فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 8، تابستان 1391

مقايسه سطح آنزيم هاي كبدي پرسنل اتاق عمل با كادر درماني خارج از اتاق عمل
قدرت اخوان اكبري1، مهدي صمدزاده2، بيتا شهباززادگان3، بهروز شكوهي4، فيروز اماني5، امين علاف اصغري6
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، بيمارستان علوي، بخش بيهوشي
متخصص بيماري هاي اعصاب و روان، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
كارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
استاديار گروه پاتولوژي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
استاديار گروه آمار، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
پزشك عمومي ، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
تاريخ دريافت: 18/1/1391 تاريخ بازبيني: 27/3/1391 تاريخ پذيرش: 20/4/1391

چكيده
زمينه و هدف: تماس طولاني مدت با گازهاي استنشاقي بيهوشي به ويژه هالوتان به عنوان يك خطر جدي براي سلامتي كادر اتاق عمل محسوب ميگردد. اين مطالعه با هدف مقايسه سطح آنزيمهاي كبدي پرسنل اتاق عمل با كادر درماني خارج از اتاق عمل انجام گرفت.
7917189294650

١
۶۵

مسئول

نويسنده
:
اخوان

قدرت
بيهوشي

بخش

،
علوي

بيمارستان

،
اردبيل

،
اكبري

ايميل
:

[email protected]

١

۶۵

مسئول

نويسنده

:

اخوان

قدرت

بيهوشي

بخشقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید