ايماني

فرناد

١٣٣
مقاله

نوع

:
سرمقاله

ايماني

فرناد

١٣٣

مقاله

نوع

:

سرمقاله

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 3، بهار 1392

كتاب جامع درد
فرناد ايماني1
-16763194487

1- دانشيار بيهوشي، فلوشيپ اينترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)

همكاران عزيزم
درد يكي از مشكلات بسيار شايع علم پزشكي بوده و بسياري از اقدامات پزشكان در راستاي كاهش و كنترل درد بيماران مي باشد. از سوي ديگر، درد يكي از مهمترين علل از كارافتادگي بيماران بوده و هزينه هاي سنگيني را به جامعه و بيماران وارد ميسازد. گستره درد بسيار وسيع بوده و شامل انواع دردهاي حاد بعد از عمل، دردهاي مزمن و مقاوم به درمان عصبي، عضلاني، استخواني و سرطاني مي شود، و همكاران متعددي در زمينه تشخيص و درمان اين بيماران فعاليت دارند. تخصص بيهوشي يكي از رشتههاي پزشكي است كه داراي جايگاه ويژهاي در اين زمينه بوده، كه بدليل آشنايي با داروشناسي و استفاده روزمره با داروهاي مسكن وريدي و غير وريدي در دردهاي شديد، توانايي در كاهش و كنترل سريع دردهاي حاد بعد از جراحي، مهارت در انجام روش هاي بي حسي محيطي و مركزي براي انواع اعمال جراحي، توانمندي در انجام انواع اقدامات مداخله گرانه و اينترونشنال درد براي بسياري از بيمار هاي دردناك حاد و مزمن مقاوم به درمان
و سرطاني مي باشد. رشته فلوشيپ درد يكي از گرايشهاي بيهوشي بوده كه بدليل همين توانمندي در همكاران بيهوشي و احساس نياز مبرم به ارائه خدمات فوق به بيماران دردمند مورد توجه ويژهاي در سه دهه اخير در دنيا قرار گرفته است. اشتياق همكاران بيهوشي در دستيابي به علوم جديد در اين زمينه و آموزش آكادميك رشته فلوشيپ درد از سالهاي دور مورد آرزوي بسياري از همكاران بيهوشي كشور بوده است. تمام اين مسايل باعث شد تا احساس مسئوليت سنگيني بر دوش اساتيد دانشگاههاي كشور قرار بگيرد تا با تلاش فراوان در راهاندازي اين رشته گام بردارند. خوشبختانه رشته فلوشيپ درد با موافقت دبيرخانه شوراي تخصصي وزارت بهداشت و درمان از سال 1385 در دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران راهاندازي گرديد و برنامه آموزشي آن نيز به تصويب رسيده است. در همين راستا، انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران با همكاري گروههاي بيهوشي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور بمنظور بالا بردن كيفيت دانش نظري و عملي، آگاهي در زمينه- هاي گوناگون علوم مرتبط با درد، و يكپارچگي در برنامه آموزشي، اقدام به نگارش و تاليف و تدوين منبع مورد نياز براي دستياران بيهوشي و فلوشيپهاي درد كرده است تا بتواند گام موثري را براي ارتقا كيفيت آموزشي بردارد.

ايماني

فرناد

١٣۴قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید