همكاران

و

ايماني

فرساد
٩٦

همكاران

و

ايماني

فرساد

٩٦

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

بررسي اثر كلونيدين خوراكي در پيشگيري از لرز بعد از بيهوشي
فرساد ايماني1، فرهاد اعتضادي2، محمدرضا خواجوي2 ، رضا شريعت محرري2، اتابك نجفي2
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بيمارستان سينا، بخش بيهوشي
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان سينا، بخش بيهوشي
تاريخ دريافت: 13/2/1391 تاريخ بازبيني: 20/2/1391 تاريخ پذيرش: 31/2/1391

چكيده
زمينه و هدف: لرز يكي از مشكلات شايع بعد از بيهوشي ميباشد. تزريق كلونيدين وريدي شيوه مناسبي جهت كاهش شيوع و شدت لرز بعد از بيهوشي ميباشد. چون كلونيدين تزريقي عوارضي دارد، در اين مطالعه ما تأثير تجويز كلونيدين خوراكي قبل از بيهوشي بر لرز بعد از بيهوشي را مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روش ها: در يك كارآزمائي باليني تصادفي دوسوكور بروي60 بيماركانديداي كلسيستكتومي، دو ساعت قبل از بيهوشي، 2/0 ميليگرم كلونيدين خوراكي به گروه مطالعه و دارونما به گروه شاهد، داده شد. دماي اتاق عمل23-21درجه تنظيم شد. لرز بيماران در اتاق ريكاوري با درجهبندي خاصي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: توزيع سني و جنسي گروهها تقريبا يكسان بود. ميزان اشباع اكسيژن، نبض، تعداد نبض، فشار متوسط خون و نيز زمان بيدار شدن از بيهوشي در دو گروه اختلاف معنيداري وجود نداشت. در كل 75 % بيماران دچار لرز بعد از بيهوشي شدند. بين نمره لرز در گروه كلونيدين با دارونما اختلاف معنيداري وجود داشت. (كمبود تعداد بيماران دچار لرز شديد در گروه كلونيدين).
نتيجه گيري: كلونيدين خوراكي 2/0 ميليگرم دو ساعت قبل از بيهوشي در پيشگيري از لرز بعد از بيهوشي موثر است.
واژه هاي كليدي: بيهوشي عمومي، كلونيدين، لرز.

مقدمه
اثرات مفيد كلونيدين خوراكي بصورت پيشدارو در
-6572091699

٩۶

مسئول

نويسنده

ادرس
:
بيهوشي

گروه

،
سينا

بيمارستان

،
خميني

امام

ميدان

،
تهران

ايماني

فرساد

ايميل
:
[email protected]

٩۶

مسئول

نويسندهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید