فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390
بررسي تغييرات قند خون و الكتروليت هاي سرم قبل و پس از الكتروشوك درماني

عليرضا ابراهيمسلطاني 1، آناهيد ملكي2، مهرداد گودرزي *2، خسرو افخم 3 ، شاهين آخوندزاده 4 ، هادي كاظمي5، شهريار اربابي2 ، عبداﷲ پيرو6

دانشيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز طبي كودكان
استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز طبي كودكان
استاديار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان روزبه
استاد فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران
استاديار گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي شاهد، بيمارستان خاتم الانبيأ
پزشك عمومي
_____________________________________________________________________________________________ چكيده
زمينه و هدف: استفاده از الكتروشوك درماني در بيماريهايي نظير افسردگي شديد بويژه در مواردي كاربرد دارد كه بيمار به دارو پاسخ مناسب نميدهد يا در حاملگي كه دارو براي جنين زيانآور است. از آنجايي كه الكتروشوك درماني تحت بيهوشي عمومي انجام ميشود، بنابراين قبل از آن مانند هر بيهوشي ديگري معاينات لازم و آزمايشات لازم براي بيمار بايد انجام شود. در بين بيماران تحت الكتروشوك درماني بيماران مبتلا به ديابت نيز وجود دارد بنابراين تاثير الكتروشوك درماني روي قند و ساير الكتروليتها اهميت دارد.
روش بررسي: از بين بيماران نامزد الكتروشوك درماني كه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند يك نمونه خون قبل از الكتروشوك درماني گرفته شد، پس از گذشت 30 ثانيه از تجويز اكسيژن، القاء بيهوشي با تيوپنتال سديم و ساكسنيلكولين انجام شد. طي بيهوشي بيماران تحت درمان با الكتروشوك قرار گرفتند. 20 دقيقه پس از انجام الكتروشوك درماني مجدداً نمونه خون گرفته شد و نمونههاي خون از نظر قند و الكتروليتها بررسي شدند. اطلاعات، جمعآوري شده و تحت آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: هفتاد بيمار نامزد الكتروشوك درماني تحت مطالعه قرار گرفتند و قند و ساير الكتروليتها قبل و بعد از الكتروشوك اندازهگيري شد. تفاوت معنيداري از نظر قند خون در زنان و مردان و از نظر سديم در زنان و مردان و از نظر پتاسيم در مردان قبل و پس از الكتروشوك وجود داشت. اما سطح كلسيم قبل و پس از الكتروشوك در هر دو گروه تفاوت معنيداري نداشت. سطح پتاسيم در زنان قبل و پس از الكتروشوك تفاوت معنيداري نداشت.
نتيجهگيري: چون الكتروشوك درماني زير بيهوشي عمومي انجام ميشود ضروري است كه معاينه فيزيكي كامل و آزمايشات لازم قبل از انجام الكتروشوكدرماني انجام شود. با توجه به اينكه در اثر الكتروشوكدرماني تغييراتي در مقادير الكتروليتهاي سرم رخ ميدهد، توجه به اين الكتروليتها مخصوصاً سديم و پتاسيم حائز اهميت است.
واژگان كليدي: تغييرات قند خون، الكتروليتهاي سرم، الكتروشوك درماني
_____________________________________________________________________________
*آدرس نويسنده مسئول : تهران ،بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب ،بيمارستان مركز طبي كودكان
[email protected]:پست الكترونيك

مقدمه
331470230124

39

علي
ابراهيم

رضا
سلطاني

همكاران

و

39

علي

ابراهيم

رضا

سلطاني

همكاران

و

استفاده از الكتروشوك درماني(ECT) در برخي بيماريهاي رواني مانند افسردگي شديد مخصوصاً در مواردي كه بيمار به درمان دارويي پاسخ مناسبي نميدهد (5-1) يا در موارد زن باردار (14،13) كه دارو عوارض زيادي دارد يا در مواردي كه احتمال آسيب به ديگران و به خود وجود دارد و لازم است كه بيمار سريع از آن وضع خارج شود (4، 6، 9، 11) يا در موارد مقاومت دارويي (12-10) كاربرد دارد. از انجايي كه الكتروشوك درماني تحت بيهوشي عمومي انجام ميشود لازم است كه معاينات فيزيكي و آزمايشات لازم بر اساس وضعيت بيمار انجام شود. در بين بيماران الكتروشوك درماني بيماران مبتلا به ديابت هم وجود دارد و با توجه به اين مسئله كه بيماران نياز به بيهوشي عمومي دارند و در طول شب ناشتا بوده اند (حداقل 8 ساعت) و استرس مي- تواند باعث تغيير در قند خون شود و ناشتا بودن ممكن است تغييراتي در سطح الكتروليتي ايجاد كند، ارزيابي قند و الكتروليتها اهميت دارد.

روش مطالعه پس از تصويب كميته اخلاق پزشكي گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي تهران اين مطالعه كه از نوع توصيفي-مقطعي است بر روي 70 نفر بيمار 18 تا 70 ساله با كلاس ASA يك و دو كه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند و نياز به الكتروشوكدرماني داشتند، انجام گرفت. بيماراني كه كورتيكواستروييد مصرف ميكردند از مطالعه حذف شدند. مراحل مختلف مطالعه براي بيماران توضيح داده شد.

روش نمونهگيري
از بيماران نامزد الكتروشوك درماني پس از ورود به بخش رضايت كتبي جهت اخذ نمونه خون و انجام آزمايش گرفتهشد. يك نمونه خون قبل از القا بيهوشي جهت بررسي قند خون و ساير الكتروليتها شامل سديم، پتاسيم و كلسيم گرفته شد. پايشهاي لازم جهت الكتروشوك درماني مانند اشباع اكسيژن خون شرياني و اندازهگيري فشارخون سيستولي و دياستولي به روش غيرتهاجمي و الكتروكارديوگرافي قبل از الكتروشوك درماني حين و پس از آن بعمل آمد. پس از 30 ثانيه تجويز اكسيژن، القاء بيهوشي با تيوپنتال سديمقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید