ولي

حسني

اله

همكاران

و

٧٥

ولي

حسني

اله

همكاران

و

٧٥

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

مقايسه ميزان خونريزي در اعمال شكستگي الكتيو شفت ران به دو روش استفاده از ترانگساميك اسيد و القاء هيپوتانسيون كنتروله
ولي اله حسني 1، مهدي فتحي2، مرجان جودي3، مجيد عبدوي آذر4، كوروش فرازمهر4، رضا ترجمان پرشكوه4
استاد بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي
استاديار بيهوشي, فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
استاديار جراحي، فوق تخصص جراحي اطفال، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دستيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش بيهوشي
تاريخ دريافت: 16/10/1390 تاريخ بازبيني: 20/12/1390 تاريخ پذيرش: 20/1/1391

چكيده
زمينه و هدف: روشهاي كاهش خونريزي با تشكيل فيلد مناسب جراحي و ميزان نياز به ترانسفيوژن ميتواند نتيجه عمل را ارتقاء بخشد .در اين مطالعه دو روش كاهنده خونريزي با هم مقايسه شدهاند.
مواد و روش ها: تعداد 60 نفر از بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو شفت فمور به صورت تصادفي ساده وارد مطالعه شد ه و به دوگروه تقسيم شدند. گروه اول تحت هيپوتانسيون كنتروله واقع شدند وگروه دوم ترانگساميك اسيد دريافت نمودند. روش بيهوشي براي همگان يكسان و جراح مشترك بود. ميزان خونريزي بر مبناي مشاهده موضع عمل و شمارش تعداد گازها و مشاهده مخزن ساكشن محاسبه و مداخلات درماني از جمله ترانسفوزيون كلوئيدها وكريستالوئيدها يا خون بر حسب ضرورت صورت ميگرفت. نتايج توسط آزمون من –ويتني مقايسه شد.
يافته ها: ميزان خشك بودن فيلد عمل و رضايتمندي جراح در گروه هيپوتانسيون كنتروله در23 بيمار (76درصد) خوب و در باقي موارد متوسط و در گروه ترانگساميك اسيد در 21بيمار(70درصد) خوب و در باقي موارد متوسط ارزيابي شده است. در عين حال از اين نظر تفاوت معنيداري ميان دو گروه ديده نشد.
نتيجه گيري: هر دو روش القاي هيپوتانسيون كنتروله و استفاده از ترانگساميك اسيد ميتوانند در كاهش خونريزي و تعبيه فيلد مناسب عمل وجلب رضايتمندي جراح موثر باشند، ليكن از اين لحاظ تفاوت معنيداري ميان اين دو روش ديده نشد.
واژه هاي كليدي: هيپوتانسيون كنتروله، ترانگساميك اسيد، خونريزي.
مقدمه
15361384093

٧
۵

مسئول

نويسنده
:

بيهوشي

گروه

،
رضا

امام

بيمارستان

سينا
،

ابن

خيابان

،
مشهد

،
فتحي

مهدي

ايميل
:

[email protected]

٧قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید