فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 3، بهار 1392

اثر پالس راديوفركوئنسي داخل مفصلي بر ميزان درد و دامنه حركت مفصل زانو در
استئوآرتريت زانو
فرناد ايماني1، پوپك رحيمزاده2،محمودرضا آلبويه3، محمدحسين قدرتي4
دانشيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فلوشيپ اينترونشنال درد، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد
استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فلوشيپ اينترونشنال درد، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد
استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، فلوشيپ درد، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد
فلوشيپ درد، دانش آموخته بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، بخش درد
تاريخ دريافت: 01/09/1391 تاريخ بازبيني: 13/10/1391 تاريخ پذيرش: 19/10/1391

چكيده
زمينه و هدف: استئوآرتريت زانو شايعترين بيماري مزمن مفصلي است. درمانهاي مختلف دارويي مانند داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي انجام ميگيرد ولي عدم كنترل كافي و عوارض دارويي، از چالشهاي اين روش درماني در استئوآرتريت زانو مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر پالس راديوفركوئنسي داخل مفصل زانو در كنترل درد و دامنه حركت مفصل زانو در اين بيماران مي باشد.
393954649129

ايماني

فرناد
همكاران

و

١٨٠
مقاله

نوع
:
پژوهشي

ايماني

فرناد

همكاران

و

١٨٠

مقاله

نوع

:

پژوهشيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید