ارتوپ دی
مرضیه لک1، سارا سلیمانی2، مسعود ثقفینیا1*، یونس پناهی3، حمید حصاریکیا4، سیدجلال مدنی5
دانشیار بیهوشی، مرکز تحقیقات تروما، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، تهران
دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، تهران
استاد فارماکولوژی، مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی، گروه فارماکولوژی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، تهران
استادیار ارتوپدی، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، تهران
15818005

تاریخ دریافت: 42/9/29 تاریخ بازبینی: 62/01/29 تاریخ پذیرش: 11/2/93
چکیده
زمینـه و هـدف: مطالعـه حاضـر جهت طراحی دسـتورالعمل کنترل درد حاد پـس از اعمال جراحی ارتوپـدی تنظیم گردید تا بتوانیم سـهمی در پروژه طراحـی دسـتورالعمل کنتـرل درد حـاد پـس از اعمال جراحی سـهیم بوده، به پیشـرفت رضایـت و کیفیت زندگـی بیماران کمک نمـوده و همچنین در ارتقاء کیفیت خدماترسـانی بیمارسـتان نقش کوچکی داشـته باشیم.
0899951

پژوهشـی

مقـاله
10

پژوهشـی

مقـاله

10

1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: در این مطالعه که به روش تحقیات توسـعهای انجام شـد، ابتدا منابع گوگلاسـکولار، پاب مد، کوکران، اسـکوپوس، الزویر و اسـپرینگر بـا کلمـات کلیـدی جراحـی ارتوپـدی درد حـاد پـس از عمـل، اداره درد حـاد، اداره درد پـس از عمل، طی 5 سـال گذشـته مورد جسـتجو قـرار گرفت .مقـالات کارآزمایـی بالینـی، مـرور سیسـتماتیک و متاآنالیـز مربوط به کنتـرل درد حاد پـس از اعمال جراحی ارتوپـدی که از کیفیت مناسـبی برخوردار بـوده وارد مطالعـه گردیـد. کیفیـت سـنجی مقـالات بوسـیله پرسشـنامه جـاداد) Jadad Score( کـه یکـی از معتبرتریـن پرسشـنامههای بینالمللی در سـنجش کیفیـت مقـالات اسـت انجـام گرفـت و مقالاتـی کـه نمـره کمتـر از 4 دریافت کردنـد از مطالعه حذف شـدند. سـپس دسـتورالعمل کنترل درد حـاد بعـد از اعمـال جراحـی ارتوپـدی بـر اسـاس مـدل اسـتتلر با رویکـرد مبتنی بر شـواهد طراحی شـده و کیفیـت آن مورد بررسـی قـرار گرفت.
یافتههـا: تعـداد 77 مقالـه در زمینـه بیـدردی بعـد از اعمـال جراحی ارتوپـدی انتخاب شـدند که از این بیـن، تعداد 51 مقالـه که نمره جـاداد بالای 4 داشـتند وارد جلسـات شـدند. تعداد 3 جلسـه هماندیشی صاحب نظران برگزار شد که در پایان دسـتورالعمل نهایی مورد تصویب اعضای گروه قرار گرفت.
نتیجهگیـری: کنتـرل درد بـه روش مولتیمـودال از جملـه مـواردی اسـت که از اعتبار بسـیار بالایـی در مقالات برخـوردار بوده اسـت. همچنین تجویز دوز پیشـگیرانه از داروهـای بـیدردی، بـه ویـژه داروهـای ضـد التهاب غیر اسـتروئیدی و بهخصوص کپسـول سلکوکسـیب، میـزان اثربخشـی بالایی در بیـن مقـالات داشـته اسـت. از طرفـی بیدردی با اسـتفاده از کاتتـر اپیدورال بـه روش بیدردی بـا کنترل بیمـار )PCA( و بلـوک پریآرتیکولار نقش بسـزایی در کنتـرل درد حـاد بعـد از اعمـال ارتوپـدی ایفا کرده اسـت. همچنین تجویز دوز تسـکینی با اسـتفاده از مخدرها و به ویـژه مورفین در مقالات متعددی تأیید شـده اسـت .
واژههای کلیدی: درد، درد پس از عمل جراحی، بیدردی، اعمال جراحی ارتوپدی، دستورالعمل )گایدلاین(
مقدمهبافتـی اسـت)1(. عمـل جراحـی باعـث آسـیب بافتی و ایجـاد درد
درد یـک تجربه ناخوشـایند حسـی-هیجانی در پاسـخ به آسـیب میگـردد. درد کنتـرل نشـده بعـد از عمـل میتوانـد سیسـتم

نویسنده مسئول: مسعود ثقفینیا، دانشیار بیهوشی، مرکز تحقیقات تروما، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله، تهرانایمیل: [email protected]
2012 انجام شـده اسـت، تزریـق مداوم 100 میلیگـرم ترامادول بـا دوز نگهدارنـده 12 میلیگـرم در سـاعت بـرای 24 سـاعت را بهتـر از بولـوس 50 میلیگـرم ترامـادول در کنتـرل درد پـس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی بیـان نمـوده و عـوارض را در هـر دو گـروه یکسـان بیـان نمـوده اسـت)5(. در مطالعـهای کـه در سـال 2013 در کمبریـج انجـام شـده اسـت، تاثیـر دیکلوفنـاک را در کنتـرل درد حـاد در 6 سـاعت پـس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی بهتـر از کتـورولاک و پلاسـبو بیـان نمـوده اسـت)6(. از آنجاییکه دسـتورالعمل مناسـبی با توجه بـه کثرت داروهای مورد اسـتفاده در کنتـرل درد حیـن و پـس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی وجـود نـدارد مطالعـه حاضر طراحـی گردید تا بـا طراحی دسـتورالعمل کنتـرل درد حـاد پـس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی، در پـروژه طراحـی دسـتورالعمل کنتـرل درد حـاد پـس از اعمـال جراحـی سـهیم بـوده، بـه پیشـرفت رضایـت و کیفیـت زندگـی بیمـاران کمـک نمـوده و همچنیـن در ارتقـاء کیفیـت خدمـات رسـانی بیمارسـتان بقیـهالله نقش کوچکی داشـته باشـد.
مواد و روشها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

ایـن مطالعـه به صورت مطالعه تحقیات توسـعهای در بیمارسـتان بقیـهالله انجام شـد. جسـتجو در منابـع اینترنتی گوگلاسـکولار ،پـاب مـد، کوکـران، اسـکوپوس، الزویـر و اسـپرینگر و بـا کلمات کلیـدی جراحـی ارتوپدی درد حـاد پس از عمـل، اداره درد حاد ،اداره درد پـس از عمـل و نـام داروهـای مـورد اسـتفاده رایـج در اعمـال جراحـی ارتوپـدی، طـی 5 سـال گذشـته صـورت گرفت .مقـالات کارآزمایـی بالینـی و مـرور سیسـتماتیک و متاانالیـز در زمینـه کنتـرل درد حـاد پس از اعمـال جراحی ارتوپـدی در طی 5 سـال گذشـته کـه از کیفیت بالایـی برخوردار بـوده و داروهای مـورد اسـتفاده در آنهـا در ایـران در دسـترس و تحـت پوشـش بیمـه نیروهای مسـلح باشـد وارد مطالعه شـدند. کیفیت سـنجی مقالات بوسـیله پرسشـنامه جاداد7)و 8( انجـام گرفت و مقالاتی که نمـره کمتـر از 4 دریافـت کردنـد از مطالعـه حذف شـدند. روش نمونهگیـري یـک روش غیـر احتمالـي نمونههـاي در دسـترس بـود. در ایـن مطالعه، دسـتورالعمل کنترل درد حـاد بعد از اعمال جراحـی ارتوپـدی بـر اسـاس مدل اسـتتلر بـا رویکـرد مبتنی بر سـمپاتیک را فعال و باعث افزایش موربیدیتی و مورتالیتی شـود .ایـن درد میتوانـد مصـرف اکسـیژن میـوکارد را افزایـش داده و در ایسـکمی و انفارکتـوس میـوکارد نقش داشـته باشـد. افزایش فعالیت سـمپاتیک بازگشـت حرکت معدهای- رودهای را به تاخیر انداختـه و ایلئـوس پارالیتیک ایجـاد میکند. کنترل پروسـههای فیزیولوژیـک همـراه بـا درد حـاد بعـد از عمل میتوانـد رضایت و افزایـش کیفیـت زندگـی بعد از عمـل بیماران را به همراه داشـته باشـد. معمولا همیشـه در طی پروسـیجرهای جراحـی بر کنترل درد تاکیـد شـده اسـت و از مهمتریـن اهـداف درمانی اسـت. درد حـاد بعـد از عمـل درصورت عـدم کنترل، بـه درد مزمـن تبدیل خواهـد شـد. درد مزمـن پـس از اعمـال جراحـی ارتوپـدی در مقـالات گذشـته 28 درصد گزارش شـده اسـت)1(. اعمال جراحی ارتوپـدی یکـی از دردناکتریـن اعمـال جراحـی اسـت. مصـرف اپیوئیدهـا در اعمـال جراحـی ارتوپدی بـیدردی مناسـبی ایجاد میکنـد ولـی بـا عوارضی همـراه اسـت)2(. اخیرا ایـده کنترل درد بـه روش مولتیمـودال و بـا تزریـق پریآرتیکولار توجـه زیادی را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت)3(. در مقالات گذشـته بـیدردی با روش مولتیمـودال کاهـش دهنـده میزان نارکوتیکهـا و عوارض مرتبـط بـا آنها بیان شـده اسـت)2(. در حـال حاضـر از موثرترین داروهـای کنتـرل درد حیـن و پـس از عمـل مخدرهـا را میتوان نـام بـرد)3(. بـه دلیـل عـوارض زیـاد آنهـا معمـولا دوز کمـی به بیمـاران داده میشـود کـه اغلـب اوقـات کنتـرل کننـده درد بـه طـور مناسـب نیسـت)4(. در حـال حاضـر، اسـتفاده از مورفیـن به تنهایـي همیشـه یـک روش موفقی تآمیـز نیسـت همچنیـن بـا افزایـش میـزان مصـرف مورفیـن، میـزان اثربخشـی آن بـه دلیل بـروز پدیـده تحمل کاهـش مییابـد4)،3(. بـا توجه به این مسـائل و سـمیت مخدرهـا امـروزه بـیدردی بـه روش مولتیمـودال و داروهـای دیگـری کـه بتوانند در کنار مخدرها )نه ب هعنـوان جـایگزین( بـه کـاهش درد بیماران کمک کنند، مـورد توجه قرار گرفتـه اسـت. در مطالعـهای که در نیویورک یـک پروتکل درمانی را بـه روش مولتیمـودال در اعمـال جراحـی آرتروپلاسـتی زانو و هیـپ مـورد بررسـی قـرار داد، بـیدردی بـه روش مولتیمودال و بـا تزریـق پریآرتیکـولار را پس از اعمـال جراحی آرتروپلاسـتی موفـق و بـدون عارضـه بیـان کـرد)3(. در مطالعـهای کـه در سـال روش دلفـی داروهـای انتخابی مطرح شـد. سـپس بـا جمعبندی نتایـج بهتریـن گزینههـای بـیدردی بـرای کنتـرل درد حـاد در اعمـال جراحـی ارتوپـدی انتخـاب شـد. و نظـرات سـایر اسـاتید دربـاره داروهـای مد نظر و تجربیات آنها درمورد اسـتفاده از این داروها به اشـتراک گذاشـته شـد و با تکرار جلسـات هماندیشـی دسـتورالعمل نهایی طراحـی گردید .
نتایج
16201752860201شواهد

بر

مبتنی

هرم
:
1

تصویر

شواهد

بر

مبتنیقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید