فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

تأثير تجويز ممانتين خوراكي قبل از عمل بر درد پس از اعمال ارتوپدي
پوپك رحيم زاده1، فرناد ايماني2، سيدحميدرضا فيض3، اميرمحمد محسن پور*4، علي اكبر نصيري4
استاديار بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
دانشياربيهوشي، فلوشيپ اينترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
متخصص بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
تاريخ دريافت: 18/01/1392 تاريخ بازبيني: 04/02/1392 تاريخ پذيرش: 25/02/1392

چكيده
زمينه و هدف: ممانتين يكي از آنتاگونيستهاي گيرنده هاي NMDA است كه داراي شروع سريع و عوارض جانبي محدودي بوده و اثرات مهاري آن بر دردهاي نوروپاتيك درصورتي كه قبل از آسيب عصب استفاده شود مطرح شده است. مطالعات اندكي در مورد تأثير آن در كنترل درد حاد پس از عمل وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير تجويز ممانتين خوراكي بر ميزان درد پس از اعمال ارتوپدي ميباشد.
22860653478

قبل

ممانتين

ثير
أ
ت
ز
ا
عملبر
درد
ارتوپدي

اعمال

از

پس
٢١۶
مقاله

نوع

:
پژوهشي

قبل

ممانتين

ثير

أ

ت

ز

ا

عملبر

درد

ارتوپدي

اعمالقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید