4161671432000

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 1392ســندرم درد منطقــهای پیچیــده
مریم‌‌ظفرقندی1،‌علی‌‌نقر ‌هکار1*،‌مصطفی‌‌خالق ‌یپور1
1- متخصصبیهوشی، دستیار فلوشیپ درد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(، بخش درد
سندرم درد منطقهای پیچیده) CRPS( سندرمی است با درد مداوم ناحیهای از بدن که کاملأ از نظر زمان و شدت بروز درد تناسبی با نوع و شدت ضایعه یا تروما ندارد. از مشخصات مهم این دردها این است که در محدوده عصبدهی عصب خاصی قرار ندارند. معمولادر ناحیه دیستال به ضایعها ختلالات حسیحرکتی، سودوموتور، وازوموتور و تروفیک شدت بیشتری دارد)1(. میزان بروز این سندرمها در خانمها بیشتر از آقایان است)2(.
در مطالعات اپیدمیولوژیک مختلف نشان داده شده است که این سندرم بیشترب هدنبالت رومای جراحی وی ا شغلیا یجاد میشود وا کثرأ همراهب اا ختلال خواب،ا ختلال درا نجام کارهای شخصی وا حتمال خودکشی میباشد)۳(.
انواع سندرم درد منطقهای پیچیده : 1- سندرم درد منطقهای پیچیده نوع 1 که در گذشته دیستروفی سمپاتیک رفلکسی نامیده میشد ،2- سندرم درد منطقهای پیچیده نوع2 که در گذشته به آن کوزالژی میگفتند، و ۳- سندرم درد منطقهای پیچیده نوع سوم)1(.
مشخصه اصلی سندرم درد منطقهای پیچیده نوع 1 احساس درد میباشد که بهصورت خودبخودی همراه با هایپرآلژزی و آلودینی خود را نشان میدهد)۴( که همراه تغییرات سودوموتور، وازوموتور و تروفیک میباشد،ب دونا ینکهن شانهایا ز آسیب عصبی درا ندام درگیر وجود داشته باشد. با وجودا ینکه پاتوفیزیولوژیا ین سندرم همچنان مشخص نیست بهنظر میرسد دستگاه عصبی مرکزی و محیطی هر دو درگیر باشند)۵(.
در مطالعات مختلف نشان داده شده است که در بیماران مبتلا به نوع 1، مکانیسم اصلی دردهای مرتبط با دستگاه سمپاتیک، در ارتباط دوطرفه بین نورونهای نورآدرنرژیک محیطی و نورونهای اولیه است ،در حالیکه در نوع 2 نشان داده شده است که علت اصلی آن بدلیل حساسیت بیش از حد گی رندههاي پوستی درد بوده که بهدنبال آسیب عصبی ایجاد میشود.
معیارهاي تشخیصی سندرم درد منطقهای پیچیده نوع اول)۸(:

نویسنده مسئول: علي نقرهکار، متخصص بیهوشي و فلوشیپ درد، تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(، بخش درد
[email protected] :ایمیل
1-وجود ضایعه آسیب رسان اولیه یا بیحرکتی طولانی.
2-درد، آلودینی، هیپرآلژزی مداوم که شدت آن متناسب با ضایعه اولیهن یست.
۳-وجود ادم، تغییر در خو نرسانی پوست و یا تعریق غیرطبیعي در محل درد.
۴-رد سایر علل که موجب ایجاد چنین علائم یا اختلالی شده باشد.
معیارهاي تشخیصی سندرم درد منطقهای پیچیده نوع دوم)۸(:
1-وجود درد مداوم، آلودینی یا هیپرآلژزی بهدنبال آسیب عصبی که محدود به درماتوم یک عصب خاص نمیشود.
2- وجود ادم، تغییر در خونرسانی پوست و یا تعریق غیرطبیعي در محل درد.
۳- رد سایر علل که موجب ایجاد چنین علائم یا اختلالی شده باشد.
تفاوت اصلی نوع 1 و2 در وجود آسیب جدی عصبی در نوع دوم میباشد در صورتیکه در نوع اول یا آسیب عصبی وجود نداشته یا آسیب عصبی، بسیار مختصر است.
برای تشخیص سندرم درد منطقه ای پیچیده)9(
1- بیماران باید حداقل از یک علامت در هر یک از ردههای زیر شکایت داشتهب اشند:
علائم حسی: )هایپرستزی(
علائم وازوموتور: )تغییرات دما یا رنگ پوست(
علائم سودوموتور: )تعریق غیرطبیعي، ادم(
حرکتی: )کاهش دامنه حرکت، ضعف، لرزش(
2- پزشک باید حداقل یک علامت از بیماری را در دو گروه یا بیشتر ،از علایم زیرتشخیص دهد:
حسی: )آلودینی، هایپرآلژزی(
08999531
سرمقـــالـه

1

سرمقـــالـه

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

وازوموتور: )تغییرات عینی دمایی یا رنگ پوست(
سودوموتور: )تغییرات عینی تعریق یا ادم(
10808999612
همکاران

و

ظفرقندی

مریم

2

همکاران

و

ظفرقندی

مریم

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:41 IRST on Tuesday October 17th 2017

حرکتی: )کاهش دامنه حرکت بهصورت عینی()9(در نوع سوم یا NOS، یا گروهی که جزو گروههای اول و دوم نباشند، در واقع این سندرم، قسمتی از معیارهاي سندرم درد منطقهای پیچیده را پوشش میدهند،ا ما هیچ تعریفب هتریب رای آنها مشخصن شدها ست)1(. درمانهای سندرم درد منطقهای پیچیده شامل موارد زیر هستند:1- درما نهـای دارویـی: شـامل اسـتفاده از داروهایـی همچـون ضـد التهابهـای غیراسـتروئیدی، داروهـای ضدافسـردگی، داروهـای ضـد تشـنج و حتـی مخدرهـا، بلـوک کنندههـای کانـال کلسـیم ، آنتاگونیستهای کانال NMDA، کلسیتونین و بی فسفوناتها10)و11(.2- درمانهای غیردارویی: افزایش فعالیت حرکتي بهصورت گام به گام در اندام درگیر و نیز، فیدبک بینایي از طریق آیینه و انجام حرکات
regional pain syndrome. Pain Med 2007;8(4):326-31.
Eide PK, Jorum E, Stubhaug A, Bremnes J, Breivik H.
Relief of post-herpetic neuralgia with the N-methylD-aspartic acid receptor antagonist ketamine: A double-blind, cross-over comparison with morphine and placebo. Pain 1994;58(3):347–54.
Schwartzman RJ, Alexander GM, Grothusen JR, Paylor T, Reichenberger E, Perreault M.. Outpatient intravenous ketamine for the treatment of complex regional pain syndrome: A double-blind placebo controlled study. Pain 2009;(147(1-3):107–15.
Harden RN. Complex Regional Pain Syndrome: Treatment Guidelines, 4th Ed. Milford, CT: RSDSA Press; December 11, 2012.
Kiralp MZ, Yildiz S, Vural D, Keskin I, Ay H, Dursun H. Effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of complex regional pain syndrome. J Int Med Res 2004; 32(3):258–62.
Baron R, Binder A, Lugwig J, et al: Diagnostic tools and evidence-based treatment of complex regional pain syndrome. Pain 2005 an updated review. Seattle, IASP Press, 2005, pp 293-306.
PriceDD,LongS,WilseyB,RafiiA.Analysisofpeak magnitude and duration of analgesia produced by local anesthetics injected into sympathetic ganglia of complex regional pain syndrome patients. Clin J Pain 1998;14(3):216-226.
Grabow TS, Tella PK, Raja SN: Spinal cord stimulation for complex regional pain syndrome: An evidence-based medicine review of the literature.
Clin J Pain 2003;19(6):371-383.
0150909قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید