فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 2، زمستان 1391

مقايسه اثر بوپيواكائين و ليدوكائين اينتراتكال بر ميزان بروز افت فشار خون و تهوع و
استفراغ در سزارين
عليرضا بامشكي1، ناهيد زيرك2، حميد غورياني3، مهدي فتحي*2
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد- مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع)
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد – مركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع)
متخصص بيهوشي
تاريخ دريافت: 30/8/1391 تاريخ بازبيني: 21/9/1391 تاريخ پذيرش: 30/9/1391

چكيده
زمينه و هدف: افت فشار خون و تهوع و استفراغ دو عارضه شايع بعد از بي حسي نخاعي است. اين مطالعه به مقايسه تاثير و ميزان بروز اين عوارض در نتيجه استفاده از دو داروي بوپيواكائين و ليدوكائين در سزارين انتخابي ميپردازد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني120 خانم باردار كانديد سزارين به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. 60 بيمار ليدوكائين 5% (100-75ميلي گرم) و60 بيمار بوپيواكائين 5/0% (15-12 ميلي گرم) دريافت كردند. درصورتي كه فشار خون بيمار به 80 ميليمتر جيوه يا كمتر از70% مقدار اوليه ميرسيد 5 ميلي گرم افدرين تجويز مي گرديد. هر 3 دقيقه تا 15 دقيقه سپس هر 5 دقيقه تا پايان ريكاوري فشار خون بيمار اندازه گيري گرديد.
57150692175

بامشكي

عليرضا

همكاران

و

١١٩
مقاله

نوع
:
پژوهشي

بامشكي

عليرضا

همكاران

و

١١٩

مقاله

نوع

:

پژوهشيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید