1
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392
52921807

مقايسه اثر بيدردي پاراستامول وريدي و مپريدين با مپريدين به تنهايي بر درد پس از عمل سزارين الکتيو
پرويز امریمله1، ابراهيم عليجانپور1، علی ذبيحی2، سيدحسن عطارزاده3*، زيبا شيرخانی4، بهاره رضايی5، بنفشه رضايی5
استاديار دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل،جاده گنج افروز، بيمارستان آيت ا… روحانی، دپارتمان بيهوشی
فارماکولوژيست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه فارماکولوژی
دستيار بيهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، جاده گنج افروز، بيمارستان آيت ا… روحانی، دپارتمان بيهوشی
کارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، جاده گنج افروز، بيمارستان آيت ا… روحانی، دپارتمان بيهوشی
فارماکولوژيست دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، جاده گنج افروز، بيمارستان آيت ا… روحانی، دپارتمان بيهوشی
17827007

تاریخدریافت:21/1392/4تاریخبازبینی:21/1392/5تاریخپذیرش:19/1392/8چکیــده
1268732128267

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

زمینـهوهـدف: کنتـرل درد پـس از سـزارين از اهميـت بالايی برخوردار اسـت. پاراسـتامول از داروهـای ضد درد غيرمخـدری با عوارض کم اسـت. در ايـن مطالعـه مـا اثـر بـیدردی پاراسـتامول و مپريدين با مپريديـن تنها را درکنتـرل درد پس ازسـزارين را مقايسـه ميکنيم.
مـوادوروشهـا: ايـن مطالعـه بهصـورت کارآزمايـی بالينـي تصادفـي دوسـوکور روي 70 خانم بـاردار کانديـد سـزارين الکتيو تحت بيحسـي نخاعي انجـام شـد. بيمـاران بهطور تصادفي به دو گروه مسـاوی تقسـيم شـدند. بـه گروه اول 25 ميليگـرم مپريدين وبه گـروه دوم يك گرم پاراسـتامول وريدی 15دقيقـه قبـل از پايـان عمـل تزريـق شـد. در سـاعتهاي6 و 12و 18 پـس ازعمل بـه گـروه اول 100 مي لیليتر نرمال سـالين وبه گـروه دوم يك گرم پاراسـتامول وريـدي تزريـق گرديـد. نمـره درد بيمـاران بـر اسـاس معيـار بصـری درد در24سـاعت اول پس ازعمـل ارزيابي وثبت شـد. اگـر درهر زمان نمـره درد بيمـاران بيشـتر از 3 بـود مي لیگـرم 25 مپريديـن وريـدی تجويـز گرديد. زمـان اولين تزريـق مپريدين پس ازعمـل وتعداد دفعـات دريافتي و دوز کلـی آن در 24 سـاعت در دو گـروه ثبـت گرديد .
یافتههـا: فاصلـه زمانـي اوليـن تزريـق مپريديـن پـس ازعمـل درگـروه پاراسـتامول 50/3 ±66/3 سـاعت و در گـروه مپريديـن 6 ± 43/7 سـاعت بـود)500/0=P(. تعـداد دفعـات تجويـز و دوز کلـی مپريديـن نيـز در گـروه پاراسـتامول بهطـور چشـمگيري کمتـر از گـروه شـاهد بـود) 0/001P >(.
نتیجهگیری: پاراستامول وريدي اثر بيدردي بارزی بر درد پس ازعمل سزارين داشته ودوز کلي مپريدين را بهطور چشمگيري کاهش ميدهد.
واژههایکلیدی: سزارين، درد پس از عمل، مپريدين، پاراستامول
مقدمه

نویسندهمسئول: سيدحسن عطارزاده، دستيار بيهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، جاده گنج افروز، بيمارستان آيت ا… روحانی، دپارتمان بيهوشیایمیل: [email protected]
کنتـرل موثـر درد از اجـزاي مهـم مراقبت پس از عمل ميباشـد .بـا وجـود دگرگونيهـاي فـراوان و پيشـرفتهاي چشـمگير در کنتـرل درد، بيمـاران همچنـان درد متوسـط تـا شـديد را پـس از عمـل تجربـه ميکننـد کـه البتـه تجربـهاي تلخ و ناخوشـايند ميباشـد. مخدرهـا انتخـاب اصلـي در کنتـرل دردهـاي شـديد و درد حـاد بعـد از اعمـال جراحـي هسـتند ولـی بهصورت وابسـته بـه دوز بـا عوارضـي چـون تهـوع و اسـتفراغ، ايلئـوس، خـارش ،احتبـاس ادراري، دپرشـن تنفسـي و در نتيجـه افزايـش زمـان بسـتري همـراه ميباشـند)1(.
ضـد دردهـاي غيـر مخـدري بـه تنهايـي و يا همـراه بـا مخدرها بـراي اداره درد پـس از عمـل اسـتفاده شـده و عـوارض کمتـري دارنـد. اسـتفاده از ضـد دردهـاي غيـر مخـدري موجـب افزايش اثربخشـي و کيفيـت بـيدردي مخدرهـا و کاهـش ميـزان مخدر تجويـز شـده بـه بيمـار و در نتيجه باعـث کاهش عـوارض جانبي مخدرهـا ميشـوند. ضـد دردهـاي غيـر مخـدري باعـث کاهـش درد پـس از عمـل و کاهـش عـوارض جانبـي مخدرهـا موجـب بهبـود رضايتمنـدي بيمـاران و ترخيـص زودتـر از بيمارسـتان ميشـود1)و2(. مپريديـن ازدسـته مخدرهـای آگونيسـت صناعـی از گـروه فنيـل پيپريديـن اسـت و از آنجايـی کـه اسـتفاده زيـاد ومتداولـی در کنتـرل دردهـای پـس ازعمل جراحـی دارد، دراين مطالعـه بهعنـوان يکـی از داروهای مورد بررسـی انتخـاب گرديد.
پاراسـتامول )اسـتامينوفن ،N- اسـتيل- P- آمينوفنـول( يـك تببـر و ضـد درد غيـر مخـدري اسـت کـه در سـال 2002 بـه صـورت ويـال قابـل تزريـق وريـدي بـه نـام پرفولـگان بـه بـازار عرضـه شـد. پاراسـتامول دارويـي موثر و ايمـن با اثرات شـناخته شـده بيدردي اسـت که در مقايسـه بـا مپريدين عـوارض جانبي کمتـری دارد)3(. ايـن دارو در ايـران بـا نـام تجـاري آپوتـل در ويالهـاي آمـاده تزريق 1000 ميلي گرم عرضه شـده اسـت. زمان شـروع اثـر بـیدردی 5 تـا 10 دقيقـه و زمـان حداکثـر اثـر يـك سـاعت و طـول مـدت اثـر آن 4-6 سـاعت ميباشـد)4(.
اسـتامينوفن اثـرات ضـد درد و ضد تب مشـابه به آسـپرين دارد ،امامحـل اثـر و مکانيسـم ضـد دردي آن به خوبي شـناخته شـده نيسـت)3(. قبـلاً گمان ميشـد اثر آن محيطي باشـد لکن شـواهد جديـد حاکـي از اثـر مسـتقيم آن بـر سيسـتم عصبـي مرکـزي است)5(.
ايـن دارو بـا مهـار سـيکلو اکسـيژناز مرکـزي1و 2 و همچنيـن احتمـالاً بـا اثـر غيـر مسـتقيم بـر سيسـتم سـروتونرژيك اثـرات بيدردي خود را اعمال ميکند )6(.
در ايـن مطالعه اثربخشـي تجويز ترکيب دو داروي پاراسـتامول و مپريديـن در مقايسـه بـا مپريدين به تنهايـي در کاهش درد پس از عمـل سـزارين الکتيو مورد بررسـي قـرار گرفت .
روشمطالعه
در يـك کار آزمايـي بالينـي دوسـوکور70 خانـم بـاردار فـول ترم 18 تـا 40 سـاله گراويـد II کـه بـراي عمـل جراحـي سـزارين الکتيـو بـه بيمارسـتان آيـت ا… روحانـي بابـل مراجعـه کـرده و در کلاس I انجمـن بيهوشـي آمريـکا قـرار داشـتند بـه صـورت تصادفـي در دو گـروه 35 نفره قرار گرفتند. گروه اول پاراسـتامول وريـدی بـه همـراه مپريديـن و گـروه دوم مپريدين تنهـا دريافت نمودنـد. پـس از معاينـه بالينـي، روش انجام مطالعـه و چگونگي اندازهگيـري درد پـس از عمـل بـه زبانـی سـاده و قابـل فهـم بـه صـورت عـدم وجـود درد، عـدد صفـر و بدترين درد ممکـن، عدد 10 اطلاعاتـی داده شـد و داروهـاي مصرفـي و عـوارض آن بـراي بيمـاران شـرح داده و رضايـت آگاهانه کسـب شـد.
بيمـاران با سـابقه بيمـاري قلبي عروقي، فشـار خون بـالا، ديابت ،نارسـايي کبـدي و کليوي، بيماران دچار مشـکلات روان پزشـکي و آنهايـي کـه وابسـتگي بـه داروي خاص داشـتند و نيـز افرادي کـه بـه هـر دليـل مواد مخـدر يا مسـکن مصـرف مينمودنـد و يا بـراي مصرف پارسـتامول و يا مپريدين ممنوعيت مصرف داشـتند و همچنيـن مـواردي از قبيـل سـزارين اورژانـس و بيمارانـي کـه زمـان عملشـان بيش از يك سـاعت طول ميکشـيد و يـا به علت عـدم بيحسـي مناسـب اسـپانيال از مخـدر و يـا ديگـر داروهـاي نگهدارنـده بيهوشـي اسـتفاده ميشـد از مطالعه خارج شـدند .
در اتـاق عمـل وقتـی بيماران بـر روي تخـت عمل قـرار گرفتند ،مانيتورهـاي اسـتاندارد شـامل پـاس اکسـي متـر، فشـار خـون اتوماتيـك غيـر تهاجمـی )NIBP(و الکتروکارديوگـرام) ECG( بـه بيمـار متصل شـد و مقادير ضربان قلب، فشـار خون شـرياني و اشـباع اکسـيژن شـرياني پايـش و ثبـت گرديد .
بـه همـه بيمـاران 5 مي لیليتـر بـه ازای هـر کيلوگـرم وزن بـدن سـرم رينگرو10ميليگـرم متوکلوپراميـد تجويـز گرديـد و سـپس بيحسـي داخـل نخاعـی بـا سـوزن اسـپانيال شـماره 25 و ليدوکائيـن %5 به حجم 4/1 سـی سـی در مجمـوع 60 مي لیگرم در وضعيت نشسـته انجام شـد و پس از انجام بيحسـي اسـپانيال و رسـيدن بـه سـطح بیحسـي مناسـب، عمـل جراحي سـزارين انجـام گرديد .
7199979719952

1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

پـس از خـروج جنيـن به همه بـه ميـزان 1 مي لیگرم ميـدازولام وريـدی تزريـق شـد. پانـزده دقيقـه قبل از پايـان عمل، بـه گروه شـاهد 25 مي لیگـرم مپريديـن بـه صـورت وريـدي و بـه گـروه آزمـون 1 گـرم پاراسـتامول وريـدي در100 سـی سـی نرمـال سـالين در عـرض 15 دقيقـه تزريـق گرديـد .
پايـان عمـل )اتمام بسـته شـدن پوسـت توسـط جـراح( بـه عنوان زمـان صفـر در نظـر گرفتـه شـد و هر 6 سـاعت )در سـاعتهاي 6 و 12 و 18( پـس از عمـل بـه گـروه شـاهد 100 مي لیليتـر نرمـال سـالين وريـدي و بـه گـروه آزمـون 1 گرم پاراسـتامول وريـدي در 100 سـی سـی نرمال سـالين تزريـق گرديد.

Visual analogue scale (VAS)شکل1:معیاربصریدرد
3
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

نمـره درد بـر اسـاس خطکـش نمرهدهـي معيـار بصـری درد )شـکل1( در 6 سـاعت اول پـس از عمـل هر 2 سـاعت و سـپس هـر 6 سـاعت تـا 24 سـاعت ارزيابـي و ثبـت شـد و در هـر زمان
مقایسهاثربیدردیپاراستامولوریديومپریدینبا…
چنانچـه نمـره درد بيمـار بـا سيسـتم VAS بيـش از 3 بـود 52 ميليگـرم مپريديـن وريـدي بـه عنـوان ضـد درد تجويز ميشـد .زمـان اوليـن تزريـق مپريديـن پـس از عمـل در صـورت VAS بيـش از 3 و همچنيـن تعـداد دفعـات مپريديـن دريافتـي در 42 سـاعت در هـر دو گـروه ثبـت گرديد .
همچنين بروز عوارض جانبي شامل تهوع، استفراغ، سرگيجه، سرکوب تنفسي در ساعات 24-18 -12- 6 ثبت و در صورت نياز تداخل درمانی لازم انجام مي شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون هایمربع کای، تی تسـت دوتايی، تی تسـت، تسـت نمونه مستقل، تست اندازهگيـری مکـرر، تسـت دقيق فيشـر در محيـط نرمافـزار آماری SPSS مـورد بررسـی و تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت و مقـدار 05/0>P معنـادار تلقـی گرديد.
یافتهها
در اين کارآزمايي 70 بيمار مورد مطالعه قرار گرفتند که ميانگين سني گروه شاهد 49/4 ±40/28 و گروه آزمون 87/4 ± 50/82 بود که تفاوت معناداري بين دو گروه وجود نداشت) 76/0 =P(.
همه بيماران در گروه I ASA قرار داشتند.
زمـان اوليـن تزريـق مپريديـن پـس از عمـل )شـروع درد بيمـار بـا 3 >VAS( در گـروه شـاهد 50/3 ± 66/3 سـاعت پـس از خاتمـه عمـل و در گـروه آزمـون 46/6 ± 43/7 سـاعت بـود کـه همانگونـه کـه ملاحظـه ميشـود ايـن زمـان در گـروه آزمـون نزديـك بـه دو برابـر گـروه شـاهد بـوده و ايـن تفـاوت از لحـاظ آمـاري معنـادار تلقـی ميشـود) .50/0= P(
دفعـات تزريـق مپريديـن در 24 سـاعت ابتدايـي پـس از عمل در گروه شـاهد 98/0± 45/2 و در گروه آزمون 16/0± 71/1 بود که ايـن يافتـه نيز معنادار بـود) 100/0 P>(. طبق اين يافته ميانگين مپريديـن تزريق شـده به بيمـاران در گروه شـاهد50/24±05/36 ميلـي گـرم و در گـروه آزمـون 25/15± 52/29 ميليگـرم بـود کـه مشـخصا در گـروه دريافت کننده پاراسـتامول کمتر ميباشـد )100/0 P >(.
ميانگيـن نمـره درد دقيقـاً بعـد از عمـل و در سـاعت دوازده پس از عمـل در گـروه شـاهد و آزمون از لحـاظ آماری معنـیدار بوده
14
بحث
ساعت18ساعت24 ساعت12 ساعت6 ساعت4 ساعت2 ساعت0 ساعتبعدازعمل
2/37 ±0/646 2/69 ± 0/718 2/80±0/868 3/00±0/907 3/09 ± 0/781 3/00±0/767 2/29±0/89 گروهپاراستامول
2/29 ±0/6223/03±0/785 3/63 ±0/843 3/34±0/838 3/00±0/840 3/34±0/998 2/71±0/82 گروهمپریدین
0/5370/061 0/001> 0/105 0/660 0/112 0/041 p-value
1907134-30240030-2515685Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

شکل2:تغییراتنمرهدرددرطولزماندردوگروه
ولـی در سـاير زمانهـا عليرغـم بالاتـر بـودن مقاديـر در گـروه آزمـون R.Measure Test نشـان داد نمـره درد بيمـاران در شـاهد، تفـاوت معنـی داري ميان دو گروه از لحـاظ ميانگين نمره زمانهـای مختلـف دارای تغييـرات قابـل توجـه بـوده) 0/001 P>( درد نداشـت) .50/0 P>( )جـدول1( همچنين اثر متقابل آن در دو گروه معنیدار بوده است) 100/0 P>(.
جدول1:مقایسهنمرهدرددر42ساعتاولپسازجراحيدردوگروهپاراستامولومپریدین
نتايـج ايـن مطالعـه کـه بـر روي 70 زائـوي تحت عمل سـزارين انجام شـد نشـان داد مصرف پاراسـتامول وريدي بـا دوز يك گرم هـر 6 سـاعت ميتوانـد اثر بيدردي قابل توجهي داشـته باشـد و ميـزان مپريديـن مـورد نياز پـس از عمـل را کاهش دهد .ايـن نتيجـه از طريـق اندازهگيـری نمـره درد بيماران با اسـتفاده ازسيسـتم VAS و تعـداد دفعـات وميـزان تجويـز مپريديـن پـس از عمـل سـزارين حاصـل گرديـد. در اکثـر مطالعـات اثـر بـي دردي پاراسـتامول مـورد تاييـد قـرار گرفتـه اسـت. از جمله ايـن مطالعـات مي تـوان به مطالعـه کيلی کاسـلان و همکاران در ترکيـه اشـاره کرد کـه نمـره درد بيمـاران پس از عمل سـزارين را در دو گـروه 25 نفـره دريافتکننـده پاراسـتامول و ترامـادول وريـدي و ترامـادول بـه تنهايي مقايسـه کـرده و نتيجـه گرفتند کـه نمـره در درگـروه پاراسـتامول کمتـر بوده اسـت )7(.
در مطالعـه اينـال و همـکاران نيـز کـه بـر روي 50 بيمـار تحـت عمل سـزارين انجـام گرفت اثر ضددردي پاراسـتامول با مپريدين مقايسـه شـد و ايـن نتيجـه به دسـت آمد کـه پاراسـتامول منجر بـه کاهـش نمـره درد بيماران ميشـود)8(.
در بررسي ديگري که بر روي60 بيمار تحت جراحی لاپاراسکوپيك و توسط علی انجام شده اثر ضددردي ترامادول وپاراستامول با ترامادول بهتنهايي مقايسه و نتيجه فوق به دست آمد )9(.
اثر بيدردي پاراستامول بر درد پس از عمل در بيماران تحت جراحي قلب نيز توسط کاتابريج و همکاران مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه اين بوده که ترکيب پاراستامول وريدي ميتواند اثر بيدردي مناسبي را براي بيماران ايجاد کند )01(.
در تمـام مطالعـات ياد شـده تعـداد دفعات تزريـق و دوز کلي ضد درد مخدري در صورت مصرف پاراسـتامول به ميزان چشـمگيري کاهش داشـته است .
البتـه در چند مطالعه که اثر ضددردي پاراسـتامول با ضددردهاي مخـدري مقايسـه گرديـده تفـاوت معنیداري يافت نشـده اسـت .از جملـه ايـن مطالعـات ميتـوان از پژوهـش آکـن و همـکاران با عنوان مقايسـه پاراسـتامول و مورفين در جراحي دندان و مطالعه راوال بـا عنـوان مقايسـه ترامـادول خوراکي و پاراسـتامول وريدي در جراحي سـرپايي اشـاره کرد)11،21(.
در سـال 1998 درسـوئيس مطالعهای جهت مقايسـه پاراسـتامول و مورفيـن در ايجـاد بـیدردی پـس از عمـل انجام گرفـت. نتيجه ايـن بـود کـه پاراسـتامول میتواند بـه عنـوان جايگزيـن مورفين جهـت ايجاد بـیدردی پـس از جراحیهايی با درد متوسـط مورد اسـتفاده قـرار گيـرد. اگرچـه پژوهشـگران ايـن مطالعـه متذکـر شـدند کـه مورفيـن اثر ضددرد کوتـاه مدت بهتـری ايجاد میکند ولـی در نهايـت اثـر پاراسـتامول مدت بيشـتری باقی میمانـد)31(. در يك مطالعه در روسـيه درسـال 2002 تحت عنـوان مطالعه اثر بـیدردی پروپاسـتامول در دوره بعـد از عمل انجـام گرديد، تعداد 30 بيمـار جهت بررسـی اثـرات ضددرد پـس ازعمل پاراسـتامول
مقایسهاثربیدردیپاراستامولوریديومپریدینبا…
مـورد تحقيـق قـرار گرفتنـد در نهايـت نتيجـه گرفتنـد کـه پاراسـتامول باعث تسـکين شـدت درد پـس از عمل میشـود)41(.
در بررسـي ديگـري کـه بـر روي 60 بيمـار تحـت جراحی سـتون فقرات توسـط امير انجام شـده اثر ضددردي ترامادول وپاراستامول بـا ترامـادول بهتنهايي مقايسـه شـد و ميـزان اثر بخشـی در گروه پاراسـتامول بيشـتر بوده است )51(.
در مطالعـهای کـه در بيمارسـتان رسـول اکـرم بـر روی 80 بيمار بـا درد کليـوی انجام شـد پاراسـتامول وريـدی يـك داروی ايمن و موثـر در تخفيـف درد در بيمـاران بـا درد کليـوی میباشـد کـه بـدون ايجـاد عـوارض قابـل توجـه میتواند اثـر ضددرد مناسـبی ايجـاد کند. نتايج پژوهش، نشـان داد که پروپاسـتامول نسـبت به ترامـادول در کاهـش درد بيمـاران بـا درد کليـوی، دارای کارايـی بيشـتر و عوارض کمتـری میباشـد )61(.
در مطالعـه مـا عـوارض جانبـي از قبيل سـرکوب تنفسـي، تهوع- اسـتفراغ و سـرگيجه در هيـچ کـدام از گروههـا گزارش نشـد .
در مطالعـات پيشـين در بيشـتر مـوارد عـوارض جانبـي در گروه پاراسـتامول بـه طـور معنـاداري کمتر بـوده که علـت آن کاهش دوز کلـي مخـدر بوده اسـت .
عـدم بـروز عـوارض در مطالعـه حاضـر را ميتـوان بـه دوز پايين مخـدر تزريقـي 25 مي لیگـرم مپريدين و تجويـز پيگيرانه داروي ضـد تهـوع اسـتفراغ متوکلوپراميـد در ابتداي عمل نسـبت داد.
نتیجهگیری
مطالعـه حاضـر نشـان داد پاراسـتامول وريـدي اثـر بـيدردي قابل توجه بر درد پس از عمل سـزارين داشـته و تعداد دفعات و دوز کلي مپريديـن را بهطور چشـمگيري کاهـش ميدهد. بنابرايـن ميتوان از پاراسـتامول وريـدي بـه عنـوان داروی کمکـی و حتـی جايگزين مناسـب مخدرهـا بهصـورت گسـترده در سـزارين اسـتفاده کـرد.
تقدیروتشکر
5
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

بدي نوسـيله از معاونت تحيقات و فناوری دانشـگاه علوم پزشـکی بابـل بهدليـل تصويـب طـرح تحقيقاتـی بـا کـد9032531 و همچنيـن از تمامـی همکاران هوشـبری و پرسـتاری بيمارسـتان آيـت الـه روحانـی بابـل صميمانـه قدردانـی میگردد.
14
Anaesthesiol., 26(6):475-9.
Cattabriga I, Pacini D, Lamazza G, Talarico F, Di Bartolomeo R, Grillone G, et al, Intravenous paracetamol as adjunctive treatment for postoperative pain after cardiac surgery: a double blind randomized controlled trial.2007-09, Eur J Cardiothorac Surg., 32(3):527-31.
Van Aken H, Thys L, Veekman L, Buerkle H. Assessing analgesia in singe and repeated administrations of proparacetamol for postoperative pain: comparison with morphine after dental surgery. Anesth Analg 2004; 98(1): 159-65
Rawal N, Allvin R, Amilon A, Ohlsson T, Hallén J. Postoperative analgesia at home after ambulatory hand surgery: a controlled comparison of tramodol, metamizol and paracetamol Anesth Analg 2001; 92(2): 347-51
Vuilleumier PA, Buclin T, Biollaz J.Comparison between propacetamol and morphine in postoperative analgesia. Schwei Med Wochenschr 1998; 28(7):25963.
Maiachkin RB, Nikoda VV. Study of analgesic efficacy of propacetamol in the post operative period using a double blind placebo controlled method.
Anestesiol reanimatol 2002; 4:26-9.
Emir E, Serin S, Erbay RH, Sungurtekin H, Tomatir E. Tramadol versus low dose tramadol-paracetamol for patient controlled analgesia during spinal vertebral surgery. Kaohsiung J Med Sci. 2010, 26(6):308-15
Mofidi M, Shaker H, Ghafouri H. Comparison of Analgesia effect Between Intravenous Propacetamol and Tramadol. J Mazandaran Univ Med Sci. 2007;
17 (61) :81-87 [ Persian]
References
Sinatra RS, Jahr JS, Reynolds L, Groudine SB, Royal MA, Breitmeyer JB, Viscusi ER. Intravenous acetaminophen for pain after major orthopedic surgery: an expanded analysis. Pain Pract 2012;12(5):357-65. PMID:22008309
Kouchek M, Mansour B,Mokhtari M, Goharani R,Miri MM, Sistanizad M. A Comparative Study of Intravenous Paracetamol and Fentanyl for Pain Management in ICU. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2013; 12 (1): 193-198
M. T. Inal, N.S. Celic & F. S. Tuncay: I.V. Paracetamol Infusion Is Better Than I.V. Meperidine Infusion For Postoperative Analgesia After Caesarean Section.
The Internet Journal of Anesthesiology2007; 15(1):5
Sean C. Sweetman, Paul S. Blake; Martindale: The Complete Drug Reference, 36th ed. Vol one, pp: 108-111 Pharmaceutical Press, 2009
Piletta P, Porchet PC, Dayer P. Central Analgesic effect of acetaminophen but not of aspirin. Clin Pharmacol Ther 1991; 49(4): 350-4
Botting RM. Mechanism of action of acetaminophen: is there a cyclooxygenase 3? Clin Infect Dis 2000; 31 supp 5: S202-10
Kiliçaslan A, Tuncer S, Yüceaktaş A, Uyar M, Reisli R.The effects of intravenous paracetamol on postoperative analgesia and tramadol consumption in cesarean operation. Agri 2010; 22(1):7-12.
Inal M: Treatment of fever and pain with paracetamol infusion after caesarean section. The Internet Journal of Pain, Symptom Control and Palliative Care 2008; 6 (1):3
1268732128267Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 12:38 IRST on Tuesday October 17th 2017

Ali M, Khan FA, Comparison of analgesic effect of tramadol alone and a combination of tramadol and paracetamol in day-care laparoscopic surgery. Eur J
Comparison of Analgesic Effect of Intravenous Paracetamol plus Meperidine and Meperedine alone on Postoperative Pain after Elective Cesarean
Parviz Amrimaleh1, Ebrahim Alijanpour1, Ali Zabihi2, Hasan Attarzadeh*3, Ziba Shirkhani 4, Bahareh Rezaee5, Benafsheh Rezaee 5
Assistant professor Babol University of Medical Sciences, Babol, Babol University of Medical Sciences
pharmacologist Babol University of Medical Sciences, Babol, Babol University of Medical Sciences, Department of pharmacology
Anestesiology Resident Babol University of Medical Sciences, Babol,Babol University of Medical Sciences
Statistic Sciences Babol University of Medical Sciences, Babol, Babol University of Medical Sciences
pharmacologist Babol University of Medical Sciences, Babol, Babol University of Medical Sciences
ABStRACt

Aim and Background: Effective postoperative pain control is very important. Paracetamol is a non-opioid analgesic drug with less side effects. At this study, we compare analgesic effect of paracetamol plus meperidine and meperidine alone on postoperative cesarean.
007
Journal of Anesthesiology and Pain
official Journal of ISRAPM (JAP)
Autumn
2013, Vol 4, NO 1

7قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید