ايماني

فرناد

همكاران

و

١٨٠
نوعمقاله
:
پژوهشي

ايماني

فرناد

همكاران

و

١٨٠

نوعمقاله

:

پژوهشي

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 8، تابستان 1391

تاثير تك دوز پرهگابالين قبل از عمل بر ميزان درد پس از اعمال كوچك جراحي
فرناد ايماني1، محمود نظافتي2، مجيد حيدريان2، محمد ملاسلطاني3، كيوان نيكنام3
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)،قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید