فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

اثربخشي برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي (MBSR) بر كاهش افسردگي
بيماران مبتلا به كمر درد مزمن
سميرا معصوميان1، محمود گلزاري2، محمدرضا شعيري3، سيروس مومن زاده*4
كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علامه طباطبايي
دانشيار روانشناسي باليني، دانشگاه علامه طباطبايي
دانشيار روانشناسي باليني، دانشگاه شاهد
3- دانشيار بيهوشي، فلوشيب دردشناسي، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
تاريخ دريافت: 9/7/1391 تاريخ بازبيني: 20/9/1391 تاريخ پذيرش: 28/9/1391

چكيده
زمينه و هدف: درد مزمن وضعيتي تحليل برنده است كه با ويژگيهاي روانشناختي متعددي همراه است. بدين خاطر، پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي درمان ذهن آگاهي مبتني بر كاهش استرس بر كاهش افسردگي بيماران مبتلا به كمر درد مزمن انجام شد.
73914720982

معصوميان

سميرا
همكاران

و
٨٢
مقاله

نوع

:
پژوهشي

معصوميان

سميرا

همكاران

و

٨٢

مقاله

نوع

:

پژوهشي

مواد و روشها: جامعه آماري، بيماران مبتلا به درد مزمن مراجعه كننده به مراكز درماني درد شهر تهران بودند كه تعداد 23نفر از آنها انتخاب و به شكل تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايشي قرار گرفتند. نمونههاي اين پژوهش عبارت بودند از گروه آزمايش متشكل از 14 نفر كه برنامه 8 جلسهاي درمان MBSR دريافت نمودند و گروه كنترل، متشكل از 9 نفر كه اين درمان را دريافت نكردند. براي جمعآوري دادهها از زيرمقياس افسردگي فرم كوتاه مقياسهاي افسردگي اضطراب استرس (DASS – 21) استفاده شد كه در پيشآزمون و پسآزمون توسط شركتكنندگان هر دو گروه تكميل گرديد.
يافته ها: نتايج حاكي از آن بود كه درمان ذهنآگاهي مبتني بر كاهش استرس (MBSR) منجر به كاهش معنيدار ميانگين نمرات افسردگي در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل شد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه درمان ذهنآگاهي مبتني بر كاهش استرس ميتواند به عنوان يك برنامه درماني مفيد در كاهش مشكلات افسردگي بيماران مبتلا به كمر درد مزمن مورد استفاده قرار گيرد.
واژه هاي كليدي: درد كمر، درد مزمن، استرس، افسردگي

مقدمه
114482-5305قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید