فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

بيهوشي رژيونال در جراحي قلب
محسن ضيايي فرد*1، فرناد ايماني2
استاديار بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان رجايي
دانشيار بيهوشي، فلوشيپ اينترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)

مقدمه
با پيشرفت روشهاي گوناگون جراحي، تكنيكهاي بيهوشي نويني براي اعمال جراحي مختلف بوجود آمده است. در جراحي قلب نيز مانند جراحيهاي ديگربه موازات پيشرفت در تكنيكهاي جراحي روشها وتكنيكهاي بيهوشي جديدي متناسب با نوع عمل جراحي وارد عرصه بيهوشي گرديده است (1،2). بطوري كه قبلا بيهوشي با مخدر با دوز بالا براي حفظ پارامترهاي كارديوواسكولاراستفاده ميشد. بعد روش بالانس انستزيا براي اكستوباسيون سريع (Fast tracking) و حفظ پارامترهاي كارديوواسكولر بكار گرفته شد.
اكنون اين واقعيت مورد پذيرش همگان است كه نه تنها حفظ پارامترهاي كارديوواسكولر و اكستوباسيون سريع مهم است، بلكه كنترل درد بعد از عمل و كنترل پاسخهاي بدن به جراحي و محافظت از ميوكارد و ارگان هاي حياتي نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است.
40407-5438

نويسنده مسئول: محسن ضيايي فرد، تهران، ستارخان، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)، دفتر بخش بيهوشي و درد
[email protected] :ايميل
۶٣
بنابراين كاربرد بيهوشي رژيونال در كنار بيهوشي عمومي سبك با هدف مورد اشاره، در جراحي قلب قوت گرفت و بتدريج بيهوشي رژيونال در كنار يك بيهوشي عمومي سبك به منظور كاهش موربيديتي، اكستوباسيون سريع تر، حوادث قلبي عروقي كمتر (استروك و ايسكمي ميوكارد)، كمپليكاسيون تنفسي كمتر، نارسائي كليه كمتر، ميزان عفونت پائينتر، كنترل پاسخهاي التهابي، ماندگاري در ICU كمتر، ترخيص سريعتر از بيمارستان، بيهوشي ارزانتر و كاهش هزينه براي بيمار و سيستم سلامت، مورد استفاده قرار گرفت(3،4).
هر چند ممكن است اين روش بطور روتين در بخش هاي جراحي قلب استفاده نگردد، اما در مطالعات زيادي نشان داده شده كه اين روش ميتواند نقش مهمي در نتيجه مطلوب بيماران تحت عمل جراحي قلب داشته باشد. گرچه بيهوشي رژيونال براي انجام عمل جراحي قلب از شيوع كمتري بر خوردار است ولي استفاده اين روش براي كنترل درد بعد از عمل جراحي بسيار مورد توجه قرار گر فته است، خصوصا كه با روش سنتي يعني تزريق يكجاي اوپوئيدها، كنترل مطلوب درد بعد از عمل جراحي قلب اغلب مشكل بوده وعوارضي همچون
اكستوباسيون ديرتر و آپنه و درجاتي از هيپوكسي و…
بدنبال دارد (5).
57150561391

فرد

ضيايي

محسن

همكار

و
۶٣
مقاله

نوع
:
سرمقاله

فرد

ضيايي

محسن

همكار

و

۶٣

مقاله

نوعقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید