فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 6، زمستان 1390

سرمقاله: اخلاق در انتشار مقالات پزشكي
مسعود محسني1
استادياربيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) (گروه بيهوشي)

وظيفه مجلات علوم پزشكي بررسي، انتخاب و چاپ مقالات با بالاترين كيفيت علمي است. براي رسيدن به اين منظور روند ارزيابي مقالات و چاپ آنها بايد كاملا عيني، مشخص و منصفانه باشد. تمام مراحل ارزيابي و چاپ مقاله مستعد ملاحظات اخلاقي است كه كمتر به آن پرداخته شده و به ندرت با نويسندگان و خوانندگان مقالات در ميان گذاشته ميشود. انتشار مقالات آكادميك تا حد زيادي مبتني بر اعتماد است. ويراستاران بايد به داوران اعتماد كنند كه داوري منصفانه و دقيقي انجام ميدهند، نويسندگان بايد به ويراستاران اعتماد كنند كه داوران مناسبي انتخاب ميكنند و خوانندگان بايد به كل اين روند اعتماد كنند. ذكر نكات اخلاقي مستتر در اين فرايند به رعايت آنها و ايجاد اعتماد بيشتر در محيط آكادميك و در نهايت شكوفايي علمي بيشتر ميانجامد. در اين مقاله به طور خلاصه به برخي از اين نكات اشاره ميشود.

نكات اخلاقي در طراحي مطالعه
مطالعه از ابتدا بايد بر مبناي اطلاعات علمي قابل قبول، طبق موازين اخلاقي پذيرفته شده در معاهده هلسينكي(1) و با حجم نمونه كافي انجام شود تا بيهوده بيماران را در معرض ريسك قرار نداده و در انتها نيز به جمله “نياز به مطالعات با حجم نمونه بيشتر” نياز نشود. جع آوري دادهها، آناليز و تفسير آنها با بيطرفي و با دقت انجام شود. از بيماران رضايت آگاهانه گرفته شود.

شرايط و مسووليتهاي نويسندگان طبق نظر انجمن جهاني ويراستاران مجلات پزشكي (ICJME) همه نويسندگان يك مقاله بايد تمام شرايط زير را دارا باشند و از طرف ديگر اسم تمام كساني كه داراي شرايط زير هستند بايد در مقاله ذكر شود.(2)
نقش اساسي در ايده اوليه، طراحي مطالعه، جمعآوري داده ها يا آناليز و تفسير نتايج
تهيه پيش نويس مقاله يا بررسي نقادانه آن از نظر محتوا
تاييد مقاله نهايي پيش از چاپ
گنجاندن نام كساني كه شرايط بالا را احراز نكردهاند (Gift author) يا حذف كردن نام كساني كه داراي شرايط ياد شده بوده اند (ghost author) از نظر انجمن جهاني ويراستاران مجلات پزشكي امري مردود و غير اخلاقي شمرده مي شود. نام كساني كه به هر شكل به انجام مطالعه كمك كرده ولي داراي تمام اين شرايط نيستند، بايد در قسمت تقدير و تشكر مقاله گنجانده شود. همه نويسندگان مسوول صحيح بودن (accuracy) مقاله هستند ولي پاسخگويي در مورد كل روند اجراي مطالعه و نوشتن مقاله به عهده نويسنده مسوول مي باشد.

0506984

7917189119392

١

نويسنده

:

محسني
،

مسعود

تهرا

پزشگي

علوم

دانشگاه

،
استادياربيهوشي

اگرم

رسول

حضرت

بيمارستان

،
ن
)
ص
(

)
بيهوشي

گروه
(

ايميل
:

[email protected]

١

نويسنده

:

محسني

،

مسعود

تهرا

پزشگيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید