طالبي

وشنگ
ه

همكاران

و

طالبي

وشنگ

ه

همكاران

و

فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

مقايسه تاثير پتدين با كتامين در پيشگيري لرز بعد از جراحي تونسيلكتومي در كودكان
هوشنگ طالبي1، عليرضا كمالي1، بيژن يزدي*1، ندا صالح جعفري2، زهره ريحاني3، نسرين هندودري4، مريم محرابي4
1-استاديار، متخصص بيهوشي، گروه بيهوشي ، دانشگاه علوم پزشكي اراك
2-استاديار متحصص گوش وحلق وبيني ، گروه گوش وحلق وبيني ، دانشگاه علوم پزشكي اراك
3- دانشجوي پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي اراك
4-پرستار بيهوشي اتاق عمل بيمارستان امير كبير اراك
تاريخ دريافت: 11/8/1390 تاريخ بازبيني: 30/8/1390 تاريخ پذيرش: 3/10/ 1390

چكيده
زمينه و هدف: لرز بعد از عمل يكي از مشكلات شايع به دنبال بيهوشي عمومي و بيحسي موضعي مي باشد كه ميتواند منجر به عوارض متعددي براي بيمار شود. ما به مقايسه اثر دوزهاي پايين كتامين با پتيدين جهت كنترل لرز بعد از عمل ميپردازيم.
مواد و روشها: مطالعه مداخلهاي، از نـوع كـارآزمـايي بـالــيني تـــصــادفــي و به شــكـل دو سو كور بود كه بروي 132 بيمار تونسيكلتومي غير اورژانس II و ASA I انجام گرفت و در پايان عمل جراحي و در ريكاوري در طي 30 دقيقه وجود يا عدم وجود لرز و درجه آنها بر اساس معيار 4-0 تعيين شد. بيماران به دو گروه تصادفي پتدين و كتامين ، هر گروه 66 نفر، تقسيم شدند.
يافته ها: از 66 نفر گروه كتامين عضلاني 64 نفر( 9/96%) فاقد لرز در ريكاوري بودند و فقط 2 نفر ( 3% ) از كودكان لرز داشتند كه از اين تعداد 1 نفر ( 5/1% ) داراي لرز درجه II و يكنفر داراي لرز درجه IV ( 5/1% ) بودند. از 66 كودك گروه پتدين هيچ يك دچار لرز در ريكاوري نشدند
(05/0 (P>. در گروه كتامين 8 نفر دچار يكي از عوارض تهوع، استفراغ، نيستاگموس يا افزايش فشار خون شدند ولي در گروه پتدين عارضهاي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بين دو گروه كتامين و پتدين از لحاظ شيوع لرز بعد از عمل در ريكاوري تفاوت معنيداري وجود ندارد، ولي با توجه به بيشتر بودن عوارض در گروه كتامين ، هنوز پتدين انتخاب مناسبتري به شمار مي رود.
واژه هاي كليدي: لرز، كتامين ، پتدين، تونسيلكتومي، بيهوشي عمومي.
مقدمه
هيپوترمي مركزي را ايجاد مي كند)، يا از آزادسازي افزايش توليد دي اكسيدكربن، اسيدوزلاكتيك، افزايش
426861727772

٢
۵

مسئول

نويسنده
:

يزدي

بيژن
،

اراك

بيمارستان

ولي

عصر

ايميل
:

[email protected]

٢

۵

مسئولقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید