فصلنامه علمي پژوهشي بيهوشي و درد، دوره 2، شماره 5، پاييز 1390
بررسي اثر بخشي ليزر درماني كمتوان درسندرم درد مايوفيشيال و بيماري
فيبروميالژي: مروري بر مقالات

فرناد ايماني1، فريد ابوالحسنقرهداغي*2
دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش درد
فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، بخش درد (مولف مسئول)
_____________________________________________________________________________________ چكيده
زمينه و هدف: سندرم درد مايوفيشيال و سندرم فيبروميالژي دو اختلال باليني دردناك ناشي از بافت هاي نرم هستند كه هر متخصص درد در زمينه كاري خود بايد با آن آشنايي داشته باشد. از ميان روشهاي درماني غيردارويي، ليزردرماني يكي از راهكارهايي است كه استفاده از آن بسيار بحث برانگيز است. از اين رو، اين مقاله مروري، به هدف بررسي نتايج پژوهشهاي انجام شده درمورد اثر بخشي ليزر در دو بيماري فوق، مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: چون روش مطالعه مرور بر مقالات1 بود. در اين مطالعه، تعداد34 مقاله كه بين سال هاي 2000 تا 2010 به چاپ رسيده بود، انتخاب شد. براي آنكه در طي بررسي مقالات دچار تورش2 بررسي نشويم، از انتخاب مطالعاتي كه فقط از مجلات مربوط به انجمن هاي ليزردرماني بود پرهيز كرديم و از ژورنال هاي معتبر رشته هاي گوناگون پزشكي بهره برديم.درطي مطالعه، روش كار، نتايج، بحث و نتيجهگيري هاي مقالات را بررسي وسرانجام مجموعه گرد آوري شده را مورد بحث قرار داديم.
3810323850

فرنادايماني

همكاران

و

فرنادايماني

همكاران

و

37429449505188

1

1

يافتهها: در جمع بندي نتايج حاصل از بررسي 34 مقاله ، در مورد معيار درد، 13مقاله اثرات مفيد ضد درد ليزر را در سندرم درد مايوفيشيال و فيبروميالژي پشتيباني ميكند، در 12 مقاله تفاوتي بين ليزردرماني و پلاسبو گزارش نشده است و در 9 مقاله نيز معيارهايي به جز درد بررسي شدند. در مورد اثر ليزردرماني كمتوان روي تعداد نقاط ماشهاي، در 17 مطالعه انجام شده تمركز ويژه اي روي اين نقاط نداشته اند. در 2 مطالعه اثرات ليزر نسبت به پلاسبو برتري داشته است و در 5 مطالعه تفاوت عمده اي گزارش نشده بود. در مورد اثر ليزر روي افزايش آستانه درد در اين نقاط در 6 مطالعه ليزر نسبت به پلاسبو برتري داشته است، در 4 مطالعه تفاوت بارزي بين ليزر و پلاسبو گزارش نشده بود و در 14 مطالعه صرفاً روي اين معيار بحث نشده بود.در مورد اثرات ليزر روي كيفيت زندگي، 10 مطالعه اثرات سودمند ليزر را گزارش كرده بودند، در 7 مطالعه تفاوتي در عملكرد وجود داشت و در 7 مطالعه پارامتر ياد شده اندازه گيري نشده بود. در يك مطالعه نيز اثر ليزر روي سطوح ميانجي هاي شيميايي مربوط به درد مانند سروتونين ، 5- هيدروكسي تريپتوفان و 5- هيدروكسي ايندول استيك اسيد مطالعه شده بود كه افزايش مواد فوق را گزارش كرده بود ، كه به نفع اثرات سودمند ليزر بود.
نتيجه گيري: از بين 34مقاله بررسي شده، 15 مقاله اثرات مفيد ليزر را در كاهش درد و حساسيت نقاط ماشه اي و بهبود عملكرد و كيفيت زندگي گزارش كرده بودند، در 6 مقاله ليزردرماني نسبت به روش هاي مرسوم برتري نداشت و در سه مقاله نيز به عنوان يك روش كمكي پيشنهاد شده بود. در مجموع ليزردرماني كم توان به عنوان روشي كمكي در روش هاي مرسوم درمان درد سندرم مايوفيشيال و فيبروميالژي با توجه به بيخطر بودن و ارزان بودن آن مي تواند پيشنهاد شود و همچنين مطالعات بيشتري براي زمينه هاي ديگر استفاده از ليزر در درمان درد پيشنهاد ميشود.
واژگان كليدي: ليزركمتوان، فيبروميالژي، سندرم مايوفيشيال، درد

*ادرس نويسنده مسئول: فريد ابولحسنقرهداغي، تهران، خيابان ستارخان، مجتمع درماني رسول اكرم (ص)، بخش درد
[email protected]:پست الكترونيك

3810323850

فرنادايماني

همكاران

و

فرنادايمانيقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید