محسني

مسعود

همكاران

و

٣٨

محسني

مسعود

همكاران

و

٣٨

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

ميزان كلونيزاسيون باك تريال كانكتور لوله تراشه پس از 24، 48 و 72 ساعت استفاده
مكرر در اتاق عمل
مسعود محسني1، سيد امين ابن شهيدي*2، سينا مباشري زاده3
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
2-متخصص بيهوشي، بيمارستان سعدي اصفهان
3-كارشناس ارشد ميكروبيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
تاريخ دريافت: 5/9/1390 تاريخ بازبيني: 23/9/1390 تاريخ پذيرش: 30/9/1390

چكيده
زمينه و هدف: كانكتور لوله تراشه از جمله وسايلي است كه طبق پروتكل كشور ما بايد به صورت يكبار مصرف استفاده شود ولي به دليل محدوديتهاي مالي در بسياري از مراكز به صورت چند بار مصرف استفاده مي شود. در اين مطالعه كه در سال 1388 در بيمارستان سعدي اصفهان انجام گرديد، ك لونيزاسيون كانكتورها و نياز به تعويض آنها بر حسب مدت استفاده مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه از تعداد 150 كانكتور لوله تراشه كه براي 24، 48 يا72 ساعت مورد استفاده قرار گرفته بودند، نمونه گيري و كشت ميكروبي با روشهاي استاندارد انجام شد و باكتري هاي جدا شده شناسايي و شمارش گرديدند. درصد كلونيزاسيون در سه گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافتهها: ميزان كلونيزاسيون در 24 ساعت 2%،در 48 ساعت 18% و در 72 ساعت 30% بود. باكتري هاي جدا شده غالباً گونه هاي استرپتوكوكسي ، باسيلوس، استافيلوكوكهاي گرم منفي، كلبسيلا و قارچ بودند.
نتيجه گيري: استفاده از كانكتورهاي لوله تراشه در مراكز به صورت چند بار مصرف شايد بتواند شانس ابتلا به عفونتهاي بيمارستاني را با كلونيزاسيون باكتريهاي فرصت طلب در لوله ها و تشكيل بيو فيلم براي استفاده طولاني مدت بالا ببرد. با اين وجود در مراكزي كه از نظر مالي با مشكل مواجه مي باشند استفاده حداكثر به مدت 24 ساعت مي تواند قابل قبول باشد.
واژههاي كليدي: كلونيزاسيون، سيستم تنفسي، كانكتور لوله تراشه.

هستند جاي بحث و بررسي دارد.(6 -1) در هر حال تمام پروتكل هاي موجود براي پيشگيري از عفونتهاي تنفسي بيمارستاني بر كاهش كلونيزاسيون باكتريها در سيستمهاي تنفسي مورد استفاده در اتاق هاي عمل و ICUها تاكيد مي كنند. اين پروتكل ها عمدتا استفاده از وسايل يكبار مصرف را توصيه مي كنند ولي به دليل محدوديت هاي مالي در بسياري از مراكز به صورت چند بار مصرف استفاده مقدمه
اگرچه باكتري هاي جدا شده از ونتيلاتور تاثير گذار در عفونت هاي تنفسي تحتاني مي باشند و اين عفونتها مي توانند يكي از خطرناكترين و كشنده ترين نوع عفونت هاي بيمارستاني باشند، اما دخالت مستقيم كلونيزاسيون اين ارگانيسم هاي اندوژن كه جزء فلور مقيم دستگاه تنفس فوقاني يا حتي دستگاه گوارش بيماران

نويسنده مسئول: سيد امين ابن شهيدي، اصفهان، بيمارستان سعدي، گروه بيهوشي

٣
٨
ايميل
:

[email protected]

٣

٨

ايميلقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید