فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 3، بهـار 1393
5292301-117735

کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور درمان لرز پس از عمل با دگزامتازون در مقابل دارونما
کریم همتی1*، فاطره بهارلویی2، علی دلپیشه3، مظفر صفری4
متخصص بیهوشی و استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کارشناس بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
29917918

تاریخ دریافت: 81/21/2931 تاریخ بازبینی:1392/12/21تاریخ پذیرش:1392/12/27چکیده
زمینـه و هـدف: لـرز پس از عمل جراحی از عوارض شـایع پس از بیهوشـی عمومی و بی
برای
.
اسـت

نخاعی

حسـی

برای

.

اسـت

نخاعی

حسـی

کاهش لرز روشهـای دارویی مختلفی وجـود دارد. هنـوز بـر سـر ایـن موضـوع کـه کـدام روش دارویـی برای بیمـاران پس از جراحی مناسـبتر اسـت بحثهایـی وجـود دارد. هـدف از انجام این مطالعه، تعیین اثر بخشـی دگزامتازون در کاهش لرز پس از بیهوشـی در اعمال جراحی الکتیو بیمارسـتان آموزشـی امامخمینی )ره( شـهر ایلام میباشـد .
089995138
پژوهشـی

مقـاله

38

پژوهشـی

مقـاله

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:37 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: ایـن مطالعـه، یـک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسـوکور اسـت کـه بر روی بیمـاران الکتیو مراجعـه کننده در بهـار و تابسـتان 1392 به بیمارسـتان امامخمینی)ره( شـهر ایلام انجام شـد. معیارهای ورود به مطالعه شـامل: سـن در محدوده 18 تا 55 سـال، کلاس انجمن بیهوشـی امریکا 1و2 بـود. معیارهـای خـروج از مطالعـه: بیماران با سـن بالای 55 سـال و سـن زیر 18 سـال، افراد دارای بیمـاری زمینهای قلبی وهیپرتانسـیون و دیابتملیتوس )کلاس انجمـن بیهوشـی امریـکا 3 و بالاتـر( و عـدم رضایـت بیمار از مطالعه خارج شـدند .60 بیمار از هـر دو جنس و بهصورت تصادفی با نسـبت 1:1 به دو گروه تقسـیم شـدند. توسـط متخصص بیهوشـی به یک گروه پلاسـبو و بـه گروه دیگـر داروی دگزامتـازون 15/0 میلیگرم بر کیلوگـرم بلافاصله پس القای بیهوشـی و قبـل از اینکـه بـرش جراحی داده شـود، تزریـق گردید. در پایان عمل جراحی، فراوانی و شـدت لرز با معیار پیوسـته عـددی)NRS( در دو گروه فـوق در ریـکاوری توسـط تکنیسـین بیهوشـی که اطلاعی از نوع ماده تجویز شـده نداشـت، مورد بررسـی قـرار گرفت. دادههـای دموگرافیک بیمـاران، نوع بیهوشـی و مـاده تجویـز شـده بـرای بیمـار در نرمافزار آماری SPSS نسـخه 16 جمـعآوری و بـا آزمونهای آنوا و تی مـورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتند.
یافتههـا: در ایـن مطالعـه 7/61% بیمـاران زن و بقیه مرد بودند. بیشـترین فراوانی شـدت لرز، مریوط به شـدت لـرز درجه 1 و کمتریـن فراوانی هم مربوط بـه درجـه 2 و 6 بودنـد. بیـن شـدت لـرز و داروی تجویز شـده رابطه معنیداری وجود نداشـت. بین جنس و داروی ضـد لرز تفاوت معنادار نبـود) 79/0=P(.
بیـن نوع عمـل جراحی و ضد لرز رابطـه معناداری وجود نداشـت) 95/0= P(.
نتیجهگیری: یافتههای ما تفاوت معناداری در گروه دگزامتازون و دارونما نشان ندادند .
واژههای کلیدی: دگزامتازون، پلاسبو، لرز
مقدمه درمان ی مختل ف و بهب ود ش رایط دمای ی ات اق عم ل ش یوع آن ل رز پ س از عم ل جراح ی از ع وارض ش ایع پ س از بیهوش ی کاه ش پی دا ک رده اس ت. ب ا توجـه ب ه نارضایت ی بیم اران عموم ی و بیحس ی نخاع ی اس ت ک ه ب ا توج ه ب ه رویکردهای از لــرز پــس از عمــل جراحــی بایســتی بــا تدابیــر درمانــی

نویسنده مسئول: کریم همتی، متخصص بیهوشی و استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
[email protected] :ایمیل
پیش گیرانه و موث ر ضمـن کاه ش ای ن پدی ده از موربیدیت ی پــس از عمــل کاســته شــود)1(. لــرز پــس از عمــل عــلاوه بــر س ایر مش کلات باع ث افزای ش مص رف اکس یژن ت ا 006-005 درصــد میشــود. بیهوشــی عمومــی و بیحســیقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید