فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 3، شماره 1، پاييز 1391

بررسي اثرات افزودن كتامين به مورفين در پمپ تزريق وريدي كنترله توسط بيمار بعد
از اعمال جراحي ارتوپدي
قدرت اخوان اكبري1، علي محمديان اردي*1، فرناد ايماني2
استاديار بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
دانشيار بيهوشي و فلوشيپ اينترونشنال درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي و درد
تاريخ دريافت: 17/5/1391 تاريخ بازبيني: 9/6/1391 تاريخ پذيرش: 25/6/1391

چكيده
زمينه و هدف: بيدردي وريدي كنترله توسط بيمار(PCIA)با مخدرها يك روش معمول براي تسكين درد پس ازعمل ميباشد. باتوجه به عوارض مخدرها (تهوع، نارسايي تنفسي،تحمل و آرام بخشي )و لزوم كاهش ميزان مصرفي آنها و نيز بهبود كيفيت بيدردي، از داروهاي كمكي ميتوان استفاده كرد. هدف ازاين مطالعه بررسي اثرات افزودن كتامين به مورفين در پمپ تزريق وريدي كنترله توسط بيمار بعد از اعمال جراحي ارتوپدي ميباشد.
مواد و روش ها: 60 بيمار60-20 ساله (ASA I – II) كانديداي عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني و بدون سابقه بيماريهايي مثل اعتياد و تشنج، بعدازتوضيحات كافي و اخذ رضايت كتبي وارد مطالعه شدند. بيماران به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند: در گروه اول(M):
20ميليگرم مورفين سولفات، گروه دوم(MK1): كتامين100ميليگرم +20ميليگرم مورفين سولفات، گروه سوم(MK2): كتامين 200ميليگرم
76200704979

اكبري

اخوان

قدرت
همكاران

و
١٠
مقاله

نوع

:
پژوهشي

اكبري

اخوان

قدرت

همكاران

و

١٠

مقاله

نوع

:

پژوهشيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید