فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال بر تغييرات هموديناميك و طول مدت توقف تنفسي به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه محمودرضا آل بويه1، سعيدرضا انتظاري1* ، سيدحميدرضا فيض1، عاطفه علايي2
استاديار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص)
كارشناس ارشد مديريت واطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ دريافت: 27/7/1390 تاريخ بازبيني: 21/8/1390 تاريخ پذيرش: 30/8/1390

چكيده
زمينه و هدف: يكي از داروهاي مورد استفاده در بخش مراقبت هايويژه جهت قرار دادن لوله تراشه، تيوپنتالسديم است. با توجه به مدت آپنه طولانيتر و احتمال تغييرات هموديناميك وسيعتر در بيماران داراي ذخيره قلبي عروقي كم، استفاده از داروهايي كه با طولمدت آپنه كوتاه و تغييرات هموديناميك كمتر ضروري به نظر ميرسد. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير پروپوفول و تيوپنتال سديم بر تغيرات هموديناميك و طول – مدت آپنه به دنبال قرار دادن لوله تراشه در بيماران بستري در بخش مراقبت هايويژه طراحي و اجرا گرديد.
33528728472

7917189187972

رد

د

و

بيهوشي

بخش

١
١
،
اكرم

رسول

تان
س
بيمار

خان
،

ستار

ن
خيابا

،
تهران

،
ري
sr.e

ل
:
ا
انتظ

سعيدرضا
n
[email protected]

نويس
و
مسئ

نده
ايميل
:

o.com

رد

د

و

بيهوشي

بخش

١

١

،قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید