فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

مقايسه اثر بي دردي با نيتروگليسرين بعلاوه ليدوكايين و ليدوكايين به تنهايي در روش
بي حسي ناحيه اي داخل وريدي
زهرا پورمهدي1، ندا مغزيان2، امير سالاري1، نوذر نساجيان 3، كمال الدين طباطبايي3
1–استاديار بيهوشي، دانشگاه جندي شاپور اهواز
2- متخصص بيهوشي، دانشگاه جندي شاپور اهواز
3-استاديار بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب، دانشگاه جندي شاپور اهواز
تاريخ دريافت: 15/11/1390 تاريخ بازبيني: 8/12/1390 تاريخ پذيرش: 20/1/1391

چكيده
زمينه و هدف: بيحسي ناحيه اي داخل وريدي به علت سهولت انجام، درصد بالاي موفقيت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه بودن براي اعمال جراحي كوتاه مدت اندامها از محبوبيت خاصي برخوردار است، ولي به دليل شروع اثر آهسته، درد ناشي از تورنيكه و اثر ضد دردي كم در دوره بعد از عمل محدوديتهايي دارد. دراين مطالعه تاثير افزودن نيتروگليسرين به ليدوكايين بر زمان شروع بلوك حسي و حركتي، درد ناشي از تورنيكه و ميزان نياز به مخدر جهت تسكين درد سنجيده شده است.
373380720430

ور
پ

ور

پ

10751828762583

١
٠٩

مسئول

نويسنده
:

پلاك

،
دوم

خيابان

،
اميريه

اصفهان
،

،
مغزيان

ندا
64

ايميل
:

[email protected]

١

٠٩

مسئول

نويسنده

:

پلاكقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید