بررسي اثرات افزودن پرهگابالين خوراكي به پمپ وريدي كنترل درد PCAبر
ميزان درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي
فرنا د ايماني1، قدرت اخواناكبري*2، علي محمدياناردي2، پوپك رحيمزاده3

دانشيارگروه بيهوشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)بخش بيهوشي و درد
استاديارگروه بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل (* نويسنده مسئول)
استاديارگروه بيهوشي، فلوشيپ درد، دانشگاه علوم پزشكي تهران (پرديس همت)،بخش بيهوشي و درد

تاريخ دريافت: 20/1/1390 تاريخ پذيرش:25/2/1390

خلاصه
زمينه: پرهگابالين دركنترل دردهاي مزمن نورپاتيك موثر ميباشد، ولي مطالعات اندكي در موردتاثير آن در كنترل درد حاد بعد از عمل وجود دارد.هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مقدار خوراكي اين دارو دركنترل درد و ميزان مصرف مخدر بعداز اعمال جراحي ارتوپدي ميباشد.
8128-2097325

روش كار: در اين مطالعه براي كنترل درد بعد از عمل جراحي ارتوپدي، پمپ كنترل وريدي درد PCA براي تمام بيماران گذاشته شد. بيماران به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول (30 نفر)پمپ كنترل وريدي درد حاوي مرفين20ميليگرم در روز،و گروه دوم (30 نفر) حاوي مرفين 10ميليگرم در روز همراه با 300 ميليگرم پرهگابالين خوراكي روزانه در48 ساعت اول پس از جراحي دريافت نمودند.نمره درد بيماران با روش نمرهبندي آنالوگ و مقدارمصرف مخدر تا 48 ساعت بعد از عمل ثبت گرديد.
يافتهها: مشخصات دموگرافيك در دو گروه تفاوت معنيداري با هم نداشت. نمره درد و مصرف مخدر در 48

ساعت پس از عمل درگروه دوم (پرهگابالين) بطور معنيداري كمتر از گروه مرفين بود. عوارض در هر دو گروه مشابه هم بود.
نتيجهگيري:مصرفخوراكي300 ميليگرم پرهگابالين در روزپس ازعمل ارتوپدي ميتواند نمره درد ومصرف مخدر را در 48 ساعت بعد از عمل كاهش دهد.

گلواژگان: پرهگابالين، مرفين،جراحي ارتوپدي، نمره درد

آدرس نويسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، دكتر قدرت اخواناكبري
[email protected] :پست الكترونيك

مقدمه
پرهگابالين آنالوگ گاما-آمينوبوتيريكاسيد بودهكه با اتصال به قسمت آلفا- 2ساب يونيت كانالهاي كلسيميباعث مهار آن وجلوگيري از ورود كلسيم ميگردد.اين كار در غشاء پسسيناپسي موجب مهار آزاد شدنمواد ميانجي تحريكي و ايجاد اثرات اين دارو بر دستگاه عصبي مركزي درمغز ونخاع ميگردد. پيشساز اين دارو گاباپنتين بوده كه در مطالعات متعددي در كنترل درد هاي حاد و مزمن با موفقيت استفاده شده است(3-1).
-2723372-1194766

پرهگابالين در درمان اختلالات خواب اضطراب و تشنج بكار گرفتهميشود.تاثير ضد درد اين دارو در درمان دردهاي وروپا تيك به اثبات رسيده و در درمان نوروپاتيهاي ديابتي و نوروپاتي بعد از هرپس مورد تاييد قرار گرفته است( 5و4). داروي پرهگابالين يك داروي ضدتشنج و ضد دردهاي نوروپاتيك است و بنظر ميرسد كه مانند داروي پيش ساز آن (گاباپنتين) مي- تواند در درمان دردهاي حاد نيز بكار رود. در برخي از مطالعات گاباپنتين باعث كاهش نياز به مخدرها، و كنترل درد دندان، و نيزكاهش درد جراحي بهم چسباندن مهره ها شده است(3-1). همچنين، پرهگابالين در كنترل درد بيماران هيستركتومي تحت لاپاروسكوپي بكار برده شده است(4). در مطالعه حاضر، اثر پرهگابالين خوراكي پس از عمل بر ميزان درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي و نياز به مخدر و نيز عوارض احتمالي آن بررسي ميشود.

روش كار
پس از آگاهي به بيماران در مورد روش مطالعه و كسب رضايت از آنان، تعداد شصت بيمار 20 تا 60 ساله در كلاس يك و دوASA كه تحت بيحسي نخاعي جهت انجام اعمال جراحي ارتوپدي از مرداد ماه 88 الي دي ماه 88 در بيمارستان حضرت رسول اكرم
(ص) وارد مطالعه شدند.معيارهاي حذف بيماران شامل:
آلرژي به پرهگابالين و يا مرفين، نارسايي كليه، سابقه زخم دستگاه گوارش، سوء مصرف الكل و يا مواد مخدر، تشنج،حاملگي،امتناع بيماران از انجام مطالعه،سابقه بيماريهاي عصبي ورواني ومصرف داروهاي روانگردان بود.روش بيحسي نخاعي بيماران به صورت يكسان انجام گرفت (بوپيواكايين 5/0 درصد 2ميليليتر) و در ريكاوري تحت پايش غير تهاجمي (الكتروكارديوگرام، ضربان قلب، فشار خون، و پالساكسيمتري) قرار گرفتند.
بمنظور كنترل درد پس از عمل، پمپ وريدي كنترل درد PCA بلافاصله پس از انتقال به بخش براي تمام بيماران كارگذاري شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه اول پمپ كنترل دردحاوي روزانه 20 ميليگرم مورفين سولفات، و درگروه دوم حاوي روزانه 10ميليگرم مورفين سولفات همراه با تجويز خوراكي پرهگابالين 300 ميليگرم (روزانه يك عدد كپسول 300 ميليگرمي) بود.
نمره درد بيمار توسط مقياس آنالوگ درد VisualAnalogue Scale, VAS (ده رقمي، صفر تا 10)، نمره آرامبخشي بيمار توسط نمرهبندي آرامبخشي رامسي (صفر تا 5) و ميزان تهوع و استفراغ توسط مقياس تهوع و استفراغ (1 تا 4) هر 8 ساعت (تا 48 ساعت پس از اتصال پمپ) ارزيابي ميگرديد.
همچنين ميزان مرفين مصرفي، و نيز عوارض احتمالي پرهگابالين مانند تهوع و استفراغ، يبوست، مشكل در دفع ادرار، اشكال در تمركز حواس، خواب آلودگي، سرگيجه، ضعف عمومي، خارش، خشكي دهان و يا سر درد تحت بررسي قرار گرفتند.
-2894675656886

در صورت وجود نمره درد بالاتر يا مساوي 3 يا نمره آرامبخشي صفر (وجود بيقراري)، مرفين 2ميليگرم وريدي يكجا تزريق ميشد، و تعداد و زمان اين تزريقات نيز يادداشت ميگرديد. درصورت وجود نمره درد مساوي صفر بدون يا همراه با عارضه (وجود تهوع يا استفراغ يا عوارض ديگر) يا نمره آرامبخشي بالاتراز 1، مقدار مرفين تا 20%كاهش داده ميشد. درصورت بروز عارضه توهم و ادامه خواب آلودگي، پرهگابالين در روز دوم قطع مي -گرديد. پس از 2روز از شروع پمپ وريدي، مقدار مرفين پمپ بر اساس شرايط باليني و ميزان رضايتمندي بيمار به آهستگي كاهش و سپس قطع ميشد.
تمامي اطلاعات دموگرافيك (سن وجنس و نوع عمل جراحي) نمره درد و نمره آرامبخشي و تهوع و استفراغ و ساير عوارض درفرمهاي اطلاعاتي مربوطه ثبت ميگرددبراي تجزيه وتحليل دادهها ازبرنامه نرم افزاري اسپياساس شماره 15 استفاده شد .دادهها بصورت ميانگين±انحراف معيار(متغيرهاي كمي) ودرصد(متغيرهاي كيفي) بيان گرديد.براي آناليز متغيرهاي كمي از آزمون تي ودرمتغيرهاي كيفي از آزمون مجذور كاياستفاده گرديد. سطح معنيدار كمتر از 05/0درنظر گرفته شد.

يافتهها
در اين مطالعه شصت بيمار كانديد اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني تحت بيحسي نخاعي، بر اساس شرايط معيارهاي ورود و خروج، در دو گروه دارويي قرارگرفتند.
بيماران از نظر سن،جنس و مدت عمل جراحي اختلاف معنيداري باهم نداشتند (P بالاتر از 5 درصد) (جدول 1).بيماران از نظر ميزان نمره دردومقدار مخدر مصرفي، اختلاف معنيداري باهم داشتند (P كمتر از 5 درصد)، بدين ترتيب كه گروه دوم (پرهگابالين) داراي نمره درد و ميزان مصرف مخدر كمتري بود (جدول 2).ميزان تهوع واستفراغ ونمره آرامبخشي وساير عوارض در دو گروه تفاوت معنيداري نداشت (P بالاتر از 5 درصد)

بحث
اين مطالعه نشان ميدهد افزودن تجويزخوراكي پرهگابالين پس از عمل به پمپ وريدي PCAمرفين،ميتواند باعث كاهش نمره درد بيمارپس ازعمل جراحي ارتوپدي وكاهش مقدار مرفين مصرفي (حدود 40%) گردد. افزودن پره-گابالين بطور معنيداري باعث كاهش نمره دردVAS وهمچنين كاهش مقدار مصرفي مرفين ميگردد (P كمتر از 5 درصد).

جدول 1.خصوصيات پايهاي بيماران در دو گروه
د
متغ گروه اول(M) گروه دوم(P)
سن ( 32± 4 29± 4
جنس(مر 22/8 25/5
مدت جراح 129± 69 136± 69

مره درد و ميزان مخدر مصرفي در دو گروه جدول 2.مقايسه ن
مت گروه دوم (P) گروه اول (M)
-243837420843

ي

ي

-342897633510

س

س

-510538036607

ي

ي

غي
70/2 ±20/25 19/3±43/29 نمره درد (ساعت 6) 000/0 14
47/2±66/20 60/2±21/26 نمره درد (ساعت12) 000/0 12
01/3±53/16 35/3±66/21 نمره درد (ساعت 24) 000/0
10
54/2±26/10 01/2±53/17 نمره درد (ساعت 36) 000/0
8
55/1±23/7 34/2±26/11 نمرهM درد (ساعت 48) 000/0
6
52/4±66/8 55/1±70/13 مرفينP مصرفي (ميليگرم) 000/0
4 نمودار1- مقايسه نمره درد در دو گروه
2
035
(DOSE(mg
30
25استفاده از داروي گاباپنتين كه پيشسازپرهگابالين
20ميباشد در مطالعات متعددي در كنترل درد بعد
15 ازعمل با موفقيت بكار برده شده است. در مورد پره-گابالين تحقيقات انجام شده غالباً در كنترل 10 دردهاي نوروپاتيك مزمن بوده ونقش آن دركنترل
5نوروپاتي ديابتي(4), نورالژي بعد از هرپس(5), درد
-135085-4058308

0فانتوم(6),آلوديني(7) و دردهاي سرطاني(8) به اثبات VAS12VAS24VAS36VAS6رسيده است. استفاده از اين دارو در كنترل درد بعدازكشيدن دندان ازايبوبروفن موثرتربوده است.(9)در كنترل درد حاد بعد از عمل هم در مطالعاتي از پرهگابالين استفاده شده بطور مثالمقدار تجويز300 ميليگرم قبل از اعمال جراحي ارتوپدي باعث كنترل درد و كاهش نياز به مخدر بعد ازعمل تا 50 درصد شده است(10).در مطالعه ديگري كه در
نمودار2-مقايسه ميزان مصرف مخدر(ميليگرم) بيماران تحت عمل جراحي روي ستون فقرات انجام در دو گروه شده، استفاده ازاين دارو قبل و بعد از عملداراي اثر ضد درد معادل سلكوكسيببوده است(11).در يكي از مطالعاتي كه اعمال جراحي كوچك ژنيكولوژيانجام شده است،تجويز 150 ميليگرمپرهگابالين قبل از عمل تاثيري بر كاهش درد نداشته است(12). كه
شايد بعلت مقدار كم آن در مقايسه با نوع عمل بوده است.
-2894734919778پرهگابالين كه آنالوگ گاما- آمينوبوتيريكاسيد بوده با اتصال به ساب يونيت آلفا-2 كانالهاي كلسيمي پيشسيناپسي سبب مهار ورود كلسيم و جلوگيري از آزادي مواد ميانجي تحريكي ميگردد(14و13).اين كار در سطح نخاع و مغز صورت ميگيرد و آنچه در مورد كنترل درد توسط اين دارووپيش ساز آن گاباپنتين داراي اهميت ميباشد اثر اين دارو در جلوگيري ازايجاد افزايش حساسيت ‐hypersensitization ناشي ازتحريكات دردزا در سطح مغز و بويژه نخاع ميباشد(15). كه در تجويز از اين دارو با روش پيش دستي در ايجاد بيدرديpreemptive اين اثر مشخصتر مي-
باشد(16و17). اثر اين دارو در مطالعه حاضر با مهار آزادي واسطههاي التهابي و كاهش حساسيت مركزي باعث كنترل درد در 48 ساعت بعد ازعمل شده به نحوي كه ميانگين مصرف مخدر را 40% كاهش داده است
عوارض آرامبخشي، تهوع و استفراغ در دو گروه تفاوت معنيداري نداشتهاند كه احتمالاً بعلت كاهش مقدار مرفين در پمپ PCA در گروه پره-گابالين به نصف ميباشد.

نتيجهگيري
تجويز پرهگابالينخوراكي پس ازعمل همراه با پمپ وريدي كنترل درد حاوي مرفين،ميتواند باعث كاهش نمره درد بيمارپس ازعمل جراحي ارتوپدي وكاهشمقدارمرفين مصرفي(حدود 40%) گردد. پيشنهاد ميشود جهت بررسي بيشتر عوارض همراه با پرهگابالين،مطالعات ديگري با حجم نمونه بيشتر و مقادير بالاتر انجام گردد. منابع
.1 M. Bone, P. Critchley and D.J. Buggy, Gabapentin in postamputation phantom limb pain: a randomized double-blind, placebocontrolled, cross-over study. RegAnesth Pain Med 27 (2002), pp. 481–486.
.2 J.D. Berry and K.L. Petersen. A single dose of gabapentin reduces acute pain and allodynia in patients with herpes zoster. Neurology 65 (2005), pp. 444–447
.3 A.Caraceni, A. Zecca and C. Bonezzi . Gabapentin for neuropathic cancer pain: a randomized controlled trial from the Gabapentin Cancer Pain Study Group.JClinOncol24 (2004), pp. 2909–2917.
.4 Hill M, Balkenohl M, Thomas DW, Walker R, Mathe´ H, Murray. Pregabalin in patients with postoperative dental pain. Eur J pain 2001; 5 :119-24
.5 O. Mathiesen, L. S. Jacobsen, H. E. Holm, S. Randall, L. Adamiec-Malmstroem,B. K. Graungaard, et al. Pregabalin and dexamethasone for postoperative pain control: a randomized controlled study in hip arthroplasty BJA 2008; Jul 23(1):1-7
.6 Reuben SS, Buvanendran A, Kroin JS, Raghunathan K. The analgesic efficacy of celecoxib, pregabalin, and their combination for spinal fusion surgery. AnesthAnalg
2006;103:1271–7.
.7 Golembiewski JA. Postoperative pain management–is there a role for Gabapentin or pregabalin? J PerianesthNurs. 2007
Apr;22(2):136-8.
.8 Mao J, Chen LL. Gabapentin in pain management. AnesthAnalg
2000,91:680-7
.9 Dirks J, Fredensborg BB, Christensen D,
Fomsgaard JS, Flyger H, Dahl.A randomized study of the effects of single-dose gabapentin versus placebo on postoperative pain and morphine consumption after mastectomy.JB Anesthesiology 2002; 97:560-564
420618611940.01 M. Backonja, A. Beydoun and K.R. Edwards .Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. J Am Med Assoc280(1998), pp. 1831–1836.
.11 M. Rawbotham, N. Harden and B. Stacey . Gabapentin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized controlled trial, J Am Med Assoc280 (1998), pp. 1837–1842.
.21 Paech MJ. A randomized, placebo-controlled trial of preoperative for minor 2006
S.

An Evaluation of the Effects of adding oral pregabaline to Morphine sulfate in Patients Receiving Intravenous

PCA after orthopedic Surgery

Farnad imani1, Ghodrat Akhavan-akbari2* Ali Mohammadian-erdi2, Puopak Rahimzadeh3
Associate Professor of Anesthesiology, Department of Anesthesiology and Pain Medicine,
Rasoul-Akram Medical Center, Tehran University of Medical Sciences (TUMS)
Assistant Professor of Anesthesiology and Pain Fellowship, Department of Anesthesiology,
Ardabil University of Medical Sciences (AUMS)
Assistant Professor of Anesthesiology and Pain Fellowship, Department of Anesthesiology,
Tehran University of Medical Sciences (TUMS)

Abstract

420618-1547705Background and aims: Although pregabalin shows efficacy against neuropathic pain, very limited evidence support postoperative analgesic efficacy. Our study objective to investigate analgesic efficacy of oral pregabalin in orthopedic surgery postoperative pain and opioid consumption.

Materials and methods: A randomized, double-blind, placebo-controlled was performed
in orthopedic surgery. Patients received in first group(30 patients) PCA morphine (20 mg/100ml) and in second group(30 patients) PCA morphine (10 mg/100ml) + oral
pregabalin 300 mg daily for 48h after surgery. Pain score (VAS) and opioid consumption assessed in 48 hr after surgery.

Results: There was not significant difference between groups for demographic data. Pain score and opioid consumption in pregabaline group was significantly lower than morphine group without any significant complications.

Conclusions: preoperative oral dose of 300 mg pregabalindailyfor 48h after surgery reduces post operative acute pain in orthopedic surgery.

Keywords:pregabalin,morphine,orthopedic surgery,pain score

*Corresponding auther address: DrGhodratAkhavan‐Akbari, Department of Anesthesiology, Ardabil University of Medical Sciences . Email:[email protected]قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید