ابراهيم
همكاران

و
حسني

ابراهيم

همكاران

و

حسني

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

تاثير انفيلتراسيون زير جلدي بوپيواكائين در كاهش درد بعد از اعمال جراحي ترميم هرني اينگوينال
ابراهيم حسني1، عليرضا ماهوري1، حيدر نوروزي نيا1، ميرموسي آقداشي2، وحيده مراديان3
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه
فلوشيپ درد و استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي اروميه
پزشك عمومي
تاريخ دريافت: 19/12/1390 تاريخ بازبيني: 17/2/1391 تاريخ پذيرش: 25/2/1391

چكيده
زمينه و هدف: عدم كنترل درد بعد از عمل موجب اثرات زيانبار مزمن و يا حاد شده و مورتاليته و موربيديته را بالا ميبرد. يكي از روشهاي كنترل درد بعد از عمل، انفيلتراسيون داروهاي بيحس كننده موضعي در محل انسيزيون جراحي مي باشد. اين مطالعه جهت بررسي تاثير انفيلتراسيون بوپيواكائين در كاهش درد بعد از اعمال جراحي هرني اينگوينال ترتيب داده شد.
مواد و روش ها: در يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور، تعداد 50 بيمار مرد كانديد عمل جراحي هرني اينگوينال در دوگروه مطالعه و كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مطالعه، 20 ميليليتر بوپيواكائين 5/0 درصد و در گروه كنترل، با حجم مساوي سالين نرمال بعد از دوختن لايه هاي زخم در ناحيه زير جلدي انفيلتره شد. بررسي درد در ريكاوري و نيز2 و 4 ساعت بعد از عمل توسط همكار طرح انجام وVAS بيمار ثبت گرديد. جهت كنترل درد بيماراني كه VASآنها بالاتر از 4 بود، از پيتدين وريدي 4/ 0 ميليگرم بر كيلوگرم استفاده شد.
يافته ها: از نظر شدت درد بعد از عمل و مصرف پتيدين در ريكاوري و 2 ساعت بعد از عمل تفاوت معني داري بين دو گروه وجود داشت. گروه مطالعه درد كمتري داشته و مصرف پتيدين نيز در آنها كمتر بود.
نتيجه گيري: انفيلتراسيون بوپيواكائين زير جلدي در اعمال جراحي هرني اينگوينال، موجب بيدردي بعد از عمل و كاهش مصرف مخدر شده و مي تواند به عنوان روشي براي كنترل درد بعد از عمل در اين نوع از اعمال جراحي مد نظر قرارگيرد.
واژه هاي كليدي: بوپيواكائين، درد بعد از عمل، ترميم هرني اينگوينال.

مقدمه
129301721659

١
١٩

مسئول

نويسنده

ادرس
:
اروميه

ماهوري
،

عليرضا

ا

بيمارستان
خميني

مام
)
ره
(

ويژه

هاي

مراقبت

و

بيهوشي

گروه
.

ايميل
:
[email protected]

١

١٩

مسئول

نويسندهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید