بررسي اثرات افزودن پرهگابالين خوراكي به پمپ وريدي كنترل درد PCAبر
ميزان درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي
فرنا د ايماني1، قدرت اخواناكبري*2، علي محمدياناردي2، پوپك رحيمزاده3

دانشيارگروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)بخش بيهوشي و درد
استاديارگروه بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (* نويسنده مسئول)
استاديارگروه بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)،بخش بيهوشي و درد

تاريخ دريافت: 20/1/1390 تاريخ پذيرش:25/2/1390

خلاصه
زمينه: پرهگابالين دركنترل دردهاي مزمن نورپاتيك موثر ميباشد، ولي مطالعات اندكي در موردتاثير آن در كنترل درد حاد بعد از عمل وجود دارد.هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مقدار خوراكي اين دارو دركنترل درد و ميزان مصرف مخدر بعداز اعمال جراحي ارتوپدي ميباشد.
روش كار: در اين مطالعه براي كنترل درد بعد از عمل جراحي ارتوپدي، پمپ كنترل وريدي درد PCA براي تمام بيماران گذاشته شد. بيماران به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول (30 نفر)پمپ كنترل وريدي درد حاوي مرفين20ميليگرم در روز،و گروه دوم (30 نفر) حاوي مرفين 10ميليگرم در روز همراه با 300 ميليگرم پرهگابالين خوراكي روزانه در48 ساعت اول پس از جراحي دريافت نمودند.نمره درد بيماران با روش نمرهبندي آنالوگ و مقدارمصرف مخدر تا 48 ساعت بعد از عمل ثبت گرديد.
يافتهها: مشخصات دموگرافيك در دو گروه تفاوت معنيداري با هم نداشت. نمره درد و مصرف مخدر در 48 ساعت پس از عمل درگروه دوم (پرهگابالين) بطور معنيداري كمتر از گروه مرفين بود. عوارض در هر دو گروه مشابه هم بود.
نتيجهگيري:مصرفخوراكي300 ميليگرم پرهگابالين در روزپس ازعمل ارتوپدي ميتواند نمره درد ومصرف مخدر را در 48 ساعت بعد از عمل كاهش دهد.

گلواژگان: پرهگابالين، مرفين،جراحي ارتوپدي، نمره درد

آدرس نويسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دكتر قدرت اخواناكبري
[email protected] :پست الكترونيك

مقدمه
پرهگابالين آنالوگ گاما-آمينوبوتيريكاسيد بودهكه با اتصال به قسمت آلفا- 2ساب يونيت كانالهاي كلسيميباعث مهار آن وجلوگيري از ورود كلسيم ميگردد.اين كار در غشاء پسسيناپسي موجب مهار آزاد شدنمواد ميانجي تحريكي و ايجاد اثرات اين دارو بر دستگاه عصبي مركزي درمغز ونخاع ميگردد. پيشساز اين دارو گاباپنتين بوده كه در مطالعات متعددي در كنترل درد هاي حاد و مزمن با موفقيت استفاده شده است(3-1).
پرهگابالين در درمان اختلالات خواب اضطراب و تشنج بكار گرفتهميشود.تاثير ضد درد اين دارو در درمان دردهاي وروپا تيك به اثبات رسيده و در درمان نوروپاتيهاي ديابتي و نوروپاتي بعد از هرپس مورد تاييد قرار گرفته است( 5و4). داروي پرهگابالين يك داروي ضدتشنج و ضد دردهاي نوروپاتيك است و بنظر ميرسد كه مانند داروي پيش ساز آن (گاباپنتين) مي- تواند در درمان دردهاي حاد نيز بكار رود. در برخي از مطالعات گاباپنتين باعث كاهش نياز به مخدرها، و كنترل درد دندان، و نيزكاهش درد جراحي بهم چسباندن مهره ها شده است(3-1). همچنين، پرهگابالين در كنترل درد بيماران هيستركتومي تحت لاپاروسكوپي بكار برده شده است(4). در مطالعه حاضر، اثر پرهگابالين خوراكي پس از عمل بر ميزان درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي و نياز به مخدر و نيز عوارض احتمالي آن بررسي ميشود.

روش كار
پس از آگاهي به بيماران در مورد روش مطالعه و كسب رضايت از آنان، تعداد شصت بيمار 20 تا 60 ساله در كلاس يك و دوASA كه تحت بيحسي نخاعي جهت انجام اعمال جراحي ارتوپدي از مرداد ماه 88 الي دي ماه 88 در بيمارستان حضرت رسول اكرم
(ص) وارد مطالعه شدند.معيارهاي حذف بيماران شامل:
آلرژي به پرهگابالين و يا مرفين، نارسايي كليه، سابقه زخم دستگاه گوارش، سوء مصرف الكل و يا مواد مخدر، تشنج،حاملگي،امتناع بيماران از انجام مطالعه،سابقه بيماريهاي عصبي ورواني ومصرف داروهاي روانگردان بود.روش بيحسي نخاعي بيماران به صورت يكسان انجام گرفت (بوپيواكايين 5/0 درصد 2ميليليتر) و در ريكاوري تحت پايش غير تهاجمي (الكتروكارديوگرام، ضربان قلب، فشار خون، و پالساكسيمتري) قرار گرفتند.
بمنظور كنترل درد پس از عمل، پمپ وريدي كنترل درد PCA بلافاصله پس از انتقال به بخش براي تمام بيماران كارگذاري شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول پمپ كنترل دردحاوي روزانه 20 ميليگرم مورفين سولفات، و درگروه دوم حاوي روزانه 10ميليگرم مورفين سولفات همراه با تجويز خوراكي پرهگابالين 300 ميليگرم (روزانه يك عدد كپسول 300 ميليگرمي) بود.
نمره درد بيمار توسط مقياس آنالوگ درد VisualAnalogue Scale, VAS (ده رقمي، صفر تا 10)، نمره آرامبخشي بيمار توسط نمرهبندي آرامبخشي رامسي (صفر تا 5) و ميزان تهوع و استفراغ توسط مقياس تهوع و استفراغ (1 تا 4) هر 8 ساعت (تا
48 ساعت پس از اتصال پمپ) ارزيابي ميگرديد. همچنين ميزان مرفين مصرفي، و نيز عوارض احتمالي پرهگابالين مانند تهوع و استفراغ، يبوست، مشكل در دفع ادرار، اشكال در تمركز حواس، خواب آلودگي، سرگيجه، ضعف عمومي، خارش، خشكي دهان و يا سر درد تحت بررسي قرار گرفتند.
در صورت وجود نمره درد بالاتر يا مساوي 3 يا نمره آرامبخشي صفر (وجود بيقراري)، مرفين 2ميليگرم وريدي يكجا تزريق ميشد، و تعداد و زمان اين تزريقات نيز يادداشت ميگرديد. درصورت وجود نمره درد مساوي صفر بدون يا همراه با عارضه (وجود تهوع يا استفراغ يا عوارض ديگر) يا نمره آرامبخشي بالاتراز 1، مقدار مرفين تا 20%كاهش داده ميشد. درصورت بروز عارضه توهم و ادامه خواب آلودگي، پرهگابالين در روز دوم قطع مي -گرديد. پس از 2روز از شروع پمپ وريدي، مقدار مرفين پمپ بر اساس شرايط باليني و ميزان رضايتمندي بيمار به آهستگي كاهش و سپس قطع ميشد.
تمامي اطلاعات دموگرافيك (سن وجنس و نوع عمل جراحي) نمره درد و نمره آرامبخشي و تهوع و استفراغ و ساير عوارض درفرمهاي اطلاعاتي مربوطه ثبت ميگرددبراي تجزيه وتحليل دادهها ازبرنامه نرم افزاري اسپياساس شماره 15 استفاده شد .دادهها بصورت ميانگين±انحراف معيار(متغيرهاي كمي) ودرصد(متغيرهاي كيفي) بيان گرديد.براي آناليز متغيرهاي كمي از آزمون تي ودرمتغيرهاي كيفي از آزمون مجذور كاياستفاده گرديد. سطح معنيدار كمتر از 05/0درنظر گرفته شد.

يافتهها
در اين مطالعه شصت بيمار كانديد اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني تحت بيحسي نخاعي، بر اساس شرايط معيارهاي ورود و خروج، در دو گروه دارويي قرارگرفتند.
بيماران از نظر سن،جنس و مدت عمل جراحي اختلاف معنيداري باهم نداشتند (P بالاتر از 5 درصد) (جدول 1).بيماران از نظر ميزان نمره دردومقدار مخدر مصرفي، اختلاف معنيداري باهم داشتند (P كمتر از 5 درصد)، بدين ترتيب كه گروه دوم (پرهگابالين) داراي نمره درد و ميزان مصرف مخدر كمتري بود (جدول 2).ميزان تهوع واستفراغ ونمره آرامبخشي وساير عوارض در دو گروه تفاوت معنيداري نداشت (P بالاتر از 5 درصد)

بحث
اين مطالعه نشان ميدهد افزودن تجويزخوراكي پرهگابالين پس از عمل به پمپ وريدي PCAمرفين،ميتواند باعث كاهش نمره درد بيمارپس ازعمل جراحي ارتوپدي وكاهش مقدار مرفين مصرفي (حدود 40%) گردد. افزودن پره-گابالين بطور معنيداري باعث كاهش نمره دردVAS وهمچنين كاهش مقدار مصرفي مرفين ميگردد (P كمتر از 5 درصد).

ميباشد در مطالعات متعددي در كنترل درد بعد ازعمل با موفقيت بكار برده شده است. در مورد پره-گابالين تحقيقات انجام شده غالباً در كنترل دردهاي نوروپاتيك مزمن بوده ونقش آن دركنترل

نمودار1- مقايسه نمره درد در دو گروه
-128015-1058412

321335440391
0
5
10
15
20
25
30
35
VAS
6
VAS
12
VAS
24
VAS
36
VAS
48
M
P

0

5

10

15

20

25

30

35قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید