4874834-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 1392
5289255-150310

مقایسه اثرات روشهای آبدرمانی، تنآرامی و تمرینات مکنزی در بهبود کمردرد مزمن ورزشکاران
سعدی سامی1، مهدی حکیمی1*، مریم علی محمدی1، ناصح کریمیانی1
1-کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد مريوان، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی
42826978

تاریخ دریافت: 10/8/92 تاریخ بازبینی: 8/9/92 تاریخ پذیرش: 27/9/92چکیده
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقايسه اثرات روشهای آبدرمانی، تنآرامی و تمرينات مکنزی در بهبود کمردرد مزمن ورزشکاران بود.
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

مـواد و روشهـا: جامعـه آمـاری ايـن پژوهـش را ورزشـکاران مبتـا به کمـردرد مزمن تشـکيل میدادنـد که به صـورت هدفـدار نمونـه ای 40 نفره بـا ميانگيـن سـنی 6/3 ± 52/32 سـال در رشـته های دو و ميدانـی، واليبـال، کشـتی، بدمينتـون و وزنهبـرداری در سـطح قهرمانـی با سـابقه بيش از شـش مـاه درد انتخـاب شـدند. آزمودنیهـا به صـورت تصادفـی بـه 4 گـروه 10 نفـره )آب درمانـی، تـن آرامـی، تمرينـات مکنـزی و کنترل( تقسـيم شـدند. پروتـکل اجـرا شـده شـامل 8 هفتـه تمرين، سـه جلسـه در هفتـه و هر جلسـه حدود يک سـاعت بـود. برنامه هـای درمانی شـامل آب درمانی ،تمرينـات مکنـزی و تنآرامـی عضانـی پيشـرونده بود و ابزار مورد اسـتفاده برای سـنجش، پرسشـنامه درد مک گيل و پرسشـنامه ناتوانی اسوسـتری بـود. تجزيـه و تحليـل آمـاری بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS نسـخه 17 و روش آماری تـی همبسـته و آزمون تحليـل واريانس يک طرفـه )آزمون تعقيبـی توکـی( انجام شـد) 05/0> Ρ(.
یافته هـا: نتايـج ايـن پژوهـش نشـان داد کـه روش هـای مـورد مطالعـه به طـور معنـی داری) 05/0> Ρ( باعـث کاهـش درد و بهبود عملکرد نسـبت بـه پيش آزمـون و گـروه کنتـرل شـد امـا بيـن روش های مـورد مطالعه تفـاوت معنـی داری وجود نداشـت و تقريبـا ميزان اثرگـذاری آنها يکسـان بود .
نتیجه گیـری: روش هـای درمانـی اسـتفاده شـده در بهبـود کمـر درد مفيـد بوده و ضعـف و ناتوانـی را کاهش می بخشـند و در بين ميـزان اثرگذاری آنهـا تفـاوت معنی دار وجـود ندارد.
واژههای كلیدي: ورزشکاران، کمر درد مزمن، تمرينات مکنزی، تنآرامی
مقدمه
217567-2880

نویسنده مسئول: مهدی حکيمی، کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد مريوان، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشیایمیل: [email protected]
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

در طـول سـالهای گذشـته، روانشناسـی درد بهعنـوان بخشـی از پژوهـش و درمـان مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. متخصصان طبقه بندیهـای متعـددی از درد بهعمـل آوردهانـد. برخـی از پژوهشـگران از درد روانزاد در مقابـل درد عضـوی سـخن گفتهانـد و برخـی ديگـر درد خوشخيـم را در برابـر درد بدخيـم مطـرح میکننـد و يـا درد حـاد را در مقابـل درد مزمـن قـرار میدهنـد. درد مزمـن دردي اسـت غيرسـرطاني کـه کـم و بيش از تـداوم برخـوردار اسـت و معمـولا دورهي زمانـي 6 ماهـهاي را بهعنـوان مـاك تشـخيصي بـراي مزمـن شـدن درد، در نظـر ميگيرنـد)1(، البتـه برخـی ديگـر از محققين درد مزمـن را دردي تعريـف کردهانـد کـه بهمـدت 3 ماه تـداوم داشـته اسـت)2(. يکي از شـايعترين دردهـاي مزمـن ،کمـردرد اسـت کـه از ديـدگاه پاتوفيزيولوژيـک، شـامل عوامـل آناتوميـک، زيسـتي- مکانيکـي ،عصبـی- فيزيولوژيکـي، ايمنـي شـناختي، روانشـناختي و اجتماعـي اسـت)3(. کمـردرد يک عامت اسـت و نه يـک بيماری .افـراد بهدليـل آسـيب و رنجـی کـه از آن میبرنـد آن را بيمـاری مینامنـد. بـر اسـاس بررسـیهای انجـام گرفته، مشـخص شـده اسـت کـه 60 تـا 80 درصـد از جمعيت مـردم روزانـه از کمردرد رنـج میبرنـد. بـر خـاف کمردردهـای حـاد، کمـردرد مزمـن بيمـاری پيچيده و مشکلسـازی اسـت که با عـوارض و اختالات عملکـردی همـراه اسـت)4(. کمـردرد حـاد، مزمـن و آسـي بهای ورزشـی در ناحيه ديسـک کمر در ورزشـکاران نسبت به جمعيت عادی مردم بيشـتر اسـت. از سـويی ورزشـکاران بـه خاطر اعمال نيروهـای مکرر فشـاری به آنها در اثر ورزشهای مختلف، نسـبت به تغييرات تخريبی در دي سـکها مسـتعد هسـتند. فتق ديسـک يکـی از مهمتريـن عللی اسـت که سـبب کمردرد در ورزشـکاران میگـردد. اغلـب روشهـای رايـج بـرای درمـان کمـردرد ، روشهـای کنترلـی هسـتند و از مجموع اين روشهـا میتوان به اسـتراحت و دارو درمانـی، اعمال سـرما و گرما بهصورت سـطحی و عمقـی، آمـوزش ورزشهايـی نظيـر مکنـزی، انجـام ماسـاژ بـر عضـات، تجويـز پروتزهای کمری مناسـب، آمـوزش راه کارهايی مناسـب جهـت اجتنـاب از موقعي تهايـی کـه باعـث کمـردرد میشـود، اشـاره کرد. در پژوهشهای بسـياری تمرينات ورزشـی و حـرکات اصاحـی بـرای بهبود کمردرد توصيه شـده اسـت6)،5(. پژوهشـگران نشـان دادهانـد کـه فعالي تهـای بدنـی و ورزشهای اسـتاندارد موجـب افزايـش بـرون ده قلـب تـا 15 برابـر حالـت اسـتراحت میگـردد و موجـب افزايـش جريـان خـون در بافـت فعـال شـده در نتيجـه منجـر بـه کاهـش درد و تسـريع بهبودی در عضـو مربـوط میشـود)7-9(. راينويـل و همـکاران) 2004( در مطالعـه مـروری خـود نشـان دادنـد کـه ورزش میتوانـد باعـث کاهـش 10 تـا 50 درصدی درد و شـدت آن در ناحيه کمر شـود و بـا حساسـي تزدايی از ترسهـا، نگرانیهـا و تغييـر نگـرش در مـورد درد بـه بهبـود کمـردرد کمک کنـد)01(. همچنيـن کارپنتر و نلسـون) 1999( طـی پژوهشـی گـزارش کردنـد کـه تمرينات متداول مورد اسـتفاده در درمان کمردرد که شـامل حرکات کلی فلکسـيون و اکستانسـيون تنـه میشـوند عضات شکمی)راسـت و مايل شـکمی( و اکستانسـور سـتون مهـرهای را فعال میسـازد و تمري نهـای مقاومتـی پيشـرونده کـه بهمنظـور افزايـش قدرت عضـات مذکـور اسـتفاده میشـوند، در بهبـود کمـردرد مزمـن موثـر اسـت)11(. هايـدن بر اين باور اسـت کـه ورزشدرمانی عاوه بـر اثرات بسـيار خـوب در دوره حـاد، برای بهبود کمـردرد مزمن نيـز موثـر اسـت)21(. در ميـان ورزشهـای ارائه شـده، ورزشهای مکنـزی جايـگاه خاصـی دارد و بـه طور معمـول برای بيمـاران با کمر درد مزمن اسـتفاده میشـوند)31(. ورزشهای مکنزی بيشـتر بـر تقويت و کشـش عضات صافکننده سـتون فقـرات و مفصل ران تاکيـد دارنـد. ايـن عضـات میتواننـد نقـش حرکتدهنـده اوليـه و يـا ثباتدهنـده را در ناحيـه کمـر داشـته باشـند و همانطـور کـه ذکـر شـد بـا تقويـت و يـا کشـش ايـن بخـش از عضـات سـعی در برقـراری تعـادل عضانـی و بهبـود کمـردرد دارد. سـکيکيک و سـود معتقدنـد که تمرينات مکنـزی در بهبود و درمـان کمـر درد مفيـد بـوده و باعـث افزايـش انعطافپذيـری سـتون فقـرات، بهبـود و سنتراليزاسـيون درد میشـود)31(. امروزه روشهـای روانشـناختی هـم بهصـورت جداگانه و هـم بهصورت تـوام با سـاير روشهای پزشـکی، در درمان کمـردرد مزمن مورد اسـتفاده قـرار میگيـرد .يکـی از درمانهـای روانشـناختی کـه در درمـان کمـردرد مزمـن مـورد اسـتفاده قـرار میگيـرد، روش تنآرامـی عضانـی پي شرونده يـا آرميدگی اسـت و از اين تئوري منشـا ميگيـرد کـه شـرايط زيسـتي روانـي تحـت عنوان فشـار عصبي عضاني اسـاس و بنياد بسـياري از احساسـات ناخوشـايند روحـي و بيماريهـاي جسـمي و روانـي اسـت)41(. آرميدگـی حالتـی اسـت کـه در آن سـطح هيجانـات، بهخصـوص هيجاناتی مثـل اضطـراب، تـرس و خشـم پايين اسـت. درمان بـا آرميدگی ،رفـع تنش و کشـش عضانـی بهنوعی بـا کاهش اضطـراب رابطه دارد. تکنيک آرامسـازی پيشـرونده عضانی نخسـتين بار توسـط جاکوبسـون معرفـی و بـهکار گرفتـه شـد)51(. پژوهشـگران نشـان دادنـد کـه روی آوردهـای روانشـناختی میتواننـد بـه مديريـت و بهبـود درد مزمـن کمـک کننـد)71،61(. بـه طـور کلـی، روی آوردهـای فيزيولوژيکـی، تعامل بيـن عوامـل فيزيولوژيکی و روان شـناختی را در ايجـاد درد مزمـن مـورد بررسـی قـرار میدهنـد . پژوهشهـای روانـی- فيزيولوژيکی، اثر رويدادهای روانشـناختی )افـکار، خاطرههـا و هي جانهـا( بـر تغييـرات بدنـی ايجادکننـده درد را بررسـی میکننـد)81(. درمانگریهای روانـی- فيزيولوژيکی )PPT( تـاش میکننـد تـا شـناختها را از طريـق دسـتکاری پاسـخهای فيزيولوژيکـی تغييـر دهنـد. پژوهشهـای صـورت گرفتـه بيانگـر کارايـی و تاثيـر بـالای روشهای درمان شـناختی اسـت)91(. گـود طـی پژوهشـی نشـان داد کـه روش تنآرامـی عضانـی پيشـرونده در کنتـرل و بهبـود کمـردرد مزمـن موثـر اسـت)02(. يکـی ديگـر از روشهايـی کـه در درمان کمـردرد مورد اسـتفاده قـرار میگيـرد، آبدرمانـی اسـت. سـه خاصيـت مهـم آب يعنـی شـناوری، مقاومـت و جريـان آب باعـث شـده اسـت تا آبدرمانـی در کاهش درد تأثير داشـته باشـد. خاصيت شـناوری فشـاری اسـت کـه در جهـت بـالا بر بـدن وارد میشـود. درسـت عکـس جهـت فشـاری کـه در خشـکی بـر بـدن وارد میشـود . بهدليـل هميـن ويژگـی آب، وزن بـدن هنگامـی کـه بـدن در آب قـرار دارد تـا 90 درصـد کاهـش مييابـد و در نتيجه از فشـار وارد بـر مفاصـل بهطـور قابـل توجهـی کاسـته مـی شـود و بدن مـی توانـد حـرکات را بهطـور کامـل انجـام دهـد)12(. آبدرمانـی يـک روش درمانـی غيـر دارويـی مناسـب میباشـد کـه میتواند باعـث کاهـش درد، افزايـش قابليـت انعطافپذيـری عضـات و اسـتخوانها و در نتيجـه کاهش اسپاسـمهای عضانـی و افزايش قـدرت و تـوان فـرد میشـود)22(.
نتايـج تحقيقـات در زمينـه آبدرمانـی نشـان داد کـه در طول 8 هفتـه و هـر هفته دو جلسـه میتواند ميزان خسـتگی افراد مبتا بـه کمـردرد مزمـن را که در نتيجـه درد، اسپاسـمهای عضانی و ناتوانـی در انجـام کارهای روزانه بود را کاهـش دهد)32(. همچنين تحقيقـات نشـان میدهـد کـه آبدرمانـی میتوانـد تاثيـرات مثبتـی بـر روی درد، قـدرت، انعطافپذيـری اسـکلتی- عضانی ،عملکـرد، اعتمـاد بـه نفس، تناسـب بـدن و کاهش عـود حمات در بي ماریهـای مزمـن ماننـد کمـردرد باشـد)42(. بهتريـن درمان کمردرد پيشـگيری اسـت که میتـوان با تغيير در سـبک زندگی و وضعيـت کاری، از ميـزان فشـارهای وارده بـر سـتون مهرههـا کاسـت و بـا آموزشهـای لازم جهـت انجـام صحيـح فعالي تهای روزانـه ماننـد بلند کردن اجسـام و همچنين آمـوزش ورزشهايی

جهـت انقباضـات و تقويـت عضات ناحيه شـکم و پشـت، از ابتابـه ايـن عارضـه )کمـردرد( جلوگيـری کـرد. بنابرايـن بـا توجـه بهاينکـه انجـام حرکات ورزشـی مناسـب و وضعيـت بدنی صحيح هنـگام انجـام فعالي تهـای روزانـه بهعنـوان يکـی از روشهـای پيشـگيری کـم هزينـه مطرح اسـت، محققيـن در پـی آن بودند کـه از روشهـای ذکـر شـده )تمرينـات مکنـزی، تنآرامـی و آبدرمانـی( بهعنـوان روشهايی کم هزينه نسـبت بـه روشهای پزشـکی نظيـر عمـل جراحـی و دارو درمانـی اسـتفاده نماينـد و بـا توجـه بهاينکـه اثـرات روش تمرينـات مکنـزی، تنآرامـی و آبدرمانـی در زمينـه درمان کمـردرد مزمن تا حدودی شـناخته شـده اسـت و از طرفـی با توجـه بهاينکـه عارضه کمـردرد مزمن در بين ورزشـکاران شـيوع بيشـتری دارد لازم اسـت اين روشها در کنـار هـم بـهکار بـرده شـوند تـا روش موثرتر در درمـان کمر درد مشـخص گـردد، لـذا پژوهش حاضر بـا هدف مقايسـه اثرات روشهـای آبدرمانـی، تنآرامـی و تمرينـات مکنـزی در بهبـود کمـردرد مزمن ورزشـکاران صـورت گرفت.
مواد و روشها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربی است که در آن از طرح پي شآزمون- پسآزمون با گروه شاهد استفاده شده است .جامعه آماری اين پژوهش را ورزشکاران استان کردستان تشکيل میدادند که پس از شناسايی افراد مبتا به کمردرد مزمن از بين آنها يک نمونه 40 نفری با ميانگين سنی 6/3 ± 52/32 سال با کسب مدالهای قهرمانی در رشتههای دو و ميدانی، واليبال ،کشتی، بدمينتون و وزنهبرداری در سطح استان و کشور با سابقه بيش از شش ماه درد بهصورت هدفدار انتخاب و بهطور تصادفی به چهار گروه 10 نفره تقسيم شدند: گروه آبدرمانی، گروه تنآرامی عضانی پيشرونده، گروه تمرينات مکنزی و گروه کنترل. نحوه اجرا بدي نصورت بود که پس از آنکه آزمودنیها در گروههای آزمايشی و شاهد بهصورت تصادفی تقسي مبندی شدند، در نخستين جلسه کليه برنامهها و خطرات احتمالی برای شرکتکنندگان توضيح داده شد و همچنين از آنها خواسته شد که در طول دوره رژيم معمول روزانه خود را ادامه دهند و از مصرف داروهای مسکن خودداری کنند و به آنها نيز اين اختيار داده شد که در هر مرحله از اجرای تمرينات که نتوانند ادامه دهند، میتوانند انصراف دهند و در پايان جلسه از لحاظ دو شاخص مورد مطالعه )ناتوانی و درد( پي شآزمون گرفته شد و مرحله پسآزمون نيز در پايان دوره )بعد از 8 هفته( انجام شد. برای جلوگيری از سوگيری در نتايج و کارکرد مطلوب از عملکرد ورزشکاران، نوع مداخله در زمان و شرايطی که آزمودنیها احساس درد نمیکردند، انجام میگرفت. شرايط ورود به اين پژوهش برای شرکتکنندگان در هر گروه عبارت بود از ورزشکار بودن، مصرف نکردن هيچگونه داروهای مسکن و آرامبخش، نداشتن بي ماریهای سيستماتيک ،فتق ديسک، کمردرد حاد، جراحی، ضربه به ستون فقرات و عائم نورولوژيکی در اندام تحتانی بود. به آزمودنیها اين اطمينان داده شد که اطاعات مربوط به آنها بهصورت محرمانه و بدون ذکر نام افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهايت بهصورت کلی گزارش خواهد شد. پروتکل تمرينی شامل 8 هفته تمرين و سه جلسه در هر هفته که هر جلسه حدود يک ساعت طول میکشيد ،بود. اجرای هر يک از تمرينات تحت نظارت کارشناسان آن تمرين صورت میگرفت .
بهمنظـور بررسـی نتايـج قبـل و پـس از آزمـون در هـر گـروه از آزمـون تـی همبسـته و همچنيـن بـرای مقايسـه نتايـج بيـن گروهـی در 4 گـروه مـورد مطالعـه، از آزمـون تحليـل واريانـس ي کطرفـه )آزمـون تعقيبـی توکـی( اسـتفاده کرديـم. همچنيـن کليـه محاسـبات در سـطح معنـیداری 05/0 P> بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS نسـخه 17 انجـام شـد.
آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق بهمنظور سنجش ميزان ناتوانی افراد از پرسشنامه درد مک گيل و پرسشنامه اسوستری استفاده کرديم که هردو پرسشنامه دارای روايی و پايايی میباشند)52(.
شي وههای مداخله عبارت بودند از:
تنآرامی عضلانی پیشرونده
شـامل يک رشـته ورزشهـای آرامش عضانی اسـت کـه از افراد خواسـته میشـد پـس از منقبض کـردن گروه خاصـی از عضات ماننـد عضـات کمـر بهآهسـتگی انقبـاض را رهـا سـازند، و ايـن رونـد تـا سـاير عضات ديگـر بدن ادامـه خواهد يافـت)62(.
آبدرمانی
9 حرکـت در آب بـرای افـراد طراحـی شـد و حـرکات بـدون محدوديـت زمانـی بـرای فراگيـری و انجـام صحيـح حرکـت زير نظـر کارشـناس اجـرا میشـدند و همچنيـن هـر حرکـت 10 بار تکـرار میشـد. دقايـق مفيد هر جلسـه تمرين 45 دقيقـه بود)02(. رونـد تمريـن حالـت افزايشـی داشـت و افـراد بايـد از رقابـت بـا همديگـر پرهيـز و حـرکات را بهطـور صحيح انجـام میدادند و از خسـتگی پرهيـز میکردنـد.
3.تمرینات مکنزی
تمرينـات ايـن گـروه شـامل 1. بهصـورت خوابيـده در حالـت دمر: بيمـار بـه شـکم خوابيـده و دسـتها کنـار بدن قـرار دارند، سـر به يـک طـرف چرخيـده و زيـر شـکم بيمـار جهـت راحتی بيشـتر تا حـد لازم پـر شـده، بيمار نفـس عميق میکشـد و بـدن و عضات را حـد امـکان شـل میکنـد .2. بهصـورت خوابيـده درحالـت دمـر و اکستنشـن کمـر: بعـد از تمريـن قبلی انجـام میشـود. در حالت دمـر و بـا دسـتهای قـرار گرفتـه در بالای سـر روی سـاعدها بلند میشـود .3. اکستنشـن کمـر در حالـت دمـر: بيمار مشـابه تمرين وضعيـت قبلی خوابيده ولی اين بار دسـتها در سـطح زير شـانهها قـرار دارد، بيمـار روی دسـتها بلنـد میشـود و کمر به شـکل غير فعـال بـه اکستانسـيون مـیرود .4. تمرين فلکشـن کمـر در حالت خوابيـده به پشـت: بيمـار در وضعيت طاقبـاز در حاليکـه کف پاها روی زميـن اسـت، زانوهـا را بـا دو دسـت گرفته در حالیکـه آنها را خـم میکند به سـمت سـينه بالا مـیآورد. 5. تمرين فلکشـن کمر در حالت نشسـته: بيمـار روی صندلی مینشـيند در حاليکه زانوها از هـم جـدا هسـتند. از ايـن وضعيـت بـه سـمت جلـو خم شـده و دسـتها را از بيـن پاهـا رد کـرده بـه زميـن میرسـاند .6. تمريـن اکستنشـن کمـر در حالـت ايسـتاده: بيمـار در حالت ايسـتاده قرار گرفتـه پاهـا بـه انـدازه عرض شـانه باز شـده در حالی که دسـتها در ناحيـه کمـر قـرار گرفتهانـد بيمار سـر و تنه را به سـمت عقب و در واقـع کمـر را بـه اکستانسـيون میبرد. وضعيت نهايـی 5 تمرين آخـر بـه مـدت 10 ثانيه حفظ میشـود.
یافتهها
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

همانطور که در جدول شـماره 1 نشـان داده شـده اسـت، نتايج
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

حاصـل از آزمـون آمـاری تی همبسـته نشـان میدهد کـه ميزان درد و ناتوانـی در پـس آزمـون به طور معنـیداری) 05/0>Ρ( در سـه روش تمرينی آبدرمانی )ناتوانی: 95/51% و درد: 12/54%(، تنآرامـی )ناتوانـی: 95/54% و درد: 26/37%( و انجـام تمرينـات مکنـزی )ناتوانـی: 94/60% و درد: 55%( نسـبت بـه پي شآزمـون کاهش يافته اسـت که اين ميزان تغيير در گروه کنترل مشـاهده نمیشـود )نمـودار شـماره 1 و 2(. همچنيـن نتايـج حاصـل از آزمـون آمـاری تحليـل واريانس ي کطرفه و آزمـون تعقيبی توکیدر جـدول شـماره 2 نشـان میدهـد کـه ميـزان درد و ناتوانی درسـه روش تمرينـی مـورد اسـتفاده )تمرينـات مکنـزی، تنآرامی و آبدرمانـی( در مقايسـه بـا گـروه کنتـرل بهطـور معنـیداری 0/05)>Ρ( کاهـش يافتـه اسـت، امـا در بيـن اجـرای سـه روش تمرينـی آبدرمانـی، تنآرامـی و تمرينـات مکنـزی در مـورد ميـزان تاثيرگذاری تفاوت معنیداری مشـاهده نشـد) 05/0>Ρ(.

نمودار شماره 1: مقایسه میانگین ناتوانی در پیشآزمون با پسآزمون گروههای مورد مطالعه )* معنادار در سطح 05/0P>(

نمودار شماره 2: مقایسه میانگین درد در پیشآزمون با پسآزمون گروههای مورد مطالعه )* معنادار در سطح 05/0P>(جدول شماره 1. مقایسه میانگین سطح ناتوانی و درد مراحل پیش آزمون با پس آزمون در گرو ه های مورد مطالعه
گروه کنترل گروه تمرین مکنزی گروه آب درمانی گروه تن آرامی پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون 29/62 ±5/01 30/41±5/12 12/21 ±4/43* 31/26±6/18 14/62 ±5/01* 30/43±6/12 15/06 ±4/90* 33/43±8/12 ناتوانی
17/45±2/86 16/24±2/27 6/89±2/12* 15/31±4/41 7/45 ±2/86* 16/24±2/27 9/60±1/02* 15/30±4/01 درد
تفاوت معنیدار 0/05)>Ρ( بين قبل و بعد از 8 هفته تمرين؛
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

جدول2: نتایج آزمون تعقیبی توكی مربوط به تفاوتهای بین گروهی در متغیرهای مورد مطالعه
معناداری گروه اختلاف میانگین تفاوت بین گروهی متغیر ناتوانی
0/44 آبدرمانی تنآرامی 0/84 2/85 مکنزی تنآرامی 0/43 -14/56 کنترل تنآرامی * 0/00 2/41 مکنزی آبدرمانی 0/39 -15 کنترل آبدرمانی * 0/00 -17/41 کنترل مکنزی * 0/00 2/15 آبدرمانی تنآرامی 0/35 درد
2/71 مکنزی تنآرامی 0/41 -7/85 کنترل تنآرامی * 0/00 0/56 مکنزی آبدرمانی 0/12 -10 کنترل آبدرمانی * 0/00 -10/56 کنترل مکنزی * 0/00 معنادار در سطح 05/0P>
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

بحث
پژوهـش حاضـر بـا هـدف مقايسـه 8 هفتـه اثـرات روشهـای آبدرمانـی، تنآرامـی و تمرينـات مکنـزی در بهبـود کمـر درد مزمـن ورزشـکاران صـورت گرفت. نتايـج اين پژوهش نشـان داد کـه درد و ناتوانـی بعـد از اجـرای روشهـای تمرينـی تنآرامـی ،تمرينـات مکنـزی و آبدرمانـی کاهـش میيابـد، کـه بـا نتايـج تحقيـق سـکيکيک و سـود) 2003(، هايدن و همـکاران) 5002( و کارپينتـر و نلسـون) 1999( مبنـی بر اينکـه تمرينات مقاومتی پيشـرونده باعـث افزايـش قدرت عضات شـکمی )راسـت و مايل شـکمی( و اکستانسـور سـتون مهـرهای میشـوند، در درمـان کمـردرد مزمـن موثـر اسـت، همخوانـی دارد)11-31(. شـيلدز )72( فعاليـت شـکمی را در طـی حرکـت دراز و نشسـت نشـان داد و چنيـن گـزارش کـرد کـه ورزشهـای قدرتـی متـداوم عضـات شـکمی بـرای پيشـگيری از کمـردرد و برنامـهی توانبخشـی بيمـاران مبتـا بـه کمـردرد، توصيـه میشـود. بنابرايـن انجـام چنيـن فعالي تهايـی سـبب افزايـش تحمـل، خسـتگیپذيری ،قـدرت، هماهنگـی، ثبات اسـتاتيک و ديناميک، کنتـرل عصبی- عضانـی، کنتـرل حرکـت و اصـاح الگـوی حرکتـی، اسـتراحت عضـات و انعطافپذيـری میشـود)82(. همچنيـن در تحقيـق حاضـر مشـخص شـد کـه روش تنآرامـی عضانی پيشـرونده در درمـان کمـردرد مزمـن ورزشـکاران روش موثری بوده اسـت که بـا نتايـج پژوهـش گـود)1996( همخوانـی دارد)02( و همچنيـن بـا پژوهشهـای صـورت گرفتـه ديگـر از جملـه در مـورد اينکـه رویآوردهـای روانشـناختی میتواننـد بـه مديريـت درد مزمـن کمـک کننـد، توافـق همگانی وجـود دارد و نتايـج تحقيق مذکور را مـورد تائيـد قـرار میدهـد)61،51(. البتـه اثـرات روش تنآرامـی در کاهـش و درمـان سـاير دردهـا نيـز گـزارش شـده اسـت)92(. کاهـش درد در گـروه تنآرامـی قابـل توجيـه اسـت بهايـن معنـا کـه تغييـرات گسـترده در افـکار و باورهـای فـرد مبتنـی بـر افزايـش عملکـرد )کاهـش ناتوانـی( و احسـاس کفايـت از خـود بـه دنبـال تنآرامـی در فـرد ايجـاد میشـود. همچنيـن آرامسـازی دارای اثـرات مثبـت زيـادی ماننـد کاهـش ضعـف و خسـتگی، انحـراف فکـر بيمـار از درد، افزايـش ميـزان تحمـل بيمـار و مشـارکت او در امـر درمـان درد خـود میباشـد)03(. اي ن نتاي ج منطق ی بهنظ ر میرس ند چ را ک ه بـروز ع وارض روانشــناختی درد همــراه بــا درد مزمــن از قبيــل افســردگیوقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید