4226644432004

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 4، تابستان 1393با‌درد‌بی‌درمان‌رشته‌درد‌چه‌کرد ‌هاند؟
علی محمديان اردی1
1. استاديار بیهوشي و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علیرغـم تمـام تلاشهای قابل تقديری که بعد ازانقلاب شـکوهمند اسـلامی درحـوزه سـلامت اتفـاق افتـاده اسـت، در سـالهای اخیر شـاهد افول شـاخصههای اقتصاد سـلامت بودهايم. بهطـوری که در طـی اجرای برنامه چهارم، شـاخص مردم يا همـان هزينه پرداختی از جیـبOOP )out of packet( و هزي نههای کمرشـکن درمانی نـه تنها کاهـش نیافت، بلکه افزايش نشـان داد.
امسـال خوشـبختانه ما شـاهد چند راهبـرد و توجه اساسـی دراين حـوزه بوديـم کـه مـا را امیـدوار کـرد تـا بـه آينـده حوزه سـلامت خوشـبین و بـه احیـاء آن کـه دچـار وقفـه قلبـی – تنفسـی شـده اسـت، دل ببنديم.
ابـلاغ سیاسـتهای کلـی سـلامت از طـرف مقـام معظـم رهبـری اولیـن اقـدام نجـات بخش و به حرکـت در آورنده سـاير طپشهای قلـب از کار افتـاده حـوزه سـلامت بـود که بـا توجه ويژه به رشـد و تعالی انسـانها بهعنوان محور توسـعه پايدار، داشـتن انسـان سـالم و سـاير بندهـای سیاسـت ابلاغی ذهن نگران ودلسـوز دلسـوزان را به حرکـت در آورد.
از جمله شـعارهای اساسـی تبلیغات انتخاباتی دولت يازدهم، تغییر و تحـول در حـوزه سـلامت بـود و آن را جزء چند اولويـت اول خود اعـلام کـرد و بـرای عملیاتی کردن بنـد )ب( مـاده 34 قانون برنامه پنجـم دامن همت به کمر بسـت .
در اين راستا طرح تحول نظام سلامت را با 7 محور مهم مطرح کرد.

نویسنده مسئول: علی محمديان اردی، استاديار بیهوشي و فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
[email protected] :ایمیل
تعمیم بیمه سـلامت همگانی، کنترل فرانشـیز پرداختی بیماران در بیمارسـتانها، گسـترش زايمان طبیعی و رايگان، توسعه ماندگاری پزشـکان درمناطق محروم، توسـعه مقیم ماندن پزشکان متخصص در بیمارسـتانها و… همـه و همـه در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف بنـد 19 سیاسـتهای کلی و بنـد )ب( ماده34 قانـون برنامه پنجم توسـعه يعنـی کاهش سـهم مـردم از هزي نههای سـلامت بـه 30% میباشـد. خوشـبختانه منبـع مالـی مطمئنـی هـم از طريـق 10% هدفمنـدی ي ارانههـا و 1% ارزش افـزوده برای آن ديده شـده اسـت.
اصـولا وظیفـه مهـم دولتهـا در سرتاسـر دنیـا در قبـال سـلامت مـردم و جلـب رضايت نسـبی آنها، فراهـم آوردن عدالت به معنای اعـم آن و دسترسـی بـه خدمـات پايـه حـوزه سـلامت بـه معنـای اخص آن اسـت.
عدالـت در سـلامت صرفـا بـه معنـای توسـعه فیزيکـی خانههـای بهداشـت و پزشـک خانواده در روسـتاها نیسـت بلکه فراهم آوردن شـرايط و دسترسـی بـه همـه آحـاد مـردم جهـت بهرهگیـری از خدمـات مـورد نیـاز به لحـاظ مالـی، جغرافیايـی، پوشـش بیمهای و… میباشـد.
اگر رسـالت و ماموريت سـازمانی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و سـازمانهای بیمهگر در اين اسـت که بیمار و خانواده او بهجـز رنـج و درد بیماری، رنج ديگـری را تحمل نکنند، بايد در نظر داشته باشند که تجلی رنج بیمار، عمدتا در درد ناشی از بیماريست بنابرايـن بايسـتی درد را شـاي عترين شـکايت بیمـار در بیمـاران سـرطانی، تصادفـات، اورژانسهـای داخلـی و جراحـی و…دانسـت.
0899953سرمقـــالـه
1

سرمقـــالـه

1

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

1080899961اردی

ان
ی
محمد

علی
2

اردی

ان

ی

محمد

علی

2

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:36 IRST on Tuesday October 17th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید