فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 8، تابستان 1391

مقايسه تاثير بلوك كودال و تجويز استامينوفن وريدي بر درد پس از بيهوشي عمومي با سووفلوران در كودكان تحت عمل جراحي هرني اينگوينال
مهرداد گودرزي1 ، عليرضا ابراهيمسلطاني2 ، آناهيد ملكي1 ، شهابالدين دره شيري3 ، محسن ضيائي فرد1
استاديار بيهوشي و فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان مركز طبي كودكان
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان مركز طبي كودكان
3 -پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ دريافت: 5/4/1391 تاريخ بازبيني: 20/4/1391 تاريخ پذيرش: 23/4/1391

چكيده
زمينه و هدف: درد پس از عمل از عوارض شايع در كودكان تحت بيهوشي عمومي است. بيهوشي با سووفلوران در اطفال با افزايش بروز بي قراري حاد پس از عمل جراحي در مقايسه با داروهايي چون هالوتان همراه بوده است كه برخي درد پس از عمل را مسبب آن ميدانند.
مداخلات دارويي گوناگوني مثل استفاده از كتامين، دكسمدتوميدين، كلونيدين و مخدرها براي كاهش درد پس از عمل استفاده شده است. در اين پژوهش تاثير دو روش ضد درد بلوك كودال و استامينوفن وريدي بر درد پس از عمل مقايسه شد.
7917189294650

١
٧٣

مسئول

نويسنده
:
ابراهيم

عليرضا
سلطاني

كودكان

طبي

مركز

بيمارستان

،
تهران

،

ايميل
:

[email protected]

١

٧٣

مسئول

نويسنده

:

ابراهيم

عليرضا

سلطاني

كودكان

طبيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید