-7056102531

٢٠٢ اثر بلوك پري آنال با بوپيواكائين بر درد نوع مقاله: پژوهشي فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 4، تابستان 1392

اثر بلوك پريآنال با بوپيواكائين بر درد پس از هموروئيدكتومي
عباس صديقي نژاد1، بهرام نادري نبي*2، محمد حقيقي3، عليرضا كرد4، مهدي عليزاده4، محمد صديق كرمي4، گلاره بي آزار4
استاديار بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
استاديار بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي گيلان
تاريخ دريافت: 17/11/1391 تاريخ بازبيني: 24/12/1391 تاريخ پذيرش: 27/12/1391

چكيده
زمينه و هدف: يكي از شايعترين اعمال جراحي، هموروئيدكتومي است و چون ناحيه آناتوميك كانال آنال (محل عمل)، توسط اعصاب متعددي عصبدهي مي شود، درد از مشكلات شايعي است كه بيماران بعد از اين عمل جراحي، با آن مواجه ميباشند. بنابراين كنترل درد پس از عمل اين بيماران، تاثير بسزايي در كاهش عوارض و مشكلات بيمار و افزايش رضايتمندي آنان دارد(2و1). در اين مطالعه اثر بلوك پريآنال با بوپيواكائين در كاهش درد پس از هموروئيد كتومي، مورد بررسي قرار گرفته است.
7917189378850

٢٠٢
مسئول

نويسنده
:
راه

چهار

رشت
،

،
نبي

نادري

بهرام

پورسينا
،

بيمارستان

عمل

اتاق

،
پورسينا

ايميل
:

naderi

[email protected]

٢٠٢

مسئول

نويسنده

:

راه

چهار

رشت

،

،

نبيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید