-643924-660543

همكاران

و

لطيفي

شهربانو
١٠٢

همكاران

و

لطيفي

شهربانو

١٠٢

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 7، بهار 1391

تاثير ماساژ دست وپا بر روي درد بعد ازعمل جراحي سزارين
شهربانو لطيفي1، ام ليلا ربيعي2، شهرام سيفي3
1-كارشناس ارشد آموزش پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي بابل، گروه اتاق عمل و هوشبري
2- كارشناس ارشد هوشبري، دانشگاه علوم پزشكي بابل، گروه اتاق عمل و هوشبري
3-استاديار بيهوشي، فلوشيپ مراقبت هاي ويژه، دانشگاه علوم پزشكي بابل
43399210962

تاريخ دريافت: 20/11/1390 تاريخ بازبيني: 8/12/1391 تاريخ پذيرش: 22/1/1391

چكيده
زمينه و هدف: عمل سزارين يكي از اعمال جراحي رايج است و در كشور ما به طور روز افزون بر ميزان آن اضافه مي شود . عليرغم پيشرفت هاي زياد در زمينه مراقبت هاي پرستاري، رويههاي معمول قادر به تسكين درد پس از عمل نبوده و بايد مداخلات درماني ديگري را جستجو نمود .كنترل ناكافي درد پس از سزارين بر عوارض زخم، عفونت و هزينه هاي مراقبتي ميافزايد، هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير ماساژ دست و پا روي درد پس از سزارين مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه كارآزمايي باليني با طرح قبل و بعد مي باشد كه بر روي 90 نمونه از زنان تحت جراحي الكتيو سزارين در بيمارستان شهيد يحيينژاد بابل انجام شد. نمونه ها به صورت تخصيص تصادفي درسه گروه ماساژ دست و پا، ماساژ پا و كنترل قرار گرفتند. در عصر روز جراحي ، وقتي كه حداقل يك و حداكثر 4 ساعت از زمان دريافت داروي مسكن بيمارگذشته بود، شدت درد و علائم حياتي بيمار اندازه -گيري شده و تكنيك هاي ماساژ اجرا شد. سپس شدت درد و علائم حياتي بيمار بلافاصله ، 60 و 90 دقيقه بعد از ماساژ مجدداً كنترل شدند.
درگروه كنترل فقط جمعآوري اطلاعات صورت گرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليلهاي آماري انجام شده بر روي شدت درد مورد ارزيابي با استفاده ازمقياس هاي عددي (Numerical Rating Scale) و كلامي (verbal Rating Scale) نشان دادند كه شدت درد در هر دو گروه مداخله نسبت به كنترل ، به طور معنيداري كاهش پيدا كرد. همچنين ميزان علائم حياتي در گروههاي مداخله در زمان قبل از انجام مداخله بالاتر بوده و نسبتاً مشابه هم بودند، ولي بلافاصله بعد از انجام ماساژ به طور معنيداري كاهش پيدا كردند.
نتيجه گيري: ماساژ دست و پا مي تواند به عنوان يك مداخله مؤثر پرستاري در مراقبت و كنترل درد پس از عمل جراحي بيماران كمك كننده باشد.
واژه هاي كليدي: ماساژ ، درد ، سزارين ، پرستاري.

مقدمه

104440-45616

نويسنده مسئول: شهربانو لطيفي، بابل، خيابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشكي بابل، دانشكده پيراپزشكي
١٠٢ [email protected] :ايميل
س زارين يك ي از اعم ال جراح ي راي ج مام ايي ب وده و درمواردي كه جان مادر و يا جنين در خطر ميباشد، نجـاتدهنده است. اما متاسفانه دربسياري از جوامع از جمله ايران به يك فرهنگ مبدل شده است. به طوري كه طبـق آمـاراعلام شده هم اكنون 65 -50 درصد از تولدهاي كشور مـارا شامل مـي شـود (1). يكـي از شـايعترين علـل وحشـتبيماران از عمل جراحـي، درد بعـد از عمـل مـي باشـد (2). كنترل ناكافي درد پس از سزارين بر عوارض زخم ، عفونت و هزينـ ههـاي مراقبتـي مـي افزايـد، طـوري كـه ميـزان هزينه هاي بيمارستاني 76 درصد و طول مدت بسـتري 77 درصد در مقايسه با زايمان طبيعي بيشتر است(3 -2).
عليرغم پيشرفت دانش و تكنولوژي در مراقبت بيماران، رويه هاي رايج بيدردي در تسكين درد پس از سزارين چندان مؤثر نيستند، لذا مداخلات تكميلي و درمانهاي سنتي الزامي به نظر مي رسد(4). اخيراً از درمانهايي نظير ماساژ، موسيقي، تن آرامي، هيپنوتيز، داروهاي گياهي، لمسدرماني و غيره در كنترل درد كمك گرفته شده است (6-5) . جاي ترديد نيست كه مطالعات وسيعي نياز است تا سودمندي اين نوع مداخلات را به طور مكرر مورد بررسي قرار دهند.
در مروري بر مطالعات، شواهدي مبني بر فوايد ماساژ دست و پا در تسكين درد زايمان يافت شده است (7) . هدف ازماساژ تاثير بر سيستم هاي حركتي، عصبي، قلبي و عروقي بوده كه موجب استراحت، آرامش كلي بدن، تنفس عميق و خواب آلودگي مي شود (8). گيرنده هاي حسي درد كلاً در زير پوست و بافتهاي عمقي و بيشتر در دست و پا وجود دارند (9). به همين خاطر منطقي است كه ماساژ دست و پا مؤثر واقع شود. جهت ارزيابي تاثير ماساژ در تسكين درد ، ويژگيها و سطوح درد و تغييرات فيزيولوژيك متعاقب آن بايد بخوبي بررسي شود. به عنوان يك مفهوم ذهني، شدت درد توسط مقياسهاي عددي و كلامي اندازهگيري شده و اثرات فيزيولوژيك درد كه در نتيجه تحريك سيستم سمپاتيك ايجاد مي شود، با اندازه گيري فشارخون، نبض و تنفس بدست مي آيد (10) . بدين ترتيب مطالعه حاضر جهت بررسي تاثير ماساژ دست و پا به عنوان يكي از مداخلات غيردارويي پرستاري بر روي درد بعد از سزارين انجام شد.

مواد و روشها
-6401140

همكاران

و

لطيفي

شهربانو
١٠٣

همكارانقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید