فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 3، بهار 1392

اثر گاباپنتين خوراكي بر تغييرات هموديناميك ناشي از اثر تورنيكه در بيماران ارتوپدي تحت بيهوشي عمومي
فرانك رختابناك1، عليرضا خلدبرين1، محمدرضا قدرتي1، عليرضا پورنجفيان1، عليرضا نيكزادجمناني*2، مهدي كدخدازاده3
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان فيروزگر
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم
متخصص بيهوشي
تاريخ دريافت: 6/10/1391 تاريخ بازبيني: 17/11/1391 تاريخ پذيرش: 29/11/1391

چكيده
زمينه و هدف: استفاده از تورنيكه به مدت طولاني در بيماران ارتوپدي مي تواند باعث ايجاد درد شديد و پاسخ هاي هيپرديناميك گردد و تحريك سيستم اعصاب مركزي ميتواند يكي از علل مهم باشد. داروي گابانپتين با توجه به اثري كه بر روي سيستم اعصاب مركزي دارد ميتواند بسيار كمك كننده باشد.
383286640080

رختابناك

فرانك

همكاران

و

١۶٩
مقاله

نوع

:
پژوهشي

رختابناك

فرانك

همكاران

و

١۶٩

مقاله

نوع

:قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید