فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

تاثير آسپرين با دوز كم بر ميزان خونريزي ناشي از رزكسيون پروستات از راه مجرا (TURP)
عليرضا فرشي حقرو1، محسن امجدي2، نيما نقدي سده*3، سعيد صفري4
استاديار اورولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركز آموزشي درماني تحقيقاتي امام رضا (ع)
دانشيار اورولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركز آموزشي درماني تحقيقاتي امام رضا (ع)
دستيار اورولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركز آموزشي درماني تحقيقاتي امام رضا (ع)
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان رسول اكرم
تاريخ دريافت: 90/12/1391 تاريخ بازبيني: 27/02/1392 تاريخ پذيرش: 31/02/1392

چكيده
زمينه و هدف: بسياري از بيماران كانديد رزكسيون پروستات از راه مجرا مبتلا به بيماري قلبي عروقي و تحت درمان با آسپرين با مقدار كم (80 ميلي گرم روزانه) مي باشند. قطع آسپرين قبل از عمل جراحي، بيمار را در معرض عوارض قلبي عروقي قرار ميدهد و ادامه آن ممكن است منجر به افزايش خونريزي شود. تاكنون هيچ راهكار مشخصي در رابطه با ادامه يا قطع آسپرين در اين بيماران ارائه نشده است. در اين گزارش كوتاه ميزان خونريزي ناشي از رزكسيون پروستات از راه مجرا ((TURP در بيماران تحت درمان با آسپرين با مقدار كم در مقايسه با بيماران بدون سابقه مصرف آسپرين بررسي گرديد.
400050728980

آ
پروستات

رزكسيون

در

كم

دوز

با

سپيرين
٢۴٨
مقاله

نوع
:
كوتاه

آ

پروستات

رزكسيون

در

كم

دوز

با

سپيرينقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید