فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

ارزيابي رضايتمندي بيماران از خدمات بيهوشي
فرساد ايماني1، فرهاد جوانمرد2، اتابك نجفي1، فرهاد اعتضادي1، صفر براتلو3، رضا شريعت محرري1، محمدرضا خاجوي*1
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران بيمارستان سينا
دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
كارشناس بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران بيمارستان سينا
تاريخ دريافت: 8/8/1391 تاريخ بازبيني: 24//8/1391 تاريخ پذيرش: 1/9/1391

چكيده
زمينه و هدف: ارزيابي رضايتمندي بيماران از بيهوشي كه بيانگر تعادل بين انتظارات بيماران و آنچه كه به عنوان خدمات دريافت ميكنند ميباشد، يكي از اجزاي اصلي بهبود كيفيت در خدمات بيهوشي است. در مركز ما مطالعات كمي در زمينه ارزيابي رضايتمندي بيماران از بيهوشي صورت گرفته است. در اين مطالعه آيندهنگر رضايتمندي بيماران از بيهوشي، 24 ساعت بعد از جراحي مورد ارزيابي قرار داديم.
مواد و روش ها: اين مطالعه در بيمارستان سينا تهران، ايران بر روي بيماران بستري با سن 18 سال به بالا كه عمل جراحي الكتيو با بيهوشي داشتند، انجام گرفت. يك روز بعد از جراحي يكي از پرسنل بيهوشي با مصاحبه رو در رو با بيماران از آنها خواست كه به سوالات يك پرسشنامه ساختارمند جواب دهند و رضايتمندي بيماران و عوامل موثر بر رضايتمندي را از آنها سوال نمود.
57150843534

ايماني

فرساد

همكاران

و

٩٧
مقاله

نوع
:
پژوهشي

ايماني

فرساد

همكاران

و

٩٧

مقاله

نوع

:

پژوهشي

يافته ها: اطلاعات 500 بيمار با ميانگين سني 16+41 سال (%2/65مرد) جمعآوري شد. مجموع رضايتمندي كامل و نسبي بسيار بالا (%8/98) بود و نارضايتي در حد (%2/1) 6 نفر بود. بعد از تحليل فاكتورهاي وابستهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید