فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

تأثير القاء استنشاقي با هالوتان به روش تك تنفسي بر روي فاصلة QT در اطفال
مهرداد گودرزي1، عليرضا ابراهيم سلطاني2، سيدحسين صدر السادات3، پوپك رحيم زاده4، محسن ضيايي فرد*5
استاديار بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان مركز طبي كودكان
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان مركز طبي كودكان
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
استاديار بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول (ص)
استاديار بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان قلب شهيدرجايي
تاريخ دريافت: 24/01/1392 تاريخ بازبيني: 18/02/1392 تاريخ پذيرش: 23/02/1392

چكيده
زمينه و هدف: داروهاي بيهوشي بدون عارضه نيستند و از عوارض آنها ايجاد تغييرات در ريتم قلبي حين القاء بيهوشي است. از جمله اين موارد تأثير در فاصله QT ميباشد .اين مطالعه جهت بررسي ميزان تأثير القاء بيهوشي استنشاقي با هالوتان به روش تكتنفسي در جراحيهاي غير قلبي اطفال بر روي فاصله QT ، ريت قلبي و فشار خون است.
385572648170

٢۴٢
مقاله

نوع
:
پژوهشي

فاصلة

روي

بر

هالوتان

با

استنشاقي

القاء

ثير
أ
ت
QT

٢۴٢

مقاله

نوع

:

پژوهشي

فاصلة

روي

بر

هالوتانقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید