4874565-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهـار 1393
5288986-150740

ارتباط میان دامنه حرکتی و انحنای لوردوتیک ستون فقرات در ناحیه کمری
با کمردردهای غیراختصاصی
محمد بیات ترک1*
1. مربی گروه تربیت بدنی، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
15926979

تاریخ دریافت: 22/01/92تاریخ بازبینی: 30/01/92تاریخ پذیرش: 23/11/92
چکیده
زمینـه و هـدف: کمردردهـای غیراختصاصی ارتباطی مسـتقیم با کیفیت سـطح زندگی، روزهـای از کار افتادگـی و هزینههای مربوط بـه درمان دارند .
هـدف از ایـن تحقیـق بررسـی ارتبـاط میان دامنه حرکتـی و انحنای لوردوتیک سـتون فقرات در ناحیه کمـری با کمردردهـای غیراختصاصی بود .
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: 50 نفـر از دانشـجویان پسـر دانشـگاه خوارزمی تهـران با میانگین سـنی 24 سـال، وزنـی75.72 کیلوگـرم، قدی 180.5 سـانتیمتر و شـاخص توده بدنی) 22.33(، بر اسـاس شـدت درد کمر به سـه دسـته کمردرد خفیف، کمردرد متوسـط و کمردرد شـدید تقسـیم بندی شـدند و در ایـن مطالعـه شـرکت کردنـد. میـزان درد آزمودنیهـا با اسـتفاده از پرسشـنامه ناتوانی و درد اسوسـتری و برای برخـی از ویژگیهـای آنتروپومتریكی از دسـتگاه بـادی کامپوزیشـن آنالایـزر و از وسـایل آنتروپومتریكـی بـرای اندازهگیـری مشـخصات ناحیـه سـتون فقرات کمـری و اندام تحتانـی از قبیل طـول انـدام تحتانـی و انـدازه پهنـای لگن، و بـرای ارزیابی دامنـه حرکتی کمر و زاویه گودی کمر آزمودنیها، از دسـتگاه اسـپاینال موس اسـتفاده شـد . یافتههـا: نتایـج آزمونهـای آمـاری نشـان داد کـه بیـن ویژگیهـای فـردی و آنتروپومتـری آزمودنیهـا بـا میـزان درد کمـر رابطـه معنـیداری وجود نـدارد) 05/0>p(. بـا اسـتناد بـه اندازه گیریهـای مربـوط بـه میـزان لوردوز کمـری و دامنه حرکتـی کمری، بیـن متغیر زاویـه لوردوز کمـری و میزان درد رابطـه معنـیداری وجـود نـدارد) 05/0<p(. از طرفـی دیگـر مشـاهده گردیـد کـه بیـن متغیر دامنـه حرکتی کمر و میـزان درد همبسـتگی منفی معنـیداری وجـود دارد) 05/0>p(.
نتیجهگیری: با توجه به یافتههای تحقیق، به نظر میرسد که کاهش دامنه حرکتی ورزشكاران در ناحیه کمری، خطر ابتلا به کمردرد را افزایش میدهد.
واژههای کلیدی: دامنه حرکتی، انحنای لوردوتیک، ستون فقرات کمری، کمردردهای غیراختصاصی
مقدمه
217264-3111

نویسنده مسئول: محمد بیات ترک، مربی گروه تربیت بدنی، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانایمیل: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

کمردردهـای غیراختصاصـی یكـی از رایـج تریـن ناراحتیهـا در جوامـع کاری بـه شـمار میرونـد و از لحـاظ تجویـز نسـخه برای بیمـاران، منجـر به کاهـش درآمد و کیفیت زندگـی آنها گردیده اسـت بطـوری کـه حـدود 85 درصد هزینههـای کلـی را به خود اختصـاص داده اسـت)2(. در بسـیاری از مـوارد منبـع درد، ثابـت شـده نیسـت و واژه کمـردرد غیراختصاصـی بـرای آن اسـتفاده شـده اسـت و یكـی از عواملـی کـه در پیدایـش و مانـدگاری این کمردردهـای غیراختصاصی اهمیت دارد، راسـتای سـتون فقرات در ناحیـه کمـر اسـت3)،4(. نتایج مطالعات گذشـته نشـان میدهد کـه 75 تـا 90 درصـد مبتلایـان بـه کمـردرد حـاد در عـرض 6 هفتـه بهبـود مییابنـد و 10 تـا 25 درصد باقی مانـده در معرض خطـر ابتـلا بـه کمـردرد مزمـن قـرار میگیرنـد. طبـق تعاریـف ،کمـردرد مزمـن بـه کمـردردی اطـلاق میگـردد کـه بیـش از سـه مـاه از شـروع آن گذشـته و بـه طـول انجامـد. این نـوع درد ممكـن اسـت مكانیكی )افزایش درد با حرکت یا فشـار جسـمی( و یـا غیرمكانیكـی )تـداوم درد بـه هنـگام اسـتراحت( باشـد)5(.
از آنجایــی کــه توزیــع نیروهــا در ســتون فقــرات بــه طــور وی ژهای ب ا تغیی رات وضعی ت بدن ی تغیی ر میکن د، از انحن ای س تون فق رات کم ری و دامن ه حرکت ی آن ب ه عن وان یكـی از مشــخصههای اصلــی بــرای تحمــل فشــار یــاد میشــود)6(. ویلیامــز) 1957( معتقــد اســت کــه چــون وضعیــت انســان امــروزی بیشــتر بــه صــورت نشســته اســت، ایــن امــر باعــث میش ود ک ه در ط ی فعالی ت روزان ه عض لات ش كم بیش تر در حال ت اس تراحت ب وده و عض لات پش تی در بیش تر اوق ات در مع رض فش ار باش ند. ب ه م رور زم ان، عض لات پش تی ب ه دلی ل اس تفاده بی ش از ح د در فعالی ت روزم ره تقوی ت ش ده و ط ول آن ک وتاهت ر میش ود، در واق ع مرک ز ثق ل ب ه س مت جل و جابج ا میگـردد. ای ن جابجای ی ب ا افزای ش در گ ودی کمــر جبــران میشــود. در نتیجــه فشــار بــر لبههــای پشــتی س تون فق رات کم ری و دیس ک بی ن آنه ا زی اد میگ ردد و ب ه دلی ل ضع ف و ش لی، عض لات ق ادر ب ه مقابل ه ب ا افزای ش فش ار نمیباش ند و ب ه م رور زم ان س بب افزای ش بیش تر در انحن ای کم ری گش ته و س بب کاه ش انعط اف پذی ری ای ن ناحی ه میش وند)1(. برخ ی از محققی ن افزای ش زاوی ه ل وردوز کم ری و کاه ش دامن ه حرکت ی کم ر را ب ه عن وان ریس ک فاکتـوری ب رای ابت لا اف راد ب ه کم ردرد معرف ی نمودهان د8)،7(. برخ ی دیگ ر از محققی ن انحنای س تون فقرات کم ری و پهنای لگــن را در غالــب ویژگیهــای آنتروپومتــری مطــرح کردهانــد و آنهــا را بــه عنــوان ریســک فاکتــوری بــرای کمردردهــای مزم ن معرف ی نمودهان د)9(. چانپلاک ورن و همكاران ش تغیی ر در راســتای ســتون فقــرات در صفحــه ســاجیتال را بعنــوان ریس ک فاکت وری بالق وه ب رای کم ردرد عن وان میکنن د)01(. یــوداس و همكارانــش در یــک تحقیــق بــه بررســی ارتبــاط برخ ی ویژگیه ای آنتروپومت ری ب ا کم ردرد پرداختن د و ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه افزای ش در برخ ی از ای ن ویژگیه ا ماننــد شــاخص تــوده بــدن و لــوردوز کمــری باعــث افزایــشدردهــای کمــری میشــوند)8(. در مطالعــهای دیگــر گوتیــر وهمكارانــش هیچگونــه اختلافــی در میــزان گــودی کمــر وزاوی ه ش یب لگ ن در اف راد س الم و دارای کم ردرد مش اهده نكردن د)11( در مقاب ل جكس ون و م ک من وس زاوی ه کاه ش یافتــه ســتون فقــرات کمــری را در مطالعــه خــود گــزارش نمودن د)21(. مطالع ات دیگ ر نی ز نتای ج مش ابه و مخال ف دیگری را نشــان دادنــد بــه طــوری کــه برخــی کاهــش)31(، برخــی افزایــش)41( و برخــی طبیعــی بــودن)51-71( انحنــای کمــری را در افــراد دارای کمــردرد نشــان دادنــد. در مجمــوع بررســی دامن ه حرکت ی و انحن ای لوردوتی ک س تون فق رات در ناحی ه کمــری میتوانــد بــرای شناســایی عوامــل مســتعد کننــده درده ای کم ری و نی ز ب ه عن وان روش ی ب رای ش ناخت اف راد مبت لا ب ه ای ن درده ا م ورد اس تفاده ق رار گی رد)1(، هرچن د ک ه تاثی ر راس تای س تون فق رات کم ری ب ر روی اف راد دارای کم ردرد هن وز کام ًلا ش ناخته ش ده نیس ت)81(. ب ا توج ه ب ه نتایــج متفــاوت ارایــه شــده در تحقیقــات گذشــته و اهمیــت ای ن موض وع، ض رورت بررس ی وج ود ی ا ع دم وج ود ارتب اط بی ن راسـتای س تون فق رات کم ری ب ا ش دت کمردرده ای غیراختصاص ی احس اس گردی د و ب ا ف رض وج ود رابط ه بی ن دامن ه حرکت ی و انحن ای لوردوتی ک س تون فق رات، ه دف از انج ام تحقی ق، بررس ی ارتب اط می ان دامن ه حرکت ی و انحنای لوردوتی ک س تون فق رات در ناحی ه کم ری ب ا کمردرده ای غیراختصاص ی ب ود.
مواد و روشها
جامعه تحقیق حاضر تمامی دانشـجویان پسـر دانشـگاه خوارزمی تهـران بودنـد کـه با توجـه به عـدم اطلاع دقیـق از تعـداد نفراتی کـه دارای کمردردهـای غیراختصاصـی میباشـند اطـلاع رسـانی درخصـوص شـرکت داوطلبانـه در ایـن کار پژوهشـی انجـام گردیـد. پـس از اتمـام موعـد مقـرر 186 نفـر از دانشـجویانی کـه بـا شـرایط تحقیـق همخوانـی داشـتند ابـراز تمایل برای شـرکت در ایـن مطالعـه نمودنـد. بدلیـل محدودیتهـای موجـود جهـت اندازهگیـری و بررسـی نتایـج ایـن تعـداد افـراد، اقدام بـه انتخاب نمونـهای بـه روش نمونهگیـری سـاده از میـان آنهـا گردیـد. بـهمنظـور تعییـن حجـم نمونـه، پیـش آزمونـی بـر روی 15 نفـر ازآنهـا صـورت گرفـت و بـا توجـه بـه نتایـج حاصلـه و بـا اسـتفادهاز فرمولهـای آمـاری مربوطـه حجـم نمونـه بـرآوردی تحقیـق حاضـر 53 نفـر مشـخص گردیـد. در نهایـت بـه دلیـل انصـراف 3 نفـر از آزمودنیهـا در طـی رونـد اندازهگیـری، نمونـه مطالعـه
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

50 نفـر از دانشـجویان پسـر دانشـگاه خوارزمی تهران شـدند ،که داوطلبانـه در ایـن تحقیـق شـرکت نمودنـد. تمامـی آزمودنیهـا دارای کمـردرد بـوده و سـابقه کمـردرد آنهـا حداقـل 3 مـاه بـود .تمـام نمونههـا فـرم رضایتنامه شـرکت در پژوهش را پـر نمودند و هیـچ یـک از آنهـا سـابقه داشـتن ناهنجاریهـا و بیماریهـای عصبی عضلانی در ناحیه سـتون فقرات کمری از قبیل اسـكولیوز و اسـپاندیلولیز، شكسـتگی مهرههـای کمـری و یا وجـود تومور و دیگـر بیماریهای عصبی را نداشـتند. میزان کمـردرد و ناتوانی با اسـتفاده از پرسشـنامه ناتوانی و درد اسوسـتری اندازهگیری شـد . آزمودنیهـا بـر اسـاس شـدت درد و ناتوانی به سـه گـروه کمردرد خفیـف، کمردرد متوسـط و کمردرد شـدید تقسـیمبندی شـدند.
در ابتــدا برخــی ویژگیهــای فــردی آزمودنیهــا از قبیــل ق د، وزن و ش اخص ت وده ب دن آنه ا ب ا اس تفاده از دس تگاه ب ادی کامپوزیش ن آنالای زر )م دل BOCA x1 س اخت کش ور کــره جنوبــی( اندازهگیــری شــد. آزمودنیهــا بــدون کفــش و جــوراب بــروی دســتگاه بــادی کامپوزیشــن آنالایــزر قــرار گرفتنــد. در ابتــدا جنســیت، ســن و انــدازه قــد آزمودنهــا ب ه دس تگاه داده ش د و ب ا در دس ت گرفت ن دو دس ته ای ن دســتگاه و فشــردن همزمــان دو کلیــدی کــه بــر روی آنهــا قــرار داشــت دســتگاه شــروع بــه کار میکــرد. پــس از چنــد دقیق ه اطلاع ات کامل ی از وزن، ش اخص ت وده ب دن و م وارد دیگ ری از اطلاع ات ک ه ب رای ای ن تحقی ق ضرورتی نداش تند ،ب ر روی مانیت ور دس تگاه ثب ت میش د و ب ا کم ک پرینت ری ک ه ب ه دس تگاه متص ل ب ود نتای ج بص ورت مكت وب در اختی ار محقــق قــرار میگرفــت )تصویــر 1(.
همچنیــن برخــی ویژگیهــای آنتروپومتــری آزمودنیهــا در ناحی ه س تون فق رات کم ری و ان دام تحتان ی از قبی ل ط ول انــدام تحتانــی و انــدازه پهنــای لگــن نیــز اندازهگیــری شــد .

تصویر 1: نمایی از دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر
تمامــی ایــن اندازه گیریهــا ســه مرتبــه انجــام گردیــد و در نهایــت میانگیــن آنهــا ثبــت شــد. زاویــه لــوردوز و دامنــه حرکت ی س تون فق رات کم ری نی ز توس ط دس تگاه اس پاینال م وس )م دل Spinal Mouse® MED PRO س اخت کش ور ســوئیس( اندازهگیــری گردیــد. روش اندازهگیــری بــا ایــن دس تگاه بدی ن ص ورت ب ود ک ه در ابت دا برخ ی مش خصات آزمودنیهــا ماننــد نــام و نــام خانوادگــی، ســن، جنســیت ،قــد و وزن آنهــا توســط کامپیوتــر بــه دســتگاه داده میشــد س پس آزمودنیه ا ب ه ص ورت انف رادی، ب دون لب اس در س ه حالــت مســتقیم، اکستنشــن کامــل و فلكشــن کامــل تنــه میایس تادند. در ای ن حال ت م وس دس تگاه ب ر روی س تون فقــرات فــرد از بــالا تــا پاییــن کشــیده میشــد. اطلاعــات مرب وط ب ه نح وه ق رار گی ری مهرهه ا، زاوی ه بی ن ه ر ی ک از مهرههــا، زاویــه لــوردوز کمــری و دامنــه حرکتــی کمــر توس ط ای ن دس تگاه ثب ت ش ده و بص ورت دقی ق در حافظ ه

تصویر 2: نمایی از اندازه گیری قوس های ستون فقرات توسط دستگاه اسپاینال موس
کامپیوت ری ک ه ب ه آن متص ل ب ود ذخی ره گردی د )تصوی ر2(. هــر یــک از آزمودنیهــا ســه مرتبــه مــورد اندازهگیــری قــرار گرفتن د و در نهای ت میانگی ن اع داد بدس ت آم ده از 3 تك رار اندازهگی ری ب ه عن وان زاوی ه ل وردوز و دامن ه حرکت ی س تون فق رات کم ری ه ر ی ک از آنه ا ثب ت گردی د و بدی ن ترتی ب اطلاع ات مرب وط ب ه زاوی ه ل وردوز و دامن ه حرکت ی س تون فقــرات کمــری هــر یــک از آزمودنیهــا اندازهگیــری شــد .
)جــدول شــماره 1(
پرسشـنامههای متنوعی بـرای ارزیابی سـطح ناتوانایی عملكردی و میـزان درد در بیمـاران مبتـلا بـه کمردرد طراحی شـده اسـت کـه بسـیاری از آنهـا بـرای ارزیابی تاثیـر کمردرد بـر فعالیتهای روزمـره بیمـاران کمـردردی متكـی بـر گـزارش شـخصی بیمـار هسـتند. از ایـن میـان پرسشـنامه اوسوسـتری بـا هـدف ارزیابی محدودیـت سـطح فعالیـت و شـدت کمـردرد در مبتلایـان بـه مشـكلات کمـر تهیـه شـده اسـت کـه در مـدت چنـد دقیقـه تكمیـل و نمرهدهـی میشـود. در تحقیقـی کـه دیویدسـون و کیتینـگ) 2002( انجـام دادهانـد، پرسشـنامه ناتوانی اسوسـتریو معیـار ناتوانـی کمـردرد کیوبـک بالاتریـن تكرارپذیـری را دربیـن پرسشـنامههای مـورد بررسـی داشـتهاند و بـه عقیـده آنهاایـن دو پرسشـنامه از معیـار کافـی و نیز وسـیعی برای سـنجش قابـل اعتمـاد بهبـودی و یـا وخامـت در بسـیاری از بیمـاران کمـردردی برخـوردار هسـتند. بنابرایـن بـا توجه بـه مطالب فوق در تحقیـق حاضـر پرسشـنامه اوسوسـتری انتخـاب شـده و برای ارزیابـی سـطح ناتوانـی عملكردی و میـزان درد بیمـاران مبتلا به کمردرد شـرکتکننده در مطالعه مورد اسـتفاده قـرار گرفت. این پرسشـنامه در قالـب ده بخـش با بیـان عباراتی کـه انتخاب یكی از آنهـا در هـر بخـش میتوانـد سـطح توانایی عملكـردی بیمار را در زمینههـای تحمـل و مقابلـه با شـدت درد، انجـام مراقبتهای شـخصی )شستشو، پوشـش و …(، بلند کردن اجسـام، راه رفتن و طی مسـافت، نشسـتن، ایسـتادن، خوابیـدن، زندگـی و ارتباطات اجتماعـی و مسـافرت کـردن ارزیابـی نمایـد، در ایـن تحقیـق اسـتفاده شـد. در هـر بخـش انتخـاب اولیـن عبـارت نمـره صفر و انتخـاب آخریـن عبـارت نمـره 5 را بـه خـود اختصـاص داده و جمـع نمـرات ده بخـش به عنـوان کسـری از 50 نمـره )حداکثر امتیـاز ممكـن( ضربـدر عـدد 100 بـه عنـوان درصد کلـی امتیاز محسـوب شـد. بـر اسـاس ارقام بدسـت آمـده از این پرسشـنامه ، آزمودنیهـا بـه سـه گروه تقسـیمبندی شـدند: گروه اول کسـانی بودنـد کـه از 50 نمـره کامـل پرسشـنامه، امتیاز زیر 10 بدسـت آوردنـد )کمـردرد خفیـف(. گروه دوم کسـانی بودند کـه امتیازی بیـن 10 تـا 20 )کمـردرد متوسـط( و گروه سـوم امتیـاز بالاتر از 20 را کسـب کـرده بودنـد )کمردرد شـدید.(
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

ایـن تحقیـق از نـوع تحقیقات همبسـتگی پیشـگویی کننـده بود کـه بـه بررسـی ارتبط میـان دامنه حرکتـی و انحنـای لوردوتیک سـتون فقـرات در ناحیـه کمـری بـا کمردردهـای غیراختصاصی پرداخـت. پس از انجـام آزمونهـا و اندازهگیـری متغیرهای مورد نظـر، دادههـا جهت انجام عملیـات آماری مرتـب و منظم گردید .جهـت توصیـف متغیرهـا از آمـار توصیفـی و بـرای نشـان دادن روابـط بیـن متغیرهـا از آمـار اسـتنباطی اسـتفاده گردیـد. بـرای بررسـی ارتبـاط بیـن متغیرها، ضریب همبسـتگی پیرسـون بكار گرفتـه شـد. ایـن شـاخص ضریـب معتبـری بـرای تعییـن رابطه بیـن متغیرهاسـت و جهـت و شـدت رابطـه بیـن دو متغیـر رانمایـش میدهـد. از ایـن رو بـرای بررسـی ارتبـاط بیـن دامنـهحرکتـی و انحنـای لوردوتیـک سـتون فقـرات در ناحیـه کمـریبـا کمردردهـای غیراختصاصـی، از ضریـب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد. سـطح معنـیداری نیز بـرای آزمونهـا) 05/0( در نظـر گرفته شـد.
یافتهها
جدول 1: میانگین برخی ویژگی های فردی و آنتروپومتری، زاویه لوردوز و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری و
میزان درد آزمودنیها در گروههای مختلف درد کمر
گودی کمر)درجه( دامنه حرکتی
کمر )درجه( طول
اندام تحتانی
)سانتی متر( عرض لگن
)سانتی متر( شاخص توده بدنی قد
)سانتی متر( وزن)کیلوگرم( سن
)سال( میزان
درد تعداد گروه
40/10 79/80 96/20 33/50 22/25 180/80 77/53 22/41 6/50 17 کمردرد خفیف
39/58 63/67 95/79 31/83 22/71 180/25 74/40 23/67 14/25 18 کمردرد ملایم
40/50 59/25 94/43 32/50 21/87 180/5 75/46 23/21 23/50 15 کمردرد شدید
جدول2: نرمال بودن توزیع داد هها
لوردوز کمری دامنه حرکتی کمر پهنای لگن طول اندام تحتانی میزان درد متغیر
0/658 0/6 0/622 0/964 1/126 مقدار p
اطلاعـات توصیفـی مربـوط بـه میانگیـن ویژگیهـای فـردی آزمودنیهـا کـه شـامل سـن، قـد، وزن و شـاخص تـوده بدنـی میباشـد، در مـورد هر یـک از گروههـای دارای کمـردرد خفیف ،دارای کمـردرد متوسـط و دارای کمـردرد شـدید در جـدول 1 نشـان داده شـده اسـت. همچنیـن اطلاعـات مربوط بـه میانگین اندازهگیـری برخی ویژگیهـای آنتروپومتـری، اندازهگیری میزان درد براسـاس پرسشـنامه ناتوانـی و درد اسوسـتری و اندازهگیری میـزان لـوردوز کمـری و دامنـه حرکتی سـتون فقـرات کمری با اسـتفاده از اسـپاینال مـوس بـرای هـر یـک از سـه گـروه نیز در جـدول 1 ارائـه گردیده اسـت.
بــه منظــور بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــای مــورد بررســی در فرضیههـای پژوه ش، ابت دا نی از اس ت تعیی ن ش ود ک ه بای د همبس تگی پارامت ری بی ن متغییره ا بررس ی ش ود و ی ا همبس تگی نانپارامت ری بی ن آنه ا. ب رای ای ن منظ ور ابت دا ب ا اس تفاده از آزم ون نیكوی ی ب رازش کولموگ روف اس میرنوف ،نرمــال بــودن توزیــع دادههــا بررســی شــد. همانطــور کــه در ج دول 2 مش اهده میش ود نتای ج ای ن آزم ون، نرم ال ب ودن توزیــع دادههــا را بــرای هــر یــک از متغیرهــا تاییــد نمــود )>p05/0(. بنابرایــن بــرای بررســی ارتبــاط بیــن متغیرهــا از ضری ب همبس تگی پیرس ون اس تفاده گردی د .
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

بـر اسـاس اطلاعـات مربـوط بـه اندازهگیـری ویژگیهـای فردی آزمودنیهـا و همـان گونـه کـه در جـدول 3 ملاحظـه میشـود ،بیـن متغیرهـای قـد، وزن و شـاخص تـوده بـدن و میـزان درد کمـر رابطـه معنـیداری وجـود نـدارد) >p05/0(. همچنیـن بـا توجـه بـه دادههـای مربـوط بـه اندارهگیـری برخـی ویژگیهـای آنتروپومتـری و بـر اسـاس نتایـج آمـاری بدسـت آمده، مشـاهده گردیـد کـه بیـن متغیرهای طـول انـدام تحتانی و پهنـای لگن با میـزان درد نیـز رابطه معنیداری وجود نـدارد) >p05/0(. جدول 3 اطلاعـات مربـوط به میزان همبسـتگی بین برخـی ویژگیهای آنتروپومتـری بـا میـزان دردهـای کمـری را نشـان میدهـد. بـا اسـتناد بـه دادههـای مربـوط بـه اندارهگیـری میـزان لـوردوز کمـری و دامنـه حرکتـی ایـن ناحیـه و بـر اسـاس نتایـج آماری بدسـت آمـده، مشـاهده گردیـد کـه بیـن متغیـر زاویـه لـوردوز کمـری و میـزان درد رابطـه معنـیداری وجود نـدارد) >p50/0(. از طرفـی دیگـر مشـاهده گردیـد کـه بیـن متغیر دامنـه حرکتی کمـر و میـزان درد رابطـه معنـیداری وجـود دارد)<p50/0(.
بحث
0270995
مستقل
متغیر

لوردوز
کمری
دامنه

حرکتی

کمر

اندام

طول
تحتانی
پهنای
لگن
قد
وزن
شاخص

بدن

توده
کمردرد

همبستگی

ضریب
پیرسون
0/127
72
-0
/
-0/259
-0/203
-0
/
07
-0/149
-0/064
0/502
0
/
0*
0/167
0/281
0/713
0/432
0/735قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید