فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

مقايسه اثرات داروي پرهگابالين با گاباپنتين خوراكي به عنوان پيش دارو در كنترل
درد بعد از اعمال جراحي لاپاراسكوپيك
ولي اﷲ حسني1، فرناد ايماني2، مهزاد عليميان3*، معصومه عبدالعليزاده4
استاد بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، عضو پژوهشي مركز تحقيقات جراحيهاي درون بين غير تهاجمي بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
دانشيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
دستيار بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ دريافت: 19/9/1390 تاريخ بازبيني: 3/10/1390 تاريخ پذيرش: 10/10/1390

چكيده
زمينه و هدف: جراحي لاپاراسكوپيك با درد بعد از عمل جراحي همراه ميباشد.درمان مناسب درد بعد از عمل با داروهايي كه عوارض كم دارند جهت ريكاوري و شروع حركت زودرس در بيماراني كه تحت عمل جراحي لاپاراسكوپيك قرار مي گيرند خيلي مهم مي باشد. در اين مطالعه اثر بي دردي پره گابالين با گاپنتين در مقادير مختلف در بيماراني كه تحت اين جراحي قرار گرفتند را مقايسه كرده ايم.
44196739902

ا

لي
و
..
حسني

همكار

و

ا

لي

و

..

حسني

همكار

و

مواد و روش ها: تعداد 90 بيمار با روش تصادفي دو سوكور انتخاب شده و به سه گروه تقسيم شدند: گروه A 300 ميلي گرم پره گابالين ،گروه B 600 ميلي گرم گاباپنتين و گروه C 900 ميلي گرم گاباپنتين حدود يك ساعت قبل از عمل جراحي لاپاراسكوپيك دريافت كردند. بيهوشي عمومي انجام شد. بعد از عمل شدت درد بيماران با روش مقياس بينايي درد (VAS) درريكاوري ،شش و 24 ساعت بعد اندازهگيري شد. سطح معني دار اين مطالعه 05/0 در نظرگرفته شد.
يافته ها: 300 ميلي گرم پره گابالين اثر مشخصي در كاهش درد بعد از عمل در 24 ساعت بعد از عمل داشته است (001/ p<). همچنين ميزان مصرف مسكن در گروهي كه پره گابالين دريافت كرده بودند كمتر بود(001/ p<). ميزان مسكن مصرفي و VASدرگروهي كه 600 ميلي گرم گاباپنتين دريافت كرده بودند بيشتر از دو گروه ديگر بود.
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان دادند تك مقدار خوراكي پره گابالين 300 ميلي گرم اثر بيشتري در كاهش درد و ميزان مسكن دريافتي طي 24 ساعت بعد از عمل جراحي لاپاراسكوپيك در مقايسه با دو گروه ديگر گاباپنتين داشته، در ضمن گاباپنتين 900 ميلي گرم هم اثر مشخصي در كاهش درد و مسكن مصرفي دارد.
واژه هاي كليدي: پره گابالين ،گاباپنتين ، جراحي لاپاراسكوپيك ، VAS.

مقدمه
-1382985585

٣
٠

مسئول

نويسنده
:

عليميان

مهزاد

،
تهران

پزشكي

علوم

دانشگاه

بيهوشي

استاديار

،

اكرم

رسول

حضرت

بيمارستان
)
ص
(

ايميل
:
[email protected]

٣

٠قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید