فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 3، بهار 1392

مقايسه اثر بيهوشي با پروپوفول و ايزوفلوران در برگشت رفلكس هاي راه هوايي در
بيماران داراي اضافه وزن
ولي اله حسني1، غلامرضا موثقي*2، محمد ملاسلطاني3
1- استاد بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
2-دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
3- متخصص بيهوشي
تاريخ دريافت: 26/10/1391 تاريخ بازبيني: 12/11/1391 تاريخ پذيرش: 20/11/1391

چكيده
زمينه و هدف: در حال حاضرجهان با يك اپيدمي چاقي روبرو مي باشد. براي متخصص بيهوشي اين بدين معناست كه بيماران چاق زيادتري به اتاق عمل آمده و لازم است نسبت به مسائل بيهوشي اينگونه آگاهي بيشتري داشته باشد. اين مطالعه براي مقايسه اثر بيهوشي با پروپوفول و ايزوفلوران در برگشت رفلكس هاي راه هوايي در بيماران داراي اضافه وزن طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي انجام پذيرفت،50 بيمار چاق در دو گروه 25 نفره قرار داده شده و به يك گروه داروي ايزوفلوران و به گروه ديگر داروي پروپوفول در حين نگهداري بيهوشي داده شد. سپس دو زمان (زمان بستن دارو تا اولين حركت صورت و زمان اولين حركت صورت تا خروج لوله ) مورد نظر اندازه گيري و مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين زمان اولين حركت صورت درگروه پروپوفول 21/3± 23/10 دقيقه و درگروه ايزوفلوران 11/4± 96/9 دقيقه بود (67/0P=).
ميانگين زمان خارج كردن لوله تراشه درگروه پروپوفول 22/2± 72/6 دقيقه ودرگروه ايزوفلوران 22/3± 12/10دقيقه بود (57/0P=).
383286679704

حسني

اله

ولي

همكاران

و

١٧۵
مقاله

نوع

:
پژوهشي

حسني

اله

ولي

همكاران

و

١٧۵

مقالهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید