فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

مقايسه تاثير بيدردي اپيدورال توراسيك با بيدردي اكستراپلورال در درد بعد
ازعمل توراكوتومي
پروين ساجدي1، بهنام حسيني2، الهه احسان پور3، سيروس مومن زاده4*
1-استاد بيهوشي و مراقبت هاي ويژه-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز پزشكي الزهرا
2– دستيارفلوشيپ درد -متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه– دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – مركز پزشكي امام حسين (ع)
3– پزشك عمومي-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – مركز پزشكي امام حسين (ع)
4-فلوشيپ درد – دانشيار بيهوشي و مراقبت هاي ويژه-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – مركز پزشكي امام حسين (ع)
-18866223936

تاريخ دريافت: 30/7/1390 تاريخ بازبيني: 25/9/1390 تاريخ پذيرش: 3/10/1390

چكيده
زمينه و هدف: با توجه به اينكه عمل جراحي توراكوتومي از دردناك ترين اعمال جراحي است و روشهاي متعددي جهت درد بعد از عمل اين بيماري بدون اثربخشي قابل توجه و يا با عوارض زياد امتحان گرديده است، دراين مطالعه سعي بر آن شده است كه روش اپيدورال توراسيك با روش اكستراپلورال كه جديدا استفاده شده براي كنترل درد بعد از توراكوتومي مقايسه گردد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي شده آينده نگر دوسو كور بر روي 64 بيمار انجام شد. بيماران به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول كاتتر اپيدروال توراسيك و در گروه دوم كاتتر اكستراپلورال كار گذاشته شد. به گروه اول15 ميليليتر بوپيواكائين 125/0و به گروه دوم 10 ميليليتر بوپيواكائين 5/0تزريق و سپس نمره درد براي هر 6 ساعت تا 48 ساعت بررسي و مقايسه شد.
57150622033

ساجد

روين
پ
همكاران

و

ي

٤٣

ساجد

روين

پ

همكاران

و

ي

٤٣

يافته ها: در بررسي نمره درد هيچ گونه تفاوت معنيداري بين دو گروه مشاهده نشد. البته كنترل درد در گروه اپيدورال بهتر از گروه اكستراپلورال بود. در زمان بستري بيماران و متغييرهاي حياتي و عوارض پس از عمل نيز تفاوت معنيداري ديده نشد.
نتيجه گيري: علت پايينتر بودن نمره درد در روش اكستراپلورال مي تواند عللي چون پوزيشن بيمار و درنهاي موجود در قفسه سينه و تفاوت در جذب سيستميك دارو باشد. در كل ميتوان جهت كنترل درد از هر دو روش براساس تجربه استفاده كرد.
واژه هاي كليدي: توراكوتومي، اپيدورال، اكستراپلورال، بوپيواكائين.

مقدمه

39815-59092قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید