فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

بلوك وريدي اندام تحتاني با ليدوكائين و سولفات منيزيم در بيمار ديابتيك با مشكلات
قلبي كانديد عمل جراحي آمپوتاسيون زير زانو (BKA) ابراهيم اسپهبدي*1
1- استادياربيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان بهرامي
تاريخ دريافت: 09/01/1392 تاريخ بازبيني: 18/02/1392 تاريخ پذيرش: 28/02/1392

چكيده
بلوك وريدي يا Bier يك روش شايع مورد استفاده در اعمال جراحي كوتاه مدت ميباشد و مزيت آن سادگي و قابليت اعتماد بالا به آن است. در اكثر كتب مرجع بيهوشي و درد، بلوك وريدي تنها در اندام فوقاني شرح داده شده است و گزارشات بسيار اندكي از انجام اين روش در اندام تحتاني موجود ميباشد. داروهاي مختلفي نيز جهت بهبود كيفيت و افزايش طول مدت بيحسي به داروي بيحسي موضعي افزوده شده است. در اين مورد بيماري با مشكلات شديد عروقي قلب، ديابت كنترل نشده، و كانديد عمل جراحي BKA (آمپوتاسيون زير زانو) بوده است، تحت بلوك وريدي گرفته است و سولفات منيزيوم %20 بعنوان داروي كمكي جهت افزايش مدت زمان بيدردي همراه با ليدوكايين استفاده شده است.
واژه هاي كليدي: بلوك وريدي، آمپوتاسيون زير زانو، سولفات منيزيوم

مقدمه
بلوك وريدي يا Bier يك روش شايع مورد استفاده در اعمال جراحي كوتاه مدت ميباشد و مزيت آن سادگي و قابليت اعتماد بالا به آن است. داروهاي مختلفي نيز جهت بهبود كيفيت و افزايش طول مدت بيحسي به داروي بيحسي موضعي افزوده شده است. در اكثر كتب مرجع بيهوشي و درد، بلوك وريدي تنها در اندام فوقاني شرح داده شده است و گزارشات بسيار اندكي از انجام اين روش در اندام تحتاني و كارايي و ايمني آن به ويژه در بيماران بدحال يا پرخطر موجود ميباشد.

گزارش مورد
بيمار آقاي 74 ساله، با وزن 76 كيلوگرم، ASA:IV، سابقه پزشكي بيماري ديابت از حدود 40 سال قبل و تحت درمان دارويي ولي كنترل نامطلوب، هيپر ليپدمي، هيپر تانسيون فشارخون (118/175)، سابقه مشكلات عروق قلبي و بستري متعدد درCCU و در آنژيوگرافي يك ماه قبل از جراحي، تنگي شديد در عروق
383286679704

ابراهيم

اسپهبدي

٢۵٣
مقاله

نوع

:
مورد

گزارش

ابراهيم

اسپهبدي

٢۵٣

مقاله

نوع

:

مورد

گزارش

10751828824058

٢۵٣
مسئول

نويسنده
:
بهرامي

كودكان

تخصصي

فوق

بيمارستان

،
دماوند

خيابان

تهران
،

،
اسپهبدي

ابراهيم

ايميل
:

[email protected]قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید